Läroplanens mål- bevara och förändra

955 views

Published on

 • Bevara helhetssynen. Behöver man lyfta begreppen omsorg och fostran?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Läroplanens mål- bevara och förändra

 1. 1. Läroplanens mål Bevara och förändra
 2. 2. <ul><li>Omsorg </li></ul><ul><li>Fostran </li></ul><ul><li>Lärande </li></ul>Bevara helhetssynen
 3. 3. Bevara helhetssynen
 4. 4. <ul><li>Ansvarsfördelningen tydliggörs </li></ul><ul><ul><ul><li>Förskolläraren får ett särskilt ansvar för: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Det pedagogiska arbetet </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Utvecklingssamtalens innehåll och genomförande. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arbetslaget ska kontinuerligt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande. </li></ul></ul></ul>Förändring av ansvarsfördelningen
 5. 5. <ul><li>Kunskapsmålen blir tydligare </li></ul><ul><ul><li>Språk - utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor , argumentera och kommunicera med andra </li></ul></ul><ul><ul><li>Matematik - utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknik - utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar </li></ul></ul><ul><ul><li>Naturvetenskap - utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen , liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen </li></ul></ul><ul><li>(Skolverket, s 12, 2010) </li></ul>Förändring av kunskapsmålen
 6. 6. <ul><li>Barns inflytande och rättigheter stärks </li></ul><ul><ul><ul><li>Alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll ( Skolverket, s 14, 2010) </li></ul></ul></ul>Delaktighet
 7. 7. <ul><li>För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras ( Skolverket, s 16, 2010). </li></ul>2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling
 8. 8. <ul><li>Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande ( Skolverket, s 16, 2010). </li></ul>2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling
 9. 9. <ul><li>All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram (Skolverket, s 16, 2010). </li></ul>2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling
 10. 10. 2.7 Förskolechefens ansvar
 11. 11. <ul><li>Skolverket (2010). Läroplanen för förskolan 98 – reviderad . Stockholm: Fritzes </li></ul>Referenser

×