Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jobb från första dagen 6 Sept

1,665 views

Published on

Politisk rapport från Centerpartiet. Observera datum på rapporten - politiken är en föränderlig värld.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jobb från första dagen 6 Sept

 1. 1. Jobb från första dagen Ett paket för jobb och integration för nya svenskar www.centerpartiet.se september 2006
 2. 2. 2 Inledning Människor som kommer till Sverige från andra länder är ett betydelsefullt tillskott till vårt samhälles sociala, ekonomiska och kulturella dynamik. Dessvärre har människor som sökt sig till Sverige från andra länder allt för ofta behandlats som ett kollektiv. Den asylpolitik som socialdemokraterna står för är både hård och inhuman. Många asylsökande och andra invandrare har förpassats till en passiv tillvaro med brist på medmänskligt bemötande och avsaknad av uppmuntran till eget arbete. Centerpartiet ser människor som unika individer, oavsett vilken bakgrund man har eller från vilket land man kommer. De människor som söker sig till Sverige har kompetens och resurser som måste tas tillvara. Därför behövs ett varmt flyktingmottagande och en politik som uppmuntrar till arbete, företagande och egen försörjning. En förutsättning för att ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som människor som kommer till oss bär med sig är en fungerande integration i det svenska samhället. Därför spelar det roll om vårt samhälle har karaktären av ett öppet eller slutet samhälle. Det öppna samhällets värderingar skall synas både i våra attityder, i de regler som omgärdar företagandet och i hur vi moderniserar arbetsrätten. Om samhället är öppet eller inte kan avgöra om den som kommer till Sverige från ett annat land erbjuds en passiv tillvaro eller uppmuntras till att arbeta eller starta företag. Centerpartiet vill ha ett bättre klimat för arbete och företagande så att det blir lättare för alla människor, oavsett varifrån man kommer, att starta företag och leva på frukterna av sitt eget arbete. Om människor har jobb växer känslan av egenmakt och engagemanget i samhället ökar. Integration skapas bäst underifrån, av människors eget samarbete i vardagen, inte genom specialinsatser av bekymrat välvilliga politiker och byråkrater. Integrationspolitiken handlar mer om att riva hinder än om att utforma och genomföra byråkratiska åtgärder. En politik som
 3. 3. 3 präglas av öppenhet ger goda förutsättningar för människor att påverka sitt eget liv, oavsett varifrån man kommer. I invandrartäta områden finns ofta en kreativitet och ett stort företagande. Många med utländsk bakgrund har svårt att få arbete, men tvekar inte att starta eget. Detta visar på ett stort mod och en positiv energi som även infödda svenskar borde inspireras av. Både i USA och i Europa har invandrarägda företag bidragit mycket till den ekonomiska tillväxten. De har lyft nedgångna områden och genom sina kontaktnät internationaliserat de lokala ekonomierna. Det välstånd företagen skapar sprider sig till andra människor med invandrarbakgrund och stärker människors ställning i samhället. Innovationsförmågan och kunskaperna hos affärsfolk som invandrat har gjort en mängd nya produkter och tjänster – från thai-mat och gatumarknader till mjukvara och barnomsorg – tillgängliga för lokala konsumenter och företag. Närvaron av invandrarföretagare har dessutom bidragit till att den lokala ekonomin blivit än mer internationaliserad i en rad länder och på en rad orter. Konsumenter på orten har fått möjlighet att köpa utländska varor, företag på orten kan sälja sina produkter utomlands och dessutom har investeringar från utlandet stimulerat den ekonomiska tillväxten och internationella nätverk har vuxit fram där det tidigare inte funnits några. Men även om många invandrare redan idag driver företag så finns det hinder och barriärer för att företagandet ska breddas och för att ännu fler ska kunna starta företag. Tyvärr är arbetslösheten högre bland invandrare än bland personer med svensk bakgrund. Alla vare sig vill eller kan starta eget. Därför måste arbetsmarknaden öppnas upp även för människor med utländsk bakgrund. Om Sverige skulle klara av att ta tillvara den fantastiska kompetens och mångfald som finns i vårt land blir ekonomin starkare, och då kommer vi också att ha råd med en god välfärd i framtiden. Att stoppa diskrimineringen och bryta utanförskapet är därför en ödesfråga för vårt land. Vi måste bli bättre och snabbare på att validera utländska betyg, men det måste också finnas en arbetsmarknad att gå till. En civilingenjör ska inte behöva sitta bakom
 4. 4. 4 ratten på en taxibil bara för att han eller hon har mörk hudfärg. Människor som kommer till Sverige måste uppmuntras att arbeta och få stöd att komma in på arbetsmarknaden tidigt. I detta paket presenterar vi våra förslag för att öka de nya svenskarnas förutsättningar på arbetsmarknaden. De viktigaste av dem är: • Skapa ett öppet och välkomnande samhälle • Låt den ideella sektorn ta mer ansvar i flyktingmottagandet • Förbättra sfi-undervisningen och varva språkundervisning med praktik • Underlätta inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända invandrare genom nystartsjobb • Uppmuntra spridandet av Ragunda-modellen – flytta dit det finns jobb och bostäder • Att fler aktörer ska kunna bedriva arbetsförmedling och att de arbetssökande ska få personliga coacher för stöd i sitt arbetssökande • Förbättra valideringen av utländska examina genom snabba kunskaps-/ yrkesprov. • Ta krafttag mot diskrimineringen • Inför tuffare straff och böter vid diskriminering • Ha en tydlig och enhetlig diskrimineringslagstiftning • Slå samman ombudsmännen till en gemensam diskrimineringsombudsman • Lägg ner arbetsdomstolen i syfte att stärka individens rätt i bl.a. diskrimineringsfall • Underlätta för praktikprövning för ökad bevisning vid diskrimineringsfall i rätten • Förbättra mångfaldsarbetet i den offentliga sektorn • Använd antidiskrimineringsklausuler vid offentlig upphandling för att säkerställa att inte upphandling sker från företag som diskriminerar. • Genomför försök med mångfaldsklausuler vid offentlig upphandling • Underlätta för entreprenörer från andra länder att starta företag här • Ta bort regelkrånglet och gör det enklare att starta företag • Pröva solidaritetsbanker
 5. 5. 5 Skapa ett öppet och välkomnande samhällsklimat Centerpartiet anser att människor som kommer till Sverige från andra länder ska behandlas som unika individer. I dagens asylpolitik behandlas människor som ett kollektiv där alla dras över en kam. Det är inte värdigt. De människor som kommer hit måste ses som unika individer med kompetens och resurser som ska tas tillvara. Klimatet för arbete och företagande måste förbättras så att alla människor, oavsett varifrån man kommer, lättare kan starta företag och leva på frukterna av sitt eget arbete. Med ett eget arbete växer egenmakten och engagemanget i samhället ökar. Integration skapas bäst underifrån, av människors eget samarbete i vardagen, inte genom specialinsatser av bekymrat välvilliga politiker och byråkrater. Integrationspolitiken måste handla mer om att riva hinder än om att utforma och genomföra byråkratiska åtgärder. En politik som präglas av öppenhet ger goda förutsättningar för människor att påverka sitt eget liv, oavsett varifrån man kommer. En god start för de människor som söker sig till Sverige är att välkomna dem till Sverige med öppna armar. Centerpartiet vill • Skapa ett öppet och välkomnande samhälle Den ideella sektorns roll i flyktingmottagandet Oavsett varför man sökt sig till Sverige har människor rätt till ett värdigt bemötande och mottagande. Många asylsökande upplever att man bemöts med misstro och cynism. Ansvaret för att ta emot asylsökande, flyktingar och andra invandrare är i dag delat mellan staten och kommunerna. Med ett stort antal asylansökningar kan den asylsökande lätt reduceras till ett ärende bland många andra. Humaniteten tappas bort. Med de brister som finns i
 6. 6. 6 asylmottagandet är det uppenbart att det behövs goda krafter som kan ta över stora delar av ansvaret för mottagandet. Centerpartiet tror på att stimulera lösningar som bygger på kontakter mellan nyanlända och människor i det omgivande samhället. Redan idag tar flera frivilligorganisationer ett stort ansvar med stöd åt asylsökande där det mänskliga och humana perspektivet är i fokus. Idag pågår det ett aktivt organisations- och förnyelsearbete i den svenska frivilligsektorn. Däremot saknas de politiska insatser som krävs för att samhället ska organisera sig i förhållande till ideella sektorn, så att samarbetet mellan offentliga och ideella aktörer kan fungera bättre och de frivilliga insatserna tas tillvara på bästa sätt. Föreställningen som råder i socialdemokraternas Sverige är att det för varje socialt problem finns en optimal, vetenskapligt grundad lösning som bäst kan utföras av skolad personal. Det medför att frivilliginsatser ses med misstro. Centerpartiet anser att flyktingmottagandet är en sektor där frivilligorganisationerna i högre grad än idag skulle kunna förbättra situationen för de asylsökandena om de tilläts ta större ansvar. Centerpartiet vill därför ge den ideella sektorn ökade möjligheter att ta ansvar, helt eller delvis, för asylmottagandet. Det skulle innebära att myndigheterna har huvudansvaret för asylprövningarna men att flyktingmottagandet med fördel kan utföras av lokala, frivilliga krafter. Om den ideella sektorn fick möjlighet att bidra med humanism och värme i flyktingmottagandet, skulle myndigheterna kunna koncentrera sig på att sköta bedömningarna av och besluten kring asylansökningarna på ett bättre och snabbare sätt än idag. Centerpartiet vill • Att den ideella sektorn får ta ett större ansvar för flyktingmottagandet.
 7. 7. 7 Ge alla möjlighet till arbete eller praktik Det måste bli enklare för asylsökande att arbeta under den tid de väntar på att få besked om uppehållstillstånd. Om det ska bli möjligt krävs förbättrad information till asylsökande om var det finns lediga jobb, men det krävs också ett bättre samarbete mellan migrationsmyndigheter, kommuner, organisationer och företag. Idag måste den som fått ett jobb i Sverige under sin vistelse här åka tillbaka till sitt hemland och söka svenskt arbetstillstånd, för att först därefter kunna komma tillbaka och jobba. Det bör vara möjlighet att istället kunna ansöka om arbetstillstånd på plats i Sverige. Det är viktigt att invandrare erbjuds en god språkutbildning. Vi vill öka valfriheten och ersätta dagens svenska för invandrare (SFI) med en utbildningspeng där var och en själv kan välja utbildare. Ett sätt att underlätta den praktiska inlärningen av det svenska språket kan vara att erbjuda mentorer vid sfi-kurserna. Mentorn ska vara en kontakt som kan vara ett stöd vid arbetsplatspraktik som bör ske parallellt med sfi-studierna. Genom att arbete och språkundervisning varvas får sfi-studenten både arbetslivserfarenhet, kontakter med andra människor och chans att lära sig svenska i praktiken. Om möjligt bör arbetsuppgifterna under praktiktiden vara jämförbara med den utbildning eller det yrke den nyanlände hade i hemlandet. Det ökar möjligheterna för den nyanlände att snabbt få jobb inom sin bransch. Den arbetsplats som får en sfi-praktikant får också ta del av värdefulla bidrag och erfarenheter från yrkeskunniga människor från andra länder. Centerpartiet vill • Förbättra sfi-undervisningen och varva språkundervisning med praktik
 8. 8. 8 Inför Nystartsjobb Ett problem när en nyanländ ska ta steget in på arbetsmarknaden är att det ofta tar tid att skaffa sig de kunskaper som krävs för att fungera väl på en ny arbetsmarknad. Den processen fördröjs dessutom ofta av att det kan vara komplicerat för arbetsgivare att bedöma arbetsförmågan hos någon som nyss kommit till Sverige. Tillsammans gör detta att det kan vara svårt för den enskilde att snabbt hitta jobb. Därför har vi tillsammans med Allians för Sverige föreslagit att nystartsjobb införs, som ska gälla under de tre första åren i Sverige för den som beviljats uppehållstillstånd. Nystartsjobben innebär att den som anställer en nyanländ invandrare inte behöver betala någon arbetsgivaravgift under som mest en treårsperiod. Nystartsjobben skulle underlätta och påskynda mångas nya svenskars inträde på arbetsmarknaden. Dessutom innebär Nystartsjobben att företagen får en morot att anställa människor med värdefulla kunskaper och kompetenser från andra länder och andra kulturer. Centerpartiet vill • Underlätta inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända invandrare genom nystartsjobb Sprid Ragundamodellen Ett positivt exempel där man arbetat på ett nytt sätt med att matcha nyanlända mot lediga jobb är det s.k. Göteborgsprojektet som finns i Ragunda kommun i Jämtlands län. Projektet innebär att människor som bor i Göteborgs förorter erbjuds flytta till Ragunda och få utbildning, praktik och stöd från organisationslivet där. Efter praktik och utbildning är den som deltagit i princip garanterad jobb.
 9. 9. 9 Erfarenheterna av Ragundamodellen är väldigt goda. De som valt att delta har gått från arbetslöshet och trångboddhet till att få ett jobb och en egen bostad. Den som flyttat får behålla arbetslöshetsersättningen eller aktivitetsstödet från den kommun man flyttar ifrån, medan den mottagande kommunen hyr ut lediga bostäder. Eftersom den som flyttar oftast får jobb efter utbildningens och praktikperiodens slut blir kostnaden i Ragundamodellen väldigt låg. Men vinsten i livskvalitet för de som får jobb, som går från arbetslöshet till utbildning, bostad och eget jobb är skyhög. En finess med Ragundamodellen är att de, istället för att koncentrera all kraft på att lösa integrationsproblem i storstadsområden, går från ord till handling och i praktiken bryter destruktiva mönster. Flera andra kommuner har redan inspirerats av Ragundamodellen och planerar liknande arbetssätt. Men fler kommuner bör få kunskap om Ragundaprojektet. Om inte kommunerna ser sina möjligheter att bidra till en fungerande integration kommer de inte heller att ta dem. Centerpartiet vill • Uppmuntra spridandet av Ragunda-modellen – flytta dit det finns jobb och bostäder Konkurrensutsätt arbetsförmedlingen Många invandrare upplever att arbetsförmedlare saknar kompetens och vilja att hjälpa den sökande att hitta jobb. Egna initiativ och förslag från den arbetssökande möts ofta med kritik, ovilja eller rent av ilska, eftersom en del arbetsförmedlare tycker att de agerar vid sidan av de gängse rutinerna. Självklart finns det också positiva exempel, men det är otvetydigt så att metoderna för att hjälpa människor med utländsk bakgrund in på arbetsmarknaden inte fungerar tillräckligt bra. Därför bör vi öppna för privata alternativa arbetsförmedlingar som kan fungera parallellt med de offentliga. Då skulle olika ”nischer” av förmedlingar uppstå, som på bästa sätt kan stödja den som söker arbete. Det skulle särskilt gynna människor med
 10. 10. 10 invandrarbakgrund Naturligtvis ska inte människor med invandrarbakgrund tvingas gå till en specifik ”invandrararbetsförmedling”, men det vore bra med fler förmedlingar som förstår vilka vägar man behöver gå för att matcha arbetssökande invandrare med lediga jobb. Det kan t.ex. handla om att bygga nätverk och skapa kontakter, och om att bemötande de arbetssökande positivt. För att förbättra matchningen har Centerpartiet föreslagit att varje arbetssökande som vill ska få en personlig coach som kan ta tillvara den arbetssökandes behov och kompetens. En ökad konkurrens mellan de som förmedlar arbete kan bidra till att arbetssökande behandlas utifrån de möjligheter och behov man har som individ. Vi föreslår också att varje arbetssökande får en personlig coach. Så snart det är möjligt upprättas ett kontrakt, en individuell handlingsplan, mellan coachen och den arbetssökande. Idag saknas ofta det personliga stödet på arbetsförmedlingen och arbetssökande hänvisas till en dator. Det vill vi komma bort ifrån. Centerpartiet vill • Att fler aktörer ska kunna bedriva arbetsförmedling och att de arbetssökande ska få personliga coacher för stöd i sitt arbetssökande Förbättra och snabba upp valideringen av utländska examina Om fler människors kompetens ska tas till vara måste valideringen av utländska examina förbättra. Flera av dem som har utländsk examen har svårt att få jobb i Sverige som motsvarar deras kunskap och kompetens. Det kan till exempel bero på att utländska utbildningar inte har samma status som svenska, vilket egentligen ologiskt eftersom utländska utbildningar ofta håller samma, eller högre, kvalitet som de utbildningar som ges i Sverige. Det är dags att erkänna
 11. 11. 11 kvaliteten på utländska utbildningar och upprätta tydliga kriterier och standardiserade metoder för att mäta kompetens och betyg på ett korrekt sätt, s.k. validering. Ett sätt vore att erbjuda allmänna tester på de faktiska kunskaper som en person har. Testerna ska erbjudas ofta och vid regelbundet återkommande tillfällen på de flesta av landets högskolor och universitet. En valideringsprocess ska som längst få ta tre månader. Också bedömningen av människors praktiska yrkeskunskaper måste förbättras. En modell som prövats i bl.a. Finland är att ge alla rätt att visa sina kunskaper i fristående yrkesprov. Det är en metod som är väl värd att pröva. Provet ska fokusera på faktiska färdigheter och inte ta hänsyn till hur den enskilde skaffat sig de yrkeskunskaper och erfarenheter man har. Centerpartiet vill • Förbättra valideringen av utländska examina genom snabba kunskaps/ yrkesprov. • Ta krafttag mot diskrimineringen Företagsbot vid diskriminering Diskrimineringslagstiftningen är för svag och risken att de myndigheter och företag som diskriminerar blir ställda till ansvar är för liten. Det beror bland annat på att det belopp som en arbetsgivare riskerar att få betala i skadestånd om han eller hon diskriminerar inte står i proportion till företagets storlek. Därför innebär skadeståndsbeloppen ofta en”struntsumma” för arbetsgivaren. Om vi ska få bukt med diskrimineringen på arbetsmarknaden måste arbetsgivarna inse att diskriminering kommer att få tydliga konsekvenser. Därför bör företag, förutom skadeståndet, även riskera att få betala böter om de blir dömda för diskriminering. En företagsbot för diskrimineringsbrott bör införas, på samma sätt som det finns en företagsbot för t.ex. miljöbrott. Företagsboten kan liknas vid en slags dagsböter för företag. Botens storlek ska stå i proportion till företagets storlek. Samma regler bör tillämpas vid t.ex. diskriminering i krogköer.
 12. 12. 12 Centerpartiet vill • Införa tuffare straff och böter vid diskriminering Forma en enhetlig diskrimineringslagstiftning och en gemensam ombudsman Dagens diskrimineringslagstiftning är uppdelad på flera lagar. För att göra lagstiftningen till ett vassare verktyg bör en enhetlig diskrimineringslagstiftning skapas. Dessutom bör en gemensam ombudsmannaorganisation inrättas, istället för att som idag dela diskrimineringsärendena mellan fem olika ombudsmän (Diskrimineringsombudsmannen, Jämställdhetsombudsmannen, HomO – Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, Handikappombudsmannen, och Barnombudsmannen). Den nya myndigheten ska behålla och utveckla den specialkunskap som idag finns hos de olika ombudsmännen. Centerpartiet vill • Ha en tydlig och enhetlig diskrimineringslagstiftning • Slå samman ombudsmännen till en gemensam diskrimineringsombudsman Avgör diskrimineringsfall i allmän domstol Idag avgörs diskrimineringsfall i arbetslivet i Arbetsdomstolen (AD). Arbetsdomstolen är en partssammansatt domstol bestående av arbetsgivare och fackföreningar. Parterna har ett särintresse eftersom de företräder sin organisation och sina medlemmars intressen. Det leder ofta till att individens rättigheter förhandlas bort till förmån för parternas intressen och överenskommelser. Statistiken över fällande domar från AD visar att det är i ytterst få fall som den diskriminerade får rätten på sin sida. Diskrimineringsombudsmannen, DO, har som exempel enbart lyckats få en fällande dom i AD. Att parternas särintressen går före den som diskriminerats är allvarligt.
 13. 13. 13 Diskriminering bör behandlas som den kriminella handling den är och anmälningar om diskriminering avgöras i allmän domstol. Den arbetsrättsliga kompetens som finns i AD bör överföras till allmän domstol, men arbetsmarknadsparternas inflytande över rättsprocessen bör avvecklas. Centerpartiet vill • Lägga ner arbetsdomstolen i syfte att stärka individens rätt i bl.a. diskrimineringsfall Tillåt Praktikprövning för att förbättra bevisen Det måste bli enklare samla bevis för den som blivit diskriminerad. Därför bör ett system med så kallad ”Praktikprövning (”Situation Testing”) införas. Internationellt är praktikprövning en erkänd modell och används i flera länder med positiva resultat. USA har använt modellen sedan årtionden tillbaka, och även Kanada har stor erfarenhet av en sådan modell. I Belgien har man nyligen börjat använda metoden, och i Sverige har flera försök gjorts i forskningssyfte. Tiden borde vara mogen att utöka användningen av metoden i Sverige så att den kan användas för att samla bevis i rättsfall. Praktikprövning innebär det företag som misstänks diskriminera utsätts för ett test där personer med likvärdiga meriter, ex. ålder, utbildning, inkomst, kvalifikationer etc, men med olika etnisk bakgrund utsätts för en likadan situation för att bedöma om de behandlas olika. Praktikprövning skulle kunna utföras av personer som utbildats för detta ändamål, t.ex. vid antidiskrimineringsbyråerna. Den som upplever sig vara diskriminerad skulle då kunna vända sig till antidiskrimineringsbyrån för att få hjälp att skaffa fram bevis mot det företag, den myndighet, eller den krog som diskriminerat.
 14. 14. 14 Redan idag är fri bevisprövning tillåtet, vilket innebär att privatpersoner och organisationer kan filma och fotografera utan tillstånd. Ett system med Praktikprövning skulle stärka den diskriminerades möjligheter att föra sin talan eftersom förekommande tendenser till diskriminering skulle kunna påvisas. Testet kommer inte att vara integritetskränkande eftersom det inte är någon enskild individ som testas, utan hur olika personer agerar i sin yrkesroll i ett företag, vid en myndighet eller på en krog. Centerpartiet vill • Underlätta för praktikprövning för ökad bevisning vid diskrimineringsfall i rätten Ställ tydligare krav på stat, kommun och landsting Stat, kommun och landsting måste bli bättre förebilder som arbetsgivare. Det räcker inte bara med information och utbildning. Målet måste vara att sammansättningen av de anställda inom den offentliga sektorn skall spegla befolkningssammansättningen i den arbetsmarknadsregion man verkar. Det behöver ställas betydligt skarpare och tydligare krav på exempelvis myndigheter. Uppföljningen och utvärderingen av hur diskriminering motarbetas måste förbättras, i syfte att öka mångfalden och förbättra integrationen hos offentliga arbetsgivare. Varje år uppgår den offentliga sektorns inköp från företag till cirka 400 miljarder kronor. En enorm summa som medför ansvar och möjligheter. Ansvaret ligger i att säkra att skattemedlen används på effektivast möjliga sätt, samtidigt som krav ställs för att garantera att önskvärda resultat nås. Möjligheten ligger i att samhället har mycket att vinna på att det ställs andra krav än enbart ekonomiska vid upphandlingar. Till exempel att diskriminering inte ska förekomma på den svenska arbetsmarknaden.
 15. 15. 15 Den offentliga sektorn har ett stort ansvar att säkerställa att företag som handlar med den offentliga sektorn inte diskriminerar. Flera kommuner har inlett försök med Anti- diskrimineringsklausuler vid kommunal upphandling. Det innebär att företaget redan vid upphandlingens början förbinder sig att följa diskrimineringslagstiftningen. NOU, nämnden för offentlig upphandling, har även tagit fram allmänna råd om antidiskrimineringsvillkor som bör användas vid all offentlig upphandling. Centerpartiet anser att detta är ett steg i rätt riktning. Den offentliga sektorn måste säkerställa att inga företag som de handlar med ägnar sig åt diskriminering. Det i sin tur kan bidra till att diskrimineringen minskar. Den offentliga sektorn bör vara en förebild och därför arbeta aktivt i arbetet mot diskriminering. Då krävs att samtliga medarbetare är involverade i arbetet, inte bara chefer och ansvariga. Allt detta kan tyckas vara självklarheter. Naturligtvis ska inte de företag som den offentliga sektorn upphandlar med begå kriminella handlingar, och diskriminering är en kriminell handling. Självklart ska även den offentliga sektorn präglas av öppenhet och mångfald. För att garantera att dessa självklarheter också efterlevs behöver krav ställas på att företag som handlar med den offentliga sektorn även för ett aktivt mångfaldsarbete. Idag ställs enbart krav på ett aktivt anti-diskrimineringsarbete, vilket inte är tillräckligt. Krav måste också ställas på att det förs ett aktivt mångfaldsarbete som inte stannar vid en mångfaldspolicy, utan måste bestå av konkretiserbara mål där resultaten kan mätas. Detta krav på ett aktivt mångfaldsarbete används idag vid offentliga upphandlingar i bl.a. Kanada och har visat sig vara väldigt positiva. Företag som inte lever upp till de ställda kraven eller som inte efterlever de uppsatta målen riskerar vite eller hävning av kontrakt. Kravet på ett aktivt mångfaldsarbete ska givetvis stå i proportion till värdet av kontraktet och även ta hänsyn till företagets storlek.
 16. 16. 16 Centerpartiet vill • Förbättra mångfaldsarbetet i den offentliga sektorn • Att antidiskrimineringsklausuler ska användas vid offentlig upphandling för att säkerställa att inte upphandling sker från företag som diskriminerar. • Att försök görs med mångfaldsklausuler vid offentlig upphandling Stöd och hjälp som underlättar företagande för människor från andra länder Människors möjligheter skapa sig ett liv i Sverige genom eget arbete och eget företagande ska underlättas. Därför vill vi underlätta för utländska företagare att starta egna företag i Sverige. Alla företagare och entreprenörer är viktiga för Sveriges framtid och välstånd. Därför ska det finnas stöd och hjälp som underlättar företagandet för människor från andra länder. Om man har en idé och vill starta företag i Sverige vill vi underlätta för det. Sverige behöver nya idéer och influenser. För att få starta företag i Sverige bör man ha upprättat en affärsplan, och ska ansöka om F-skattsedel. Därefter bör den tilltänkte företagaren få företagsinformation och information om vilka arbetsregler som gäller i Sverige (på relevant språk) liksom få information om olika regionala förutsättningar och var det finns bostäder. Den som vill ska kunna gå en kurs om företagande i Sverige innan man startar företag här. En sådan utbildning skulle kunna ske i samarbete med regionala näringslivscentra i den region där företaget planerar att etablera sig. De som väljer att starta sitt företag i regioner som har särskilt stort tillväxtbehov ska kunna få ökade möjligheter att få hjälp via starta-eget-bidrag. Det ökar incitamenten för företagande i delar av landet där nyföretagandet är lågt, och behovet av nya jobb stort. Tillsammans med Allians för Sverige vill vi pröva att införa s.k. solidaritetsbanker. De ska förmedla de ekonomiska och kunskapsmässiga resurser som behövs för att förbättra
 17. 17. 17 möjligheterna för nya svenskar att starta företag. Solidaritetsbankerna ska sammanföra representanter för staten, näringslivet och lokala ideella organisationer. Centerpartiet vill • Underlätta för entreprenörer från andra länder att starta företag här • Pröva ett system med s.k. solidaritetsbanker Förenkla regelverket och öka servicen från myndigheter Arbetsmarknadspolitiken och den ekonomiska politiken behöver nya verktyg som river strukturella barriärer och tar bort ogynnsamma villkor för företagen. Bristerna i företagsklimatet – höga skatter och en omfattande regelbörda – innebär särskilda svårigheter för människor med utländsk bakgrund. Regelverk som är svåra att förstå för personer med svenska som modersmål, blir ännu svårare att förstå för den som kanske har bristfälliga språkkunskaper eller kommer från ett land med en annan rättskultur. Det innebär att rättssäkerheten blir sämre för den invandrade företagaren än för den som är född i Sverige. Regelförenklingar och en ökad servicemedvetenhet från myndigheternas sida är särskilt viktigt för att underlätta företagande för invandrare. Det är hög tid att uppmärksamma och uppmuntra invandrarnas potential och företagaranda. Vi måste i mycket högre utsträckning se varje enskild individ som den resurs han eller hon är, som människor med idéer och möjligheter och ge var och en som kommer till vårt land möjlighet och resurser att starta och driva företag. Centerpartiet vill • Ta bort regelkrånglet och göra det enklare att starta företag

×