Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Duurzaam kantoor concept v3

1,318 views

Published on

Planning a 1st networked innovation workshop with and at the International Center for Sustainable Excellence.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Duurzaam kantoor concept v3

 1. 1. DuurzaamKantoor Concept<br />Eeniniatiefvoorduurzameinnovatiesamenwerking van Stichting Bamboostones, SustainEnable, InterfaceFLOR, De LageLanden en het ICSE<br />
 2. 2. Watwillen we?<br />Concreetbeginnen<br />Door eenpraktischonderwerpaantepakken<br />Eennieuwebenaderingontwikkelen<br />Voorsamenwerking in teamverband<br />Datdaarnauitbreidennaareengroternetwerk<br />En daarmeemeervaarttebrengen in samenwerkenvoorduurzameinnovatie<br />
 3. 3. Hoe stellen we onsdatvoor? 1/4<br />Dichtbijbeginnen met de partners in het ICSE<br />En eenopportuunonderwerp<br />Zoekennaar de uitdagingen en potentiële partnerships<br />Eeninspirerendperspectieftelatenontstaan<br />En een concrete eerstestapdoen<br />
 4. 4. Hoe stellen we onsdatvoor? 2/4<br />Dichtbijbeginnen met de partners in het ICSE<br />ICSE, InterfaceFLOR, De LageLanden<br />Enablers: Stichting Bamboostones, SustainEnable<br />Potentieel: Ahrend, Océ<br />En eenopportuunonderwerp<br />DuurzaamKantoor Concept<br />Verlichting, financiering, lease model (incl. juridischeaspecten), recycling, milieuproduktverklaringen, ‘duurzaambinnenklimaat’, risico-assessments door banken, duurzamerenovatie<br />En nogveleandereaspecten<br />
 5. 5. Hoe stellen we onsdatvoor? 3/4<br />2. En eenopportuunonderwerp (vervolg)<br />Concreethelpenvertalen…<br />naarverschillendegebieden<br />Binnen 2,5 jaar en na 2,5 jaar (2 horizons)<br />‘Tools’ ter beschikkingstellen, waarmeemensenconcreetietskunnen<br />Gewoonbouwen<br />Virtueel, als website<br />Reeël, als demo (De LageLanden?)<br />
 6. 6. Hoe stellen we onsdatvoor? 4/4<br />Zoekennaar de uitdagingen en potentiële partnerships<br />Roel van der Palen (Ahrend): Geanne<br />Frits Engelaer (DLL)<br />Van Gansewinkel<br />Bas Luiting (Connex)<br />…planning loopt tot hier<br />
 7. 7. Volgendestappen<br />CJ maaktverslag van 1e meeting (hierbij)<br />Anne zet meeting met Esther op<br />Workshop gaatvoorbereidworden<br />14:00 tot 18:00 files wordenvermeden<br />Timing: na de vakantie (september)<br />11 augustusvoorbereiden<br />Pptupdaten, flow versterken, tools draft maken<br />Follow-up van workshop voorbereiden (11 augustus)<br />Ad-hoc initiatief, collective marketing effort, brand, keurmerk?<br />
 8. 8. Workshop DKC: flow (grof)<br />Speed dating<br />Wat kun je inbrengen?<br />Wat kun jij met watjouwgesprekspartnerinbrengt?<br />Kunnenjulliesamennogiets extra?<br />Wat<br />Optellen: over welkecombinatie van ‘inbreng’ ben je het meestenthousiast?<br />Deel-projecten<br />Watzou je daarmeewillen<br />Wat is daarverdernogvoornodig?<br />Definitie DKC<br />Praktisch<br />Visie (waarzou het heengaan?)<br />Hoe <br />Proces<br />Met wie?<br />Samenwerkingsvormen<br />What’s next? <br />
 9. 9. Workshop DKC 14/9 1/2<br />< 14:15 Introduction <br />14:15 Speed dating (6 * 5)<br />gebruikformulieromgoedecombinatiestevangen<br />+ 1 kwartieromtekiezen: welkeben je superenthousiast en zou je zelfwillenverderduwen + welkeanderecombinatie/inbrengvind je echt de moeitewaard?<br />15:00 Wat: optellen + gaten + visie<br /><ul><li>Grootvelmaken per superenthousiast, ‘driver’ licht toe
 10. 10. Anderenbrengenhun ‘vindik de moeitewaard’ aan</li></ul>15:30 Pauze (rondwandelen, lezen)<br />
 11. 11. Workshop DKC 14/9 2/2<br />15:45 Kieseeninitiatief/DKC deelproject, bediscussieerdefinitie, scope, inbreng, rollen, gaten (in inbreng, in rollen) en next steps<br />16:30 Presentatie (x * 10 minuten)<br />17:15 (?) Watvinden we hiervan? Willen we hiermeeverder? Wathebben we nognodig? Wiehebben we nognodig?<br />17:30 Borrel<br />
 12. 12. Conceptenom vast tehouden<br />Architecture of participation<br />Network-centric/networked innovation<br />Agent role? <br />Tools van Favella Fabric?<br />Syntens? Andrea Teeuwisse<br />10 bedrijven (minimaal 5 man) * 18 uur = 180 uur<br />“Expertise-bartering” (e.g. supply chain mgt)<br />Co-do (co-do lancering)? <br />

×