Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë

Catalyst Balkans
Catalyst BalkansCatalyst Balkans

Gjatë vitit 2021, Catalyst Balkans gjurmuan raportet e mediave mbi filantropinë e brendshme individuale të korporatave dhe të diasporës në Shqipëri. Kjo broshurë paraqet statistikat thelbësore nga konkluzionet e këtij hulumtimi.

Janar, 2023
2021
RAPORT MBI
GJENDJEN E
FILANTROPISË
me mbështetjen e
1
Hyrje
1
Instituti i Statistikave. Prodhimi i Brendshëm Bruto. Qasur më 08.08.2022. nga http://www.instat.gov.al/en/statistical-lite-
racy/gross-domestic-product/
2
Instituti i Statistikave. Llogaritë Kombëtare (PBB). Qasur më 06.08.2022 nga http://www.instat.gov.al/en/themes/eco-
nomy-and-finance/national-accounts-gdp/#tab3
3
Instituti i Statistikave. Tregu i Punës dhe Arsimi. Qasur më 06.08.2022 nga http://www.instat.gov.al/en/themes/labo-
ur-market-and-education/wages/publications/2021/wage-statistics-q1-2021/
4
Renditja bazohej në tre tregues: ndihma ndaj një të huaji, dhurimi i parave dhe koha vullnetare; për të cilat Shqipëria kishte
një rezultat prej 57%, 36% dhe 8% përkatësisht
5
Fondacioni Charities Aid. Indeksi Global i Dhurimit CAF pët vitin 2022. Qasur nga https://www.cafonline.org/about-us/pu-
blications/2022-publications/caf-world-giving-index-2022
6
IU Lilly Family School of Philanthropy. Indeksi Global i Mjedisit të Filantropisë për vitin 2022. Qasur më 04.08.2022. nga
https://scholarworks.iupui.edu/handle/1805/28098
7
Rezultati i përgjithshëm paraqet vlerën mesatare të gjashtë treguesve. Treguesi i mjedisit socio-kulturor kishte një rezultat
më të lartë se mesatarja rajonale, ndërsa treguesit me rezultatin më të ulët ishin lehtësia e operimit, stimulimet tatimore dhe
flukset filantropike ndërkufitare.
Që nga viti 2013, Catalyst Balkans ka ndjekur aktivitetin filantropik në Shqipëri
dhe çdo vit publikon një raport vjetor unik mbi nivelin e dhurimit. Në vitet e
fundit, aktiviteti filantropik është zhvilluar në kuadër të turbulencave të mëdha
sociale: kriza nga KOVID-19 një vit më parë si dhe tërmeti që goditi Shqipërinë
në vitin 2019. Për shkak të rënies së aktivitetit ekonomik në mes të pandemisë,
rritja ekonomike u zvogëlua me 3.5% në vitin 2020.1
Sidoqoftë, ekonomia e
vendit arriti të rikuperohet në vitin 2021, pasi PBB u rrit me 5.5% në tremujorin e
parë të vitit 2021 nëse e krahasojmë me të njëjtën periudhë në një vit më parë2
,
dhe paga mesatare bruto u rrit me 5.2%.3
Raporti mbi gjendjen e filantropisë
në Shqipëri në vitin 2021 mund të ofrojë një pamje lidhur me atë se si filantropia
është përshtatur me këto sfida dhe një pasqyrë unike të dhurimit, e cila i
shtohet gjetjeve të hulumtimeve të tjera. Sipas studimit më të fundit nga CAF
(Fondacioni Charities Aid), Shqipëria renditet në vendin e 96-të4
në Indeksin
Botëror të Dhurimit 20225
, ndërsa sipas Indeksit Global të Filantropisë së
Mjedisit për vitin 20226
, Shqipëria kishte një rezultat të përgjithshëm prej
3.1/5.07
. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se këto studime nuk
ofrojnë një pasqyrë të plotë të nivelit të dhurimit në Shqipëri, pasi të dy indekset
bazohen në të dhëna të anketës.
2
Dhurimi total i regjistruar
Aktiviteti i përgjithshëm filantropik gjatë vitit 2021 gjeneroi një shumë
të dhuruar prej rreth 3.6 milionë euro të cilat u dhuruan përmes 172
rasteve të dhurimit. Edhe pse viti i kaluar ishte unik për sa i përket
nivelit të dhurimit për shkak të rritjes së aktivitetit të donatorëve gjatë
krizës nga Kovid-19, shuma totale e regjistruar e dhurimit në vitin
2021 ishte disi më e lartë në krahasim me një vit më parë. Megjithatë,
duhet theksuar se një rast i vetëm dhurimi ka gjeneruar shumën e
regjistruar prej 1.7 milionë euro. Shuma e dhuruar për banor ishte 1.3
euro në vitin 2021, që është më e ulët se mesatarja e rajonit. Megjit-
hatë, shumat e regjistruara nënvlerësojnë vëllimin aktual të aktivitetit
filantropik në Shqipëri.
Shuma e regjistruar (milionë)
Numri i rasteve të dhurimit
Trendi i Dhurimit
2015-2021
8
Numri i rasteve të dhurimit në vitin 2021 është llogaritur duke u bazuar në të gjitha dhurimet e regjistruara (rastet e dhurimit
të paraqitura në media dhe rastet e dhurimit të gjurmuara nga burime të drejtpërdrejta), ndërsa vetëm rastet e dhurimit të
paraqitura në media janë përfshirë në numrin e përgjithshëm të viteve të mëparshme.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
85
80
346
102
39
174 1728
0.3
0.4
4.8
3.4
3.6
2.5
0.4
Pjesëmarrja në shumën totale të regjistruar
3
Për sa i përket kategorive të donatorëve, Catalyst Balkans dallon
sektorin e korporatave, qytetarët (dhurimit të shumicës individuale),
individët e identifikueshëm, fondacionet private dhe të tjerët.
Aktiviteti filantropik i regjistruar në Shqipëri gjatë vitit 2021 u karak-
terizua nga një shumë e lartë dhurimi nga sektori i korporatave.
Struktura e
donatorëve
Sektori i korporatave
Qytetarët
(dhurimi I shumicës
individuale)
Individët e
identifikueshëm
OSHC/Shoqatat
84.1%
14.7%
0.6%
0.6%
Mbështetje e njëhershme
16.4%
Mbështetje afatgjate
83.6%
4
Sa i përket efekteve të synuara të dhurimit në vitin 2021, donacionet
afatshkurtra për qëllime humanitare ishin më të shpeshtat, si
trajtimet mjekësore dhe dhurimi i ushqimeve dhe të mirave të tjera,
ndërsa shuma më e madhe e dhuruar ishte për mbështetje strategji-
ke – investime kapitale në një institucion arsimor.
Efektet e
synuara të
dhurimit
Pjesëmarrja në shumën totale të regjistruar
5
Sipas të dhënave nga Giving Balkans, sektori i korporatave ka shtuar një
kontribut të rëndësishëm në arsim. Rasti i dhurimit me shumën më të lartë të
regjistruar ishte donacioni i Trans Adriatic Pipeline Shqipëri, i destinuar për
restaurimin e sallës së koncerteve në Universitetin e Arteve në Tiranë. Vlera e
investimit ishte 1.7 milionë euro dhe është bërë përmes një marrëveshjeje me
Ministrinë e Kulturës. Një tjetër aksion i mbështetjes strategjike nga sektori i
korporatave ishte dhurimi i 150 bursave nga Raiffeisen Invest nëpërmjet
programit Tumo Tirana në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan
për Zhvillim dhe Bashkinë e Tiranës. Kompania e telekomunikacionit ALBtele-
com gjithashtu ka kontribuar në arsim, duke dhuruar pajisje ndihmëse, mobilje
dhe libra për shkollën e mesme Naim Frashëri. Kompanitë e mëdha shpesh i
destinonin donacionet e tyre për mbështetjen e grupeve të margjinalizuara.
Për këtë qëllim, Credins Bank ka iniciuar projektin “Food Bank” në vitin 2021.
Në kuadër të këtij projekti, çdo muaj janë shpërndarë ushqime për familjet me
status të rrezikuar social. Gjithashtu, Credins Bank dhuroi fonde për rinovimin
e Qendrës Komunitare në Shkozë, e cila synon të ofrojë shërbime edukative
dhe psikologjike për mbi 500 familje. Ndër dhurimet e sektorit të korporatave,
janë regjistruar edhe donacione për institucionet shëndetësore. Një kontribut i
tillë ishte bashkëpunimi mes kompanive Divella dhe Ecomarket Albania, të
cilat i dhuruan gjashtë respiratorë dhe 40,000 maska për Spitalin Rajonal të
Durrësit.
Përveç sektorit të korporatave, donacionet nga qytetarët (nëpërmjet dhurimit
të shumicës individuale) kontribuuan shumë në veprimtarinë e përgjithshme
filantropike në Shqipëri në vitin 2021. Këto nisma përfshinin fushata dhe
ngjarje për mbledhjen e fondeve, kryesisht për mbështetjen e grupeve të
margjinalizuara. Një nga shembujt ishte aksioni i ndërtimit të një shtëpie të re
për një person që jetonte në varfëri në Bashkinë e Librazhdit. Nisma u
organizua nga banorët e njësisë administrative Hotolisht, të cilët kryen edhe
punimet e ndërtimit. Donatorët e mbështetën këtë nismë përmes platformës
gofundme dhe ndihmuan në mbledhjen e fondeve të nevojshme për materialet
e ndërtimit. Për më tepër, disa thirrje për ngritjen e fondeve për shtëpi të reja
për familjet e me status të dobët social dhe disa thirrje të regjistruara për
donacione ishin gjithashtu aksione të iniciuara nga fondacioni Shqiptarët për
Shqiptarët. Fondacioni gjithashtu inicioi thirrje për donacione që synojnë të
ofrojnë trajtimin e fëmijëve me probleme shëndetësore. Gjatë vitit të kaluar
qytetarët në mënyrë aktive kanë mbështetur arsimin. Një aksion i tillë u
organizua nga Aulon Kalaja dhe një grup vullnetarësh, me qëllim sigurimin e
çantave dhe mjeteve të tjera shkollore për fëmijët e familjeve të prekura nga
tërmeti nga tre shkolla, në Fushë Krujë, Bubq dhe Mamurras.
Shembuj të praktikave të mira
6
Individët e identifikueshëm kontribuuan në mbështetjen e grupeve të margji-
nalizuara, ndër qëllime të tjera, gjithashtu. Një nga rastet e regjistruara ishte
dhurimi i këngëtarit dhe kantautorit Ermal Meta, i cili dhuroi instrumente
muzikore të destinuara për dy institucione sociale që ofrojnë mbështetje për
fëmijët me status të dobët social, Shtëpia Rozalba dhe Casa Betania. Një
shembull tjetër ishte një donacion nga Staki Gafurri, një donator nga Tetova i
cili aktualisht jeton në Gjermani, për të siguruar një banesë të re për një familje
që jeton në varfëri, së bashku me një pension mujor prej 300 euro, me ndihmën
e fondacionit Shqiptarët për Shqiptarët. Janë regjistruar edhe donacione nga
individë të caktuar për mbështetje të shëndetësisë. Një nga rastet e regjistrua-
ra ishte nga një donator anonim, i cili iu përgjigj thirrjes për donacione duke
dhuruar një aparat të ri oksigjeni për mbështetjen e R.Z., që vuante nga disa
probleme shëndetësore. Për mbështetjen e shëndetësisë, përveç subjekteve
private, janë regjistruar edhe donacione nga sektori jofitimprurës. Një
shembull i tillë është dhurimi i aparaturave respiratore nga Fondacioni Kenedi,
të destinuara për Spitalin Rajonal të Korçës.
Si përfundim, mund të thuhet se edhe pse sfidat socio-ekonomike pas pande-
misë, si donatorët e korporatave ashtu edhe subjektet private (individë dhe
qytetarë të identifikueshëm) mbetën aktivë në dhurimin për të mirën e
përbashkët. Për sa i përket efekteve të synuara të dhurimit në vitin 2021,
donacionet afatshkurtra për qëllime humanitare ishin më të shpeshta, si
trajtimet mjekësore dhe dhurimi i ushqimeve dhe gjërave të tjera të nevojshme,
ndërsa shuma më e lartë e dhuruar ishte destinuar për mbështetje strategjike
- investime kapitale në një institucion arsimor.
7
Baza e të dhënave Giving Balkans përfaqëson një burim unik informacioni mbi
filantropinë në Ballkanin Perëndimor. Për këtë raport, janë mbledhur të dhënat
nga data 1 janar deri më 31 dhjetor të vitit 2021, nga monitorimi i mediave si
dhe nga burime të tjera të drejtpërdrejta të disponueshme. Në këtë periudhë,
Catalyst Balkans regjistroi 47 raportime unike të medias mbi filantropinë në
Shqipëri. Për shkak të numrit të ulët të raportimeve të regjistruara në media,
raporti mbi gjendjen e filantropisë në Shqipëri është i shkurtuar në krahasim
me raportet e vendeve të tjera për vitin 2021. Sigurisht, duhet theksuar se
vlerat e regjistruara të dhurimit definitivisht nënvlerësojnë vëllimin aktual të
aktiviteteve filantropike. Kryesisht, media nuk raporton në mënyrë gjithëpërfs-
hirëse për filantropinë. Për më tepër, vlera e donacioneve nuk është gjithmonë
e mundur të monetarizohet saktësisht. Megjithatë, mund të thuhet me siguri
se vlerat e regjistruara ofrojnë vlerësime të besueshme të dhurimit minimal.
Prandaj, të dhënat nga baza e të dhënave Giving Balkans mund të përdoren
si tregues të nivelit minimal për zhvillimin e dhurimit për të mirën e përbashkët.
Metodologjia
Catalyst Balkans
38 Takovska,
11000 Beograd, Serbia
catalystbalkans.org
Lektorimi
Educo centar
Mbledhja e të dhënave
Adelina Ajdari Abdiu
Cilësia e të dhënave
Jelena Bekçiq
Dizajni
Dragana Pavloviq
Autor
Maja Gligoriq
Redaktor
Vuk Vukoviq
Janar, 2023
Beograd, Serbia
Burim i të dhënave:
givingbalkans.org
Në kujtim të të dashurës Aleksanda Vesiq
Hulumtimi Shqipëria dhuron 2021: Raport mbi gjendjen e filantropisë dhe ky publikim janë dizajnuar nga
Fondacioni Catalyst (Catalyst Balkans) me mbështetjen bujare të Fondacionit C. S. Mott dhe Fondit Rockefeller
Brothers. Pikëpamjet e shprehura në këtë publikim nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e
Fondacionit C. S. Mott, Fondit Rockefeller Brothers, ose partnerëve të tyre.

Recommended

Shqipëria Dhuron 2018 – Raporti mbi gjendjen e filantropisë by
Shqipëria Dhuron 2018 – Raporti mbi gjendjen e filantropisë Shqipëria Dhuron 2018 – Raporti mbi gjendjen e filantropisë
Shqipëria Dhuron 2018 – Raporti mbi gjendjen e filantropisë Catalyst Balkans
254 views24 slides
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë by
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëKosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëCatalyst Balkans
238 views48 slides
Shqipëria dhuron 2020 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë by
Shqipëria dhuron 2020 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëShqipëria dhuron 2020 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2020 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëCatalyst Balkans
121 views48 slides
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021 by
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021Catalyst Balkans
157 views39 slides
Kosova Dhuron 2018 – Raporti vjetor mbi dhendjen e filantropisë by
Kosova Dhuron 2018 – Raporti vjetor mbi dhendjen e filantropisëKosova Dhuron 2018 – Raporti vjetor mbi dhendjen e filantropisë
Kosova Dhuron 2018 – Raporti vjetor mbi dhendjen e filantropisëCatalyst Balkans
155 views28 slides
Kosova dhuron 2019 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë by
Kosova dhuron 2019 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëKosova dhuron 2019 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Kosova dhuron 2019 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëCatalyst Balkans
677 views32 slides

More Related Content

Similar to Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë

Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti mbi gjendjen e filantropisë 2018 by
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti mbi gjendjen e filantropisë 2018Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti mbi gjendjen e filantropisë 2018
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti mbi gjendjen e filantropisë 2018Catalyst Balkans
334 views28 slides
Shqipëria dhuron 2019 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë by
Shqipëria dhuron 2019 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëShqipëria dhuron 2019 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2019 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëCatalyst Balkans
76 views32 slides
Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021) by
Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)
Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)Catalyst Balkans
767 views1 slide
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Vlera e donacioneve) by
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Vlera e donacioneve)Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Vlera e donacioneve)
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Vlera e donacioneve)Catalyst Balkans
57 views1 slide
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Vlera e donacioneve) by
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Vlera e donacioneve)Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Vlera e donacioneve)
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Vlera e donacioneve)Catalyst Balkans
153 views1 slide
Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021) by
Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)
Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)Catalyst Balkans
349 views1 slide

Similar to Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë(20)

Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti mbi gjendjen e filantropisë 2018 by Catalyst Balkans
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti mbi gjendjen e filantropisë 2018Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti mbi gjendjen e filantropisë 2018
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti mbi gjendjen e filantropisë 2018
Catalyst Balkans334 views
Shqipëria dhuron 2019 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë by Catalyst Balkans
Shqipëria dhuron 2019 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëShqipëria dhuron 2019 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2019 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Catalyst Balkans76 views
Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021) by Catalyst Balkans
Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)
Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)
Catalyst Balkans767 views
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Vlera e donacioneve) by Catalyst Balkans
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Vlera e donacioneve)Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Vlera e donacioneve)
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Vlera e donacioneve)
Catalyst Balkans57 views
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Vlera e donacioneve) by Catalyst Balkans
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Vlera e donacioneve)Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Vlera e donacioneve)
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Vlera e donacioneve)
Catalyst Balkans153 views
Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021) by Catalyst Balkans
Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)
Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)
Catalyst Balkans349 views
Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021) by Catalyst Balkans
Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)
Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)
Catalyst Balkans903 views
Shqiptaret dhurojne: REAGIMI I FILANTROPISË NDAJ COVID-19, 31 mars by Catalyst Balkans
Shqiptaret dhurojne: REAGIMI I FILANTROPISË NDAJ COVID-19, 31 marsShqiptaret dhurojne: REAGIMI I FILANTROPISË NDAJ COVID-19, 31 mars
Shqiptaret dhurojne: REAGIMI I FILANTROPISË NDAJ COVID-19, 31 mars
Catalyst Balkans632 views
Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021) by Catalyst Balkans
Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)
Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)
Catalyst Balkans254 views
Dhurimi i gjakut by Arlinda
Dhurimi i gjakutDhurimi i gjakut
Dhurimi i gjakut
Arlinda 6.1K views
REAGIMI I FILANTROPISË NDAJ COVID-19, 31 maj by Catalyst Balkans
REAGIMI I FILANTROPISË NDAJ COVID-19, 31 majREAGIMI I FILANTROPISË NDAJ COVID-19, 31 maj
REAGIMI I FILANTROPISË NDAJ COVID-19, 31 maj
Catalyst Balkans138 views
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021) by Catalyst Balkans
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)
Catalyst Balkans37 views
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021) by Catalyst Balkans
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)
Catalyst Balkans29 views
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31, mars) by Catalyst Balkans
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31, mars)Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31, mars)
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31, mars)
Catalyst Balkans241 views

More from Catalyst Balkans

Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena by
 Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja ženaCatalyst Balkans
38 views28 slides
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy by
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyCatalyst Balkans
167 views9 slides
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije by
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropijeKosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropijeCatalyst Balkans
172 views46 slides
BiH daruje 2021 - rezime nalaza by
BiH daruje 2021 - rezime nalazaBiH daruje 2021 - rezime nalaza
BiH daruje 2021 - rezime nalazaCatalyst Balkans
210 views4 slides
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije by
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropijeBiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropijeCatalyst Balkans
218 views63 slides
Giving Kosovo 2021 -Quick Facts by
Giving Kosovo 2021 -Quick FactsGiving Kosovo 2021 -Quick Facts
Giving Kosovo 2021 -Quick FactsCatalyst Balkans
223 views5 slides

More from Catalyst Balkans(20)

Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena by Catalyst Balkans
 Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
Catalyst Balkans38 views
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy by Catalyst Balkans
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans167 views
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije by Catalyst Balkans
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropijeKosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Catalyst Balkans172 views
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije by Catalyst Balkans
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropijeBiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
Catalyst Balkans218 views
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy by Catalyst Balkans
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans241 views
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy by Catalyst Balkans
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans269 views
Giving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy by Catalyst Balkans
Giving Serbia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans290 views
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата by Catalyst Balkans
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијатаСеверна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Catalyst Balkans168 views
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy by Catalyst Balkans
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans175 views
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy by Catalyst Balkans
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans186 views
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza by Catalyst Balkans
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalazaCrna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Catalyst Balkans133 views
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu by Catalyst Balkans
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvuCrna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Catalyst Balkans141 views
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza by Catalyst Balkans
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalazaHrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Catalyst Balkans136 views
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy by Catalyst Balkans
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans178 views
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije by Catalyst Balkans
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropijeHrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Catalyst Balkans126 views
Srbija Daruje 2021 - izveštaj o stanju filantropije by Catalyst Balkans
Srbija Daruje 2021 - izveštaj o stanju filantropijeSrbija Daruje 2021 - izveštaj o stanju filantropije
Srbija Daruje 2021 - izveštaj o stanju filantropije
Catalyst Balkans59 views
Ka općem dobru - Početna analiza percepcija pravno-institucionalnog okvira u ... by Catalyst Balkans
Ka općem dobru - Početna analiza percepcija pravno-institucionalnog okvira u ...Ka općem dobru - Početna analiza percepcija pravno-institucionalnog okvira u ...
Ka općem dobru - Početna analiza percepcija pravno-institucionalnog okvira u ...
Catalyst Balkans463 views

Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë

 • 1. Janar, 2023 2021 RAPORT MBI GJENDJEN E FILANTROPISË me mbështetjen e
 • 2. 1 Hyrje 1 Instituti i Statistikave. Prodhimi i Brendshëm Bruto. Qasur më 08.08.2022. nga http://www.instat.gov.al/en/statistical-lite- racy/gross-domestic-product/ 2 Instituti i Statistikave. Llogaritë Kombëtare (PBB). Qasur më 06.08.2022 nga http://www.instat.gov.al/en/themes/eco- nomy-and-finance/national-accounts-gdp/#tab3 3 Instituti i Statistikave. Tregu i Punës dhe Arsimi. Qasur më 06.08.2022 nga http://www.instat.gov.al/en/themes/labo- ur-market-and-education/wages/publications/2021/wage-statistics-q1-2021/ 4 Renditja bazohej në tre tregues: ndihma ndaj një të huaji, dhurimi i parave dhe koha vullnetare; për të cilat Shqipëria kishte një rezultat prej 57%, 36% dhe 8% përkatësisht 5 Fondacioni Charities Aid. Indeksi Global i Dhurimit CAF pët vitin 2022. Qasur nga https://www.cafonline.org/about-us/pu- blications/2022-publications/caf-world-giving-index-2022 6 IU Lilly Family School of Philanthropy. Indeksi Global i Mjedisit të Filantropisë për vitin 2022. Qasur më 04.08.2022. nga https://scholarworks.iupui.edu/handle/1805/28098 7 Rezultati i përgjithshëm paraqet vlerën mesatare të gjashtë treguesve. Treguesi i mjedisit socio-kulturor kishte një rezultat më të lartë se mesatarja rajonale, ndërsa treguesit me rezultatin më të ulët ishin lehtësia e operimit, stimulimet tatimore dhe flukset filantropike ndërkufitare. Që nga viti 2013, Catalyst Balkans ka ndjekur aktivitetin filantropik në Shqipëri dhe çdo vit publikon një raport vjetor unik mbi nivelin e dhurimit. Në vitet e fundit, aktiviteti filantropik është zhvilluar në kuadër të turbulencave të mëdha sociale: kriza nga KOVID-19 një vit më parë si dhe tërmeti që goditi Shqipërinë në vitin 2019. Për shkak të rënies së aktivitetit ekonomik në mes të pandemisë, rritja ekonomike u zvogëlua me 3.5% në vitin 2020.1 Sidoqoftë, ekonomia e vendit arriti të rikuperohet në vitin 2021, pasi PBB u rrit me 5.5% në tremujorin e parë të vitit 2021 nëse e krahasojmë me të njëjtën periudhë në një vit më parë2 , dhe paga mesatare bruto u rrit me 5.2%.3 Raporti mbi gjendjen e filantropisë në Shqipëri në vitin 2021 mund të ofrojë një pamje lidhur me atë se si filantropia është përshtatur me këto sfida dhe një pasqyrë unike të dhurimit, e cila i shtohet gjetjeve të hulumtimeve të tjera. Sipas studimit më të fundit nga CAF (Fondacioni Charities Aid), Shqipëria renditet në vendin e 96-të4 në Indeksin Botëror të Dhurimit 20225 , ndërsa sipas Indeksit Global të Filantropisë së Mjedisit për vitin 20226 , Shqipëria kishte një rezultat të përgjithshëm prej 3.1/5.07 . Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se këto studime nuk ofrojnë një pasqyrë të plotë të nivelit të dhurimit në Shqipëri, pasi të dy indekset bazohen në të dhëna të anketës.
 • 3. 2 Dhurimi total i regjistruar Aktiviteti i përgjithshëm filantropik gjatë vitit 2021 gjeneroi një shumë të dhuruar prej rreth 3.6 milionë euro të cilat u dhuruan përmes 172 rasteve të dhurimit. Edhe pse viti i kaluar ishte unik për sa i përket nivelit të dhurimit për shkak të rritjes së aktivitetit të donatorëve gjatë krizës nga Kovid-19, shuma totale e regjistruar e dhurimit në vitin 2021 ishte disi më e lartë në krahasim me një vit më parë. Megjithatë, duhet theksuar se një rast i vetëm dhurimi ka gjeneruar shumën e regjistruar prej 1.7 milionë euro. Shuma e dhuruar për banor ishte 1.3 euro në vitin 2021, që është më e ulët se mesatarja e rajonit. Megjit- hatë, shumat e regjistruara nënvlerësojnë vëllimin aktual të aktivitetit filantropik në Shqipëri. Shuma e regjistruar (milionë) Numri i rasteve të dhurimit Trendi i Dhurimit 2015-2021 8 Numri i rasteve të dhurimit në vitin 2021 është llogaritur duke u bazuar në të gjitha dhurimet e regjistruara (rastet e dhurimit të paraqitura në media dhe rastet e dhurimit të gjurmuara nga burime të drejtpërdrejta), ndërsa vetëm rastet e dhurimit të paraqitura në media janë përfshirë në numrin e përgjithshëm të viteve të mëparshme. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 85 80 346 102 39 174 1728 0.3 0.4 4.8 3.4 3.6 2.5 0.4
 • 4. Pjesëmarrja në shumën totale të regjistruar 3 Për sa i përket kategorive të donatorëve, Catalyst Balkans dallon sektorin e korporatave, qytetarët (dhurimit të shumicës individuale), individët e identifikueshëm, fondacionet private dhe të tjerët. Aktiviteti filantropik i regjistruar në Shqipëri gjatë vitit 2021 u karak- terizua nga një shumë e lartë dhurimi nga sektori i korporatave. Struktura e donatorëve Sektori i korporatave Qytetarët (dhurimi I shumicës individuale) Individët e identifikueshëm OSHC/Shoqatat 84.1% 14.7% 0.6% 0.6%
 • 5. Mbështetje e njëhershme 16.4% Mbështetje afatgjate 83.6% 4 Sa i përket efekteve të synuara të dhurimit në vitin 2021, donacionet afatshkurtra për qëllime humanitare ishin më të shpeshtat, si trajtimet mjekësore dhe dhurimi i ushqimeve dhe të mirave të tjera, ndërsa shuma më e madhe e dhuruar ishte për mbështetje strategji- ke – investime kapitale në një institucion arsimor. Efektet e synuara të dhurimit Pjesëmarrja në shumën totale të regjistruar
 • 6. 5 Sipas të dhënave nga Giving Balkans, sektori i korporatave ka shtuar një kontribut të rëndësishëm në arsim. Rasti i dhurimit me shumën më të lartë të regjistruar ishte donacioni i Trans Adriatic Pipeline Shqipëri, i destinuar për restaurimin e sallës së koncerteve në Universitetin e Arteve në Tiranë. Vlera e investimit ishte 1.7 milionë euro dhe është bërë përmes një marrëveshjeje me Ministrinë e Kulturës. Një tjetër aksion i mbështetjes strategjike nga sektori i korporatave ishte dhurimi i 150 bursave nga Raiffeisen Invest nëpërmjet programit Tumo Tirana në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim dhe Bashkinë e Tiranës. Kompania e telekomunikacionit ALBtele- com gjithashtu ka kontribuar në arsim, duke dhuruar pajisje ndihmëse, mobilje dhe libra për shkollën e mesme Naim Frashëri. Kompanitë e mëdha shpesh i destinonin donacionet e tyre për mbështetjen e grupeve të margjinalizuara. Për këtë qëllim, Credins Bank ka iniciuar projektin “Food Bank” në vitin 2021. Në kuadër të këtij projekti, çdo muaj janë shpërndarë ushqime për familjet me status të rrezikuar social. Gjithashtu, Credins Bank dhuroi fonde për rinovimin e Qendrës Komunitare në Shkozë, e cila synon të ofrojë shërbime edukative dhe psikologjike për mbi 500 familje. Ndër dhurimet e sektorit të korporatave, janë regjistruar edhe donacione për institucionet shëndetësore. Një kontribut i tillë ishte bashkëpunimi mes kompanive Divella dhe Ecomarket Albania, të cilat i dhuruan gjashtë respiratorë dhe 40,000 maska për Spitalin Rajonal të Durrësit. Përveç sektorit të korporatave, donacionet nga qytetarët (nëpërmjet dhurimit të shumicës individuale) kontribuuan shumë në veprimtarinë e përgjithshme filantropike në Shqipëri në vitin 2021. Këto nisma përfshinin fushata dhe ngjarje për mbledhjen e fondeve, kryesisht për mbështetjen e grupeve të margjinalizuara. Një nga shembujt ishte aksioni i ndërtimit të një shtëpie të re për një person që jetonte në varfëri në Bashkinë e Librazhdit. Nisma u organizua nga banorët e njësisë administrative Hotolisht, të cilët kryen edhe punimet e ndërtimit. Donatorët e mbështetën këtë nismë përmes platformës gofundme dhe ndihmuan në mbledhjen e fondeve të nevojshme për materialet e ndërtimit. Për më tepër, disa thirrje për ngritjen e fondeve për shtëpi të reja për familjet e me status të dobët social dhe disa thirrje të regjistruara për donacione ishin gjithashtu aksione të iniciuara nga fondacioni Shqiptarët për Shqiptarët. Fondacioni gjithashtu inicioi thirrje për donacione që synojnë të ofrojnë trajtimin e fëmijëve me probleme shëndetësore. Gjatë vitit të kaluar qytetarët në mënyrë aktive kanë mbështetur arsimin. Një aksion i tillë u organizua nga Aulon Kalaja dhe një grup vullnetarësh, me qëllim sigurimin e çantave dhe mjeteve të tjera shkollore për fëmijët e familjeve të prekura nga tërmeti nga tre shkolla, në Fushë Krujë, Bubq dhe Mamurras. Shembuj të praktikave të mira
 • 7. 6 Individët e identifikueshëm kontribuuan në mbështetjen e grupeve të margji- nalizuara, ndër qëllime të tjera, gjithashtu. Një nga rastet e regjistruara ishte dhurimi i këngëtarit dhe kantautorit Ermal Meta, i cili dhuroi instrumente muzikore të destinuara për dy institucione sociale që ofrojnë mbështetje për fëmijët me status të dobët social, Shtëpia Rozalba dhe Casa Betania. Një shembull tjetër ishte një donacion nga Staki Gafurri, një donator nga Tetova i cili aktualisht jeton në Gjermani, për të siguruar një banesë të re për një familje që jeton në varfëri, së bashku me një pension mujor prej 300 euro, me ndihmën e fondacionit Shqiptarët për Shqiptarët. Janë regjistruar edhe donacione nga individë të caktuar për mbështetje të shëndetësisë. Një nga rastet e regjistrua- ra ishte nga një donator anonim, i cili iu përgjigj thirrjes për donacione duke dhuruar një aparat të ri oksigjeni për mbështetjen e R.Z., që vuante nga disa probleme shëndetësore. Për mbështetjen e shëndetësisë, përveç subjekteve private, janë regjistruar edhe donacione nga sektori jofitimprurës. Një shembull i tillë është dhurimi i aparaturave respiratore nga Fondacioni Kenedi, të destinuara për Spitalin Rajonal të Korçës. Si përfundim, mund të thuhet se edhe pse sfidat socio-ekonomike pas pande- misë, si donatorët e korporatave ashtu edhe subjektet private (individë dhe qytetarë të identifikueshëm) mbetën aktivë në dhurimin për të mirën e përbashkët. Për sa i përket efekteve të synuara të dhurimit në vitin 2021, donacionet afatshkurtra për qëllime humanitare ishin më të shpeshta, si trajtimet mjekësore dhe dhurimi i ushqimeve dhe gjërave të tjera të nevojshme, ndërsa shuma më e lartë e dhuruar ishte destinuar për mbështetje strategjike - investime kapitale në një institucion arsimor.
 • 8. 7 Baza e të dhënave Giving Balkans përfaqëson një burim unik informacioni mbi filantropinë në Ballkanin Perëndimor. Për këtë raport, janë mbledhur të dhënat nga data 1 janar deri më 31 dhjetor të vitit 2021, nga monitorimi i mediave si dhe nga burime të tjera të drejtpërdrejta të disponueshme. Në këtë periudhë, Catalyst Balkans regjistroi 47 raportime unike të medias mbi filantropinë në Shqipëri. Për shkak të numrit të ulët të raportimeve të regjistruara në media, raporti mbi gjendjen e filantropisë në Shqipëri është i shkurtuar në krahasim me raportet e vendeve të tjera për vitin 2021. Sigurisht, duhet theksuar se vlerat e regjistruara të dhurimit definitivisht nënvlerësojnë vëllimin aktual të aktiviteteve filantropike. Kryesisht, media nuk raporton në mënyrë gjithëpërfs- hirëse për filantropinë. Për më tepër, vlera e donacioneve nuk është gjithmonë e mundur të monetarizohet saktësisht. Megjithatë, mund të thuhet me siguri se vlerat e regjistruara ofrojnë vlerësime të besueshme të dhurimit minimal. Prandaj, të dhënat nga baza e të dhënave Giving Balkans mund të përdoren si tregues të nivelit minimal për zhvillimin e dhurimit për të mirën e përbashkët. Metodologjia
 • 9. Catalyst Balkans 38 Takovska, 11000 Beograd, Serbia catalystbalkans.org Lektorimi Educo centar Mbledhja e të dhënave Adelina Ajdari Abdiu Cilësia e të dhënave Jelena Bekçiq Dizajni Dragana Pavloviq Autor Maja Gligoriq Redaktor Vuk Vukoviq Janar, 2023 Beograd, Serbia Burim i të dhënave: givingbalkans.org Në kujtim të të dashurës Aleksanda Vesiq Hulumtimi Shqipëria dhuron 2021: Raport mbi gjendjen e filantropisë dhe ky publikim janë dizajnuar nga Fondacioni Catalyst (Catalyst Balkans) me mbështetjen bujare të Fondacionit C. S. Mott dhe Fondit Rockefeller Brothers. Pikëpamjet e shprehura në këtë publikim nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Fondacionit C. S. Mott, Fondit Rockefeller Brothers, ose partnerëve të tyre.