Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Centerpartiets miljöpolicy

262 views

Published on

Politisk rapport från Centerpartiet. Observera datum på rapporten - politiken är en föränderlig värld.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Centerpartiets miljöpolicy

  1. 1. Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se
  2. 2. Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme i miljöarbetet och varje medarbetare inom organisationen har ansvar för att ta miljöhänsyn i vardagen. Detta gäller vid planering av seminarier, besök och resande såväl som vid inköp av varor och tjänster och övriga delar av det dagliga arbetet. Omfattning Miljöpolicyn består av detta övergripande målsättningsdokument som antagits av Centerpartiets partistyrelse och härtill kopplade dokument med riktlinjer för vad som gäller för till exempel arrangemang, inköp och resor. Dessa riktlinjer beslutas av Centerpartiets partisekreterare. Miljöpolicyn gäller för samtliga medarbetare inom Centerpartiets Riksorganisation och nationellt förtroendevalda i organisationen. Partistyrelsen rekommenderar varje avdelning/nätverk, krets och distrikt inom Centerpartiet att arbeta utifrån denna policy och gärna anta den som sin egen. Målsättningar Grundläggande för Centerparitets miljöarbete är att alltid följa den lagstiftning som finns. En utgångspunkt för Centerpartiets miljöarbete är att där ut över i varje enskilt fall göra en avvägning för hur man på bästa sätt kan värna miljön. Genom att välja ekologiska och miljömärkta produkter och tjänster stödjer vi företag som tar ett tydligt miljöansvar. Vi bör även anpassa inköpen så att de gynnar det lokala företagandet och minskar behovet av långväga transporter. En avvägning vid val av produkter och leverantörer bör även ske med hänsyn till årstid och utbud för att finna det miljömässigt bästa alternativet. När det gäller resor ska vi inom Centerpartiet alltid sträva efter att välja de mest miljövänliga alternativen samt gynna de företag som tar ett tydligt miljöansvar. Ansvar Genom att kontinuerligt uppdatera och följa upp riktlinjerna för verksamheten tar vi ytterligare steg för att nå våra målsättningar om ständiga förbättringar. Partisekreteraren har ansvaret för att: - Varje medarbetare känner till innehållet i miljöpolicyn - Årlig uppföljning och redovisning av efterlevnaden av miljöpolicyn sker - Uppdatering av riktlinjerna sker 2
  3. 3. Vision Centerpartiet tror på ekonomisk tillväxt och modern miljöteknik som en viktig del i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Genom medvetna miljöval kan organisationer, företag och enskilda individer ta ett eget ansvar för att gynna det lokala näringslivet och företag som tar miljöansvar. Centerpartiet ska i detta sammanhang vara ett föredöme. Antagen av Centerpartiets partistyrelse den 9 juni 2008. Maud Olofsson Anders Flanking Partiledare Partisekreterare 3
  4. 4. Riktlinjer för resor i tjänsten Resor i tjänsten ska företas på ett så miljövänligt sätt som möjligt med hänsyn till kostnadseffektivitet, verksamhetens krav och medarbetarnas förutsättningar och behov. Resor som görs inom organisationen kan därmed bidra till följande långsiktiga mål. - Skapa ett miljöanpassat resande - Skapa ett kostnadseffektivt resande - Resande när det fysiska mötet behövs - Skapa en säker arbetsmiljö Det dagliga arbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att miljöhänsyn blir en integrerad och naturlig del i arbetssättet. Detta innebär bl.a. att vi i möjligaste mån ska: - överväga möjligheterna att genomföra mötet i form av telefon- eller videokonferens etc. - planera möten och besök i god tid för att möjliggöra samåkning - överväga om flera ärenden/besök kan ske under samma resa - alltid överväga om det är möjligt att promenera, eller åka kollektivt - alltid begära miljöbil vid resa med taxi och bokning av hyrbil - välja det mest miljövänliga transportmedlet med hänsyn till säkerhets-, kostnads- och effektivitetsskäl - klimatkompensera varje flygresa som sker i tjänsten, använd gärna de alternativ som finns via Energimyndighetens hemsida, www.energimyndigheten.se - boka övernattningar vid anläggningar som är svanenmärkta då detta är möjligt, www.svanen.nu Medarbetare ansvarar för att hans eller hennes resor i tjänsten sker på ett sätt som är i överensstämmelse med dessa riktlinjer. 4
  5. 5. Riktlinjer för aktiviteter - inköp m.m. Centerpartiets riktlinjer för den interna verksamheten har som mål att bidra till ökat miljöansvar i det dagliga arbetet och därmed bidra till följande långsiktiga mål. - Att skapa en förståelse för verksamhetens påverkan på miljön - Att bidra till minskad energiförbrukning - Att gynna en miljömässigt hållbar tillväxt Det dagliga arbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att miljöhänsyn blir en integrerad och naturlig del i arbetssättet. Detta innebär bl.a. att vi i möjligaste mån ska: - välja miljövänliga alternativ vid inköp av t.ex. kopieringspapper, kontorsmaterial, toalett- och hushållspapper, servetter, diskmedel m.m. - minska användningen av engångsartiklar - minska användningen av flaskvatten - minimera utskrifter/kopior genom dubbelsidiga utskrifter etc. - stänga av datorer och släcka belysningen vid arbetsdagens slut samt övriga åtgärder för en minskad energiförbrukning - göra medvetna miljöval vid resor, gåvor och fika m.m. i samband med seminarier och utbildningar - informera mötesdeltagare om möjlighet att resa miljövänligt till mötet samt i inbjudan bifoga karta och information om avstånd - vid inköp av matvaror i första hand välja närproducerat, eko- eller kravodlade produkter med hänsyn till säsongens produkter – att produktionen är energisnål är också en faktor att ta hänsyn till - välja el från förnyelsebara energikällor - välja anläggningar som har el från förnyelsebara energikällor - kräva att anläggningar och övriga leverantörer har miljöpolicy el motsvarande - använda miljöcertifierade anläggningar - alltid klimatkompensera större evenemang som stämmor och konvent 5
  6. 6. - vid utbyte av vitvaror välja energisnåla produkter - använda lågenergilampor - öka möjligheterna för källsortering Medarbetare ansvarar för att han eller hon efter de förutsättningar som ges, i sitt dagliga arbete strävar efter att följa dessa riktlinjer. 6

×