Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

REAGIMI I FILANTROPISË NDAJ COVID-19 - 3 gusht

Brenda natës COVID-19 e ndryshoi jetën dhe mënyrën në të cilën shoqëritë funksionojnë. Që nga fillimi i krizës deri më 3 gusht, ne përpunuam të dhëna për 4.708 akte bamirëse në Ballkanin Perëndimor dhe regjistruam shumën totale të
donacioneve prej EUR 63.227.972.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

REAGIMI I FILANTROPISË NDAJ COVID-19 - 3 gusht

  1. 1. VLERA E DONACIONEVE EUR 63.227.972 4.708 REAGIMI I FILANTROPIS� NDAJ COVID-19 Mb�shtetur nga Realizuar nga givingbalkans.org Brenda nat�s COVID-19 e ndryshoi jet�n dhe m�nyr�n n� t� cil�n shoq�rit� funksionojn�. Q� nga fillimi i kriz�s deri m� 3 gusht, ne p�rpunuam t� dh�na p�r akte bamir�se n� Ballkanin Per�ndimor dhe regjistruam shum�n totale t� donacioneve prej . P�rderisa n� Serbi, Kroaci, Bosnj� dhe Hercegovin�, Mal t� Zi, Kosov� dhe Maqedonin� e Veriut kompanit� ishin dhuruesit m� t� m�dhej, n� Shqip�ri qytetar�t dhuruan pjes�n m� t� madhe t� vler�s s� p�rgjithshme. Serbia Bosnja dhe Hercegovina Mali Zi Kosova Shqip�ria Maqedonia e Veriut Kroacia 54,5% 10,6% 3,2% 1,1% 30,6% 40,3% 4,0% 6,0% 0,0% 49,6% 46,7% 39,7% 11,9% 0,7% 1,1% 93,6% 5,3% 1,1% 0,0% 0,0% Sektori i biznesit Dh�nia masive (qytetar�t) Individ�t Fondacionet private T� llojllojshme Sektori i biznesit Dh�nia masive (qytetar�t) Individ�t Fondacionet private T� llojllojshme 35,6% 11,7% 13,9% 0,4% 38,2% Sektori i biznesit Dh�nia masive (qytetar�t) Individ�t Fondacionet private T� llojllojshme 13,8% 70,0% 16,2% 0,0% 0,0% Sektori i biznesit Dh�nia masive (qytetar�t) Individ�t Fondacionet private T� llojllojshme Sektori i biznesit Dh�nia masive (qytetar�t) Individ�t Fondacionet private T� llojllojshme Sektori i biznesit Dh�nia masive (qytetar�t) Individ�t Fondacionet private T� llojllojshme 64,2% 8,7% 8,7% 6,8% 11,6% Sektori i biznesit Dh�nia masive (qytetar�t) Individ�t Fondacionet private T� llojllojshme EUR 19.176.595shuma totale e dhuruar shuma totale e dhuruar shuma totale e dhuruar EUR 12.147.722 EUR 1.974.770 shuma totale e dhuruar EUR 4.265.563shuma totale e dhuruar EUR 14.618.022 EUR 10.184.279shuma totale e dhuruar EUR 861.022shuma totale e dhuruar

×