Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Artikel Dadblad vh Noorden

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Artikel Dadblad vh Noorden

  1. 1. 37 zaterdag 28 april 2007 pagina-interview.dvhn DAGBLAD VAN HET NOORDEN zz4-za-buys.dvhn Interim- manager Cees Buys in de tuin bij zijn woning in Zuidlaren. ”Als je talenten worden beroerd, ga je drie keer zo hard lopen”. Organisatiedeskundige Foto: Hilbrand Dijkhuizen Cees Buys vindt dat veel bedrijven de menselijke ’Angst bij managers kant veronachtzamen werkt verlammend’ ’P ’Interim-markt Zestig tot zeventig procent Maar achteraf is het voor betrokkenen vaak een dat komt? ”Veel managers voelen de hete adem rofessioneel vrijgezel’ noemt hij grote opluchting. Niet zelden heb ik ze later ho- van hun raad van bestuur in de nek. Als je hoog zichzelf. Als interim-manager van de managers in ons land ren zeggen: ‘er is een last van m’n schouder afge- in de boom van een organisatie zit, kun je al- leent Cees Buys zichzelf uit aan trilt op grondvesten...’ vallen’.” leen maar diep vallen. Veel managers zijn bedrijven en instellingen. In de afgelopen ja- zit op de verkeerde stoel. Ze Mensen die willen veranderen moeten een be- doodsbenauwd dat ze worden vervangen. Die ren voerde hij ruim vijfendertig reorganisaties wustwordingsproces ondergaan. ”Ik heb mana- angst werkt verlammend. Ze durven hierdoor uit door het hele land. Een van de laatste, waar- zijn eenzijdig gericht op gers meegemaakt die binnen twee tot drie we- M geen vertrouwen te geven.” aan hij met succes leiding gaf, was bij het facili- et enkele collega’s, onder wie adviseur ken zichtbaar veranderden. Maar ik ken er ook Volgens Buys komt het bij managers aan op tair bedrijf (800 medewerkers) van het zieken- en oud-bedrijfsarts Guus Wieringa uit geld verdienen en die na vijf jaar nog geen verandering lieten authenticiteit. ”Bazen met een goeie opleiding huis UMCG in Groningen. Over dit proces van Leeuwarden die eerder eveneens zien.” en de mooiste cv’s hoor ik soms spreken met drieënhalf jaar schreef hij een boek onder de ti- werkzaam was bij het UMCG in Groningen, veronacht- een hete aardappel in de mond. Daarmee pro- tel Management met ratio en emotie. richtte Cees Buys drie weken geleden de Aloys O beert zo iemand iets te camoufleren. Dat kan Onderlinge samenwerking en communica- ok met de medewerkers gaat Buys in ge- Management Groep op. De nieuwe organisatie zamen de menselijke kant angst zijn of onzekerheid.” tie zijn volgens Buys de sleutelwoorden waar sprek. ”Ik vraag wat mensen motiveert biedt crisismanagement aan de voor helft van van hun vak, is de ervaring Bij de werving en selectie van managers gaat het in een organisatie om draait. De directeur- om in de organisatie te werken en wat de gangbare tarieven. Gemiddeld moet voor vaak al veel mis, meent Cees Buys. ”Alles draait eigenaar moet hiervoor het klimaat scheppen. hun diepste drijfveren zijn. Wat is je ambitie?, een managementondersteuner 25.000 euro van organisatie- om opleidingen en cv’s. Maar als je studenten Hij ziet in de praktijk veel managers die hun da- vraag ik dan. Waar ligt je hart? Waar gaan je per maand worden neergeteld. Doordat de ma- van een hotelschool vraagt waarom ze voor de gelijks werk doen door het uitoefenen van ogen van glinsteren?’ Het gros van de mensen nagers niet meer voor eigen rekening werken, deskundige Cees Buys (49) horeca kiezen, krijg je als antwoord dat ze macht en controle. Zij zijn vaak eenzijdig ge- heeft moeite met dit soort intieme vragen die maar opgaan in één organisatie, kan op ziekte- graag met mensen omgaan. Van studenten van richt op de zakelijke kant van het runnen van gek genoeg in de praktijk maar zelden wordt ge- kosten- en andere verzekeringspremies fors uit Zuidlaren. In zo’n een opleiding bedrijfskunde krijg je veel ratio- een onderneming. Maar met geld verdienen al- steld.” worden bespaard. ”Daardoor kunnen wij een nelere antwoorden. Negen van de tien zullen leen ben je er niet, meent hij. Het gaat erom de Medewerkers zitten ook vaak op de verkeerde interim-manager leveren voor maandelijks werkklimaat wordt zeggen dat ze graag veel geld willen verdie- gaven en talenten van werknemers te benut- stoel. In wat grotere organisaties heeft Buys er- 12.500 euro”, zegt Buys. nen.” ten. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: varing met het opzetten van mobiliteitspools. Hij denkt daarbij in het groot: ”Jaarlijks wor- creativiteit, lef en passie van Buys maakt een cultuurscan van de organisa- een werknemer die gelukkig is, gaat beter pres- Bij het UMCG meldden zich 87 medewerkers in den landelijk 3000 tot 4000 opdrachten ver- tie als hij in geval van crisis te hulp wordt geroe- teren. Dat komt de winst van het bedrijf ten 2005 aan voor een dergelijke pool. ”Nog datzelf- leend in deze markt. Door onze scherpe tarie- medewerkers in de kiem pen: ”Ik kijk naar de financiële positie van het goede. de jaar slaagden we erin om 47 van hen een an- ven moet het mogelijk zijn om daarvan vijf pro- gesmoord. ”Ik kom bedrijf en of de orderportefeuille is gevuld. Door het menselijk kapitaal te verzilveren, dere positie te geven.” De organisatie ging hier- cent binnen te halen en misschien uiteindelijk Daarnaast maak ik de, zeg maar, emotionele gaan de prestaties van bedrijven en instellin- door aantoonbaar beter presteren. Dat kwam wel 50 procent. Als vijf procent lukt, geeft dat al bedrijven tegen die balans van de organisatie op: zijn de mensen gen volgens Buys met sprongen omhoog. Veel ondermeer tot uiting in de cijfers van het ziekte- werk aan honderd mensen. Ik ben ervan over- die er werken trots op hun bedrijf? Hoe is het bedrijven nemen in zijn ogen genoegen met de verzuim. ”Dat verzuim dat voordien dramatisch tuigd dat de interim-markt in ons land door ons financieel gezond zijn, maar met de creativiteit? Is er ruimte voor passie? Is middelmaat. Ons land kan in dat verband een hoog was, werd teruggedrongen tot 2,6 pro- initiatief op haar grondvesten zal trillen.” er respect voor elkaar?” voorbeeld nemen aan Japan, meent hij. ”Daar cent.” De Aloys Management Groep biedt ook kan- emotioneel failliet.” Een bedrijf kan financieel gezond zijn. Maar vliegt een manager die op jaarbasis vijf ton ver- Bij het UMCG bleef Buys langer dan bij een sen aan ondernemers die een mislukt avontuur zonder onderling vertrouwen is een organisa- dient voor het bedrijf, terwijl er een half mil- doorsnee-interimklus. ”Ik wilde zien of de uit- achter de rug hebben. ”Wij nemen kansarme, tie ’emotioneel failliet’, noemt Cees Buys dat. joen inzit, de laan uit.” Hij ziet managen als top- werkingen van de reorganisatie beklijfden. Ge- werkzoekende 45-plussers die potentie in zich Door Koos Bijlsma Aan hem als ’interim-manager’ de taak in zo’n sport. ”Het vraagt een voortdurende creativi- lukkig bleek dat het geval. Ik had bij het zieken- hebben, op in een mobiliteitspool en geven ze situatie de vertrouwensschade te herstellen. teit en scherpte waarbij je de middelen die je huis kunnen blijven. Maar aarden in een organi- een training aan de hand van mijn boek. Gelijk- Dat vraagt veel gesprekken met mensen. Aller- als leidinggevende ter beschikking staan, satie ligt mij niet. Dat past niet bij mijn karak- tijdig kijken we in de markt of er noodlijdende eerst houdt hij de directeur-eigenaar de spiegel maximaal benut.” ter.” bedrijven zijn waarvan we de eigenaar afko- voor. Want, luidt zijn credo, de bottleneck zit Een bekwame manager heeft hart voor men- Het imago van zijn beroepsgroep laat te wen- pen. De door ons getrainde ondernemers ne- steevast bovenin de fles. ”Een manager-direc- sen en durft vertrouwen te geven aan zijn me- sen over, weet hij. ”Interim-managers worden men de leiding van zo’n onderneming over. teur zit in een glazen huis. Medewerkers spie- dewerkers. Hij moet stimuleren en inspireren. vaak gezien als mensen die elders uitgeran- Met de begeleiding van een persoonlijke coach gelen zich aan hem. Als hij zijn auto voor de in- ”Als een leidinggevende je talenten beroert, ga geerd zijn en vervolgens als consultant voor willen we zo’n bedrijf in korte tijd weer rende- gang van de zaak parkeert, waardoor de gasten je drie keer zo hard lopen. Dat werkt veel beter zichzelf beginnen om veel geld te verdienen.” Er rend maken.” Volgens Buys streeft de nieuwe hun auto verderop moeten zetten, doen de me- dan wanneer een baas je via het uitoefenen van is inderdaad kaf onder het koren, bekent hij. organisatie geen commerciële doelen na. ”De dewerkers dat ook.” macht en controle dwingt een stapje harder te Maar het beeld van geldwolven klopt maar zel- verdiensten stoppen we in een fonds om met Sommige managers staan open voor veran- lopen.” den. ”Dat je eruit bent geknikkerd in een organi- dat geld nieuwe overnames te doen.” deringen. ”Maar ik kom er ook tegen die werke- Het leeuwendeel van de werknemers is vol- satie kan in veel gevallen eerder als compliment lijk niets met mensen hebben. Ik probeer zo ie- gens Buys te vertrouwen. ”Hooguit 0,2 tot 0,3 worden opgevat dan als verwijt. Het zijn kriti- mand te dirigeren naar bijvoorbeeld een tech- procent maakt er misbruik van.” Bij managers sche mensen die vanuit oprechte geëmotio- nisch beroep. Op het moment dat je aan de ligt dat anders. Het gebrek aan integriteit in de neerdheid en loyaliteit hun woede betoonden stoelpoot van de directeur zaagt, doet dat zeer. top van organisaties noemt hij stuitend. Hoe over verkeerde beslissingen van de leiding.” grijsbalans_25mm_cebuco.dvhn

    Be the first to comment

    Login to see the comments

Views

Total views

820

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

78

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×