Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie aanpak Mixit

1,180 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie aanpak Mixit

 1. 1. Zo werken wijEen beschrijving van onze werkwijze waarin we aan de hand vandrie stadia het realiseren van het doel van de klant centraal stellen.
 2. 2. Zo werken wijWij helpen je om resultaat te bereiken. Oplossingen die echt Op basis van onze jarenlange ervaring hanteren wij eengebruikt worden. Die helpen om beter samen te werkwijze die drie stadia doorloopt.werken, kennis te delen en te communiceren. Organisatie, mens en techniek in balansDe aanpak van Mixit kenmerkt zich door samenwerking met de Wij geloven dat wanneer de wensen van mensen, de kadersklant. Om tot succes te komen en het verschil te maken, kijken vanuit de organisatie en de mogelijkheden van de techniekwe specifiek naar de invulling van de volgende aspecten: met elkaar in balans zijn, een optimaal én gedragen resultaat wordt bereikt. Het vooraf inventariseren Goede balans tussen de behoeften van gebruikers, de hiervan, is de basis. doelen en kaders van de organisatie en de mogelijkheden van de techniek Werken in releases Continu verbetertraject om doelstelling te realiseren. Vervolgens helpen we je om in stappen de oplossing te Daarbij maken we gebruik van statistische realiseren. In stappen omdat daarmee ruimte ontstaat voor gegevens, gebruikersonderzoek, ontwikkelingen in de markt voortschrijdend inzicht en tussentijds de gebruikers te laten en maatschappij. Daarnaast bieden we ruimte voor toetsen. Deze cyclus van stappen heet releasemanagement. voortschrijdend inzicht Heldere afspraken over te behalen resultaat per stap, en Blijvende oplossing het actief managen van verwachtingen De organisatie verandert en wensen van eindgebruikers Een team met teamleden van zowel Mixit als de klant veranderen. Na afronding van de releases en oplevering van zorgen voor een ‘klik’; het onderling begrijpen van elkaar en het project, helpen wij graag de oplossing up to date te zorgen voor plezier in het werk zodat alle teamleden trots houden. Dat doen we door het platform te onderhouden en kunnen zijn op hun resultaten. waar nodig aan te passen, door advies, ondersteuning en service.
 3. 3. Iteratief werken - Blijvende oplossingOrganisatie, mens en releases in 4 stappen techniek in balans
 4. 4. Organisatie, mens en techniek in balans Doel en doelgroepen Rol en betrokkenheid gebruikers Technische mogelijkheden
 5. 5. Organisatie, mens en techniek in balansOrganisatie bepaalt de kaders Medewerkers worden optimaal gefaciliteerd wanneer zij zelfDe organisatie streeft een doel na waarin het realiseren van kunnen aangeven hoe ze ondersteund willen worden en waareen intranet een bijdrage kan leveren (bv samenwerken, kennis behoefte aan is als het gaat om onderlingdelen, kosten besparen). De organisatie bepaalt de communiceren, kennisdelen en samenwerken. Daarom moetrandvoorwaarden waarbinnen de wensen en behoeften van inzicht worden verkregen in welke doelgroepen nu welkemedewerkers gerealiseerd kunnen worden. Maar ook welke behoeften hebben. En wellicht blijkt dat verschillendedoelgroepen betrokken worden bij het project. doelgroepen verschillende wensen hebben.Samen met u wordt vastgesteld welke doelgroepen er zijn, en Techniekhoe deze worden betrokken. Dat kan van persona’s (fictieve In de ideale wereld is techniek maakbaar en kan alles. De realiteitrepresentanten op papier) t/m een werkgroep per doelgroep is helaas dat niet alles kan of dat het onbetaalbaar wordt. Vanuitzijn. Ook bepalen we welke rol de gebruikers krijgen de techniek moet bekeken worden waar al in is voorzien, waar de(meeweten, meedenken, meedoen, meebeslissen). In ieder oplossing op moet aansluiten, wat er mogelijk is en wat er echtgeval moeten de gebruikers input leveren en resultaten kunnen niet kan, of niet mag. Op hoofdlijnen inventariseren wij dezetoetsen. randvoorwaarden en brengen we advies uit.Kennisdeling staat of valt met de medewerkers Hoe dan?We kunnen nog zon innovatieve oplossing neerzetten, maar Het voorwerk dat wellicht al door u is gedaan, en de diepgang vanals medewerkers er niet mee geholpen zijn of niet mee de inventarisatie op deze drie invalshoeken bepaalt deoverweg kunnen is het project niet succesvol. Het is daarom hoeveelheid tijd die wij hieraan besteden. De inspanning kanvan belang medewerkers mee op reis te nemen, zowel tijdens variëren van 2 gesprekken en een workshop tot een compleetde realisatie van de oplossing als bij de implementatie. analyse traject. Wat vaststaat is dat deze stap de basis legt voor een goed eindresultaat.
 6. 6. Invalshoek Wat 1. de stip op de horizon (wat is het toekomstbeeld als het gaat om samenwerken, kennisdelen en communiceren) 2. doelstelling en kaders 3. doelgroepen/gebruikers (welke doelgroepen en hun rol tijdens project) 4. prioriteiten organisatie 1 Op basis van vastgestelde doelgroepen, maken van rolbeschrijving per doelgroep 2 In een bijeenkomst met afgevaardigden van doelgroep, of per doelgroep a. Toetsen doelstelling b. Toetsen rolbeschrijving c. Aanvullen wensen/behoeften/gewenste functionaliteiten d. Prioriteren 1. Inventarisatie a. Bestaande technische omgeving b. Mogelijkheden gewenste koppelingen 2. Advies platform en koppelingen
 7. 7. Iteratief werken in releases Het beste van het beste Releases in 4 stappen Optimaal vs maximaal
 8. 8. Iteratief werkenHet beste van het beste Releases in 4 stappenDe afgelopen decennia zijn tientallen methodieken bedacht en We hanteren in elke release de volgende vier stappen:beschreven voor succesvol projectmatig werken. Met bijna al 1. Initiatiedeze methodieken hebben wij ervaring: of het nu 2. Realisatiewaterval, Prince2, Scrum of anders heet. Wij geloven dat het 3. Implementatiebasis principe van Scrum essentieel is voor een goed 4. Evaluatieeindresultaat. De basis is namelijk iteratief werken en zodoendeblijven verbeteren. We werken daarom in releases van 4 Aantal releasesstappen. Zo Een release is van voldoende omvang om een kwalitatiefzorgen dat wat aangeboden wordt werkt en aansluit bij de hoogwaardige oplossing te realiseren. Daarin kunnen webehoeften van gebruikers, leren daarvan en nemen het mee in bijvoorbeeld een goede basis neerzetten van een intranetde volgende iteratie of samenwerkomgeving. Om vervolgens door middel van meerdere releases te blijven verbeteren. Graag adviserenVoordelen wij jullie op basis van de briefing hoeveel releases wijMet onze projectaanpak bereiken we de volgende voordelen: denken nodig te hebben om aan jullie eisen te voldoen.1. We creëren ruimte voor voortschrijdend inzicht. Dat is nodig want de behoeften van eindgebruikers zijn continu in Optimaal vs. maximaal beweging Uiteraard kun je oneindig veel releases te doorlopen.2. We kunnen snel deelopleveringen in gebruik nemen, zodat Veel belangrijker vinden wij het om de juiste oplossing te de voortgang zichtbaar is in de organisatie en we gebruik bieden. Dat betekent dat we samen kunnen bepalen kunnen maken van concrete ervaringen van gebruikers wanneer het goed is. Bijvoorbeeld als de kosten van een3. We raken als team steeds meer op elkaar ingespeeld. release niet meer opwegen tegen de business value. Binnen onze eigen organisaties zijn we dat al. Maar gedurende de releases is samenwerken met de klant belangrijk.
 9. 9. Agile ScrumDe kern van SCRUM Snel resultaat zien Agile Scrum kenmerkt zich door een intensieve Alle functionaliteit die de oplossing dient te samenwerking met de klant in korte, iteratieve stappen. bevatten, leggen we tijdens het ontwerp vast in een De voordelen: lijst die we de ‘Product Backlog’ noemen. Deze wordt beheerd door de product owner (de klant).  Snel resultaat: elke paar weken werkende functionaliteit. Aan elke functionaliteit kennen we een prioriteit toe. Dit is een continue proces. Door voortschrijdend  Flexibiliteit: ruimte voor voortschrijdend inzicht. inzicht kan de prioriteit wijzigen of functionaliteit worden toegevoegd.  Helderheid: duidelijke doelen en inzicht in prioriteiten Bij aanvang van iedere sprint maakt het team van Mixit samen met de het klantteam een selectie van items uit de product backlog.
 10. 10. Releases in 4 stappen - Ontwerp- Kick off en doel release - Bouw- Workshop - Demo- Demo - Testen & Bugfixing- Gebruikers leveren - Acceptatie wensen aan - Gebruikers testen- Evaluatie door gebruik - Implementatieplan- Advies doorontwikkeling - Livegang- Lessons learned - Gebruikers ondersteund- Gebruikers delen bij gebruik ervaringen
 11. 11. Stap 1 - InitiatieKick offAan het begin van de release vindt een kick off plaats. Daarbij is Demo / presentatiehet hele team aanwezig. Zowel van de klant als ook van Mixit. In een feedbacksessie nemen we de Product BacklogDe kick off heeft meerdere doelen: (functionaliteitenlijst) met het projectteam door en presenteren we de ontwerpen. Tijdens deze bijeenkomst is er nog voldoende Kennismaking en helderheid omtrent rolverdeling ruimte voor feedback zodat we deze mee kunnen nemen naar Overeenstemming met betrekking tot aanpak van het project de volgende stap. Het gezamenlijk afstemmen van een haalbare detailplanning, inclusief de belangrijkste afstemmings- en Gebruikers oplevermomenten Gebruikers worden in deze fase vooral betrokken bij het Bepalen van eindresultaat van de release brainstormen over gewenste functionaliteit. Afhankelijk van de Meenemen van de gebruikersgroep als in voorfase is gekozen vorm in de voorfase varieert dat van het invullen van afgesproken een online enquête tot workshops per doelgroep.Workshop en uitwerking Deliverables:Tijdens een workshop bekijken we de al geïnventariseerde Kick offfunctionaliteiten, vullen deze aan en brengen prioriteit aan. We Gewenste functionaliteitengenereren bovendien ideeën voor het grafisch ontwerp. Bij een Product Backloggoede oplossing hoort immers een frisse look and feel in de (lijst geprioriteerde user stories en/of functionaliteiten)huisstijl van de klant en passend bij de cultuur. Ontwerpen DemoNa de workshop werken we alles uit. Daarnaast maken we eeneerste product backlog (lijst van geprioriteerde user storiesen/of functionaliteiten).
 12. 12. Stap 2 - RealisatieOntwerp Testen, bugfixing en acceptatieOp basis van de deliverables uit de initiatiefase gaan we nog Medewerkers van de klant starten met het testen van deeen stap verder. Gezamenlijk denken we de functionaliteiten oplossing. Zij registreren hun bevindingen in onze onlinenog verder uit. Bovendien maken we de laatste keuzes ten bevindingentool. Mixit bepaalt in overleg met hetaanzien van prioriteiten. Zodra de goedkeuring is verleend, kan projectteam van de klant welke punten opgelost wordende realisatie starten. We weten nu tot in detail wat we in deze om het resultaat van deze realease formeel te kunnenrelease gaan bouwen. accepteren. Deze lossen we op zodat na het hertesten de acceptatie plaats kan vinden.Bouw GebruikersOns ontwikkelteam gaat aan de slag. Ze werken dedicated aan Gebruikers zitten nu vooral in de rol als bij testenhet project. Zo leveren we de kwaliteit die we nastreven. beschreven. Welke gebruikers een rol spelen in hetGedurende de bouw heeft het projectteam een dagelijks testen is in de voorfase bepaald.overleg. Daarin vertellen de teamleden de voortgang aanelkaar en waar ze eventueel tegenaan lopen, zodat Deliverables:geanticipeerd kan worden. DetailontwerpBovendien rapporteert de projectmanager van Mixit Demo van de gerealiseerde oplossingregelmatig aan de klant zodat de klant continu op de hoogte is Opgeloste testbevindingenvan het reilen en zeilen. Zodra de bouw klaar is geeft het team  Acceptatievan Mixit een demonstratie aan het projectteam van de klant.
 13. 13. Stap 3 - ImplementatieImplementatieplan Verschillende opties zijn:De livegang bereiden we samen met het projectteam van  Naslag site met video’sde klant grondig voor. We maken gezamenlijk een  Inloop vragenuur: Op locatie beschikbaar zijn om mensen tedraaiboek zodat iedereen weet wat er van hem of haar ondersteunen en vragen te beantwoordenverwacht wordt. Niets laten we aan het toeval over.  Telefonische helpdesk  Online vragen stellenLivegang  Training basis: op locatie training in de basisvaardighedenTijdens de livegang volgen we het draaiboek zoals dat is  Train de trainerafgesproken. Met een druk op de knop lanceren we  First day wizard: op de dag van lancering krijgen medewerkersuiteindelijk de oplossing. Iedereen die toegang heeft gaat een wizard op een scherm die ze interactief door de nieuwenu de oplossing ontdekken. Een belangrijk moment dus! omgeving loodst.  Praktische quick start handleiding voor medewerkers.GebruikersEr zijn diverse manieren van ondersteunen bij De hulpvraag verandert in de tijd. Ook zullen er nieuweimplementatie. Ook hier geldt; mensen kunnen zelf het medewerkers komen. Samen spreken we af of, wanneer en hoe webeste aangeven hoe ze ondersteund willen worden. dat monitoren en omzetten in ondersteuning.Uiteraard kunnen de tot nu toe betrokken gebruikers eenrol vervullen in de implementatie. Overige medewerkers Deliverables:kunnen bijvoorbeeld d.m.v. een eenvoudige online Draaiboek livegangenquête aangeven hoe ze bij implementatie ondersteund Gebruikers op de hoogtewillen worden. Livegang
 14. 14. Stap 4 - EvaluatieGebruik Opzet vervolgDe beste evaluatie van de release is het gebruik ervan. Na de evaluatie is het ook tijd om vooruit te blikken naarSoms in de vorm van een pilot of een Proof of Concept. de volgende release. We gaan doorontwikkelen. SamenOf juist door middel van een livegang voor iedereen nog eens dezelfde 4 stappen doorlopen. Maar dan nogtegelijk. Eindgebruikers gaan aan de slag en ontdekken al beter op elkaar ingespeeld. Of als de volgende releasesnel de nieuwe mogelijkheden. Maar ook de niet aan de orde is, adviseren we u graag over service enonmogelijkheden. Dat hoort erbij. De kunst is om dat te onderhoud.inventariseren (bijvoorbeeld door het inzetten vanenquêtes) en er daadwerkelijk iets mee te doen. Gebruikers Gebruikers leveren vooral hun leerervaringen aan, enAdvies doorontwikkeling geven aan waar ze blij mee zijn, wat minder goed werktGebruikers doen graag suggesties voor doorontwikkeling. en waar ze aanvullend behoefte aan hebben.Wij helpen jullie met het in kaart brengen van diesuggesties. Op basis daarvan adviseren we ten aanzien Deliverables:van een volgende release. Gebruik van de oplossing Advies ten aanzien van doorontwikkelingLessons learned Lessons learnedInmiddels werken we geruime tijd samen. We leren  Opzet voor vervolgreleaseelkaar steeds beter kennen. We weten waar we goed inzijn. Maar het kan altijd beter. Aangezien we graag verdermet elkaar willen, benoemen we deze zaken. Zodat hetvervolg nog beter gaat.
 15. 15. Blijvende oplossing Advies en ondersteuning Releasemanagement Service
 16. 16. Advies en ondersteuningHet is niet leuk om te horen, maar je intranet of  De wereld verandertsamenwerkomgeving is nooit klaar. De organisatie De wereld verandert snel. Bijvoorbeeld: waar Twitter ofverandert, wensen van eindgebruikers veranderen, er zijn LinkedIn voor veel organisaties een jaar geleden nog nietcontinue ontwikkelingen in de wereld die van invloed zijn en er zakelijk in beeld was, is het nu al gebruikelijk om relevanteis voortschrijdend inzicht. Wij vinden naast het bouwen van de communicatie uit de buitenwereld te integreren in je intranet.oplossing, ook het optimaliseren ervan belangrijk. Diensten Mixit Nieuwe kansen In dit kader levert Mixit de volgende diensten: Nieuwe inzichten bieden nieuwe kansen. Vele inzichten komen pas wanneer een systeem een langere periode Operations Light gebruikt is.  Telefonische ondersteuning voor de superusers Gebruikerservaringen  2 x per jaar een evaluatie op locatie Gebruikers zoeken soms zaken die je niet had voorzien,  1 x per jaar bepalen waar nieuwe functionaliteiten nodig zijn klikken niet waar je dat vooraf had bedacht of een functie blijkt dermate succesvol dat je dit wilt door ontwikkelen. Operations Standaard Je organisatie verandert  1 dag per maand of een halve dag per twee weken op locatie Je intranet neemt een centrale positie in binnen je  Ondersteunen superusers organisatie. Je organisatie verandert niet netjes om de drie  Backlog van vragen wegwerken jaar, maar geleidelijk. Als je niet pro-actief aan je intranet  Trainen/begeleiden nieuwe gebruikers werkt sluit de oplossing al snel niet meer aan bij de  Nieuwe functionaliteiten onder de aandacht brengen behoefte van je eindgebruikers  Inventariseren behoefte voor nieuwe functionaliteiten
 17. 17. ReleasemanagementDoorontwikkeling in releases Een releaseOm de zo veel tijd zijn voldoende verbetersuggesties Vervolgens wordt er gestart met de realisatie. Aan hetgeïnventariseerd om weer een volgende release op te eind van de ontwikkelperiode worden alle wijzigingen enpakken. We doorlopen dan opnieuw de release in 4 nieuwe functionaliteit getest door de klant en wordenstappen. eventuele issues die daaruit voortkomen opgelost. Als ditDe klantmanager is het eerste aanspreekpunt tijdens de is gebeurd en de klant is akkoord met allerelease, maar ook in de tussenliggende periodes. Voor wijzigingen, gaan we weer over tot implementatie.alle vragen, ook serviceverzoeken en issues met hogeprioriteit, wordt contact opgenomen met de Vooruit kijkenklantmanager. Mixit geeft er de voorkeur aan om de tijdstippen van de releases, de regelmaat en de grootte van te voren teVoorbereiding release bepalen. Op deze manier borgen we capaciteit enElke release start met stap 1: de initiatie. In een overleg voortgang. Dit doen we in overleg met de klant enwordt de vorige release geëvalueerd en kijken we vooruit hiervoor maken we een releasemanagement plan opnaar de volgende release. Vervolgens organiseren we een maat.kick off en maken we tijdens een workshop een lijst metissues, wijzigingen en nieuwe functionaliteit. We Hoge prioriteit calls pakken we buiten een release om op.prioriteren dan de lijst en bepalen welke zaken we in de Deze werkzaamheden zijn vastgelegd in een SLA dat meteerstvolgende release meenemen. Mixit is afgesloten voor functioneel applicatiebeheer.
 18. 18. Samenwerking en verwachtingen Open en eerlijk Korte lijnen Beschikbaarheid en betrokkenheid Beslissingsbevoegdheid
 19. 19. Natuurlijk kan dat! Mogen wij helpen?Samenwerken is een breed begrip. In de context van de klant valt dat Keep it simple!uiteen in o.a. intern en extern samenwerken. Wij zijn ervan overtuigd dat succes langs twee assen loopt: de oplossing moet iteratief groeien. Eerst dus focus op een basis:Intern functioneel goed, technisch stabiel en klaar om te groeien.Samenwerken is wellicht ook niet meer zo simpel als vroeger. Informatie Daarnaast is de oplossing pas een succes als hij naarkomt op veel verschillende manieren naar je toe: de herkomst moet tevredenheid gebruikt wordt. Investeringen zijn dus pasbetrouwbaar zijn! Er is (zeker in de zorg) minder tijd om zelf informatie rendabel als de adoptie door alle eindgebruikers vanaf dag 1 detot je te nemen. Maak daarom gebruik van het juiste (mobiele) kanaal! juiste aandacht krijgt.Mensen werken niet meer exclusief vanuit één afdeling: af en toe in eenteam, soms aan een ziektebeeld, dan in een project. En dat ook nog eens Ruime ervaring met soortgelijke vragen en oplossingendoor elkaar. Mixit, onderdeel van de Tam Tam Groep, heeft 8 jaar ervaring met SharePoint oplossingen op alle gebieden die de klant vraagt.Extern Van kwaliteitssystemen voor het UMC Utrecht en RivierenlandOok de ontwikkeling in de zorg heeft invloed op de wijze waarop Ziekenhuis tot een projectomgeving voor het NKI-AVL, en vanprofessionals van de klant samenwerken. Meer gespecialiseerde een iPhone App voor AstraZeneca tot een website voor het Hagazorgcentra zorgen ervoor dat richtlijnen en protocollen zullen Ziekenhuis. We zetten de gebruiker centraal en gebruiken deveranderen. Het de klant ondersteunt hierbij en dat betekent dat de standaard tools om er een gebruiksvriendelijke, ‘to-the-point’samenwerkomgeving wellicht ‘zwaarder’ ingezet gaat worden. Dat werkomgeving van te maken. Hierbij kijken we niet alleen naargekoppeld aan het feit dat tijd schaars is en blijft, betekent één ding: de vandaag, maar ook wat verder in de toekomst.werkomgeving van de klant dient erop ingericht te zijn om snel en Een superleuke uitdaging die heel goed past in de ervaring vanmakkelijk informatie, mensen en documenten te vinden en er mee te Mixit. Wij nemen jullie graag mee in onze visie, het concept enwerken! de aanpak die leidt tot succes!

×