Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR I CENTERPARTIETS STADGAR OCH
ARBETSORDNING – BEHANDLAT AV STÄMMOKOMMITTÉ 10

Under tiden januari – ...
Förslag till ändringar i stadgar och arbetsordning – efter behandling i kommitté 10

Observera nytt förslag i punkt 55 som...
Förslag till ändringar i stadgar och arbetsordning – efter behandling i kommitté 10


Nr   Referens           ...
Förslag till ändringar i stadgar och arbetsordning – efter behandling i kommitté 10


Nr   Referens           ...
Förslag till ändringar i stadgar och arbetsordning – efter behandling i kommitté 10


Nr   Referens           ...
Förslag till ändringar i stadgar och arbetsordning – efter behandling i kommitté 10


Nr   Referens           ...
Förslag till ändringar i stadgar och arbetsordning – efter behandling i kommitté 10


Nr   Referens           ...
Förslag till ändringar i stadgar och arbetsordning – efter behandling i kommitté 10


Nr  Referens           G...
Förslag till ändringar i stadgar och arbetsordning – efter behandling i kommitté 10


Nr  Referens            ...
Förslag till ändringar i stadgar och arbetsordning – efter behandling i kommitté 10


Nr   Referens           ...
Förslag till ändringar i stadgar och arbetsordning – efter behandling i kommitté 10


Nr   Referens           ...
Förslag till ändringar i stadgar och arbetsordning – efter behandling i kommitté 10


Nr  Referens           G...
Förslag till ändringar i stadgar och arbetsordning – efter behandling i kommitté 10


Nr   Referens           ...
Komprotokoll omr 10 Justeringar i stadgar och arbetsordning
Komprotokoll omr 10 Justeringar i stadgar och arbetsordning
Komprotokoll omr 10 Justeringar i stadgar och arbetsordning
Komprotokoll omr 10 Justeringar i stadgar och arbetsordning
Komprotokoll omr 10 Justeringar i stadgar och arbetsordning
Komprotokoll omr 10 Justeringar i stadgar och arbetsordning
Komprotokoll omr 10 Justeringar i stadgar och arbetsordning
Komprotokoll omr 10 Justeringar i stadgar och arbetsordning
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Komprotokoll omr 10 Justeringar i stadgar och arbetsordning

653 views

Published on

Kommitéprotokoll från Centerpartiets partistämma i Örebro 2009

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Komprotokoll omr 10 Justeringar i stadgar och arbetsordning

 1. 1. FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR I CENTERPARTIETS STADGAR OCH ARBETSORDNING – BEHANDLAT AV STÄMMOKOMMITTÉ 10 Under tiden januari – mars 2009 har en arbetsgrupp kallad stadgejusteringsgruppen arbetat med att ta fram förslag till ändringar i Centerpartiets stadgar och arbetsordning. Gruppens uppdrag har gått ut på att rätta till de delar av stadgarna som behöver finjusteras efter den stadgeförnyelse som genomfördes 2007. Det är inte en ny organisationsförändring utan ska mer ses som en redaktionell genomgång för att förtydliga och räta ut eventuella frågetecken. Stadgejusteringsgruppen har bestått av Per-Anders Jansson, kretsordförande Köping, gruppens ordförande Ingrid Flodin, distriktsordförande Ångermanland Ulrika Johansson, ombudsman Skaraborg Anders Åkesson, partistyrelsen Berit Snapp, riksorganisationen Karin Sjöholm, riksorganisationen I arbetet har medlemmar och funktionärer i Centerrörelsen kunnat lämna kommentarer och ändringsförslag via internwebben, något som även informerades om i årsmötesmaterialen. Stadgejusteringsgruppen har fört samtal med företrädare för syskonorganisationer och med företrädare för den tidigare stadgegruppen som gjort grundliga förarbeten till nuvarande stadgar. Inte minst har gruppens medlemmar självklart vägt in sina egna erfarenheter av att använda de nya stadgarna och arbetsordningen i sina olika funktionärsroller i Centerpartiet. Stadgejusteringsgruppens förslag har behandlats av partistyrelsen och av partistämmans kommitté 10. Beslut för ändringar av stadgar och arbetsordning Ändring av stadgarna kan beslutas genom 5/6 majoritet av närvarande ombud på partistämman. Ändring av stadgarna kan också ske genom beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie stämmor. Ändringar i arbetsordningen fastställs med enkel majoritet av närvarande ombud på partistämman. Kommittén föreslår partistämman besluta att ändringar i stadgarna enligt föreliggande förslag ska gälla från och med den 1 januari 2010, att ändringar i arbetsordningen enligt föreliggande förslag ska gälla från och med den 1 januari 2010, samt att redan påbörjade nomineringsprocesser inför val till kommunfullmäktige, landsting/region och riksdag 2010 ska slutföras enligt tidigare stadgar och arbetsordning som fastställdes av partistämman i Kalmar 2007
 2. 2. Förslag till ändringar i stadgar och arbetsordning – efter behandling i kommitté 10 Observera nytt förslag i punkt 55 som har tillkommit i kommittébehandlingen! Nr Referens Gällande skrivning Förslag till ny skrivning Kommentar 1. Stadgarna Medlemmar är samtliga som erlagt medlemsavgift i Medlemmar är samtliga som erlagt medlemsavgift till Medlemskap med strikt koppling till §4 Mom 1 Centerpartiet, Centerkvinnorna, Centerpartiets Centerpartiet, Centerkvinnorna, Centerpartiets folkbokföringsort enligt skrivningen ”bosatta i Ungdomsförbund eller Centerstudenter och är bosatta i Ungdomsförbund eller Centerstudenter inom kretsens kommunen” kan ge negativa begränsningar t ex kommunen. geografiska område. I särskilda fall, t ex då en avdelning vid studier på annan ort. Ändringsförslaget syftar inom Centerkvinnorna eller Centerpartiets Ungdomsförbund, till att bättre ta hänsyn till hur Centerrörelsen eller förening inom Centerstudenter, har ett brukar hantera dessa frågor och samtidigt verksamhetsområde som geografiskt omfattar flera förtydliga hur vi hanterar de allt vanligare kommuner, kan medlemmen välja en av Centerpartiets länsavdelningarna inom Centerkvinnorna och kretsar dit han/hon vill koppla sitt medlemskap. Person som CUF. Ansökningsförfarande för medlemskap i vill bli medlem i en annan krets än där han/hon är bosatt annan krets finns för att försvåra ”kuppförsök” på ansöker om detta hos kretsstyrelsen i den krets man önskar lokala medlemsmöten – men behöver i tillhöra. normalfallet inte innebära något extra krångel. 2. Stadgarna Kretsens uppgifter är att Kretsens uppgifter är att Tillägg av ansvarsområde innebär ingen nyhet §4 Mom 2 ansvara för nomineringsarbetet inför val av ansvara för nomineringsarbetet inför val till jämfört med vad som redan gäller och har gällt kommunfullmäktige kommunfullmäktige under lång tid. Centerpartiets roll som ”den utforma politiken och stimulera den politiska debatten utforma politiken och stimulera den politiska debatten samlade Centerrörelsen” kan dock vara utveckla den lokala partiorganisationen och utveckla den lokala partiorganisationen och komplicerad att förstå, särskilt för nya demokratiarbetet demokratiarbetet medlemmar. Syftet med den nya skrivningen är tillsammans med andra organisationsled ansvara för tillsammans med andra organisationsled ansvara för att tydligare klargöra detta synsätt, och att kretsen medlemsvärvning och medlemsvård medlemsvärvning och medlemsvård utgör en arena för alla medlemmar. ansvara för utbildning och valarbete. ansvara för att alla kretsens medlemmar, oavsett medlemskap i Centerpartiet, Centerkvinnorna, Centerpartiets Ungdomsförbund eller Centerstudenter, ska ha lika möjligheter att nyttja sina demokratiska rättigheter och kandidera för uppdrag som representant för Centerpartiet ansvara för utbildning och valarbete. 3. Stadgarna Kretsen är ansvarig för nomineringsarbetet inför val av Kretsen är ansvarig för kandidatnominering inför val till Genomgående syftar ändringsförslagen till att §9 Mom 1 kommunfullmäktige. kommunfullmäktige. Kretsens årsmöte som hålls under lyfta fram den medlemsdemokratiska betydelsen våren året före valår beslutar om regler för av beslutet om regler för nomineringsarbetet i nomineringsprocessen. varje enskild nomineringsprocess. 4. Stadgarna De föreslagna kandidaterna som enligt lag är valbara och De föreslagna kandidaterna som enligt lag är valbara och Genomgående syftar ändringsförslagen till att §9 Mom 3 accepterat att stå till förfogande, ingår i kretsens accepterat att stå till förfogande, ingår i kretsens rådgivande tydliggöra medlemsomröstningens rådgivande roll medlemsomröstning. Medlemsomröstning förrättas medlemsomröstning. Den rådgivande och att den utgör en av flera faktorer som genom att varje medlem tillsänds röstsedel. medlemsomröstningen förrättas genom att varje medlem nomineringskommittén har att ta hänsyn till. Medlemsomröstningsresultatet och tillsänds röstsedel. Resultatet från den rådgivande nomineringskommitténs förslag ska finnas tillgängligt för medlemsomröstningen och nomineringskommitténs förslag alla medlemmar i kretsen. ska finnas tillgängligt för alla medlemmar i kretsen. RESERVATION från Kajsa Hansson, Norrtälje, och Gunny Jörlén. Salem, se nedan.
 3. 3. Förslag till ändringar i stadgar och arbetsordning – efter behandling i kommitté 10 Nr Referens Gällande skrivning Förslag till ny skrivning Kommentar 5. Stadgarna Om nomineringsarbetet ej följt partiets stadga, kan Om medlem anser att nomineringsprocessen inte har följt I gällande stadgar anges att nomineringsbesIutet §9 Mom 5 medlem anmäla nomineringsbeslutet till partistämmans stadgar och arbetsordning, kan medlem överklaga kan anmälas till partistämmans valberedning när valberedning. Valberedningen avger ett yttrande om nomineringsbeslutet till partistyrelsen, som behandlar det är fråga om val till kommunfullmäktige, huruvida nomineringsarbetet följt partiets stadga eller ej. överklagan och avger ett yttrande om landstings-/regionfullmäktige och riksdagen, men Yttrandet tillsänds kretsstyrelsen och partistyrelsen för nomineringsprocessen har följt stadgar och arbetsordning inte för val till Europaparlamentet. I gällande kännedom. eller inte. Yttrandet tillsänds kretsstyrelsen samt den arbetsordning anges att nomineringsbeslutet kan klagande medlemmen. överklagas till partistyrelsen i vissa av nomineringsprocesserna och till partistämmans valberedning i andra. Nu föreslås i samtliga fyra nomineringsprocesser att det är till partistyrelsen som medlem kan överklaga nomineringsbeslutet. 6. Stadgarna Till årsmötet, som hålls före den sista februari Till årsmötet, som hålls före februari månads utgång Redaktionellt §10 7. Stadgarna Centerpartiets ungdomsförbundet Centerpartiets Ungdomsförbund Redaktionellt §13 Mom 3 8. Stadgarna Distriktets uppgifter är att Distriktets uppgifter är att Tillägg av ansvarsområde innebär ingen nyhet §13 Mom 5 nominera kandidater och fastställa listor över de nominera kandidater och fastställa listor över de jämfört med vad som redan gäller och har gällt nominerade till landstings-/regionfullmäktige i samråd nominerade till landstings-/regionfullmäktige i samråd med under lång tid. Centerpartiets roll som ”den med kretsarna kretsarna samlade Centerrörelsen” kan dock vara nominera kandidater och fastställa listor över de nominera kandidater och fastställa listor över de komplicerad att förstå, särskilt för nya nominerade till riksdagen nominerade till riksdagen medlemmar. Syftet med den nya skrivningen är utforma politiken och stimulera den politiska debatten i utforma politiken och stimulera den politiska debatten i att tydligare klargöra detta synsätt, och att distriktet och regionen distriktet och regionen distriktet utgör en arena för alla medlemmar. utveckla den regionala partiorganisationen och utveckla den regionala partiorganisationen och demokratiarbetet demokratiarbetet ansvara för utbildning och valarbete. ansvara för att alla distriktets medlemmar, oavsett medlemskap i Centerpartiet, Centerkvinnorna, Centerpartiets Ungdomsförbund eller Centerstudenter, ska ha lika möjligheter att nyttja sina demokratiska rättigheter och kandidera för uppdrag som representant för Centerpartiet ansvara för utbildning och valarbete. 9. Stadgarna Fördelning sker på basen av jämkade uddatalsmetoden. Fördelningen baseras på jämkade uddatalsmetoden. Redaktionellt §14 Mom 1 10. Stadgarna Distriktet är ansvarigt, i samråd med kretsarna, för Distriktet är ansvarigt, i samråd med kretsarna, för Genomgående syftar ändringsförslagen till att §18 Mom 1 nomineringsarbetet till landstings-/regionfullmäktige och kandidatnominering till landstings-/regionfullmäktige och lyfta fram den medlemsdemokratiska betydelsen riksdag. Distriktet kan delegera ansvaret för riksdag. Distriktsstämma kan delegera ansvaret för av beslutet om regler för nomineringsarbetet i nomineringsarbete till landstings-/regionfullmäktige till en kandidatnominering till landstings-/regionfullmäktige till en varje enskild nomineringsprocess. eller flera kretsar. eller flera kretsar. I fall där distriktet består av flera riksdagsvalkretsar kan även ansvaret för Vi har distrikt som består av flera kandidatnominering till riksdag delegeras till en eller flera riksdagsvalkretsar där behov finns att kunna kretsar. Distriktsstämman som hålls under våren året före hantera riksdagsnominering på kretsnivån. Denna valår beslutar om regler för nomineringsprocessen. möjlighet fanns tidigare omnämnd i arbetsordningen men inte i stadgarna.
 4. 4. Förslag till ändringar i stadgar och arbetsordning – efter behandling i kommitté 10 Nr Referens Gällande skrivning Förslag till ny skrivning Kommentar 11. Stadgarna De föreslagna som enligt lag är valbara och accepterat att De föreslagna kandidaterna som enligt lag är valbara och Genomgående syftar ändringsförslagen till att §18 Mom 3 stå till förfogande, ingår i distriktets medlemsomröstning. accepterat att stå till förfogande, ingår i distriktets tydliggöra medlemsomröstningens rådgivande roll Medlemsomröstning förrättas genom att varje medlem rådgivande medlemsomröstning. Den rådgivande och att den utgör en av flera faktorer som tillsänds röstsedel. Medlemsomröstningsresultatet och medlemsomröstningen förrättas genom att varje medlem nomineringskommittén har att ta hänsyn till. nomineringskommitténs förslag ska finnas tillgängligt för tillsänds röstsedel. Resultatet från den rådgivande alla medlemmar i distriktet. medlemsomröstningen och nomineringskommitténs förslag Små redaktionella ändringar för att skapa ska finnas tillgängligt för alla medlemmar i distriktet. likalydande skrivning i motsvarande stycke för krets, distrikt och riksorganisation. 12. Stadgarna Om nomineringsarbetet ej följt partiets stadga kan Om medlem anser att nomineringsprocessen inte har följt I gällande stadgar anges att nomineringsbesIutet §18 Mom 5 medlem anmäla nomineringsbeslutet till partistämmans stadgar och arbetsordning, kan medlem överklaga kan anmälas till partistämmans valberedning när valberedning. Valberedningen avger ett yttrande om nomineringsbeslutet till partistyrelsen, som behandlar det är fråga om val till kommunfullmäktige, huruvida nomineringsarbetet följt partiets stadga eller ej. överklagan och avger ett yttrande om landstings-/regionfullmäktige och riksdagen, men Yttrandet tillsänds distriktsstyrelsen och partistyrelsen för nomineringsprocessen har följt stadgar och arbetsordning inte för val till Europaparlamentet. I gällande kännedom. eller inte. Yttrandet tillsänds distriktsstyrelsen samt den arbetsordning anges att nomineringsbeslutet kan klagande medlemmen. överklagas till partistyrelsen i vissa av nomineringsprocesserna och till partistämmans valberedning i andra. Nu föreslås i samtliga fyra nomineringsprocesser att det är till partistyrelsen som medlem kan överklaga nomineringsbeslutet. 13. Stadgarna Riksorganisationens uppgift är att Riksorganisationens uppgifter är att Tillägg av ansvarsområde innebär ingen nyhet §20 utforma Centerpartiets politik utforma Centerpartiets politik jämfört med vad som redan gäller och har gällt utforma Centerpartiets organisation utforma Centerpartiets organisation under lång tid. Centerpartiets roll som ”den ansvara för utbildning av partiets förtroendevalda och ansvara för att alla partiets medlemmar, oavsett samlade Centerrörelsen” kan dock vara medlemmar medlemskap i Centerpartiet, Centerkvinnorna, komplicerad att förstå, särskilt för nya nominera kandidater och fastställa listor över Centerpartiets Ungdomsförbund eller Centerstudenter, ska medlemmar. Syftet med den nya skrivningen är nominerade till EU-valet. ha lika möjligheter att nyttja sina demokratiska rättigheter att tydligare klargöra detta synsätt, och att partiet och kandidera för uppdrag som representant för utgör en arena för alla medlemmar. Centerpartiet ansvara för utbildning av förtroendevalda och medlemmar nominera kandidater och fastställa listor över nominerade till Europaparlamentsvalet. 14. Stadgarna Ordinarie partistämma hålls udda år före den 30 Ordinarie partistämma hålls udda år före september månads Redaktionellt §21 Mom 1 september utgång 15. Stadgarna Partistyrelsens ledamöter har närvaro- och yttranderätt. Förtroenderådet består av distriktens ombud, valda enligt § Vid förtroenderådets behandling av valärenden §22 Mom 1 Förtroenderådet består av distriktens ombud, valda enligt 15 mom 1. Partistyrelsens ledamöter har närvaro- och som valberedningen har berett bör § 15 mom 1. yttranderätt. Vid behandling av valärenden har valberedningens ledamöter ha möjlighet att valberedningens/nomineringskommitténs ledamöter redogöra för valberedningens förslag, liksom för närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Därutöver äger eventuella reservationer i valberedningen. förtroenderådet rätt att tilldela närvaro-, yttrande- och förslagsrätt till personer förtroenderådet anser behöver det. 16. Stadgarna Förtroenderådet fastställer valsedel och politiskt program Förtroenderådet fastställer valsedel och politiskt program till Meningen bör strykas pga inkonsekvens. §22 Mom 2 till EU-parlamentsvalet. EU-parlamentsvalet. I §25 Mom 4 stadgas att valsedel till europaparlamentsvalet fastställs av förtroenderådet ELLER partistämman. Om frågan ska hanteras av förtroenderådet så följer det särskilt av partistämmans beslut om regler för nomineringsprocessen.
 5. 5. Förslag till ändringar i stadgar och arbetsordning – efter behandling i kommitté 10 Nr Referens Gällande skrivning Förslag till ny skrivning Kommentar 17. Stadgarna EU-parlamentsvalet Europaparlamentsvalet Redaktionellt §23 Mom 2 18. Stadgarna EU-parlamentsval, EU-parlamentet, EU-parlamentet, europaparlamentsval, europaparlamentet, Redaktionellt §25, på fyra EU-parlamentsvalet europaparlamentet, europaparlamentsvalet ställen 19. Stadgarna Riksorganisationen är ansvarig för nomineringsarbetet till Riksorganisationen är ansvarig för kandidatnominering inför Genomgående syftar ändringsförslagen till att §25 Mom 1 EU-parlamentet. val till EU-parlamentet. Partistämman beslutar om regler för lyfta fram den medlemsdemokratiska betydelsen nomineringsprocessen. av beslutet om regler för nomineringsarbetet i varje enskild nomineringsprocess. 20. Stadgarna De föreslagna som enligt lag är valbara och accepterat att De föreslagna kandidaterna som enligt lag är valbara och Genomgående syftar ändringsförslagen till att §25 Mom 3 stå till förfogande, ingår i medlemsomröstningen. accepterat att stå till förfogande, ingår i riksorganisationens tydliggöra medlemsomröstningens rådgivande roll Medlemsomröstning förrättas genom att varje medlem rådgivande medlemsomröstning. Den rådgivande och att den utgör en av flera faktorer som tillsänds röstsedel. Medlemsomröstningsresultatet och medlemsomröstningen förrättas genom att varje medlem nomineringskommittén har att ta hänsyn till. nomineringskommitténs förslag ska finnas tillgängligt för tillsänds röstsedel. Resultatet från den rådgivande alla medlemmar. medlemsomröstningen och nomineringskommitténs förslag Små redaktionella ändringar för att skapa ska finnas tillgängligt för alla medlemmar. likalydande skrivning i motsvarande stycke för krets, distrikt och riksorganisation. 21. Stadgarna Om medlem anser att nomineringsprocessen inte har följt Tillägg av nytt Mom 5. §18 Mom 5 stadgar och arbetsordning, kan medlem överklaga nomineringsbeslutet till partistyrelsen som behandlar I gällande stadgar anges att nomineringsbesIutet överklagan och avger ett yttrande om kan anmälas till partistämmans valberedning när nomineringsprocessen har följt stadgar och arbetsordning det är fråga om val till kommunfullmäktige, eller inte. Yttrandet tillsänds den klagande medlemmen. landstings-/regionfullmäktige och riksdagen, men inte för val till Europaparlamentet. I gällande arbetsordning anges att nomineringsbeslutet kan överklagas till partistyrelsen i vissa av nomineringsprocesserna och till partistämmans valberedning i andra. Nu föreslås i samtliga fyra nomineringsprocesser att det är till partistyrelsen som medlem kan överklaga nomineringsbeslutet. 22. Stadgarna riksstämmor Partistämmor Redaktionellt, i konsekvens av att stadgebeslutet §27 2007 genomgående ändrade begrepp från riksstämma till partistämma 23. Arb.ordn. Medlemmen ska erlägga en årsavgift. Årsavgiftens Medlemmen ska årligen erlägga en medlemsavgift. Redaktionellt Sid 2 storlek fastställs... Medlemsavgiftens storlek fastställs... 24. Arb.ordn. Därefter ska kretsen informeras om att medlemmen ej har Därefter ska kretsen informeras om att medlemmen ej har Förtydligande Sid 2 betalat avgift. betalat avgift, för att en lokal uppföljning ska kunna göras så att vi får klargjort om han/hon vill vara kvar som medlem eller inte. 25. Arb.ordn. Den som betalar in medlemsavgiften efter den 31 oktober Ny medlem som betalar in medlemsavgiften efter den 31 Förtydligande Sid 2 ska räknas som medlem kommande år. oktober ska räknas som medlem för nästkommande år. 26. Arb.ordn. Den av partistämman beslutade medlemsavgiften ska Den av partistämman beslutade medlemsavgiften går, Förtydligande Sid 2 oavkortat gå till kretsen. förutom självkostnad för eventuellt deltagande i central upptagning medlemsavgiften, till kretsen.
 6. 6. Förslag till ändringar i stadgar och arbetsordning – efter behandling i kommitté 10 Nr Referens Gällande skrivning Förslag till ny skrivning Kommentar Borttaget: Förtydligande av den nya motionshanteringen 27. Arb.ordn. Medlemsinitiativ ska besvaras inom en månad efter att Medlemsinitiativ ska besvaras inom två månader efter att En erfarenhet är att riktigt bra initiativ inte hinner där motioner till partistämman Sid 3 det inkommit. det inkommit. få en bra behandling på en månads tid. Kommer hanteras på kretsnivån men det ett förslag som man känner att man vill titta normalt inte på distriktsnivån. ¶ vidare på så hinner man inte göra det innan man ¶ måste svara. Detta kan gälla både Införande av en sista tidpunkt riksorganisationen där antalet medlemsinitiativ för inlämning av motion för att ibland är mycket stort, och på lokal/regional nivå ge kretsstyrelsen tid att bereda där medlemsinitiativ ofta ska hanteras av ideella motion inför kretsens årsmöte. krafter. 28. Arb.ordn. Medlem kan även väcka en motion. Motionen kan ställas Medlem kan även väcka en motion. Motionen kan ställas till Borttaget: Medlem kan även Sid 3 till kretsens årsmöte, distriktsstämman eller till kretsens årsmöte, till distriktsstämman eller till väcka en motion. Motionen kan partistämman. Motioner som ställs till kretsens årsmöte partistämman. Kommittén beslutade att ställa sig bakom ett ställas till kretsens årsmöte, ska beredas av kretsstyrelsen. Motionen och alternativt förslag från Stockholms län, som tar sin distriktsstämman eller till kretsstyrelsens yttrande ska tillsammans med kallelse Motion som ställs till kretsens årsmöte ska beredas av utgångspunkt i reservationen från Kerstin partistämman. Motionen ska skickas till samtliga medlemmar i kretsen. Motion som kretsstyrelsen. Motionen ska lämnas till kretsstyrelsen Lundgren i partistyrelsen om att det är lämnas till kretsstyrelsen ställs till distriktsstämma och partistämma ska anmälas senast vid januari månads utgång. Motionen och medlemmens rätt att avgöra vilka frågor man senast vid januari månads vid kretsårsmötet. Årsmötet har möjlighet att avge ett kretsstyrelsens yttrande ska tillsammans med kallelse motionerar om till respektive stämma. utgång.¶ yttrande. Yttrandet kan vara berett av styrelsen. skickas till samtliga medlemmar i kretsen. ¶ Förslaget bygger på ett medlemsperspektiv där Motioner som ställs till Motion som ställs till distriktsstämman ska beredas av medlemmen själv bestämmer om krets och/eller kretsens årsmöte ska beredas distriktsstyrelsen. Motionen ska lämnas till distriktsstyrelsen distrikt ska bereda en motion till partistämman. av kretsstyrelsen. Motionen senast vid februari månads utgång. Motionen och och kretsstyrelsens yttrande distriktsstyrelsens yttrande ska tillsammans med kallelse Kommittén konstaterade också att eftersom ska tillsammans med kallelse skickas till de valda stämmoombuden. Medlemmen väljer förslaget öppnar för möjligheten att lämna in skickas till samtliga om motionen först ska behandlas av kretsens årsmöte, i så motioner till partistämman även efter det att medlemmar i kretsen.¶ fall lämnas motionen till kretsstyrelsen senast vid januari distriktsstämma har arrangerats, så tillgodoses ¶ månads utgång. Därefter ansvarar kretsstyrelsen för att även reservationen om initiativrätt för Motion som ställs till motionen tillsammans med kretsens yttrande och beslut distriktsstämman. Det blir möjligt för distriktsstämma och lämnas vidare inom utsatt tid. distriktsstämman att uppdra till någon medlem, partistämma ska anmälas vid exempelvis distriktsordförande, att lämna in en kretsårsmötet. Årsmötet har Motion som ställs till partistämman ska beredas av motion. möjlighet att avge ett yttrande. partistyrelsen. Motionen ska lämnas till riksorganisationen Yttrandet kan vara berett av senast vid april månads utgång. Motionen och styrelsen.¶ partistyrelsens yttrande ska tillsammans med kallelse ¶ skickas till de valda stämmoombuden. Medlemmen väljer Kretsstyrelsen ansvarar för att om motionen först ska behandlas av kretsens årsmöte lämna motion till och/eller distriktsstämman, i så fall lämnas motionen till distriktsstämman vidare till kretsstyrelsen senast vid januari månads utgång, resp till distriktsstyrelsen inom den tid distriktsstyrelsen senast vid februari månads utgång. som distriktsstyrelsen har Därefter ansvarar kretsstyrelsen/distriktsstyrelsen för att meddelat, tillsammans med motionen tillsammans med kretsens/distriktets yttrande och eventuellt yttrande och beslut beslut lämnas vidare inom utsatt tid. från kretsårsmötet. ¶ ¶ Kretsstyrelsen ansvarar för att lämna motion till partistämman vidare till riksorganisationen senast den 15 mars, tillsammans med eventuellt [1] ...
 7. 7. Förslag till ändringar i stadgar och arbetsordning – efter behandling i kommitté 10 Nr Referens Gällande skrivning Förslag till ny skrivning Kommentar 29. Arb.ordn. Kretsårsmötet som hålls under våren året före valår ska Ny skrivning i anslutning till de 19 punkter som Sid 5 dessutom behandla följande punkter: kretsårsmötet ska behandla. Beslut om regler för nomineringsprocessen inför val till kommunfullmäktige Genomgående syftar ändringsförslagen till att Val av nomineringskommitté inför val till lyfta fram den medlemsdemokratiska betydelsen kommunfullmäktige av beslutet om regler för nomineringsarbetet i varje enskild nomineringsprocess. 30. Arb.ordn. Motionsrätt och motionshantering beskrivs ingående under Ny skrivning i anslutning till de 19 punkter som Sid 5 rubriken ”Medlemmens förslagsrätt” ovan. kretsårsmötet ska behandla. 31. Arb.ordn. Styrelsen ska omgående, senast en vecka, efter årsmötet Kretsstyrelsen ska efter kretsårsmötet, dock senast den 15 En vecka efter kretsårsmötet var en väl hård Sid 5 avlämna årsrapport till riksorganisationen. mars, lämna kretsens årsrapport på det sätt som tidsgräns. Metoden för att lämna årsrapport riksorganisationen har angett i årsmötesmaterialet. kommer säkert att vara digital snarare än att en pappersrapport skickas till riksorganisationen. 32. Arb.ordn. När distriktsstyrelsen fastställer fördelningen av antalet När distriktsstyrelsen fastställer fördelningen av antalet Meningen bör strykas eftersom detta är en Sid 6 ombud per krets till distriktsstämman, ska fördelningen ombud per krets till distriktsstämman, ska fördelningen ske dublettskrivning, samma innebörd återfinns i ske enligt jämkade uddatalsmetoden. enligt jämkade uddatalsmetoden. stadgarna §14, där mer välplacerat under rubriken Distrikt. 33. Arb.ordn. Hänsyn bör även tas till god representation från samtliga Hänsyn bör även tas till god representation från både Förtydligande Sid 6 organisationer inom Centerrörelsen. Centerpartiet, Centerkvinnorna, Centerpartiets Ungdomsförbund och Centerstudenter. 34. Arb.ordn. Nomineringsprocessen Nomineringsprocessen Omfattande skrivarbete har gjorts för att förtydliga Sid 7-8 KANDIDATNOMINERING INFÖR VAL TILL KANDIDATNOMINERING INFÖR VAL TILL beskrivning av de fyra nomineringsprocesserna KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE (val till kommunfullmäktige, landstings- /regionfullmäktige, riksdagen och Riktlinjer samt förslag på tidsplan för nomineringsarbetet Enligt stadgarna är kretsen ansvarig för kandidatnominering Europaparlamentet) på ett mer likalydande sätt inför val till kommunfullmäktige. eftersom skillnader i begrepp och uttryckssätt År före valår förvirrar läsaren. Förslag till ny skrivning Förklaring av begrepp: Förnominering är när medlemmar innehåller inte några principiella förändringar sett i 1. Februari: På förslag av kretsstyrelsen fastställer föreslår kandidater till att stå med på Centerpartiets valsedel stort, men de fyra olika processerna har i kretsens årsmöte, som hålls under våren året före valår, (kallas även lista). De föreslagna namnen från skrivarbetet fått låna en och annan detalj från sista inlämningsdatum samt regler för förnominering. förnomineringen lämnas till en särskilt utsedd valberedning, varandra för att bli sinsemellan likvärdiga. Årsmötet utser också en nomineringskommitté. som kallas nomineringskommitté. Nomineringskommittén organiserar en rådgivande medlemsomröstning (kallas även Genomgående syftar ändringsförslagen till att 2. Mars–september: Förslag på kandidater som ska gå ut poängnominering) där alla medlemmar ges möjlighet att lyfta fram den medlemsdemokratiska betydelsen på omröstning kan lämnas av medlem. Förslaget rangordna de föreslagna kandidaterna. Därefter arbetar av beslutet om regler för nomineringsarbetet i inlämnas till nomineringskommittén innan sista nomineringskommittén fram ett förslag till valsedel som till varje enskild nomineringsprocess. inlämningsdatum för förnominering. sist behandlas vid s k slutlig nominering på ett kretsmöte. Genomgående syftar ändringsförslagen till att 3. Oktober: Nomineringskommittén ska säkerställa att 1. Kretsens årsmöte som hålls under våren året före valår tydliggöra medlemsomröstningens rådgivande roll föreslagna kandidater är medlemmar och att de är beslutar om regler för nomineringsprocessen. Kretsstyrelsen och att den utgör en av flera faktorer som valbara till kommunfullmäktige. De föreslagna tar fram ett förslag till beslut, som skickas ut med övriga nomineringskommittén har att ta hänsyn till. kandidaterna ska tillfrågas och ge skriftligt medgivande handlingar inför kretsårsmötet. I beslutet om regler för innan namnen sänds ut på omröstning. nomineringsprocessen ska ingå: I gällande arbetsordning anges att Nomineringskommittén ska upprätta en för medlemmarna * Hur förnomineringen ska gå till nomineringsbeslutet kan överklagas till tillgänglig förteckning över de personer som * Sista datum för förnominering partistyrelsen i vissa av nomineringsprocesserna förnominerats och som gett sitt medgivande att delta i * Om några särskilda metoder ska användas för att och till partistämmans valberedning i andra. Nu medlemsomröstningen. Nomineringskommittén ska även komplettera den rådgivande medlemsomröstningen i föreslås i samtliga fyra nomineringsprocesser att
 8. 8. Förslag till ändringar i stadgar och arbetsordning – efter behandling i kommitté 10 Nr Referens Gällande skrivning Förslag till ny skrivning Kommentar ta fram ett presentationsmaterial över kandidaterna. nomineringsprocessen, såsom djupintervjuer, öppna det är till partistyrelsen som medlem kan kandidatutfrågningar, etc överklaga nomineringsbeslutet. 4. November–december: Förteckningen över de * Hur många namn som medlemmarnas förslag i den föreslagna kandidaterna, placerade i bokstavsordning, rådgivande medlemsomröstningen ska innehålla ska tillsammans med presentationsmaterialet sändas till * Sista datum för att delta i den rådgivande samtliga medlemmar i kretsen. Då informeras också om medlemsomröstningen när och var den slutgiltiga nomineringen sker. * Sista datum för kretsmöte med slutlig nominering (senast Förteckningen och presentationsmaterialet ska finnas vid mars månads utgång valåret) tillgängligt för alla medlemmar. 2. Kretsens årsmöte som hålls under våren året före valår 5. Därefter genomförs provval inom den tid som fastställts utser en nomineringskommitté. av kretsens årsmöte, vilket innebär att medlemmarna lämnar förslag på i vilken ordning kandidaterna bör 3. Förslag på kandidater till Centerpartiets valsedel kan placeras. Den kandidat som medlemmen vill placera lämnas av medlem. Förnominering ska göras på det sätt högst på listan ges flest antal poäng. och inom den tid som beslutats enligt ovan. 6. Medlemmarna har rätt att föreslå kandidater som inte 4. Nomineringskommittén ska säkerställa att föreslagna finns upptagna i nomineringskommitténs utsända kandidater är valbara till kommunfullmäktige. De föreslagna förteckning. kandidaterna ska tillfrågas och ge skriftligt medgivande innan namnen sänds ut för rådgivande medlemsomröstning. 7. Medlemmarnas förslag ska uppta så många namn som rekommenderats av kretsmötet. 5. Nomineringskommittén ska upprätta en för samtliga medlemmar tillgänglig förteckning över de personer som 8. Den röstandes anonymitet ska garanteras samtidigt förnominerats och som gett sitt medgivande att delta i den som det finns kontroll över att varje rådgivande medlemsomröstningen. Nomineringskommittén medlem endast kan avge en röst. ska även ta fram ett presentationsmaterial över kandidaterna. Valår 6. Förteckningen och presentationsmaterialet, med 9. Januari: Nomineringskommittén ansvarar för kandidaterna placerade i bokstavsordning, ska sändas ut till sammanställningen av provvalsresultatet där alla kretsens medlemmar. kandidaternas totala poängsumma framgår. Den kan också kompletteras med en sammanställning av hur 7. Därefter genomförs den rådgivande många första, andra- respektive tredjeplatser de olika medlemsomröstningen inom den tid som har beslutats enligt kandidaterna fått. ovan. Detta innebär att medlemmarna lämnar förslag på i vilken ordning kandidaterna bör placeras på valsedeln. Den 10. Med ledning av omröstningsresultatet och med kandidat som medlemmen vill placera högst på listan ges beaktande av andra viktiga principer för sammansättning flest antal poäng. Medlemmarna har rätt att föreslå av valsedel, ska nomineringskommittén presentera kandidater som inte finns upptagna i förslag till valsedel eller valsedlar inför det slutliga nomineringskommitténs utsända förteckning. nomineringsmötet. Förslaget ska tillsammans med Medlemmarnas förslag ska innehålla det antal namn som resultatet från provvalet finnas tillgängligt för har beslutats enligt ovan. medlemmarna i god tid före slutlig nominering. 8. I den rådgivande medlemsomröstningen ska den 11. Februari-mars: Den slutliga nomineringen ska ske vid röstandes anonymitet garanteras samtidigt som det ska kretsmöte före mars månads utgång. finnas kontroll över att varje medlem endast kan avge en röst.
 9. 9. Förslag till ändringar i stadgar och arbetsordning – efter behandling i kommitté 10 Nr Referens Gällande skrivning Förslag till ny skrivning Kommentar 12. Rösträtt vid nomineringsstämman (kretsmöte) har kretsens medlemmar. 9. Nomineringskommittén ansvarar för att sammanställa resultatet från den rådgivande medlemsomröstningen så att 13. Om nomineringsarbetet ej har följt partiets stadgar kandidaternas totala poängsumma framgår. kan medlem anmäla nomineringsbeslutet till Sammanställningen kan också kompletteras med uppgift om partistämmans valberedning. Valberedningen avger ett hur många förstaplatser, andraplatser och tredjeplatser de yttrande om nomineringsarbetet följt partiets stadga eller olika kandidaterna har fått. ej. Yttrandet ska tillsändas kretsstyrelsen och partistyrelse för kännedom. 10. Inför den slutliga nomineringen ska nomineringskommittén utarbeta förslag till valsedel eller Distriktet är ansvarigt för att lämna in samtliga listor till valsedlar. I sitt arbete har nomineringskommittén att väga in ansvarig valmyndighet. För att distriktet bland annat resultatet från den rådgivande ska veta att listan är beslutad i rätt ordning, ska lista och medlemsomröstningen, eventuella kompletterande metoder justerat protokoll insändas till distriktet. som har beslutats enligt ovan, och andra viktiga aspekter Borttaget: såsom kön, ålder som kompetens, engagemang, mångfald, kön och ålder, för och etnicitet. Hänsyn bör även att forma en attraktiv och representativ valsedel. tas till god representation från både Centerpartiet, 11. Nomineringskommitténs förslag ska tillsammans med Centerkvinnorna, resultatet från den rådgivande medlemsomröstningen finnas Centerpartiets tillgängligt för medlemmarna i god tid innan den slutliga Ungdomsförbund och nomineringen. Centerstudenter 12. Den slutliga nomineringen sker genom att valsedelns eller valsedlarnas slutliga utformning beslutas på ett kretsmöte, där alla kretsens medlemmar har rösträtt. Kretsmötet ska hållas senast det datum som har beslutats enligt ovan. Kandidat som vid nomineringsprocessens början inte är medlem, ska vara medlem senast då listan rapporteras in till ansvarig valmyndighet. 13. Om medlem anser att nomineringsprocessen inte har följt stadgar och arbetsordning, kan medlem överklaga nomineringsbeslutet till partistyrelsen som behandlar överklagan och avger ett yttrande om nomineringsprocessen har följt stadgar och arbetsordning eller inte. Yttrandet tillsänds kretsstyrelsen samt den klagande medlemmen. 14. Distriktet är ansvarigt för att lämna in samtliga fastställda listor till ansvarig valmyndighet. För att distriktet ska veta att listan är beslutad i rätt ordning, ska lista och justerat protokoll från kretsmötet insändas till distriktet.
 10. 10. Förslag till ändringar i stadgar och arbetsordning – efter behandling i kommitté 10 Nr Referens Gällande skrivning Förslag till ny skrivning Kommentar 35. Arb.ordn. Sammanslagning och upplösning Nytt avsnitt sist under rubrik ”Ytterligare Borttaget: En motion som Sid 10 När sammanslagning och/eller upplösning av en avdelning organisationsformer” utifrån erfarenheter hos ställts till distriktsstämman bör förs på tal finns ofta stora vinster att göra genom att studera Centerpartiet och Centerkvinnorna. behandla politiska frågor på hur man har gjort i tidigare fall i andra avdelningar. Det kan länsnivå/regionnivå eller frågor gälla exempel på bra sätt att erbjuda medlemmar andra om distriktets organisation och vägar att kanalisera sitt engagemang inom Centerrörelsen verksamhet. Motion som ställts och att kommunicera förslag om sammanslagning och/eller till partistämman behandlas upplösning till medlemmarna innan beslut. Särskilt gäller normalt sett inte av detta när avdelningar inom Centerpartiet och distriktsstämma.¶ Centerkvinnorna diskuterar ett samgående. Därför är det ¶ ofta en god idé att söka råd hos riksorganisationen i början Självklart är det möjligt för av en sådan process. distriktsstyrelsen att ta upp 36. Arb.ordn. ERSÄTTARE FÖR OMBUD ERSÄTTARE FÖR OMBUD Korrigering eftersom hela distriktsstyrelsen har särskilt betydelsefulla Sid 11 Ordförande eller ombud som i sig har rösträtt i mer än en Distriktsstyrelseledamot eller ombud, som i sig har rösträtt i rösträtt på distriktsstämman och inte bara partistämmomotioner till funktion, får avge endast en röst. I sådant fall ersätts mer än en funktion, får avge endast en röst. Ersättare kallas ordförande. behandling på denne av vice ordförande eller ersättare. i en av funktionerna. distriktsstämman för att 37. Arb.ordn. Motionsrätt Motionsrätt Motionsrätten beskrivs ingående under rubriken förankra ett visst Sid 12 Motionsrätt till distriktsstämma har samtliga medlemmar. Motionsrätt till distriktsstämma har samtliga medlemmar. ”Medlemmens förslagsrätt” på nuvarande sid 3, ställningstagande inför de Motion till ordinarie distriktsstämma ska lämnas in till Motion till ordinarie distriktsstämma ska lämnas in till en skrivning som föreslås förtydligad ovan. Den egna ombudens agerande på distriktsstyrelsen senast den tid distriktsstyrelsen distriktsstyrelsen senast den tid distriktsstyrelsen fastställt. text som här avses bör därmed strykas för att partistämman, t ex då fastställt. Vid distriktsstämman ska en skriftlig redovisning Vid distriktsstämman ska en skriftlig redovisning av undvika förvirrande dubbla informationer i motionären särskilt har begärt av medlemsinitiativ ställda till landstingsgrupp och medlemsinitiativ ställda till landstingsgrupp och arbetsordningen. Istället föreslås nedan några tips detta, men då är det viktigt att distriktsstyrelse göras. distriktsstyrelse göras. om motionsbehandling i anslutning till klargöra att den formella föredragningslista för distriktsstämman. motionshanteringen redan har 38. Arb.ordn. 12. Fastställande av antal ombud kommande 12. Fastställande av antal ombud vid kommande Redaktionellt genomförts på kretsnivån. Ofta Sid 12 distriktsstämma distriktsstämma finns möjlighet att hitta andra 39. Arb.ordn. Distriktsstämman som hålls under våren året före valår ska Ny skrivning i anslutning till de 17 punkter som politiska frågor som är Sid 12 dessutom behandla följande punkter: distriktsstämman ska behandla. utvecklande för distriktet att Beslut om regler för nomineringsprocessen inför val till debattera på landsting/region och riksdag Genomgående syftar ändringsförslagen till att länsnivå/regionnivå, t ex i form Val av nomineringskommitté inför val till landsting/region lyfta fram den medlemsdemokratiska betydelsen av propositioner från och riksdag av beslutet om regler för nomineringsarbetet i distriktsstyrelsen/landstingsgru varje enskild nomineringsprocess. ppen.¶ 40. Arb.ordn. Motionsrätt och motionshantering beskrivs ingående under Ny skrivning i anslutning till de 17 punkter som ¶ Sid 12 rubriken ”Medlemmens förslagsrätt” ovan. distriktsstämman ska behandla. RESERVATION 2 från Kerstin Lundgren, se nedan¶ RESERVATION 3 från Kerstin Kommitten beslutade att föreslå strykning av delar Lundgren, Marie-Louise av partistyrelsens förslag, som konsekvens av Wernersson, Björn Mårtensson nytt förslag i punkt 28 och Jonny Lundin, se nedan. Borttaget: Förtydligande av 41. Arb.ordn. Hänsyn bör även tas till god representation från samtliga Hänsyn bör även tas till god representation från både Förtydligande den nya motionshanteringen Sid 13 organisationer inom Centerrörelsen. Centerpartiet, Centerkvinnorna, Centerpartiets där motioner till partistämman Ungdomsförbund och Centerstudenter. hanteras på kretsnivån men 42. Arb.ordn. Partistyrelsen beslutar om antalet ombud utifrån Partistyrelsen beslutar om antalet ombud utifrån Meningen bör strykas eftersom detta är en normalt inte på distriktsnivån. Sid 13 inrapporterat medlemstal den 31 december och ska vid inrapporterat medlemstal den 31 december och ska vid dublettskrivning, samma innebörd återfinns i Tips för spänstig politisk debatt beräkningen använda sig av jämkade uddatalsmetoden. beräkningen använda sig av jämkade uddatalsmetoden. stadgarna §15 där betydligt fler regler anges. på distriktsstämman.
 11. 11. Förslag till ändringar i stadgar och arbetsordning – efter behandling i kommitté 10 Nr Referens Gällande skrivning Förslag till ny skrivning Kommentar 43. Arb.ordn. En viktig uppgift för distriktet i samband med partistämma är Tillägg av stycke under rubrik ”Val av ombud till Sid 13 att samordna sina egna och kretsarnas partistämmoombud, förtroenderåd och partistämma” motiverat av att så att ombuden reser på ekonomiskt och miljömässigt mest visserligen är det riksorganisationen som står för fördelaktiga sätt. kostnaden för kost, logi och resor men i praktiskt genomförande är det distriktsnivån som har möjlighet att hitta bra lösningar för sina ombud. 44. Arb.ordn. Distriktsstyrelsen ska handa distriktets ekonomi. Distriktsstyrelsen ska handha distriktets ekonomi. Redaktionellt Sid 13 45. Arb.ordn. Senast en vecka efter distriktsstämman ska Distriktsstyrelsen ska efter distriktsstämman, dock senast En vecka efter distriktsstämman var en väl hård Sid 13 distriktsstyrelsen insända distriktsrapporter till den 30 april, lämna distriktets årsrapport på det sätt som tidsgräns. Metoden för att lämna årsrapport riksorganisationens kansli. riksorganisationen har angett i årsmötesmaterialet. kommer säkert att vara digital snarare än att en pappersrapport skickas till riksorganisationen. 46. Arb.ordn. Nomineringsprocessen Nomineringsprocessen Omfattande skrivarbete har gjorts för att förtydliga Sid 14-16 KANDIDATNOMINERING INFÖR VAL TILL KANDIDATNOMINERING INFÖR VAL TILL LANDSTINGS- beskrivning av de fyra nomineringsprocesserna LANDSTINGS-/REGIONFULLMÄKTIGE /REGIONFULLMÄKTIGE (val till kommunfullmäktige, landstings- /regionfullmäktige, riksdagen och Distriktet är ansvarigt för kandidatnominering inför val till Enligt stadgarna är distriktet ansvarigt, i samråd med Europaparlamentet) på ett mer likalydande sätt landstings-/regionfullmäktige. Uppgiften kan av kretsarna, för kandidatnominering inför val till landstings- eftersom skillnader i begrepp och uttryckssätt distriktsstämman delegeras till en kommunkrets eller flera /regionfullmäktige. Uppgiften kan enligt stadgarna delegeras förvirrar läsaren. Förslag till ny skrivning kommunkretsar i förening. Då flera kommunkretsar av distriktsstämman till en krets eller flera kretsar i förening. innehåller inte några principiella förändringar sett i gemensamt har delegation på nomineringsarbetet, avses I sådant fall avses nedan istället för distriktsstämma ett stort, men de fyra olika processerna har i nedan med kretsstyrelse ett gemensamt styrelsemöte kretsmöte som genomförs gemensamt för de kretsar som skrivarbetet fått låna en och annan detalj från med samtliga kretsar och med kretsmöte ett gemensamt tillsammans har delegation att sköta nomineringsprocessen, varandra för att bli sinsemellan likvärdiga. kretsmöte där alla medlemmar i de samarbetande och där alla medlemmar i de samarbetande kretsarna har kretsarna har rösträtt. En gemensam rösträtt. Även nomineringskommittén ska då vara Genomgående syftar ändringsförslagen till att nomineringskommitté ska finnas. gemensam. lyfta fram den medlemsdemokratiska betydelsen av beslutet om regler för nomineringsarbetet i 1. På förslag av distriktsstyrelsen/kretsstyrelsen fastställer Förklaring av begrepp: Förnominering är när medlemmar varje enskild nomineringsprocess. kretsmöte/distriktsstämma, som hålls under våren året föreslår kandidater till att stå med på Centerpartiets valsedel före valår, sista inlämningsdatum samt regler för (kallas även lista). De föreslagna namnen från Genomgående syftar ändringsförslagen till att förnominering. förnomineringen lämnas till en särskilt utsedd valberedning, tydliggöra medlemsomröstningens rådgivande roll som kallas nomineringskommitté. Nomineringskommittén och att den utgör en av flera faktorer som 2. Distriktsstämman/kretsmötet utser också en organiserar en rådgivande medlemsomröstning (kallas även nomineringskommittén har att ta hänsyn till. nomineringskommitté. Distriktet kan delegera poängnominering) där alla medlemmar ges möjlighet att nomineringsprocessen till en krets. rangordna de föreslagna kandidaterna. Därefter arbetar I gällande arbetsordning anges att nomineringskommittén fram ett förslag till valsedel som till nomineringsbeslutet kan överklagas till 3. Förslag på kandidater som ska gå ut på omröstning sist behandlas vid s k slutlig nominering på en partistyrelsen i vissa av nomineringsprocesserna kan lämnas av medlem. Förslaget inlämnas till distriktsstämma. och till partistämmans valberedning i andra. Nu nomineringskommittén innan sista inlämningsdatum för föreslås i samtliga fyra nomineringsprocesser att förnominering. 1. Distriktsstämman som hålls under våren året före valår det är till partistyrelsen som medlem kan beslutar om regler för nomineringsprocessen. överklaga nomineringsbeslutet. 4. Nomineringskommittén ska säkerställa att föreslagna Distriktsstyrelsen tar fram ett förslag till beslut, som skickas kandidater är medlemmar och att de är valbara till region- ut med övriga handlingar inför distriktsstämman. I beslutet /landstingsfullmäktige. De föreslagna kandidaterna ska om regler för nomineringsprocessen ska ingå: tillfrågas och ge skriftligt medgivande innan namnen * Hur förnomineringen ska gå till sänds ut på omröstning. Nomineringskommittén ska * Sista datum för förnominering upprätta en för medlemmarna tillgänglig förteckning över * Om några särskilda metoder ska användas för att
 12. 12. Förslag till ändringar i stadgar och arbetsordning – efter behandling i kommitté 10 Nr Referens Gällande skrivning Förslag till ny skrivning Kommentar de personer som förnominerats och som gett sitt komplettera den rådgivande medlemsomröstningen i medgivande att delta i medlemsomröstningen. nomineringsprocessen, såsom djupintervjuer, öppna Nomineringskommittén ska även ta fram ett kandidatutfrågningar, etc presentationsmaterial över kandidaterna. * Hur många namn som medlemmarnas förslag i den rådgivande medlemsomröstningen ska innehålla 5. Förteckningen över de föreslagna kandidaterna, * Sista datum för att delta i den rådgivande placerade i bokstavsordning, ska tillsammans med medlemsomröstningen presentationsmaterialet sändas ut till samtliga * Sista datum för distriktsstämma med slutlig nominering medlemmar i distriktet/kretsen. Då meddelas även var (senast vid mars månads utgång valåret) och när den slutgiltiga nomineringen kommer att ske. Förteckningen och presentationsmaterialet ska finnas 2. Distriktsstämman som hålls under våren året före valår tillgängligt för alla medlemmar. utser en nomineringskommitté. 6. Därefter genomförs provval inom den tid som fastställts 3. Förslag på kandidater till Centerpartiets valsedel kan av distriktsstämman/kretsens årsmöte, vilket innebär att lämnas av medlem. Förnominering ska göras på det sätt medlemmarna lämnar förslag på i vilken ordning och inom den tid som beslutats enligt ovan. kandidaterna bör placeras. Den kandidat som medlemmen vill placera högst på listan ges flest antal 4. Nomineringskommittén ska säkerställa att föreslagna poäng. kandidater är valbara till landstings-/regionfullmäktige. De föreslagna kandidaterna ska tillfrågas och ge skriftligt 7. Medlemmarna har rätt att föreslå kandidater som inte medgivande innan namnen sänds ut för rådgivande finns upptagna i den utsända förteckningen. medlemsomröstning. 8. Medlemmarnas förslag ska uppta så många namn som 5. Nomineringskommittén ska upprätta en för samtliga rekommenderats av distriktsstämman/kretsmötet. medlemmar tillgänglig förteckning över de personer som förnominerats och som gett sitt medgivande att delta i den 9. Allmän medlemsomröstning ska ske genom att rådgivande medlemsomröstningen. Nomineringskommittén medlemmarna sänder in sina förslag till ska även ta fram ett presentationsmaterial över nomineringskommittén. Den röstandes anonymitet ska kandidaterna. garanteras samtidigt som det finns kontroll över att varje medlem endast kan avge en röst. 6. Förteckningen och presentationsmaterialet, med kandidaterna placerade i bokstavsordning, ska sändas ut till 10. Nomineringskommittén ansvarar för sammanställning alla distriktets medlemmar. av provvalsresultatet där kandidaternas totala poängsumma framgår. Den kan också kompletteras med 7. Därefter genomförs den rådgivande en sammanställning av hur många första, andra medlemsomröstningen inom den tid som har beslutats enligt respektive tredjeplatser de olika kandidaterna fått. ovan. Detta innebär att medlemmarna lämnar förslag på i Sammanräkningen ska ske vid den tidpunkt som vilken ordning kandidaterna bör placeras på valsedeln. Den fastställts vid förnomineringarna. kandidat som medlemmen vill placera högst på listan ges flest antal poäng. Medlemmarna har rätt att föreslå 11. Med ledning av omröstningsresultatet och med kandidater som inte finns upptagna i beaktande av andra viktiga principer för sammansättning nomineringskommitténs utsända förteckning. av valsedel, ska nomineringskommittén presentera Medlemmarnas förslag ska innehålla det antal namn som förslag till valsedel eller valsedlar inför det slutliga har beslutats enligt ovan. nomineringsmötet. Förslaget ska tillsammans med resultatet från provvalet finnas tillgängligt för 8. I den rådgivande medlemsomröstningen ska den medlemmarna i god tid före slutlig nominering. röstandes anonymitet garanteras samtidigt som det ska
 13. 13. Förslag till ändringar i stadgar och arbetsordning – efter behandling i kommitté 10 Nr Referens Gällande skrivning Förslag till ny skrivning Kommentar finnas kontroll över att varje medlem endast kan avge en 12. Den slutliga nomineringen ska ske vid röst. distriktsstämma/kretsmöte före mars månads utgång. 9. Nomineringskommittén ansvarar för att sammanställa 13. Rösträtt vid nomineringsmötet har ombud vid resultatet från den rådgivande medlemsomröstningen så att distriktsstämma och vid kretsmöte samtliga kandidaternas totala poängsumma framgår. medlemmar i kretsen. Om nomineringsarbetet ej har följt Sammanställningen kan också kompletteras med uppgift om partiets stadgar kan medlem anmäla nomineringsbeslutet hur många förstaplatser, andraplatser och tredjeplatser de till partistämmans valberedning. Valberedningen avger ett olika kandidaterna har fått. yttrande om nomineringsarbetet följt partiets stadga eller ej. Yttrandet ska tillsändas distrikts-/kretsstyrelse och 10. Inför den slutliga nomineringen ska partistyrelse för kännedom. nomineringskommittén utarbeta förslag till valsedel eller valsedlar. I sitt arbete har nomineringskommittén att väga in bland annat resultatet från den rådgivande medlemsomröstningen, eventuella kompletterande metoder som har beslutats enligt ovan, och andra viktiga aspekter som kompetens, engagemang, mångfald, kön och ålder, för Borttaget: såsom kön, ålder att forma en attraktiv och representativ valsedel. och etnicitet. Hänsyn bör även tas till god representation från 11. Nomineringskommitténs förslag ska tillsammans med både Centerpartiet, resultatet från den rådgivande medlemsomröstningen finnas Centerkvinnorna, tillgängligt för medlemmarna i god tid innan den slutliga Centerpartiets nomineringen. Ungdomsförbund och Centerstudenter 12. Den slutliga nomineringen sker genom att valsedelns eller valsedlarnas slutliga utformning beslutas på en distriktsstämma, där kretsarnas valda ombud och distriktsstyrelsens ledamöter har rösträtt. Distriktsstämman ska hållas senast det datum som har beslutats enligt ovan. Kandidat som vid nomineringsprocessens början inte är medlem, ska vara medlem senast då listan rapporteras in till ansvarig valmyndighet 13. Om medlem anser att nomineringsprocessen inte har följt stadgar och arbetsordning, kan medlem överklaga nomineringsbeslutet till partistyrelsen som behandlar överklagan och avger ett yttrande om nomineringsprocessen har följt stadgar och arbetsordning eller inte. Yttrandet tillsänds distriktsstyrelsen samt den klagande medlemmen. 47. Arb.ordn. KANDIDATNOMINERING INFÖR VAL TILL RIKSDAGEN Nomineringsprocessen Omfattande skrivarbete har gjorts för att förtydliga Sid 17-19 KANDIDATNOMINERING INFÖR VAL TILL RIKSDAGEN beskrivning av de fyra nomineringsprocesserna 1. På förslag av distriktsstyrelsen fastställer (val till kommunfullmäktige, landstings- distriktsstämman, som hålls under våren året före valår, Enligt stadgarna är distriktet ansvarigt, i samråd med /regionfullmäktige, riksdagen och sista inlämningsdatum samt regler för förnominering. kretsarna, för kandidatnominering inför val till riksdagen. Europaparlamentet) på ett mer likalydande sätt Distriktsstämman utser också en nomineringskommitté. Uppgiften kan enligt stadgarna delegeras av eftersom skillnader i begrepp och uttryckssätt

×