Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ucesce javnosti u odlicivanju Mladi istraživači Srbije

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ucesce javnosti u odlicivanju Mladi istraživači Srbije

 1. 1. Mladi istraživači SrbijeTanja Petrović
 2. 2. Učešće javnosti u donošenju odluka uvezi sa životnom sredinom•Deklariacija iz Ria: definisan je princip da se"Pitanja zaštite životne sredine najbolje mogurešavati uz učešće svih građana kojih se onatiču. Države treba da olakšaju i ohrabre javnusvest i učešće, omogućujući da ekološkainformacija bude široko dostupna“.
 3. 3. Arhuska konvencija•Arhuska konvencija je usvojena 25. juna 1998.godine na IV Konferenciji „Životna sredina zaEvropu“ u gradu Arhusu (Danska).•Narodna skupština Republike Srbije usvojila jeZakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnostiinformacija, učešću javnosti u donošenju odluka ipravu na pravnu žaštitu u pitanjima životne sredine(ratifikovana Arhuska konvencija) 12. maja 2009.godine ( „Sl. Glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br.38/09).
 4. 4. Arhuska konvencijao dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenjuodluka i pravu na pravnu žaštitu u pitanjima u vezi saživotnom sredinom teži ukidanju državnog monopola saoblasti životne sredine tako što građanima i CSOomogućuje pristup informacijama i aktivno učešće urazličitim procesima od značaja za životnu sredinu i time ihdovodi u poziciju partnera.Fundamentalno pitanje-pitanje prava čoveka na adekvatnuživotnu sredinu. Opšta ljudska prava:pravo na informisanost,pravo na učeće u odlučivanju,pravo na sudsku zaštitukoja su odavno našla mesto u najvažnijim međunarodnimdokumentima u oblasti ljudskih prava. Novina je što se onaovom prilikom vezuju za životnu sredinu.
 5. 5. Tri stuba Arhuske konvencijePravo na informaciju o životnoj sedini konvencijaraščlanjuje na dva prava: pasivno i aktivno pravo nainformaciju, pri čemu prvo podrazumeva obavezu vlastida odgovarajućim sredstvima informisanja javnostiobezbedi blagovremenu i istinitu informaciju o životnojsredini i pojavama i aktivnostima koje mogu imati uticajna kvalitet životne sredine, zdravlje ljudi i životinja.Drugi aspekt prava na informaciju predstavlja obavezavlasti da odgovori na zahtev zainteresovane javnosti usituaciji kada ova zahteva informacije o životnoj sredini.
 6. 6. Učešće javnosti u donošenju odluka odznačaja za životnu sredinuPoglavljem o učešću javnosti, Konvencija namećeobavezu javnim vlastima da unutrašnjim propisimapredvide mogućnosti uključivanja javnosti u postupke ukojima se donose odluke koje su odznačaja za životnusredinu.Posebno je sa aspekta učestalosti u pravnom životuznačajno učešće javnosti u procedurama izrade analizeuticaja na životnu sredinu i u postupku izdavanjaekoloških dozvola..
 7. 7. Zaštita prava pred organima uprave ipravosudnom organimaOvdesepresvegainsistiranadavanju garancijajavnostiu pogledu pravanapreispitivanjeodlukakojeseodnosenadostupnost informacija. U tom cilju omogućjesesvakome, čji su interesi ili pravapovređeni, pravo napravnu zašitu pred sudom ili drugim nepristrasnimtelom. Konvencija, nadalje, namećestranamaobavezudaučinedasveodlukekojesedonesu u ovakvojproceduri budu obavezujućezavlast tedatakvi akti posvojoj formi budu snabdeveni, izmđu ostalog,obrazloženjem kao obaveznim elementom formeuslučajevimakadajeodlukanepovoljnapozainteresovanu javnost.
 8. 8. Učešće javnosti u donošenju odluka u vezi saživotnom sredinom–pravni okvir•Ustav Republike Srbije - odredbama člana 74. UstavaRepublike Srbije („Sl. Glasnik RS“, br. 98/06), definisano je dasvako ima pravo na zdravu životnu sredinu i nablagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju, daje svako, a posebno Republika Srbija i autonomna pokrajina,odgovoran za zaštitu životne sredine, kao i to da je svakodužan da čuva i poboljšava životnu sredinu.•Zakon o zaštiti životne sredine•Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu•Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu•Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja
 9. 9. Saradnja CSO sa orgnima izvršne vlastiSvi oblici saradnje između organa Izvršne vlasti(republičkih i pokrajnskih)i civilnog sektora koji sebavi zaštitom životne sredine odvijaju se na adhoc osnovi.
 10. 10. Zašto saradnja?•Prirodno partnerstvo•Ostvarivanje participativne demokratije (osnovnodemokratsko načelo na kome se bazira EU);omogućavanje građanima da stalno artikulišu, branei zastupaju svoje legitimne stavove, a ne samo uvreme izbora.•Rasterećenje državnog aparata (ograničeni ljudski ifinansijski resursi.
 11. 11. Zašto saradnja?Unapređenje stanja životne sredine: jasnoodabrani prioriteti, koordinirano delovanje,efikasnija edukacija, kampanje….Efikasnije EU integracije: promovisanje prednostiEU integracija i sl. I jačanje kapaciteta zaoptimalno korišćenje predpristupnih fondova –olakšan pristup fondovima.
 12. 12. Posledice:-nedovoljno poverenje u državne institucije inedostatak konkretnih aktivnosti koje bi proizašle izsaradnje javnog i civilnog sektora-nezadovoljstvo niskim nivoom učešća javnosti uprocesima izrade strateških dokumenata, zakona,podzakonskim akata-zavisnost od stranih donatora /izbor prioriteta-smanjena mogućnost progresivnog i održivog razvojatrećeg sektora
 13. 13. Preporuke•Poboljšati saradnju javnog i civilnog sektora.•Od velikog značaja je razvoj novih mehanizama kojibi ovu saradnju učinili efikasnijom, imajući u vidu datakvi mehanizmi u ovom trenutku ne postoje, kao i dane postoji tradicija na koju bi oni mogli da senadgrade.•Nedostatak sistemskih napora da se predstavnicikako javnog, tako i civilnog sektora baveostvarivanjem efektivnih partnerstava.
 14. 14. Mladi istraživači SrbijeKontakt:tanja@mis.org.rsmilka@mis.org.rswww.mis.org.rs011 311 13 14011 311 66 63

×