Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Liberal frihetsanalys –
liberalisering är öppenhet!
Om att sätta ett politiskt pris på den
    individuella friheten

...
Liberal frihetsanalys – liberalisering är öppenhet!

 Centerpartiet vill:

 -   Sätta ett politiskt pris på den individ...
Det är en myt att Sverige blev rikt på grund av socialdemokratin – öppenhetsreformerna under
1800-talet i Sverige genomför...
Öppenhet – vår budskapsplattform
Centerpartiet vill skapa ett varmt och öppet samhälle. Det är själva grunden för att vi s...
Liberal Frihetsanalys – vi sätter ett politiskt pris på friheten

De frihetliga kostnaderna beaktas inte i den politiska d...
Idén om en frihetsanalys kan jämföras med en konsekvensbeskrivning. Det ska ses som ett första
steg i arbetet med att över...
integriteten. Vi drev därför frågorna att de som blivit avlyssnade skulle ha rätt att i efterhand få
veta detta, att buggn...
som snarare är en fördel för byråkratin och staten än för den enskilda människan och
hans/hennes entreprenörskap.

Varje b...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Liberal Frihetsanalys

757 views

Published on

Politisk rapport från Centerpartiet. Observera datum på rapporten - politiken är en föränderlig värld.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Liberal Frihetsanalys

 1. 1. Liberal frihetsanalys – liberalisering är öppenhet! Om att sätta ett politiskt pris på den individuella friheten maj 2008 www.centerpartiet.se/framtidsdialogen
 2. 2. Liberal frihetsanalys – liberalisering är öppenhet! Centerpartiet vill: - Sätta ett politiskt pris på den individuella friheten - Införa en liberal frihetsanalys i vårt politiska arbete. För varje nytt politiskt förslag ställer vi oss frågorna: Är det ett liberalt förslag, dvs.: o Ökar det människors frihet och egenmakt? o Innebär det att individens kontroll över sin vardag och sina villkor stärks? o Minskar det samtidigt statens och det offentligas makt över individen? Inledning Att värna och stärka det öppna samhället är en av hörnstenarna i Centerpartiets politik. Vårt öppna samhälle är ett liberalt samhälle, där människor tillskrivs personligt ansvar och möjlighet att utforma sina liv utifrån egna behov och önskemål. Ett öppet samhälle, där vi sätter ett politiskt pris på människans okränkbara frihet på samma sätt som vi beaktar de ekonomiska kostnaderna för olika budgetförslag. Centerpartiet tillsatte i februari 2008 en framtidsdialog för öppenhetsfrågor för att utveckla vår syn på det öppna och liberala samhället där individen sätts i centrum. Vi vill föra en politik som är pådrivande, framtidsinriktad, förändringsbenägen, optimistisk och vidsynt, och vi vill att väljarna ska förknippa dessa värden med oss. Centerpartiet ser idag ett stort behov av att konkretisera och finna verktyg för att skapa ett mer frihetligt Sverige, där människan och hans/hennes okränkbara värde är huvudregeln och systemet är undantaget. Ett grundläggande verktyg för sanna liberaler är att i den politiska processen använda sig av en liberal frihetsanalys, dvs. en analys av om förslaget i sig ökar människors frihet och egenmakt samt minskar statens och det offentligas makt. Liberalismen har en lång historia i vårt land; rötterna går betydligt längre tillbaka i tiden än de kända liberala filosoferna under 1700-talet. Den tar sig uttryck i enskilda människor som stod upp för sina grundläggande fri- och rättigheter och i visionärer och entreprenörer som krävde sin rätt. 2
 3. 3. Det är en myt att Sverige blev rikt på grund av socialdemokratin – öppenhetsreformerna under 1800-talet i Sverige genomfördes av de självägande bönderna i Sveriges ståndsriksdag. Långt innan Per-Albin Hansson (s) kom till makten berikades Sverige av öppenhet, av näringsfrihet, av tryck- och yttrandefrihet och av en friare handel, som alla är grundläggande förutsättningar för ett rikt land. Centerpartiet är och har varit Sveriges frihetsmotor – det var de självägande bönderna som införde öppenhetsreformerna och som senare bildade Bondeförbundet. Vi har en liberal historia som förpliktigar. Centerpartiet tar fajten för den enskilda människan – det är precis där allt börjar. /Centerpartiets Processgrupp för Öppenhet 3
 4. 4. Öppenhet – vår budskapsplattform Centerpartiet vill skapa ett varmt och öppet samhälle. Det är själva grunden för att vi som individer ska kunna känna oss fria och kunna utvecklas som människor och förverkliga våra drömmar. Det öppna samhället bygger på ett demokratiskt styrelseskick där makthavare byts ut i val, en fri och förnuftig debatt, respekt för varje enskild individs mänskliga och politiska fri- och rättigheter och en värld som inte stannar vid Öresund utan som stavas fri rörlighet för människor. Det öppna samhället är ett avståndstagande från överdrivet repressiva åtgärder som övervakning, slutna gränser och inskränkningar i valfriheten och näringsfriheten. Centerpartiets syn på det öppna samhället kan sammanfattas i tre punkter: Öppenhet gentemot de egna medborgarna. Varje medborgare är tillförsäkrad personlig integritet, yttrandefrihet och möjlighet att granska den offentliga makten. Varje individ är också tillförsäkrad grundläggande fri- och rättigheter. Det yttersta demokratimålet är för oss att stärka människors egenmakt. Öppenhet gentemot omvärlden. De som vill bo och arbeta i Sverige ska ges möjlighet att göra så. Vi vill ha en generös flyktingpolitik som utgår från individens behov och där man tar tillvara på människors unika erfarenheter och kunskaper. En öppen ekonomi. Handelshinder och tullar bör avvecklas. I vår nationella ekonomi eftersträvar vi en liberal ekonomi med näringsfrihet och ett starkt skydd för den privata äganderätten. Centerpartiet vill ha ett mer liberalt Sverige. Vi har en grundmurad tro på att varje människa föds fri, med en fri vilja. Fri att fatta sina egna beslut. Människans okränkbara frihet och möjlighet att utforma sina liv utifrån egna önskemål står i centrum för vår politik. Samtidigt är människan ingen ö – det är i samspelet med andra som våra värderingar och behov formas och som vårt ansvarstagande och engagemang utvecklas. Öppenhetsgruppen vill att Centerpartiets arbete på ett tydligare sätt ska genomsyras av liberala värderingar om frihet och självbestämmande. Vi behöver därför konkretisera vilka åtgärder som krävs för att öka människors egenmakt och frihet. Det är här vårt praktiska verktyg i form av den liberala frihetsanalysen kommer in. 4
 5. 5. Liberal Frihetsanalys – vi sätter ett politiskt pris på friheten De frihetliga kostnaderna beaktas inte i den politiska debatten på det sättet de borde. Vi diskuterar kronor och ören men lyfter inte blicken för att skapa ett samhälle med mer människa och mindre stat. Med mer frihet och färre statliga pekpinnar. Med fler beslut närmare människan. Vi måste sätta ett politiskt pris även på den individuella friheten! En central del i uppdraget till den Processgrupp för Öppenhet som Centerpartiet tillsatt är att analysera vilka åtgärder som behövs för att öka individers makt och minska statens, det vill säga det offentligas, makt. Att skapa ett samhälle med just mer människa och mindre stat. Utmaningen är att utveckla och förstärka synen på det öppna samhället och att konkretisera politiken för ett friare och mer liberalt Sverige. För att kunna göra det behöver vi verktyg som hjälper oss att bedöma de förslag och åtgärder som leder dit. Det första verktyg vi identifierat är en liberal frihetsanalys. Öppenhetsgruppen anser att följande grundläggande frågor, som utgör kärnan i vårt liberala verktyg, ska genomsyra arbetet när vi drar upp riktlinjerna för politiken: Är förslaget liberalt, dvs.: – Ökar det människors frihet och egenmakt? – Innebär det att individens kontroll över sin vardag och sina villkor stärks? – Minskar det samtidigt statens och det offentligas makt över individen? Om svaret är ja på dessa frågor är det ett beslut som ser människan, som ser friheten och som bidrar till ett mer medmänskligt och öppet samhälle. Genom att ställa dessa frågor konkretiseras den liberala frihetsagendan. Samtidigt är det viktigt, i analysen av nya politiska förslag, att väga angelägna syften mot varandra och att hitta en rimlig balans mellan olika intressen. Det är försvarbart att i vissa analyser anse att exempelvis brottsbekämpning och försvars- och säkerhetsmässiga hänsyn väger tyngre, men det är viktigt att i dessa sammanhang också göra en proportionalitetsbedömning mellan de skyddsvärda intressena. Viktfördelningen hittills har allt som oftast varit skev, och de frihetliga värdena har inte fått den uppmärksamhet som vi tycker att de förtjänar. Vårt verktyg har därför som syfte att sätta fokus på individens frihet, självbestämmande och privata sfär, vilket medför att denna vågskål skulle väga tyngre vid politiska beslut än tidigare. 5
 6. 6. Idén om en frihetsanalys kan jämföras med en konsekvensbeskrivning. Det ska ses som ett första steg i arbetet med att översätta viktiga principer till praktisk politik, som sätter den enskilda människan i främsta rummet. Begreppet konsekvensbeskrivning är inte nytt. Sedan 1998 krävs enligt svensk lag en miljökonsekvensbeskrivning för alla verksamheter som påverkar miljön. Hälsokonsekvensbeskrivningar bygger på en motsvarande teknik. Centerpartiet har tidigare föreslagit att en integritetskonsekvensbeskrivning ska göras för att utreda de följder en ny reglering kan komma att få för den personliga integriteten. Samma princip skulle gälla för den liberala frihetsanalysen. Vi ska inte bara beakta de ekonomiska kostnaderna för olika politiska förslag – de frihetliga, liberala kostnaderna är minst lika viktiga. Vi vill helt enkelt sätta ett politiskt pris på människors frihet, eftersom den utgör grunden för det öppna samhälle som vi vill skapa. Öppenhetsgruppens arbete ska leda till att Centerpartiets liberala profil förstärks ytterligare. Vi kommer naturligtvis att arbeta för att våra förslag också blir Alliansregeringens förslag och omsätts i praktisk politik. Vi behöver ett vasst liberalt verktyg i lagstiftningsarbetet. En frihetsanalys skulle kunna bli det tydliga verktyg som krävs för att hela tiden ha fokus på människor och deras okränkbara frihet och självbestämmande. Hur fungerar den liberala frihetsanalysen i praktiken? Polisens möjlighet till buggning Förslaget om buggning trädde i kraft vid årsskiftet 2007/2008. Det går i korthet ut på att polisen, för att förhindra brott, får använda hemlig telefonavlyssning, tele- och kameraövervakning samt postkontroll. Buggning får endast avse en plats där det finns särskild anledning att tro att den misstänkte kommer att befinna sig. För att buggning ska få användas krävs dessutom domstolsbeslut. Den nya lagen kommer att gälla på försök under tre år. Då införs en kontrollstation varvid lagen ska utvärderas. Under 2006 var Centerpartiet med och bordlade den ursprungliga, socialdemokratiska propositionen om buggning. Vi anser, och har hela tiden ansett, att buggning behövs men att det måste genomföras med garantier för rättssäkerheten och för skyddet av den personliga 6
 7. 7. integriteten. Vi drev därför frågorna att de som blivit avlyssnade skulle ha rätt att i efterhand få veta detta, att buggning inte skulle tillåtas på medieredaktioner och att den parlamentariska kontrollen skulle förbättras. Dessa krav är nu tillgodosedda. Vi menar att den nya lagen visar att det går att förena effektiv brottsbekämpning med ett öppet samhälle där den personliga integriteten respekteras och skyddas. Visst finns det frihetliga kostnader förknippade med buggning, men dessa ska vägas mot vinsterna med att kunna förebygga och avslöja den allra grövsta brottsligheten. Genom att bygga in de frihetliga ”kuddar” som beskrivs ovan, har vi sett till att de viktiga värden som öppenhet, demokrati och integritet fått en större tyngd än vad som annars varit fallet. På så sätt har, menar vi, en rimlig balans mellan olika intressen skapats. De avlyssnades frihet minskar samtidigt som de genom förändringarna får ett starkare integritetsskydd genom exempelvis en underrättelseskyldighet. Frihetsgraden för de brottsoffer som härigenom kan få upprättelse förstärks då polisen får ett effektivt verktyg för att bekämpa den grövsta brottsligheten. Förenklade regler för företagen Under hela den innevarande mandatperioden kommer regelförenklingsarbetet att vara aktuellt. Syftet med åtgärderna är att göra det enklare och mer lönsamt att vara företagare i Sverige. Alliansregeringens övergripande mål är att minska den administrativa bördan med 25 procent, Regelförenklingar har olika karaktär vad gäller omfattning och effekter – i grunden handlar regelförenkling för företagare om att öka frihetsgraden genom ett flexibelt regelsystem. Samtidigt behöver vi regler som fyller ett klarlagt syfte för att främja konkurrens och likabehandling och för att stävja missbruk. Därmed kan man som företagare få utstå viss frihetsinskränkning. Exempelvis är det en självklarhet att privata företag ska följa de diskrimineringslagar som finns – en företagare ska inte få ställa upp egna regler för det som utgör vår gemensamma legitima värdegrund. Det är också en självklarhet att vi har lagar som talar om hur man ska hantera sin bokföring, sin momsinbetalning och hur konkurser ska genomföras. I det pågående regelförenklingsarbetet finns många bestämmelser och föreskrifter för enskilda företagare som är väl värda att se närmare på. I en liberal frihetsanalys kan man komma fram till att de specifika reglerna inskränker företagares frihetsgrad på ett sätt som inte är motiverat utan 7
 8. 8. som snarare är en fördel för byråkratin och staten än för den enskilda människan och hans/hennes entreprenörskap. Varje borttagen regel gör att det blir mer tid över till affärsidé och verksamhet samtidigt som de administrativa kostnaderna minskar. För mindre företagare är dessa aspekter särskilt betydande, eftersom det oftast ställs samma krav på det lilla företaget som på det stora. Genom de åtgärder som nu genomförs ökar företagarnas egenmakt och vardagen underlättas samtidigt som beroendet av de offentliga systemen minskar. En liberal frihetsanalys i regelförenklingsarbetet skulle ge vid handen att företagares frihetsgrad ökar vad gäller egenmakt och valfrihet. Samtidigt kan man också komma fram till att en viss frihetsinskränkning är försvarbar då det finns andra intressen som väger tyngre, som exempelvis likabehandling av människor. Centerpartiet som Frihetsmotor I fråga efter fråga måste vi försvara de liberala värderingarna om öppenhet. Vår roll kan beskrivas som Frihetsmotor – vi har varit och är alltjämt integritetsväktare men för att stärka den enskildes egenmakt och frihet måste vårt uppdrag förtydligas och vidgas. Centerpartiets uppgift blir att försvara öppenheten i de förslag som läggs fram inom samtliga politikområden, såsom miljö, arbetsrätt och arbetsmarknad, utbildningspolitik och sjukvård. Vi menar att det är moraliskt rätt att vara för öppenhet. Vi vill se en miljöpolitik som utgår från människors önskan och förmåga att ta eget ansvar och vara delaktig. Vi vill skapa en flexibel arbetsrätt som underlättar för de entreprenörer som bygger vårt välstånd och främja rörligheten på arbetsmarknaden. Vi har en tro på en utbildningspolitik som tar tillvara all den kunskapstörst som finns och som stimulerar till utbyte över gränserna. Vi vill ha en sjukvård som är anpassad till individen och som ger var och en av oss mer makt över frågor som rör vår hälsa och vårt välbefinnande. Detta är bara början. Vi tar nu med oss vårt liberala idéarv in i framtiden för att skapa ett öppnare och friare Sverige. 8

×