Infasningsplanavmiljöbilar

373 views

Published on

Politisk rapport från Centerpartiet. Observera datum på rapporten - politiken är en föränderlig värld.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
373
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Infasningsplanavmiljöbilar

 1. 1. Infasningsplan av miljöbilar Kontrollstationer för att nå målet om att 2015 ska alla nya bilar vara miljöbilar augusti 2006 www.centerpartiet.se
 2. 2. 2
 3. 3. 1. Det ska vara enkelt att köra miljöbil Centerpartiet vill att det ska vara enkelt att vara miljövän. Vi vill att du och jag och faster Greta ska kunna köra bil utan att förstöra miljön. För några år sedan då vi stack ut hakan och sa att vi ville sätta en bortre parentes för ”fossil- bilen” var det många som blev förvånade och tyckte vi var ”drömmare”. Vi vill att det 2015 ska vara förbjudet att sälja bilar som enbart kan drivas av fossila bränslen. Men idag, när 13 % av alla nya bilar som säljs i Sverige är miljöbilar, ter sig istället vårt till synes ambitiösa mål på gränsen till att vara tilltaget i underkant. Om man lyfter blicken över Sveriges gränser och ser att i Brasilien så erbjuder alla biltillverkare från Europa och Asien nu bränsleflexibla bilar och dessa bilar uppnår 75 % av nybilsförsäljningen där eller att amerikanska bilköpare kommer att få dra av upp emot 25 000 kr i deklarationen om de köper en miljöbil, då ter sig vårt krav till 2015 som fullt realistiskt. 2. Vi blundar inte för klimatförändringarna Oljans tidevarv är över och det är hög tid att samhället och bilisterna inser detta och tar sig an framtidens teknik och fordonsbränslen. Men tiden är knapp. Om vi inte drar nytta av vårt försprång nu, kommer någon annan att springa om oss på insidan och ta den chans vi försuttit. Men tar vi oss an den, då kan både du och jag ta bilen med gott samvete, med miljövänliga drivmedel i tanken. Utöver det faktum att de fossila bränslena påverkar vårt klimat så finns det också andra skäl till att minska vårt oljeberoende. Oljan är en ändlig resurs. Åtminstone så kommer den tillgängliga oljan att börja sina inom några tiotal år och det kommer också att bli orimligt dyrt att pumpa upp ”den sista oljan”. Det finns också säkerhetspolitiska argument för att minska vårt beroende av fossila bränslen. Vi vet alla att användningen av fossil energi inte är långsiktigt hållbart och att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser har gått att bryta. För att vi ska kunna nå målet om halverade utsläpp av växthusgaser till år 2050 anser Centerpartiet att vi bör åstadkomma 30 procent minskning till år 2020 (jämfört med 1990 års nivå). För att detta ska vara möjligt krävs stora ansträngningar men istället för att nedslås och bli negativa, låt oss se det som möjligheter. I dessa ansträngningar finns också affärsmöjligheter och nya jobb. Låt oss använda miljön som en hävstång in i framtiden. Redan idag exporterar svenska miljöteknikföretag tjänster och produkter för nära 25 miljarder kronor om året. Men vi skulle kunna vara så mycket bättre. Jämför exempelvis med det brasilianska etanolprogrammet som sysselsatte nära 700 000 personer 2003. LRF menar att energi från de gröna näringarna kan ge 25 000 nya jobb i Sverige. Sverige kan som nation skapa riktlinjer och styrmedel med långsiktig och tydlig inriktning. En vision om en miljövänlig energiproduktion går att förverkliga och kan generera många nya jobb och en ökad tillväxt i vårt land. 3. Billigare och miljövänligare resande Centerpartiet har en vision om framtidens transportsystem som bygger på att transportsystemet ska bidra till tillväxt och företagande samtidigt som trafikens negativa miljöpåverkan minimeras. Vi vill se ett väl utvecklat transportsystem med säkra, miljövänliga och tillgängliga transporter där det övergripande målet ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. 3
 4. 4. Centerpartiet anser att fordon som bil och buss är nödvändiga. För många människor är dessa viktiga transportmedel i vardagen. Lastbilstransporter är avgörande för många företags överlevnad. Sett i ett större perspektiv är det dock uppenbart att vägtrafikens miljöbelastning måste minska. För att bilen även i framtiden ska kunna utgöra ett bra kommunikationsmedel, utan att äventyra klimatet och ha en säker tillgång på drivmedel, är det av stor vikt att utveckla bränslen som ersätter de fossila bränslena. Det handlar även om att sänka bränsleförbrukningen i vägtrafikens fordon genom effektivare motorer och ett sparsammare körsätt. Centerpartiet vill att tillverkare och konsumenter stimuleras till att satsa på bränslesnåla fordon och fordon drivna med miljövänliga bränslen. Vi tror på stimulans av alternativen, alltså morötter istället för piska, så att människor ges en möjlighet att välja ett miljövänligt bränsle. Med en ökad efterfrågan följer teknikutveckling och infrastruktur, utan vidare påtryckningar från politiskt håll. För en omställning till ett grönt transportsystem krävs det att Sverige satsar på forskning och utveckling. Satsningarna handlar såväl om traditionell forskning som om stöttning av näringslivet i deras teknikutveckling. Det är viktigt att satsningarna inte ger förtur åt något särskilt bränsle eller någon särskild teknik. Det är slutresultatet - minskad miljöpåverkan - som vi efterfrågar. 4. Kontrollstationer för infasning av miljöbilar För att nå målet om 100 % miljöbilar i nybilsförsäljningen 2015 så krävs det ett fortsatt stöd till teknikutveckling och subventioner av alternativa drivmedel. Centerpartiet ställer upp på de stöd och den forskning som finns idag men menar att dessa måste kompletteras med ett antal ”morötter”. Det är också väsentligt att den skattebefrielse som idag finns för biobränslen fortsätter efter 2008. Vi vill sätta upp två kontrollstationer på vägen mot 2015, en redan 2007 direkt efter maktskiftet och en 2010. Kontrollstationerna innebär en målsättning om andelen miljöbilar av nybilsförsäljningen samt en avstämning och utvärdering av om styrmedlena är tillräckliga och effektiva. De innebär också startskottet för ytterligare ”morötter” för infasningen av miljöbilar. 4
 5. 5. Kontro lls ta tion 1 : 2007 Mål: Andel miljöbilar av nybilsförsäljningen är 20 % → Samma sk a t teraba t t för a lla ”tjän s te-miljöbilar” Nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar har haft stor effekt på försäljningen av miljöbilar som tjänstebilar. Idag skiljer man dock på olika miljöbilar. Elhybridbilar och gasbilar har en nedsättning till 60% av förmånsvärdet medan alkohol (t ex etanol) har en nedsättning till 80%. Denna skillnad är inte teknikneutral och missgynnar fordon drivna på etanol. Centerpartiet anser att nedsättningen skall vara generell. Samtliga bilar som drivs med förnybara bränslen eller är utrustade med elhybridteknik ska får en nedsättning av förmånsvärdet till 60% av förmånsvärdet för närmast jämförbara bil utan sådan mer miljöanpassad teknik. → 10 000 kr ti ll priva tperson er som köper miljöbil Genom nedsättningen av förmånsvärdet på miljöbilar har miljöbilarna bland tjänstebilarna fått ett rejält uppsving under senare år. Självklart anser vi att denna nedsättning skall bestå och även förstärkas men vi vill också stimulera privatpersoner att köpa en miljöbil. Som en uppmuntran till privatpersoner vill vi ge en skattereduktion om 10 000 kr till privatpersoner som väljer att köpa miljöbil. För enkelhetens och teknikneutralitetens skull föreslår vi att rabatten är lika för alla, oavsett inköpspris eller innehavstid. Återbetalningen sker via skattekontot. Denna typ av stimulansåtgärd för miljöbilar införs nu i USA. Amerikanska bilköpare kommer att få dra av upp till 3 400 dollar (över 25 000 kronor) i sina deklarationer om de köper de mest miljöanpassade bilarna på marknaden. → ”Klima t-miljarden ” Centerpartiet vill satsa ytterligare en miljard kronor per år för klimatinsatser. Ramen skall användas till forskning men också till olika former av stöd till anläggningar för framställning av förnybara drivmedel samt miljövänlig elenergi. Det är viktigt att forskningsinsatser görs i samarbete med berörda branscher. Det handlar dels om olika former av stimulansåtgärder för människor som väljer miljövänlig energi och bränsle – som leder till minskade skatteintäkter –, dels om satsningar på forskning och utveckling. Utöver de satsningar som görs inom forskningen måste vi också börja använda den kunskap som redan finns. Vi behöver skapa ”morötter” och förutsättningar för att snabbt förverkliga den nya tekniken och kunskapen. Vi anser att tempot måste höjas i klimatarbetet. → Höjt res ea v drag - Beh å ll ben sin sk a t ten När krav om sänkt bensinskatt kommer upp i debatten säger vi konsekvent nej. Vi vill inte backa oss in i framtiden, utan har gjort valet att satsa resurserna på alternativa drivmedel istället. En sänkt bensinskatt skulle hålla oss kvar vid dåtidens bränsle. Men vi blundar inte heller för att människor måste få sin vardag att gå ihop och för många människor är ens gamla bensinbil det enda alternativet för att ta sig till jobbet. Därför föreslår vi att reseavdrag för arbetsresor höjs till 23 kr/mil. 5
 6. 6. → Skat t eraba t t på en ergisk a t ten för bensin d el en i E85 För att öka efterfrågan på drivmedel med inblandning av förnyelsebara bränslen föreslår vi att man, förutom befrielse från koldioxidskatt och energiskatt på det förnyelsebara bränslet också bör ge en extra rabatt på energiskatten för den del fossila bränslen som blandas med de förnyelsebara. I dagsläget finns etanol som drivmedel, dels som låginblandning upp till 5% i bensin och dels som E85 med 85% etanol och 15% bensin. För E85 är etanoldelen skattefri medan bensindelen beskattas med koldioxidskatt och energiskatt. En extra rabatt på energiskatten för bensindelen i E85, förslagsvis motsvarande andelen etanol, dvs 85%, skulle innebära 36 öre lägre skatt per liter E85.) Centerpartiet anser att denna sänkning av energiskatten är en första viktig åtgärd för att stimulera efterfrågan. 6
 7. 7. Kontro lls ta tion 2 : 2010 Mål: Andel miljöbilar av nybilsförsäljningen är 50 % → Gör Stockholm ti ll miljöbils s ta d 2010 Centerpartiet vill att Stockholms län ska vara en ”försökszon” för den bortre parentesen för fossilbränsledrivna bilar. Vi vill sedan tidigare förbjuda försäljningen av nytillverkade fordon som enbart kan drivas av fossila bränslen efter 2015 i hela landet. Vi vill underlätta ytterligare för Stockholmarna att köra miljöbil. Vi vill fatta beslut som tydligt pekar ut ambitionen och visar näringslivet och marknaden att det är detta som är spelreglerna. Efter 2010 vill vi förbjuda försäljningen av nytillverkade fordon som enbart kan drivas av fossila bränslen i Stockholms län. Försöket med trängselavgifter och fri boendeparkering har gjort att Stockholmarnas efterfrågan på miljöbilar i det närmaste har exploderat. Var femte bil som säljs i Stockholm är en miljöbil idag. Det är bilarna i Stockholms län som körs längst, så det är också där som effekterna av en ”miljöbilsstad 2010” kommer få störst framgång i form av minskade koldioxidutsläpp. I Stockholms län kördes genomsnittsbilen 1519 mil 2005, medan genomsnittet i riket var 1424 mil. Vi menar att hela landet i förlängningen kommer att kunna dra nytta av den teknikutveckling och ökade antal miljöfordon på andrahandsmarknaden, som en ”miljöbilsstad 2010” kommer kunna pressa fram. Vi tänker samtidigt utöka vår föreslagna skatterabatt på 10 000 kr till privatpersoner som köper miljöbil, till att totalt omfatta 20 000 kr för Stockholmarna fram till 2010. Bara 22 % av miljöbilarna som såldes 2005 köptes av privatpersoner, varför vi vet att det är denna grupp som vi vill ge ytterligare morötter för att vara miljövänner. Kombinerat med denna statliga ”miljöbilsmorot” kan Stockholmarna själva välja att sporra övergången till miljöbilar. Centerpartiet vill ge möjlighet för de kommuner och regioner som så önskar att införa miljöavgifter i trafiken. Avgifternas utformning och hur intäkterna skall användas bestäms av respektive kommun alternativt region. Miljöavgifter är ett marknadsekonomiskt instrument som skulle ge rejält förbättrade livsmiljöer i våra större städer och bör införas där väljarna så önskar. Avgifternas bör differentieras i förhållande till fordonets miljöbelastning. Centerpartiet tog initiativ till att inrätta världens första Nationalstadspark. Vi är stolta över vår huvudstads unika natur och stockholmarnas engagemang för miljöarbetet. Vi vill att Sverige ska bli världsmästare i miljöteknik. Vi vill skapa förutsättningar för svenskt näringsliv att utveckla framtidens teknik och ligga i framkant. Vi vill att Stockholm ska bli omtalat i världen som ett föredöme. På samma sätt som man ofta nämner Kalifornien och Tyskland när man pratar om miljöbilar och ambitiösa krav på bilismen, kommer man att nämna Stockholm. Centerpartiet vill sätta Stockholm på kartan som världens ”miljö-huvudstad”. → Gröna brän s lecertifika t Som ett led i omställningen mot förnyelsebar energi har handel med elcertifikat införts. Centerpartiet anser att certifikatshandeln på sikt ska utökas till att även gälla transportsidan. De erfarenheter som man har kunnat få av elcertifikaten skall man självklart dra lärdom av, vid inrättandet av gröna bränslecertifikat. Genom att göra förnyelsebara bränslen certifikatsberättigade gynnas produktion och användning av dessa. Systemet med certifikat bygger på att producenten, distributören och även vissa storkonsumenter, köper certifikat med 7
 8. 8. en viss andel alternativa bränslen. Därigenom betalar de för en framtida ökad produktion av alternativa bränslen. → Klimatpå v erk an s tyr fordons s k a t t en Ett av de starkaste styrmedlen för transportsektorn som staten förfogar över är fordonsskatten. Centerpartiet är kritiskt till att man inte har utnyttjat detta instrument för att låta koldioxidutsläppen få ett pris. Idag har vi en fordonspark med Europas största bilar och koldioxidutsläppen är också därefter. Det finns anledningar till att vi har stora bilar i Sverige av tradition men det är inte en anledning till att inte utnyttja fordonsskatten för att låta miljöförstöring få en pris och låta miljövännen tjäna pengar. Från och med 2006 har fordonsskatten förändrats i riktning mot att baseras på koldioxidutsläpp. Detta tycker vi är bra. Vi menar att 2010 är det läge att ta nästa steg och låta fordonsskatten helt styras av koldioxidutsläppen och fordonets effektivitet. Konsumenternas efterfrågan måste styras mot bränsleeffektivare bilar oavsett om bränslet är fossilt eller förnybart. Det utvecklingsarbete som fordonstillverkarna bedriver när det gäller nya, lätta material, behöver få en drivkraft av en ökad efterfrågan från konsumenterna. Den efterfrågan kan vi stärka genom att utnyttja det miljöstyrande instrumentet i fordonsskatten. → Skat t eraba t t på ben sin och dies el me d låginbla n dning Redan 2007 vill vi införa en skatterabatt på energiskatten på bensindelen i E85. I förlängningen kan vi även tänka oss en motsvarande rabatt vid andra inblandningsvolymer t ex vid låginblandning av RME i diesel eller etanol i bensin. Vi väljer därför att använda oss av ett rabattsystem som baseras på andelen förnyelsebart i bränslet. Motsvarande skatterabatt för bensin med låginblandning av 10% etanol skulle bli 26 öre per liter. Detta skulle dels stimulera efterfrågan på drivmedel med inblandning av förnyelsebara bränslen, men också tvinga fram en egen prissättning av dessa drivmedel. I dagsläget vet merparten av dem som tankar bensin med låginblandning av etanol inte om detta. Det syns inte på priset. 8
 9. 9. Kontro lls ta tion 3 : 2015 Mål: Andel miljöbilar av nybilsförsäljningen är 100 % → Bara miljöbilar 2015 Centerpartiet vill förbjuda försäljningen av nytillverkade fordon som enbart kan drivas av fossila bränslen efter 2015. Genom att tydligt visa vår politiska vilja kan markanden ställa in sig på detta redan nu. Kravet kan jämföras med de tuffa beslut som man fattade i Kalifornien på 80-talet, när man insåg att något måste göras mot biltrafikens miljöproblem. En ”bortre parentes” skulle främja bl.a. teknikutveckling och större investeringar för t.ex. producenter av biodrivmedel. 5. Vad vinner miljön på detta? En tredjedel av de svenska utsläppen av koldioxid kommer från vägtrafiken. Ungefär 20 procent kommer från personbilarna. Detta betyder att omställningen måste ske på andra områden parallellt med infasningen av miljöbilar. Kampen mot klimatförändringarna måste prioriteras även när det gäller till exempel industrins utsläpp och bostäders uppvärmning. Varje svensk släpper i genomsnitt ut 6 ton koldioxid per år. Ett enkelt sätt att minska sina utsläpp är att köra en miljöbil. Därför vill Centerpartiet underlätta för dem som vill leva miljövänligt och köpa en miljöbil. Vi vill att det ska vara enkelt att vara miljövän. 9

×