SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
MenL_13-8_2007  07-09-2007   12:18   Pagina 8
    Veel bedrijven zijn emotioneel failliet

    Vertrouwen geven, is niet het
    sterkste punt van managers
    Interview Walter van Hulst
    Na een veertigtal klussen als verandermanager weet Cees
                                      Als Cees Buys bij een organisatie binnenkomt, zijn er
    Buys het heel zeker. Het gaat niet alleen om de kille cijfers                                   Achter de coulissen
                                      twee zaken die hij direct wil weten: hoe groot is zijn     Van het ongeregelde bestaan als logistiek manager voor
    van een bedrijf, maar ook om de ‘cultuurwaarde’. “Voor echt
                                      financiële speelveld en wat is de cultuurwaarde? “Het     de vloot van KLM verkaste Buys naar een baan bij de
    succes dienen ratio en emotie in balans te zijn. Te veel
                                      eerste spreekt voor zich. Met een failliete boedel kun je   Horeca Exploitatie Maatschappij Schiphol. Met veel
    managers en bedrijven veronachtzamen de menselijke
                                      niet veel meer. Maar ook die tweede factor is van wezen-    enthousiasme zette hij deze slecht draaiende organisatie
    kanten, terwijl passie en betrokkenheid juist zo belangrijk
                                      lijk belang voor de organisatie. Ik kom                   weer op de rails, maar vervolgens werd dit
    zijn.” Buys zegt dit niet als een zachte heelmeester – “ik ben
                                      veel bedrijven tegen die financieel de                    bedrijfsonderdeel van de luchthaven van de
    geen Bhagwan of Jomanda” – maar staaft deze bewering met
                                                               Het succes laat je
                                      zaak op orde hebben, maar emotioneel                     hand gedaan. Het moment waarop hij
    keiharde financiële resultaten van zijn aanpak. Als crisis- of
                                      failliet zijn. En dan vragen ze zich af                   besloot om voor zichzelf te beginnen als
    interim-manager maakt hij zelfs vooraf afspraken over zijn
                                                               aan de mensen die
                                      waarom het niet lekker loopt...”                       interim- annex crisismanager. “Mijn cv liet
    resultaatverplichting, zwart op wit. Kosten voor het inhuren
                                        Onbegrijpelijk vindt Buys het dat                     al zien dat ik nooit langer dan een jaar of
    X, meeropbrengst of kostenreductie Y na afloop van de
                                                               blijven.’
                                      zoveel managers alleen of hoofdzake-                     twee, drie op dezelfde plek was blijven zit-
    periode. Hij schreef er een boek over: ‘Managen met ratio
                                      lijk op ratio sturen. “Het is zo overdui-                  ten. Niet omdat ik zonodig moet jobhop-
    én emotie’.
                                      delijk dat die cultuurwaarde een grote                    pen, maar omdat ik met alle inzet wil
                                      rol speelt. Het doet me denken aan de uitspraak van      bouwen aan iets. Ik wil mijn tanden ergens in kunnen
                                      Cruijff: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’. Ik hoop  zetten.”
                                      er op mijn manier, onder andere via het boek, een bijdra-     Interim-manager is een typisch beroep, stelt Buys. “Je
                                      ge aan te leveren dat meer mensen het belang van die      komt stilletjes, je werkt zoveel mogelijk achter de cou-
                                      andere kant gaan inzien. Inderdaad, in mij schuilt eigen-   lissen, en je gaat stilletjes. De concurrentie en de relaties
                                      lijk een leraar.”                       mogen vaak niet weten van je bestaan. En het succes laat
                                                                      je aan de mensen die blijven.” Al doende raakte hij meer
                                                                      en meer gefascineerd door de emotionele kanten van
                                      Keerpunt
                                      Buys volgde de hogere hotelschool in Scheveningen en      organisaties. “Ik geloof in de kracht van passie. Als
                                      begon zijn loopbaan, na zijn militaire dienstplicht, in de
                                      Amsterdamse hotellerie. Dat avontuur duurde echter
                                      maar een paar jaar. “In de horeca is het moeilijk om de
                                      zaken te organiseren en te structureren. Vooruit denken
                                      en daar naar handelen is er nauwelijks bij. En er wordt
                                      gesjoemeld, zeker in het Amsterdamse - met alle respect
                                      voor de zaken waar het wel eerlijk loopt. Het voelde een-
                                      voudigweg niet goed.”
                                        Veel beter op zijn plek was hij in zijn volgende job, de
                Cees Buys, Managen met ratio én
                                      bevoorrading van de vliegtuigen van de KLM. “Uiterst
                emotie, Van Gorcum, 2006,
                                      complexe logistiek, een zeer
                ingenaaid, 130 blz., €19,90
                                      snelle wereld, maar reuze
                                                          Buys: ‘De bottle-
                                      interessant. Ik stuitte in
                 De succesvolle manager heeft volop
                                      Pakistan op problemen zoals
                 oog voor de emoties van zijn mede-
                                                          neck zit steevast
                                      bakjes met kip die op een tem-
                 werker en slaagt er in die emoties in
                                      peratuur 25 graden bewaard
                 balans te brengen met de ratio van
                                                          bovenin de fles.’
                                      werden. Of in Delhi op perso-
                 de onderneming, de organisatie. Ligt
                                      neel dat wel keurig met hand-
                 die balans voor een individu buiten
                                      schoenen aan in de keuken
    bereik, dan geeft hij die medewerker de moed die balans
                                      werkte, maar die handschoenen ook aanhield tijdens een
    elders te zoeken. Zo brengt de succesvolle manager men-
                                      bezoek aan het toilet.”
    sen in hun kracht en kracht in de organisatie. Cees Buys
                                        Kortom, een hectische omgeving waarin een manager
    beschrijft het managen van emoties op eenvoudige wijze.
                                      het hoofd koel moet zien te houden. Buys was bovendien
    Zijn twee leidende principes zijn:
                                      erg vaak op reis. “Twee dagen na de geboorte van mijn
    • Emotionele waarden: een organisatie is een verzameling
                                      zoontje zat ik in een vliegtuig richting Tokio. Voor mij
      mensen. Laat deze mensen zich ontwikkelen op basis van
                                      het moment om me af te vragen waar ik mee bezig was.”
      hun talenten, van waar hun hart ligt. Ze gaan excelleren
                                      Hetgeen maar weer eens aangeeft hoezeer persoonlijke
      en nemen de organisatie op sleeptouw. Vertrouwen is de
                                      omstandigheden van invloed zijn op het werk.
      basis. Faciliteer het proces bewust, controleer en
                                        Niet zelden leidt een markant moment in iemands
      waardeer de resultaten met respect.
                                      privé-leven tot een keerpunt in zijn of haar loopbaan.
    • Rationele waarden: ontwikkel de bedrijfsmatige kant van
                                      Dat kan een huwelijk of een geboorte zijn, een scheiding
      de organisatie, de onderneming, optimaal.
                                      of het overlijden van een dierbare. Iets waar managers
                                      terdege rekening mee zouden moeten houden.
    De mate waarin u emotie en ratio ontwikkelt en met elkaar
    in balans weet te brengen, bepaalt de mate van succes.                                       Illustratie Waldemar Post               Cees Buys
    -8-        [ Walter van Hulst ] Vertrouwen geven, is niet het sterkste punt van managers [ www.managementboek.nl ]
MenL_13-8_2007  07-09-2007   12:18  Pagina 9
               Marcus Buckingham, Weg met        Kernwet van de psychologie                                  Mauk Mulder, Frank Robroek
                                    Volgens de inmiddels geroutineerde interim-manager is
               alle regels, Het Spectrum, 2006,                                                    en Henk Stil, De machteloze
                                    een organisatie in zwaar weer vaak een ‘negatief geladen’
               paperback, 261 blz., €12,50                                                       werknemer, Kluwer, 2006,
                                    systeem dat haast uit zichzelf de verkeerde kant op                      paperback, 102 blz., €29,50
                                    draait, een vicieuze cirkel die maar moeilijk te door-
                In ‘Weg met alle regels’ wordt op een
                                                     breken lijkt. Niet zelden
                overtuigende wijze aangetoond dat                                                   Dit boek gaat over de macht van
                                                     ligt de sleutel voor de
                de beste managers niets van vaste                                                   managers, een macht die in snel
                                    Veel managers          oplossing niet in de ratio
                regels moeten hebben. Ze hebben                                                    tempo toeneemt en niet alleen de
                                                     maar in de emotie. “Veel
                oog voor de individuele talenten van                                                 minder-machtige werknemer in een
                                    zitten gevangen         managers zitten juist
                hun mensen en zorgen ervoor dat die                                                  onaantrekkelijke positie brengt,
                                                     gevangen in die ratio. Hun
    op de juiste plaats in de organisatie benut worden.                                          maar er ook voor zorgt dat de kwaliteit van processen, dien-
                                    in die ratio.          mindset is gebouwd op
    Goede managers selecteren werknemers op talent en niet                                         sten en producten in onze samenleving sterk tanende is.
                                                     cijfers, ze hebben nooit
    alleen op intelligentie, ervaring of doorzettingsvermogen.                                       Door de komst van een nieuwe managementelite zijn
                                                     iets anders geleerd. Het
    Ze laten hun werknemers vrij en bemoeien zich niet met                                         arbeidsorganisaties in de afgelopen vijftien jaar drastisch
                                    ontbreekt hen aan het vermogen om te zappen naar een
    details.                                                                van karakter en cultuur veranderd en zijn de verschillen in
                                    andere frequentie.”
    En ze maken de sterke punten van werknemers nog sterker                                        macht fors toegenomen.
                                      “We zijn emotioneel gedeformeerd geraakt door de
    en sleutelen niet eindeloos aan zwakke punten.                                             De auteurs gaan uitvoerig in op de macht van het manage-
                                    vorige rationele eeuw waarin alles beredeneerbaar,
    Dit boek heeft ook niet-managers veel te bieden. Met de                                        ment. Ze schetsen hoe het spel tussen de machtige mana-
                                    wetenschappelijk onderbouwd en bewezen moest wor-
    volgende vragen kan een werknemer de kwaliteit van zijn                                        ger en de minder-machtige werknemer verloopt.
                                    den,” schrijft Buys in de epiloog van zijn boek ‘Managen
    werkomgeving evalueren:                                                        Werknemers en managers bepalen in wisselwerking wat
                                    met ratio én emotie’. “De emotionele kant van werk en
    • Wat wordt er van mij verwacht op het werk?                                              macht is. Macht is immers doen, en onmacht ook. Macht
                                    maatschappij werd op de achtergrond gedrongen, tot we
    • Kan ik iedere dag doen waar ik het beste in ben?                                           gaat vooral over attitudes, zowel van de machtigen als van
                                    er op enig moment zelfs aan zijn voorbijgegaan. Het
    • Krijg ik erkenning of lof voor het goede werk dat ik heb                                       de minder-machtigen. In dit boek wordt uitgelegd waarom
                                    begrip ‘intuïtie’ kreeg een vrouwelijke bijklank en
      gedaan?                                                               managers macht hebben en waarom werknemers hen vol-
                                    ‘emotie’ werd geassocieerd met ‘verdriet’ en kreeg
    • Krijg ik voldoende kansen om te leren en te groeien?                                         gen, ook al zouden zij het anders wensen. Werknemers
                                    daarmee een stempel van menselijke zwakte. Emoties
    De mate waarin deze vragen positief beantwoord worden,                                         maken daarin keuzes. Er wordt een leidraad gegeven voor
                                    zijn niet ‘mannelijk’, niet stoer.”
    hangt nauw samen met een hoge productiviteit, een gering                                        het maken van die keuzes: de keuze voor het slikken of
                                      Maar in werkelijkheid zijn emoties de motor, het stuur
    personeelsverloop en tevredenheid van afnemers.                                            voor het verminderen van het machtsverschil; de keuze om
                                    en de rem van ons handelen, aldus de Groningse hoog-          de machtsstrijd aan te gaan, of de keuze te streven naar
                                    leraar Harry van de Wiel, zelf klinisch psycholoog en         een wederzijds open overleg. Want uiteindelijk zijn
                                    psychotherapeut, in het voorwoord. Hij noemt het boek         werknemers en managers daar individueel en gezamenlijk
    mensen werkelijk achter de missie van een bedrijf staan,    van Buys een illustratie van een van de kernwetten van de       het beste mee af.
    vormen ze een onuitputtelijke bron van energie en crea-     psychologie: “Een mens is zo intelligent als zijn emoties
    tiviteit. Die energie en creativiteit zien op te wekken, dat  hem toestaan.”                                        Manfred Kets de Vries, Wat leiders
    is de kunst.”                                                                         drijft, Uitgeverij Nieuwezijds, 2006,
      Dé uitdaging voor de leidinggevende is dan ook om de                                                    gebonden, 382 blz., €36,95
                                    Hebzucht
    talenten van de medewerkers aan te boren en vrij te       Via de praktijk van inmiddels zo’n veertigtal klussen
    maken. “Een bekwaam manager heeft hart voor zijn        heeft Buys een eigen systematiek ontwikkeld. Geen                       Emotionele intelligentie heeft direct
    mensen en durft hen vertrouwen te geven. Hij moet        ‘softe’ aanpak, maar een benadering die financieel effect                   economisch nut: zonder gevoel geen
    stimuleren en inspireren. En weet je wat? Dan gaan die     sorteert. Hij is inmiddels zo zeker van zijn zaak dat hij in                  passie, zonder passie geen actie,
    mensen vanzelf harder lopen en bereik je je doel veel      een contract niet alleen een inspanningsverplichting                      zonder empathie geen invloed, zon-
    eerder dan wanneer je hen op basis van macht dwingt       maar ook een resultaatverplichting laat opnemen. Zwart                     der sympathie geen samenwerking.
    om die extra stap te doen.”                   op wit. Kosten voor het inhuren X, meeropbrengst of                      Alles wat mensen belangrijk vinden,
                                    kostenreductie Y na afloop van de periode.               heeft een emotionele lading. Manfred Kets de Vries verkent
                                      Een ultieme test voor zijn visie en manier van werken
    Bottleneck                                                               de rol van emotie in persoonlijkheid, leiderschap, besluit-
    Vertrouwen, het sleutelwoord is gevallen. Volgens Buys is    vormde de opdracht om de facilitaire dienst van het          vorming en groepsdynamica. Hij biedt inzicht in menselijk
    vertrouwen geven bepaald niet het sterkste punt van       Universitair Medisch Centrum Groningen op het goede          gedrag in organisaties en laat zien hoe dat ten goede kan
    managers. Integendeel. “Managers voelen                        spoor te zetten. Bewust heeft hij drie     worden veranderd.
    de hete adem van de directie of de raad van                      volledige boekjaren afgewacht om de       Er is een groot verschil tussen wat leiders zeggen en wat zij
                              Geen softe aanpak,
    bestuur in de nek. Ze raken gefocusseerd                        uitkomsten te 'valideren'. Toen hij       doen. Die discrepantie komt voort uit het gebrekkige besef
    op winstmaximalisatie en worden afgere-                        daar goed uitkwam (Buys wist daar        dat leiders hebben van hun eigen drijfveren en stemmin-
                              maar een benadering
    kend op de beurskoers. In zo’n klimaat                         miljoenen te besparen) voelde hij        gen. Managers zijn vaak te rationeel: ze roepen wel iets over
    gedijen angst en wantrouwen. Dat werkt                         zich sterk genoeg om zijn aanpak te       emotionele intelligentie, maar ze doen niets liever dan pro-
                              die financieel effect
    verlammend.” Bij diverse organisaties con-                       gaan uitdragen. En nu is er dus het       cessen beheersen, projecten beheersen of het beheersen
    stateerde hij zelfs een stuitend gebrek aan                      boek ‘Managen met ratio én emotie’       beheersen. Het gevoel komt nauwelijks aan bod, totdat het
                              sorteert.
    integriteit bij de top. “De bottleneck zit                       om zijn ideeën voor het voetlicht te      misgaat omdat medewerkers en personeel niet zonder
    steevast bovenin de fles,” pleegt Buys dan                       brengen. Buys: “Een beetje in          gevoel blijken – en klanten niet, afnemers niet, kiezers niet
    ook te zeggen.                                     abstracte vorm, want je kunt de         en kopers niet.
      Als voorbeeld hoe het ook anders kan noemt hij de      cases alleen in bedekte termen voor het voetlicht           Dit boek is een manifest van de overtuiging dat alleen orga-
    case van het familiebedrijf dat bijna aan de grond zat.     brengen. Cijfers zijn al helemaal uit den boze.”            nisaties met een hoog EQ succesvol zijn. Het biedt leiding-
    “Alles overziend stelde ik vast dat het bedrijf in principe    Daarnaast heeft hij de Aloys Management Groep op-          gevenden instrumenten om beschouwender te worden, het
    levensvatbaar was, mits het kernprobleem werd aange-      gericht. Managers die bij een reorganisatie op straat         geeft een bril om naar mensen en concepten te kijken en
    pakt. De eigenaar-directeur had de zaak van zijn vader     komen staan, krijgen training en coaching volgens de          ongewoon gedrag bij zichzelf en anderen begrijpelijker te
    overgenomen, maar niet van harte. Dat werkte door in      ‘Buys-methode’ en worden vervolgens ingezet als            maken en te veranderen.
    zijn manier van leidinggeven.” Uiteindelijk had die man     interim, inclusief begeleiding. Omdat dit als een soort
    het lef om er open over te zijn en stemde hij in met de     outplacementtraject wordt georganiseerd, kunnen de
    ingreep dat hij wel aandeelhouder zou blijven maar de      kosten beperkt blijven. Eventuele opbrengsten gaan in
    het dagelijks beheer zou overdragen aan een ander. Op      een fonds, dat tevens wordt aangevuld met Buys’ eigen
    die voorwaarde stemden de medewerkers voltallig in met     inbreng en inbreng van derden. Daarmee worden dan
    een vrijwillige salarisverlaging van ruim twintig procent    weer investeringen in deelnames en overnames gefinan-
    om de onderneming overeind te houden. Vervolgens        cierd, erop gericht om bedrijven gezond te maken. “Het
    deed ook de bank mee. Buys: “Binnen zes maanden         model werkt in een vrije marktomgeving maar het vlieg-
    draaide de tent weer en hielden we geld over. Een keer     wiel, de Aloys Management Groep, is een stichting zon-
    raden aan wie we die eerste winst uitbetaald hebben.      der winstoogmerk. Zo haal je de angel van de hebzucht
    Juist, aan de medewerkers. Het is vervolgens helemaal      eruit en garandeer je integriteit. En dat alles beslist
    goed gekomen met dat bedrijf.”                 binnen de principes van het kapitalisme.”
                                                                                                  -9-
                                                   [ www.managementboek.nl ] Vertrouwen geven, is niet het sterkste punt van managers

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTExpeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Walter Van Hulst (Interview Van Cees Buys)

 • 1. MenL_13-8_2007 07-09-2007 12:18 Pagina 8 Veel bedrijven zijn emotioneel failliet Vertrouwen geven, is niet het sterkste punt van managers Interview Walter van Hulst Na een veertigtal klussen als verandermanager weet Cees Als Cees Buys bij een organisatie binnenkomt, zijn er Buys het heel zeker. Het gaat niet alleen om de kille cijfers Achter de coulissen twee zaken die hij direct wil weten: hoe groot is zijn Van het ongeregelde bestaan als logistiek manager voor van een bedrijf, maar ook om de ‘cultuurwaarde’. “Voor echt financiële speelveld en wat is de cultuurwaarde? “Het de vloot van KLM verkaste Buys naar een baan bij de succes dienen ratio en emotie in balans te zijn. Te veel eerste spreekt voor zich. Met een failliete boedel kun je Horeca Exploitatie Maatschappij Schiphol. Met veel managers en bedrijven veronachtzamen de menselijke niet veel meer. Maar ook die tweede factor is van wezen- enthousiasme zette hij deze slecht draaiende organisatie kanten, terwijl passie en betrokkenheid juist zo belangrijk lijk belang voor de organisatie. Ik kom weer op de rails, maar vervolgens werd dit zijn.” Buys zegt dit niet als een zachte heelmeester – “ik ben veel bedrijven tegen die financieel de bedrijfsonderdeel van de luchthaven van de geen Bhagwan of Jomanda” – maar staaft deze bewering met Het succes laat je zaak op orde hebben, maar emotioneel hand gedaan. Het moment waarop hij keiharde financiële resultaten van zijn aanpak. Als crisis- of failliet zijn. En dan vragen ze zich af besloot om voor zichzelf te beginnen als interim-manager maakt hij zelfs vooraf afspraken over zijn aan de mensen die waarom het niet lekker loopt...” interim- annex crisismanager. “Mijn cv liet resultaatverplichting, zwart op wit. Kosten voor het inhuren Onbegrijpelijk vindt Buys het dat al zien dat ik nooit langer dan een jaar of X, meeropbrengst of kostenreductie Y na afloop van de blijven.’ zoveel managers alleen of hoofdzake- twee, drie op dezelfde plek was blijven zit- periode. Hij schreef er een boek over: ‘Managen met ratio lijk op ratio sturen. “Het is zo overdui- ten. Niet omdat ik zonodig moet jobhop- én emotie’. delijk dat die cultuurwaarde een grote pen, maar omdat ik met alle inzet wil rol speelt. Het doet me denken aan de uitspraak van bouwen aan iets. Ik wil mijn tanden ergens in kunnen Cruijff: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’. Ik hoop zetten.” er op mijn manier, onder andere via het boek, een bijdra- Interim-manager is een typisch beroep, stelt Buys. “Je ge aan te leveren dat meer mensen het belang van die komt stilletjes, je werkt zoveel mogelijk achter de cou- andere kant gaan inzien. Inderdaad, in mij schuilt eigen- lissen, en je gaat stilletjes. De concurrentie en de relaties lijk een leraar.” mogen vaak niet weten van je bestaan. En het succes laat je aan de mensen die blijven.” Al doende raakte hij meer en meer gefascineerd door de emotionele kanten van Keerpunt Buys volgde de hogere hotelschool in Scheveningen en organisaties. “Ik geloof in de kracht van passie. Als begon zijn loopbaan, na zijn militaire dienstplicht, in de Amsterdamse hotellerie. Dat avontuur duurde echter maar een paar jaar. “In de horeca is het moeilijk om de zaken te organiseren en te structureren. Vooruit denken en daar naar handelen is er nauwelijks bij. En er wordt gesjoemeld, zeker in het Amsterdamse - met alle respect voor de zaken waar het wel eerlijk loopt. Het voelde een- voudigweg niet goed.” Veel beter op zijn plek was hij in zijn volgende job, de Cees Buys, Managen met ratio én bevoorrading van de vliegtuigen van de KLM. “Uiterst emotie, Van Gorcum, 2006, complexe logistiek, een zeer ingenaaid, 130 blz., €19,90 snelle wereld, maar reuze Buys: ‘De bottle- interessant. Ik stuitte in De succesvolle manager heeft volop Pakistan op problemen zoals oog voor de emoties van zijn mede- neck zit steevast bakjes met kip die op een tem- werker en slaagt er in die emoties in peratuur 25 graden bewaard balans te brengen met de ratio van bovenin de fles.’ werden. Of in Delhi op perso- de onderneming, de organisatie. Ligt neel dat wel keurig met hand- die balans voor een individu buiten schoenen aan in de keuken bereik, dan geeft hij die medewerker de moed die balans werkte, maar die handschoenen ook aanhield tijdens een elders te zoeken. Zo brengt de succesvolle manager men- bezoek aan het toilet.” sen in hun kracht en kracht in de organisatie. Cees Buys Kortom, een hectische omgeving waarin een manager beschrijft het managen van emoties op eenvoudige wijze. het hoofd koel moet zien te houden. Buys was bovendien Zijn twee leidende principes zijn: erg vaak op reis. “Twee dagen na de geboorte van mijn • Emotionele waarden: een organisatie is een verzameling zoontje zat ik in een vliegtuig richting Tokio. Voor mij mensen. Laat deze mensen zich ontwikkelen op basis van het moment om me af te vragen waar ik mee bezig was.” hun talenten, van waar hun hart ligt. Ze gaan excelleren Hetgeen maar weer eens aangeeft hoezeer persoonlijke en nemen de organisatie op sleeptouw. Vertrouwen is de omstandigheden van invloed zijn op het werk. basis. Faciliteer het proces bewust, controleer en Niet zelden leidt een markant moment in iemands waardeer de resultaten met respect. privé-leven tot een keerpunt in zijn of haar loopbaan. • Rationele waarden: ontwikkel de bedrijfsmatige kant van Dat kan een huwelijk of een geboorte zijn, een scheiding de organisatie, de onderneming, optimaal. of het overlijden van een dierbare. Iets waar managers terdege rekening mee zouden moeten houden. De mate waarin u emotie en ratio ontwikkelt en met elkaar in balans weet te brengen, bepaalt de mate van succes. Illustratie Waldemar Post Cees Buys -8- [ Walter van Hulst ] Vertrouwen geven, is niet het sterkste punt van managers [ www.managementboek.nl ]
 • 2. MenL_13-8_2007 07-09-2007 12:18 Pagina 9 Marcus Buckingham, Weg met Kernwet van de psychologie Mauk Mulder, Frank Robroek Volgens de inmiddels geroutineerde interim-manager is alle regels, Het Spectrum, 2006, en Henk Stil, De machteloze een organisatie in zwaar weer vaak een ‘negatief geladen’ paperback, 261 blz., €12,50 werknemer, Kluwer, 2006, systeem dat haast uit zichzelf de verkeerde kant op paperback, 102 blz., €29,50 draait, een vicieuze cirkel die maar moeilijk te door- In ‘Weg met alle regels’ wordt op een breken lijkt. Niet zelden overtuigende wijze aangetoond dat Dit boek gaat over de macht van ligt de sleutel voor de de beste managers niets van vaste managers, een macht die in snel Veel managers oplossing niet in de ratio regels moeten hebben. Ze hebben tempo toeneemt en niet alleen de maar in de emotie. “Veel oog voor de individuele talenten van minder-machtige werknemer in een zitten gevangen managers zitten juist hun mensen en zorgen ervoor dat die onaantrekkelijke positie brengt, gevangen in die ratio. Hun op de juiste plaats in de organisatie benut worden. maar er ook voor zorgt dat de kwaliteit van processen, dien- in die ratio. mindset is gebouwd op Goede managers selecteren werknemers op talent en niet sten en producten in onze samenleving sterk tanende is. cijfers, ze hebben nooit alleen op intelligentie, ervaring of doorzettingsvermogen. Door de komst van een nieuwe managementelite zijn iets anders geleerd. Het Ze laten hun werknemers vrij en bemoeien zich niet met arbeidsorganisaties in de afgelopen vijftien jaar drastisch ontbreekt hen aan het vermogen om te zappen naar een details. van karakter en cultuur veranderd en zijn de verschillen in andere frequentie.” En ze maken de sterke punten van werknemers nog sterker macht fors toegenomen. “We zijn emotioneel gedeformeerd geraakt door de en sleutelen niet eindeloos aan zwakke punten. De auteurs gaan uitvoerig in op de macht van het manage- vorige rationele eeuw waarin alles beredeneerbaar, Dit boek heeft ook niet-managers veel te bieden. Met de ment. Ze schetsen hoe het spel tussen de machtige mana- wetenschappelijk onderbouwd en bewezen moest wor- volgende vragen kan een werknemer de kwaliteit van zijn ger en de minder-machtige werknemer verloopt. den,” schrijft Buys in de epiloog van zijn boek ‘Managen werkomgeving evalueren: Werknemers en managers bepalen in wisselwerking wat met ratio én emotie’. “De emotionele kant van werk en • Wat wordt er van mij verwacht op het werk? macht is. Macht is immers doen, en onmacht ook. Macht maatschappij werd op de achtergrond gedrongen, tot we • Kan ik iedere dag doen waar ik het beste in ben? gaat vooral over attitudes, zowel van de machtigen als van er op enig moment zelfs aan zijn voorbijgegaan. Het • Krijg ik erkenning of lof voor het goede werk dat ik heb de minder-machtigen. In dit boek wordt uitgelegd waarom begrip ‘intuïtie’ kreeg een vrouwelijke bijklank en gedaan? managers macht hebben en waarom werknemers hen vol- ‘emotie’ werd geassocieerd met ‘verdriet’ en kreeg • Krijg ik voldoende kansen om te leren en te groeien? gen, ook al zouden zij het anders wensen. Werknemers daarmee een stempel van menselijke zwakte. Emoties De mate waarin deze vragen positief beantwoord worden, maken daarin keuzes. Er wordt een leidraad gegeven voor zijn niet ‘mannelijk’, niet stoer.” hangt nauw samen met een hoge productiviteit, een gering het maken van die keuzes: de keuze voor het slikken of Maar in werkelijkheid zijn emoties de motor, het stuur personeelsverloop en tevredenheid van afnemers. voor het verminderen van het machtsverschil; de keuze om en de rem van ons handelen, aldus de Groningse hoog- de machtsstrijd aan te gaan, of de keuze te streven naar leraar Harry van de Wiel, zelf klinisch psycholoog en een wederzijds open overleg. Want uiteindelijk zijn psychotherapeut, in het voorwoord. Hij noemt het boek werknemers en managers daar individueel en gezamenlijk mensen werkelijk achter de missie van een bedrijf staan, van Buys een illustratie van een van de kernwetten van de het beste mee af. vormen ze een onuitputtelijke bron van energie en crea- psychologie: “Een mens is zo intelligent als zijn emoties tiviteit. Die energie en creativiteit zien op te wekken, dat hem toestaan.” Manfred Kets de Vries, Wat leiders is de kunst.” drijft, Uitgeverij Nieuwezijds, 2006, Dé uitdaging voor de leidinggevende is dan ook om de gebonden, 382 blz., €36,95 Hebzucht talenten van de medewerkers aan te boren en vrij te Via de praktijk van inmiddels zo’n veertigtal klussen maken. “Een bekwaam manager heeft hart voor zijn heeft Buys een eigen systematiek ontwikkeld. Geen Emotionele intelligentie heeft direct mensen en durft hen vertrouwen te geven. Hij moet ‘softe’ aanpak, maar een benadering die financieel effect economisch nut: zonder gevoel geen stimuleren en inspireren. En weet je wat? Dan gaan die sorteert. Hij is inmiddels zo zeker van zijn zaak dat hij in passie, zonder passie geen actie, mensen vanzelf harder lopen en bereik je je doel veel een contract niet alleen een inspanningsverplichting zonder empathie geen invloed, zon- eerder dan wanneer je hen op basis van macht dwingt maar ook een resultaatverplichting laat opnemen. Zwart der sympathie geen samenwerking. om die extra stap te doen.” op wit. Kosten voor het inhuren X, meeropbrengst of Alles wat mensen belangrijk vinden, kostenreductie Y na afloop van de periode. heeft een emotionele lading. Manfred Kets de Vries verkent Een ultieme test voor zijn visie en manier van werken Bottleneck de rol van emotie in persoonlijkheid, leiderschap, besluit- Vertrouwen, het sleutelwoord is gevallen. Volgens Buys is vormde de opdracht om de facilitaire dienst van het vorming en groepsdynamica. Hij biedt inzicht in menselijk vertrouwen geven bepaald niet het sterkste punt van Universitair Medisch Centrum Groningen op het goede gedrag in organisaties en laat zien hoe dat ten goede kan managers. Integendeel. “Managers voelen spoor te zetten. Bewust heeft hij drie worden veranderd. de hete adem van de directie of de raad van volledige boekjaren afgewacht om de Er is een groot verschil tussen wat leiders zeggen en wat zij Geen softe aanpak, bestuur in de nek. Ze raken gefocusseerd uitkomsten te 'valideren'. Toen hij doen. Die discrepantie komt voort uit het gebrekkige besef op winstmaximalisatie en worden afgere- daar goed uitkwam (Buys wist daar dat leiders hebben van hun eigen drijfveren en stemmin- maar een benadering kend op de beurskoers. In zo’n klimaat miljoenen te besparen) voelde hij gen. Managers zijn vaak te rationeel: ze roepen wel iets over gedijen angst en wantrouwen. Dat werkt zich sterk genoeg om zijn aanpak te emotionele intelligentie, maar ze doen niets liever dan pro- die financieel effect verlammend.” Bij diverse organisaties con- gaan uitdragen. En nu is er dus het cessen beheersen, projecten beheersen of het beheersen stateerde hij zelfs een stuitend gebrek aan boek ‘Managen met ratio én emotie’ beheersen. Het gevoel komt nauwelijks aan bod, totdat het sorteert. integriteit bij de top. “De bottleneck zit om zijn ideeën voor het voetlicht te misgaat omdat medewerkers en personeel niet zonder steevast bovenin de fles,” pleegt Buys dan brengen. Buys: “Een beetje in gevoel blijken – en klanten niet, afnemers niet, kiezers niet ook te zeggen. abstracte vorm, want je kunt de en kopers niet. Als voorbeeld hoe het ook anders kan noemt hij de cases alleen in bedekte termen voor het voetlicht Dit boek is een manifest van de overtuiging dat alleen orga- case van het familiebedrijf dat bijna aan de grond zat. brengen. Cijfers zijn al helemaal uit den boze.” nisaties met een hoog EQ succesvol zijn. Het biedt leiding- “Alles overziend stelde ik vast dat het bedrijf in principe Daarnaast heeft hij de Aloys Management Groep op- gevenden instrumenten om beschouwender te worden, het levensvatbaar was, mits het kernprobleem werd aange- gericht. Managers die bij een reorganisatie op straat geeft een bril om naar mensen en concepten te kijken en pakt. De eigenaar-directeur had de zaak van zijn vader komen staan, krijgen training en coaching volgens de ongewoon gedrag bij zichzelf en anderen begrijpelijker te overgenomen, maar niet van harte. Dat werkte door in ‘Buys-methode’ en worden vervolgens ingezet als maken en te veranderen. zijn manier van leidinggeven.” Uiteindelijk had die man interim, inclusief begeleiding. Omdat dit als een soort het lef om er open over te zijn en stemde hij in met de outplacementtraject wordt georganiseerd, kunnen de ingreep dat hij wel aandeelhouder zou blijven maar de kosten beperkt blijven. Eventuele opbrengsten gaan in het dagelijks beheer zou overdragen aan een ander. Op een fonds, dat tevens wordt aangevuld met Buys’ eigen die voorwaarde stemden de medewerkers voltallig in met inbreng en inbreng van derden. Daarmee worden dan een vrijwillige salarisverlaging van ruim twintig procent weer investeringen in deelnames en overnames gefinan- om de onderneming overeind te houden. Vervolgens cierd, erop gericht om bedrijven gezond te maken. “Het deed ook de bank mee. Buys: “Binnen zes maanden model werkt in een vrije marktomgeving maar het vlieg- draaide de tent weer en hielden we geld over. Een keer wiel, de Aloys Management Groep, is een stichting zon- raden aan wie we die eerste winst uitbetaald hebben. der winstoogmerk. Zo haal je de angel van de hebzucht Juist, aan de medewerkers. Het is vervolgens helemaal eruit en garandeer je integriteit. En dat alles beslist goed gekomen met dat bedrijf.” binnen de principes van het kapitalisme.” -9- [ www.managementboek.nl ] Vertrouwen geven, is niet het sterkste punt van managers