SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Download to read offline
1Tokom 2018. godine Catalyst Balkans je pratio medijske izveštaje o lokalnim individualnim i korporativnim dobrotvornim
davanjima u Bosni i Hercegovini, kao i davanjima iz dijaspore. Ova brošura prikazuje ključne podatke i glavne nalaze istraživanja.
IZVEŠTAJ O DOBROČINSTVU
GLAVNI NALAZI
2018
2.032
broj zabeleženih
akcija
7,9 miliona €
procenjena darovana
suma
2,3 €
prosečna donacija
po pojedincu
33,1%
povećanje od
2017. godine
59,3%
FEDERACIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
35,1%
REPUBLIKA SRPSKA
0,9%
DISTRIKT BRČKO
3,8%
VAN BIH
0,9%
VIŠE REGIONA BIH
Geografska raspodela
2 Bosna i Hercegovina daruje 2018 – izveštaj o dobročinstvu
Uvodne napomene
Nakon tendencije opadanja u 2015. i 2016. godini i napretka u 2017.
godini, ove godine dobročinstvo u Bosni i Hercegovini nastavilo je
da jača i razvija se, uz znatna poboljšanja u nekoliko oblasti. Jača
podrška obrazovanju i povećana strateška ulaganja su samo neke
od karakteristika vredne pomena. Pored toga, medijska pokrivenost
dobrotvornih davanja, što je naš primarni izvor informacija, bila je
sveobuhvatnija i intenzivnija. Za razliku od nekoliko drugih zemalja
u regionu gde je u nekim situacijama bilo problematično sakupiti
informacije i proveriti ih, u BiH to nije bio slučaj. Interesovanje koje
su mediji pokazali za ovu temu (što se vidi na osnovu broja i kvaliteta
priloga), kao i donekle veća spremnost zainteresovanih strana da
podele informacije, omogućili su detaljan uvid u podatke o dobro-
tvornim davanjima tokom 2018. godine.
Međutim, i dalje ima prostora za poboljšanje naročito u pogledu
jačanja pomoći usmerene na neke od manje podržanih tema i kori-
sničkih grupa, kao i u pogledu širenja partnerstava između poslovnog
i neprofitnog sektora i uvek poželjne veće transparentnosti podataka.
Ovaj izveštaj je pripremljen uz pomoć baze podataka Giving Balkans
koja ostaje najpouzdaniji izvor podataka o dobrotvornim davanjima
u regionu. Zbog nepostojanja zvaničnih podataka, Catalyst Balkans
koristi alternativne načine prikupljanja podataka, pre svega medijske
izveštaje, a zatim i ostale dostupne izvore podataka. Podaci iz ovog
izveštaja su prikupljeni praćenjem elektronskih, štampanih i onlajn
medija na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou u Bosni i
Hercegovini u periodu od 1. januara do 31. decembra 2018. godine.
U tom periodu, ukupno 7404 unosa podataka koji se odnose na
dobrotvorna davanja svih tipova darodavaca je obrađeno u bazi
podataka Giving Balkans, od čega su 2032 jedinstvene akcije.
Ova metodologija ima određena ograničenja, među kojima je najvaž-
nije to što mediji ne beleže sve donacije date u dobrotvorne svrhe.
Ipak, smatramo da istraživanje daje dovoljno pouzdan uvid u naj-
važnije aspekte dobrotvornih davanja, jer dobijene brojke, iako nisu
sveobuhvatne, daju minimum relevantnih pokazatelja. Na primer,
ako govorimo o broju dobrotvornih akcija, sa sigurnošću možemo
tvrditi da broj koji smo naveli je minimalni broj sprovedenih akcija.
To isto važi za gotovinske iznose, aktere i slično. Stoga se ovi podaci
mogu koristiti kao pokazatelji minimalnog stepena razvoja davanja
za opšte dobro u Bosni i Hercegovini.
Metodologija
3
Ključne tačke
U 2018. godini, zabeleženo je ukupno 2032 jedinstvene akcije dobro-
tvornog davanja u Bosni i Hercegovini. Učestalost davanja porasla je za
29% od 2017. godine, što je dovelo do porasta zabeležene i procenjene
darovane sume. Procenjujemo da je darovano više od 7,9 miliona evra,
što predstavlja značajan porast od 33,3% u odnosu na prošlu godinu.
Najveći i blago uvećani procenat akcija davanja usmeren je na
Federaciju Bosne i Hercegovine (59,3%), a zatim na Republiku Srpsku
(35,1%), gde je prisutan blagi pad. Broj akcija usmerenih na Distrikt
Brčko i na više regiona u zemlji ostao je isti kao prošle godine. Podrška
je bila češća van BiH (3,8%), dok je Sarajevo kao prestonica zadržalo
nivo darivanja iz 2017. godine sa 16,7% akcija.
Kada je reč o učestalosti davanja, raspored ključnih darodavaca u BiH
ostaje isti kao prošle godine. Iako u manjem procentu, građani i dalje
imaju najveće učešće sa 48,5% akcija. Neznatan pad u aktivnosti se
takođe uviđa kod poslovnog sektora, koji zauzima drugo mesto na listi
ključnihdarodavaca(31,3%).Sadrugestrane,pojedinačnidarodavci,kao
i mešoviti darodavci, povećali su učešće i ostvarili 8,3% i 9,2% akcija. U
odnosu na zabeleženu sumu, građani su znatno povećali učešće (37%),
štoihjedovelonavrhlistedarodavaca.Zahvaljujućivelikombrojuindivid-
ualnih novčanih doprinosa iz dijaspore, primećuje se i povećano učešće
individualnih darodavaca – 14%, dok je poslovni sektor u padu sa 29,9%
udela. Kada govorimo o mešovitim darodavcima, uprkos ovogodišnjem
nižem nivou davanja, oni i dalje ostvaruju značajno učešće – 17,7%.
Od četiri ključne teme, samo je za obrazovanje zabeleženo povećano
interesovanje darodavaca (17,8%), što je ovo temu postavilo na treće
mesto u okviru liste. Pored toga, zdravstvo se i dalje najviše podržava sa
26,3%akcijadavanja,nakončegasledipodrškamarginalizovanimgrupa-
ma sa 23,4%. Smanjenje siromaštva je tema koje je najmanje podržana
ove godina, sa samo 8,7% akcija davanja. Važno je konstatovati da su u
2018.nekedrugetemevišeprivuklepažnjudarodavacanegoprethodne
godine, naročito kultura i umetnost, javna infrastruktura i sport.
U smislu redosleda, lista primalaca ostala je ista. Najveći procenat akcija
davanja usmeren je na pojedince/porodice, uz porast na 37%. Takođe
seprimećujepovećanjekodlokalnih/nacionalnihvlasti(5,6%)kojezauzi-
maju četvrto mesto, dok drugoplasirane neprofitne organizacije (32,4%)
beleže blag pad. Institucije imaju isti nivo podrške kao i prošle godine.
Kada je reč o državi kao primaocu (što podrazumeva kumulativnu po-
Nivo aktivnosti
Darodavci
Teme
Geografska
raspodela
Primaoci
4 Bosna i Hercegovina daruje 2018 – izveštaj o dobročinstvu
dršku institucijama i lokalnim/nacionalnim vlastima), možemo zaključiti
da se učestalost podrške poboljšala (29,1%).
Kao i prethodnih godina, u 2018. neprofitne organizacije zauzele su dru-
go mesto u pogledu interesovanja darodavaca i učestalosti podrške, sa
32,4%ukupnihakcijadavanja.Međutim,procenatakcijajedonekleopao.
Građaninajvišepodržavajuneprofitneorganizacije,doksuakcijeukojima
su aktivno učestvovali mešoviti darodavci postale brojnije – zabeležene
su inicijative u lokalnim zajednicama i kampanje velikih razmera.
Ponovo je uspostavljen veoma pozitivan trend od 2016. godine: proce-
nat akcija koje podrazumevaju dugoročna strateška davanja rastao je
iz godine u godinu, dostigavši 38,2% 2018. godine. Darodavci postaju
sve odlučniji u nameri da ulažu strateški kako bi podržali akcije u zajed-
nicama. Istovremeno, jednokratna pomoć je u padu sa 52,3% akcija, a
uglavnom se ostvaruje u vidu zaliha i pomoći za lečenje ljudi sa zdravst-
venim problemima.
Godina 2018. bila je prekretnica u rangiranju korisničkih grupa: ove
godine je najveći procenat akcija davanja (29,3%) bio usmeren na pop-
ulaciju iz lokalnih zajednica, a ovo je prvi put od 2013. godine da je ova
korisnička grupa bila najviše podržana. Sa potpuno istim procentom
kao u 2017. godini, populacija sa zdravstvenim problemima zauzela
je drugo mesto, a prate je kategorije ekonomski ugrožene populacije i
osoba sa invaliditetom.
Nivo transparentnosti podataka o dobrotvornim davanjima u Bosni i
Hercegovini u 2018. nije se promenio u odnosu na prethodnu godinu.
Ostaojena47,4%akcijadavanjazakojesunavedenipodaciodarovanim
sumama. Ovo je najveći do sada zabeleženi procenat za BiH i odražava
prilično dobar nivo transparentnosti.
Ukupno gledano, uz povećanu aktivnost i značajnije darovane sume,
2018. je bila godina rasta u pogledu dobročinstva u BiH. Građani su na-
jčešći i najdarežljiviji darodavci, vodeći u podršci zdravstvu koje nastavlja
da bude najprioritetnija tema. Kao i prethodne godine, akcije davanja
najčešće su bile usmerene na pojedince i porodice, dok je pojačana
podrška obrazovanju postavila populaciju iz lokalnih zajednica na vrh
liste korisničkih grupa. Konačno, kao veoma pozitivan aspekt izdvajamo
činjenicu da je nivo strateškog ulaganja (uglavnom od strane poslovnog
sektora) znatno povećan.
Neprofitne
organizacije
Upotreba
donacija
Krajnji korisnici
Transparentnost
podataka
5
Masovna davanja
Poslovni sektor
Mešoviti darodavci
Pojedinci
Privatne fondacije
Ostalo
% zabeležene sume
% akcija
48.5
31.3
9.2
8.3
0.3
2.4
37.0
29.9
17.7
14.0
0.2
1.2
64.3%
14.3%
12.5%
48.2%
35.1%
6.8%
52.0%
34.9%
5.5%
27.2%
38.3%
1.5%
Darodavci
Učešće različitih tipova darodavaca
Ključni trendovi u pogledu različitih tipova darodavaca
Broj zabeleženih akcija (u %)
Zabeležena darovana suma (u%) 2016.
2016.
2017.
2017.
2018.
2018.
Masovna davanja
Poslovni sektor
Pojedinci
Masovna davanja
Poslovni sektor
Pojedinci
48.5%
31.3%
8.3%
37.0%
29.9%
14.0%
6 Bosna i Hercegovina daruje 2018 – izveštaj o dobročinstvu
Ključne tačke U 2018. godini zabeleženo je više akcija davanja – ukupno 2032, što
u odnosu na prethodnu godinu predstavlja ogroman skok od 28,9%.
U pogledu darovane sume, i zabeležena i procenjena suma su veće
nego prošle godine. Uz uvećanje od 18,8%, zabeleženo je preko 5,6
miliona evra, dok se na osnovu transparentnosti iznosa procenjuje da
je u 2018. godini donirano više od 7,9 miliona evra u Bosni i Herce-
govini. Procenjena darovana suma je znatno veća od prošlogodišnje
i to za 33,3%.
Ovu godinu obeležili su građani kako u učestalosti davanja tako i u
učešću u zabeleženoj darovanoj sumi. U pogledu broja akcija davanja,
učešće građana je blago opalo (za 3,5%), ali uprkos tome, građani,
kroz akcije masovnog davanja, ostaju najčešći darodavci sa udelom
od 48,8% u ukupnoj zabeleženoj sumi. Zatim sledi poslovni sektor,
koji takođe pokazuje neznatno smanjenje (31,3%), dok pojedinačni
i mešoviti darodavci beleže povećano učešće sa 8,3% i 9,2% akcija
davanja. Mešoviti darodavci su naročito bili aktivni ove godine, daju-
ći doprinos lokalnim zajednicama za razne inicijative koje sprovode
neprofitne organizacije.
Podaci o darovanoj sumi pokazuju da su građani ponovo ove godine
bili najdarežljiviji, slično situaciji iz 2016. i 2014. godine. Učešće od
37% u ukupnoj zabeleženoj sumi predstavlja visok porast u odnosu
na 2017, budući da je suma za gotovo 10% veća. Međutim, procenat
akcija je nešto niži nego prošle godine usled povećane aktivnosti me-
šovitih darodavaca (čemu je značajno doprinelo pokretanje projekta
Lonac početkom 2018. godine). Sa druge strane, davanje poslovnog
sektora opada, pri čemu udeo iznosi 29,9%. Ako bolje pogledamo,
podaci pokazuju da jedinstvena davanja poslovnog sektora nisu bila
toliko značajna kao prošle godine. To se ne može reći za pojedinačne
darodavce koji su, zahvaljujući pojačanoj aktivnosti, zabeležili veliko
povećanje učešća od 14% ukupne zabeležene sume. Kada je reč o me-
šovitim darodavcima, uprkos većem učešću, njihov udeo u darovanoj
sumi bio je manji ove godine (17,7%).
Kao i 2017, privatne fondacije kao darodavci nisu ostvarile značajan
broj akcija ili značajno učešće u zabeleženoj sumi – u oba aspekta
ostale su ispod 1%.
Darodavci iz dijaspore širom sveta zadržali su prošlogodišnji nivo
aktivnosti sa 7,1% akcija davanja. Međutim, zahvaljujući značajnim
doprinosima pojedinačnih darodavaca radu narodnih kuhinja, udeo
dijaspore u zabeleženoj sumi povećao se sa 6% u 2017. na 24,3% u
2018. godini.
7
Tri vodeća primaoca donacija (broj akcija u %)
Tri vodeće teme (broj akcija u %)
Tri vodeće ciljne grupe (broj akcija u %)
Profili najčešćih darodavaca:
Poslovni sektor
Primeri davanja
poslovnog
sektora
neprofitne organizacije
podrška marginalizovanim grupama
osobe sa invaliditetom
institucije
obrazovanje
lokalne zajednice
pojedinci/porodice
zdravstvo
ekonomski ugrožena populacija
53.3%
34.9%
55.0%
33.2%
27.0%
14.2%
9.7%
8.6%
8.2%
U partnerstvu sa mrežom SIGN, Fondacija Mozaik organizovala je
dodelu nagrada za dobročinstvo DOBRO kako bi svake godine na-
gradila kompanije i pojedince za njihovu podršku opštem dobru u
Bosni i Hercegovini. Nagrade su dobile četiri kompanije za aktivnosti
koje su sprovele u 2018. godini.
Bosna Bank International (BBI) dobila je nagradu za dobročinstvo u
kategoriji velikih preduzeća, zahvaljujući radu u okviru Dobrotvornog
fonda BBI. Opšta podrška od strane BBI podrazumeva stipendije za
decu, informisanje javnosti o aspektima preduzetništva i podršku
novim preduzećima u vidu obezbeđivanja sredstava i mentorstva.
Ove godine, najviše aktivnosti bilo je usmereno na pomoć ugroženoj
8 Bosna i Hercegovina daruje 2018 – izveštaj o dobročinstvu
deci. U okviru tri različite inicijative u novembru (uključujući prihode
od Sajma halal industrije u Sarajevu), BBI je pružila podršku udruženju
„Srce za djecu oboljelu od raka” i organizaciji „SOS Dječija sela Bosna
i Hercegovina” u vidu donacije vredne skoro 9000 evra. U junu, banka
je takođe donirala 15 krava selima širom zemlje, obezbeđujući preko
potrebnu podršku ugroženim seoskim porodicama.
Preduzeće R&S d.o.o. Sarajevo dobilo je nagradu za dobročinstvo u
kategoriji srednjih preduzeća za mnogobrojne stipendije koje svake
godine obezbeđuje ekonomski ugroženoj deci. U istoj kategoriji, pre-
duzeće Bauerfeind dobilo je nagradu za volonterski rad za pomoć u
podizanju nivoa svesti o zdravstvenim problemima i za sponzorisanje
sportskih klubova za osobe sa invaliditetom i osobe koje boluju od
dijabetesa. Sparkasse Bank dd B&H primila je nagradu za korpora-
tivno volontiranje u kategoriji velikih preduzeća za profesionalne
usluge koje su njeni zaposleni pružali mladim preduzetnicima, pored
volonterskih inicijativa u oblasti zaštite životne sredine u kojima
redovno učestvuju.
U kategoriji korporativnih darodavaca sa velikim brojem donacija
izdvaja se Mikrokreditno društvo Mikrofin koje je podržalo više od 20
škola, biblioteka i drugih organizacija iznosom od preko 36.000 evra
u vidu sredstava, opreme i zaliha. U 2018, društvo je dalo doprinos u
vidu IT opreme, knjiga, opreme za muzičke instrumente i didaktičkog
materijala, koji su prvenstveno bili namenjeni osnovnom obrazovanju
mladih građana. Addiko Bank a.d. takođe je sprovela niz aktivnosti
širom Bosne i Hercegovine, koje su najviše bile usmerene na pomoć
deci iz lokalnih zajednica. U leto iste godine, Addiko je donirala 15.800
evra lokalnoj zajednici Starčevica za preko potrebnu opremu za igra-
lišta, dok je na jesen izdvojila 1000 evra za podršku projektu „Užine”
koji je pokrenulo udruženje Pomozi.ba kako bi pomoglo ekonomski
ugroženoj deci u seoskim područjima. Banka je takođe pokazala
najveću aktivnost u vidu svog velikog višegodišnjeg programa kor-
porativnog volontiranja pod nazivom „Addiko Cares”, tokom kojeg
su zaposleni donirali svoje vreme i veštine za 14 vrtića i neprofitnih
organizacija širom zemlje, završivši godinu na zanimljiv način.
Iako MSP nekad prođu nezapaženo, njihovo dobročinstvo je ove
godine zaista bilo vidljivo. Kampanja udruženja Omnia za izgradnju
i renoviranje igrališta u selu Ortiješ fokusirala se na privlačenje po-
slovnih aktera različitih veličina kako bi doprineli poboljšanju života
dece. Tri MSP – Beton Galić d.o.o., HE-SAND d.o.o. i STARK Solutions
d.o.o. – pomogla su izgradnju obezbeđivanjem sredstava ili materijala
i tako dala neophodni doprinos čitavom projektu. Pored toga, projekat
za pomoć naselju Lazarevo pod nazivom „Obojimo sivo” takođe je
podrazumevao saradnju profitnih i neprofitnih aktera, velikih i malih.
9
Zahvaljujući pomoći tri MSP –MB Impeks d.o.o., Centrum Trade d.o.o.
i Mavas d.o.o. – između ostalih, igrališta su sagrađena pre proleća,
tačno na vreme da ih meštani mogu koristiti.
Aktivnosti kompanije BH Telecom u okviru KDO ove godine dostigle
su vrednost veću od 500.000 evra u vidu donacija za opremu i zali-
he. Većina sredstava izdvojena je kroz pozive za prijavljivanje, koje
kompanija organizuje već nekoliko godina. Dominantne teme ove
godine bile su spremnost na vanredne situacije, digitalno obrazovanje
i narodne kuhinje, u okviru kojih je kompanija opremila informatičke
kabinete u 64 osnovne škole, obezbedila opremu za vatrogasne
jedinice i spasilačke službe, kao i namirnice za pripremu obroka u
narodnim kuhinjama. Ovo je jedna od najvećih donacija u zemlji u
pogledu sredstava, geografskog obuhvata i strateške upotrebe, koja
pokazuje koliko su značajne donacije poslovnog sektora.
Raiffeiesen Bank d.d. Bosna i Hercegovina takođe je organizovala
veliki poziv za sponzorstvo i donacije u 2018. godini. Obuhvativši
pet oblasti – obrazovanje, kulturu, humanitarne akcije, sport i zaštitu
životne sredine – banka je dodelila sredstva kako bi pomogla da 65
organizacija nastavi sa radom. Primaoci su uglavnom bile neprofitne
organizacije i institucije, uključujući (među mnogim drugima) Dis –
Pozorište mladih iz Banja Luke, biblioteku za osobe sa oštećenim
vidom u Sarajevu i udruženje Most.
Davanja kroz
pozive za
prijavljivanje
10 Bosna i Hercegovina daruje 2018 – izveštaj o dobročinstvu
Profili najčešćih darodavaca:
Masovna davanja
Tri vodeća primaoca donacija (broj akcija u %)
Tri vodeće teme (broj akcija u %)
Tri vodeće ciljne grupe (broj akcija u %)
pojedinci/porodice
smanjenje siromaštva
osobe sa invaliditetom
neprofitne organizacije
zdravstvo
ekonomski ugrožena populacija
institucije
podrška marginalizovanim grupama
populacija sa zdravstvenim problemima
57.1%
42.9%
36.2%
29.3%
21.2%
22.1%
11.0%
12.7%
15.2%
Primeri masovnih
davanja
Za razliku od prethodnih godina, u 2018. godini bilo je nekoliko pri-
mera gde su masovna davanja značajno doprinela projektima od
velikog društvenog značaja. Jedan primer je saradnja između različitih
aktera sa ciljem poboljšanja javne infrastrukture, što nije uobičajena
inicijativa. Prepoznavši potrebu za izgradnjom puteva u selima Brđani
i Vidovići u Kozarcu, članovi planinarskog društva Mrakovica Kozarac
sakupili su više od 21.000 evra u tu svrhu zahvaljujući meštanima koji
su bili posvećeni ovom cilju. Kako je kampanja sve više napredovala,
opština Prijedor, u kojoj se nalazi Kozarac, donirala je ostatak sredsta-
va, preostalih približno 60%, čime se ostvarilo uspešno partnerstvo
između države i njenih građana na inicijativu jednog udruženja.
11
Još jedan primer je i podrška radu narodnih kuhinja širom zemlje
koju su zajednički pružile neprofitna zajednica i populacija iz ra-
znih gradova. U Banja Luci, Fondacija Mozaik je sakupila 1500 evra
za kuhinju „Obrok ljubavi” zahvaljujući SMS porukama poslatim na
broj namenjen za ovu akciju. Istovremeno je organizovala radionice,
sportske događaje, prikupljanje hrane, pa čak i operske koncerte
kako bi pridobila što veću podršku i što više podigla nivo svesti.
U Novom Sarajevu, udruženje Pomozi.ba je organizovalo nekoliko
bazara i radionica kako bi prikupilo sredstva i obučilo volontere za
rad u lokalnoj kuhinji koja redovno dobija podršku od meštana. Na
kraju, u Livnu su razni akteri organizovali koncerte za podršku jednoj
srednjoj stručnoj školi koja redovno deli obroke. Poljoprivrednici i
ratni veterani u Tuzli direktno su donirali proizvode sa svojih farmi
narodnoj kuhinji Tuzla Imaret.
Neke kampanje bile su posvećene često zastupljenim temama poput
lečenje, dok su druge bile okrenute specifičnijim temama. Kada je reč
o lečenjima, porodica dečaka (Emir Buza) koji boluje od jedne retke
vrste raka prikupila je neverovatnih 132.000 evra, pri čemu je kam-
panja udruženja Pomozi.ba doprinela sa dodatnih 36.000 evra. Slično
ovome, izdvajamo kampanju udruženja Pomozi.ba zahvaljujući kojoj
je uspešno sakupljeno 73.000 evra za lečenje šestomesečnog Arslana
Kulačića, a još jedna uspešna kampanja sakupila je oko 59.000 evra
za Hajra Mušića kome je bila neophodna operacija.
Nešto specifičnije teme bile su istraživanja i stipendije. Snežana Gajić,
majka devetnaestogodišnje Milane Gajić koja boluje od retke Lafora
bolesti, uspešno je aktivirala dobrotvorni broj u Bosni i Hercegovini
uz pomoć kojeg sakuplja sredstva za istraživanje i razvijanje ekspe-
rimentalnog leka za tu bolest. U februaru, suma je dostigla 14.700
evra koji su prosleđeni Bolnici za bolesnu decu – SickKids u Kanadi,
čiji lekari predvode ovo istraživanje. Dražana Perković, misionarka
u Africi, usredsredila je svoj rad na dodelu stipendija devojčicama
u Beninu, koje treba da zadovolje i njihove osnovne potrebe poput
odeće i higijenskih i zdravstvenih proizvoda. Zahvaljujući aktivnosti
građana BiH, obezbeđeno je 26 stipendija u vrednosti od 12.000 evra.
Ono što je zajedničko pojedincima kojima je Fondacija Mozaik uručila
nagradu za dobročinstvo DOBRO je da su svi oni osnivači neprofitnih or-
ganizacijakrozkojedonirajusvojevreme.Najistaknutijimladipredvodnik
u neprofitnom sektoru je Ibro Puce, predsednik udruženja „Zajedno za
našgrad”izSarajeva.Ibrojedobionagraduukategorijimladihfilantropa
(od 17 do 35 godina) za uspešno prikupljanje sredstava za renoviranje
kompletnenarodnekuhinjeuMostaruujunu2018,poreddrugihinicija-
tivapodrškekojejepokrenuo.RamoHastor,osnivačiposvećenivolonter
Fondacije Hastor, dobio je nagradu za individualni doprinos filantropiji
Doprinosi
pojedinaca
12 Bosna i Hercegovina daruje 2018 – izveštaj o dobročinstvu
Davanja dijaspore
(za osobe starije od 35 godina). On je obezbedio stipendije i mentorstvo
za preko 2000 dece iz ekonomski ugroženih porodica širom Bosne i
Hercegovine.
Direktorka udruženja „Pravi put” iz Gruda, Žana Alpeza, dobitnica je na-
gradezapojedinačnidoprinosrazvojufilantropije.Onajetakođepoznata
po svom konstantnom i istrajnom volonterskom radu na pomaganju
osobama sa invaliditetom, kao i u pružanju podrške u oblasti zdravstva
i brige o životinjama, između ostalog. Isto tako, troje članova porodice
Ćorović iz Banja Luke primili su nagradu za porodični doprinos razvoju
filantropije zato što su uložili više od 2500 sati volonterskog rada u pret-
hodnoj godini. Tatjana i njena deca, Anastasija i Aleksandar, osnivači su
udruženja „Srce na dlanu”.
U vreme kada su migranti sa Bliskog istoka boravili u kampu blizu Velike
Kladuše,AsimLatić,vlasnikrestoranaLatan,počeojesvakodnevnodadeli
besplatne obroke toj zajednici. U početku je pravio obroke i za goste i za
ugrožene, ali kada je broj besplatnih obroka premašio 250, odlučio je da
zatvorirestoranufebruaruiposvetiseobezbeđivanjuobrokazamigran-
te. Do sredine 2018, Asim Latić i njegov tim su pripremili 68.000 obroka
za ugrožene, a u tome su im pomogli udruženje Pomozi.ba i građani.
Ove godine, najviše je bila aktivna dijaspora u Severnoj Americi. Kanađa-
ninporeklomizBosneiHercegovine,AganHodžićjeusvomtestamentu
ostavio 590.000 evra za tri narodne kuhinje, nakon smrti 2018. godine.
Podelivši iznos na tri jednaka dela, Narodna kuhinja Stari grad Sarajevo,
Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet i Crveni krst Federacije
Bosne i Hercegovine nastaviće da obezbeđuju obroke ugroženima, za-
hvaljujući pozamašnoj investiciji koju je kao legat ostavio Agan Hodžić.
Grupe iz SAD takođe su značajno doprinele. Među njima je i Zajednica
Bošnjaka Džordžije, koja je osnovala dobrotvorni fond u Atlanti pre više
oddeceniju,krozkojipomažestudentima,migrantima,porodicamakoje
su povratnici i ekonomski ugroženoj populaciji. U 2018. podržali su 103
porodice u 46 gradova u Bosni i Hercegovini sa ukupno 138.000 evra u
vidu stipendija i pomoći. Još jedna zajednica iz Sent Luisa organizovala
je dobrotvornu večeru i tako prikupila sredstva za porodice koje su uče-
stvovaleuemisiji„Ispunimiželju”,dokjeUdruženjekrajiškihSrba„Prelo”
iz Čikaga tokom godine sakupilo 12.000 evra za pojedince i udruženja u
Livnu i širem području.
13
Ključne teme
sezonska davanja
sport, javna infrastruktura
upravljanje vanrednim situacijama,
kultura i umetnost
religijske aktivnosti, nezavisni mediji,
ljudska prava, istorijsko nasleđe, zaštita
životne sredine, ekonomski razvoj,
briga o životinjama
5-10%
17.8%
8.7%
23.4%
26.3%
1-3%
0-1%
3-5%
zdravstvo
ostalo
smanjenje
siromaštva
obrazovanje
podrška marginalizovanim
grupama
(broj akcija u %)
14 Bosna i Hercegovina daruje 2018 – izveštaj o dobročinstvu
I ove godine su četiri glavne podržane teme privukle pažnju da-
rodavaca, i čine ukupno 76,2% svih akcija dobrotvornog davanja:
zdravstvo (26,3%), podrška marginalizovanim grupama (23,4%), ob-
razovanje (17,8%) i smanjenje siromaštva (8,7%).
Ove godine je redosled malo drugačiji, pri čemu su zdravstvo i po-
drška marginalizovanim grupama ponovo zauzeli prva dva mesta,
dok su obrazovanje i smanjenje siromaštva zamenili pozicije, pa je
smanjenje siromaštva palo na poslednje mesto. Sve ključne teme
osim obrazovanje beleže smanjenje podrške.
Interesovanje darodavaca za oblast obrazovanja povećalo se za 7,7%
od 2017. Mnogo veća pomoć, kako dugoročna tako i jednokratna,
bila je usmerena na obrazovne institucije u lokalnim zajednicama, a
podrška je dolazila i u vidu pomoći pojedincima u obrazovne svrhe.
Darodavci iz poslovnog sektora opredelili su se za pružanje strateške
pomoći naročito u oblasti obrazovanja i obezbeđivanja opreme.
Manje podržane teme ove godine uključuju istorijsko nasleđe, ljud-
ska prava i nezavisne medije, koji nisu bili u zastupljeni od 2015, ali
su ove godine ponovo dospeli u fokus. Podaci govore o tome da su
darodavci ove godine bili više zainteresovani za kulturu i umetnost,
javnu infrastrukturu i sport, dok je kod ostalih tema primetna mala
razlika u procentima.
43.8%
24.9%
5.5%
12.7%
30.9%
28.9%
10.1%
11.9%
Broj akcija usmerenih na ključne teme (u %)
Ključne tačke
Theme 2016. 2017. 2018.
Zdravstvo
Podrška marginalizovanim grupama
Obrazovanje
Smanjenje siromaštva
26.3%
23.4%
17.8%
8.7%
15
Primaoci donacija
Tipovi primalaca donacija (broj akcija u %)
37.0%
32.4%
23.5%
5.6%
1.5%
pojedinci/porodice
neprofitne organizacija
institucije
lokalne/nacionalne vlasti
ostalo
16 Bosna i Hercegovina daruje 2018 – izveštaj o dobročinstvu
58.8%
22.1%
16.6%
0.6%
35.3%
34.1%
24.5%
2.5%
Broj akcija usmerenih na različite kategorije primalaca donacija (u %)
2016. 2017. 2018.
Pojedinci/porodice
Neprofitne organizacije
Institucije
Lokalne/nacionalne vlasti
37.0%
32.4%
23.5%
5.6%
Ključne tačke U odnosu na 2017, redosled primalaca prema interesovanju daro-
davaca ostao je isti.
Akcije dobrotvornog davanja su najčešće bile usmerene na pojedince
i porodice, uz blago povećanje u odnosu na prošlu godinu – 37%
ukupno zabeleženih akcija. Podrška je najvećim delom obezbeđivana
u vidu zaliha i lečenja osoba sa zdravstvenim problemima.
Udeo neprofitnih organizacije beleži blag pad ali ostaje na drugom
mestu sa 32,4% zabeleženih akcija. Institucije su zadržale isti nivo
podrške kao u 2017. godini (23,5% akcija), dok je u slučaju lokalnih/
nacionalnih vlasti ona porasla na 5,6%. Shodno tome, davanja državi
(što podrazumeva i institucije i lokalne/nacionalne vlasti) su u porastu
– ove godine su darodavci podržali državu u 29,1% svih zabeleženih
akcija. Institucije su bile najčešći primaoci u oblasti obrazovanja,
dok su za porast kod lokalnih/nacionalnih vlasti uglavnom zaslužne
kapitalne investicije.
17
30.0%
44.1%
12.6%
6.5%
ostalo
podrška
marginalizovanim grupama
zdravstvo
obrazovanje
smanjenje siromaštva 6.8%
Ključne teme koje podržavaju neprofitne organizacije (broj akcija u %)
Neprofitne organizacije
u 2018. godini
U kategoriju neprofitnih organizacija spadaju organizacije civilnog
društva, strane organizacije poput UNICEF-a i privatne fondacije.
Nakon prošlogodišnjeg primetnog porasta procenta akcija sprove-
denih od strane neprofitnih organizacija, 2018. beleži blagi pad. Ipak,
sa 32,4% akcija, neprofitne organizacije su zauzele drugo mesto na
listi darodavaca.
Neprofitne organizacije nastavljaju da šire svoj rad i aktivnosti, uspeš-
no privlačeći darodavce kroz akcije prikupljanja sredstava, događaje
i kampanje, i time ostvaruju dugotrajna partnerstva sa ostalim ak-
terima sa glavnim ciljem da se podrže akcije od izuzetnog značaja
za lokalne zajednice.
Neprofitne organizacije su svojim radom prvenstveno podržale
marginalizovane grupe, koje su, kao i 2017, dobile najviše donacija
od neprofitnih organizacija (44,1%). Zatim slede zdravstvo (12,6%) i
smanjenje siromaštva (6,8%) sa umanjenim procentom akcija, dok je
interesovanje za oblast obrazovanja poraslo na 6,5%. Među ostalim
Ključne tačke
18 Bosna i Hercegovina daruje 2018 – izveštaj o dobročinstvu
Partnerstva
poslovnog i
neprofitnog
sektora
temama izdvajamo sport, čiji procenat postaje značajniji (10%), pri
čemu je zabeležena veća podrška lokalnim sportskim klubovima i
inicijativama za promociju sporta.
Ako detaljnije analiziramo korisničke grupe koje dobijaju donacije
od neprofitnih organizacija, možemo primetiti drugačiji redosled
nego u 2017. godini: ove godine najviše koristi imala je populacija iz
lokalnih zajednica u odnosu na ukupan broj akcija neprofitnih orga-
nizacija – 25,4%. Pored toga, podrška je usmeravana na ekonomski
ugroženu populaciju u 21,9% akcija davanja, osobe sa invaliditetom
(17,5%) i populaciju sa zdravstvenim problemima (16,9%). Spisak
ostalih korisničkih grupa ostaje dugačak, uz dve novine ove godine:
nezaposleni i deca i mladi u riziku. Postoje primaoci koji ove godine
nisu bili u fokusu darodavaca – izbeglice / interno raseljena lica.
Građani su i dalje ti koji najviše podržavaju rad i ciljeve neprofitnih or-
ganizacija sa 43,9% akcija davanja, a prati ih poslovni sektor sa 32.1%.
Kod obe grupe vodećih darodavaca primećuje se pad u procentima,
dok, sa druge strane, mešoviti darodavci beleže znatan porast i uče-
šće u 16,3% akcija usmerenih ka neprofitnim organizacijama. Ovaj
procenat je zapravo uvećan zahvaljujući pojačanim aktivnostima u
okviru raznih inicijativa u lokalnim zajednicama, pri čemu su događaji
i kampanje okupili veliki broj darodavaca na jednom mestu, kako
građana tako i aktera iz poslovnog sektora.
Zahvaljujući bolje strukturisanim i transparentnijim akcijama pri-
kupljanja sredstava u 2018, nekoliko domaćih udruženja podržano
je u okviru više akcija davanja: udruženje „Srce za djecu oboljelu od
raka” koje pomaže deci oboleloj od raka, čuveno udruženje Pomo-
zi.ba koje pomaže ne samo ekonomski ugroženim osobama već i
osobama sa zdravstvenim problemima, udruženje građana „Mozaik
prijateljstva” koje pruža usluge narodne kuhinje, organizacija „SOS
Dječija sela Bosna i Hercegovina”, udruženje roditelja dece obolele od
malignih bolesti „Iskra”, i Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS
koji pomaže u rešavanju migrantske krize.
Od privatnih fondacija, IN Fondacija – fondacija za unapređenje so-
cijalne inkluzije dece i mladih u Bosni i Hercegovini, izdvaja se kao
čest primalac, kao i Fondacija lokalne demokratije (Sigurna kuća) koja
pomaže osobama koje su preživele porodično nasilje.
Dvodecenijski rad organizacije „SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina”
često je bio u fokusu poslovnog sektora. Međutim, neke kompanije
su se odlučivale da ulažu u domaće neprofitne organizacije više od
ostalih, i time pomagale da deca bez roditeljskog staranje imaju bolju
budućnost. Kompanije kao što su Bosnalijek, Bingo Export-Import
19
Tuzla, Raiffeisen Bank, i Violeta doo nastavile su svoja višegodišnja
ulaganja u organizaciju „SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina”, za-
jedno donirajući više od 45.000 evra u 2018. godini.
Program „Lonac” koji vodi fondacija Mozaik pomogao je da 269
projekata dobije podršku od građana iz lokalnih zajednica i kom-
panija u 40 opština u Bosni i Hercegovini. Sâm program se fokusira
na ostvarivanje potreba lokalnih zajednica, što podrazumeva nova
igrališta, osvetljenje za košarkaške terene, časove samoodbrane ili
aktivnosti fizičkog vaspitanja za decu. Više od 100.000 evra uloženo
je zahvaljujući kampanjama za prikupljanje sredstava (odnosno akci-
jama masovnog davanja) i direktnim donacijama poslovnog sektora.
Fondacija tuzlanske zajednice igra značajnu ulogu u jačanju lokalne
zajednice svog grada. Programi koje oni koordinišu obogaćuju filan-
tropsko okruženje Tuzle kroz finansiranje, mentorstva i aktiviranje,
što često podrazumeva učešće građana i sufinasiranje građanskih
inicijativa. Zahvaljujući davanjima od strane kompanija i građana,
Fondacija tuzlanske zajednice sakupila je 40.000 evra u 2018. godini.
Kao primer njihovog rada navodimo kampanju za prikupljanje sred-
stava za izgradnju jednog igrališta u Tuzli. U saradnji sa Fondacijom,
trijatlonac Mladen Nedić počeo je da „prodaje” kilometre, koje će
uspešno savladati tokom trijatlonske trke Iron Man, po ceni od 25
evra za jedan kilometar. Do sada je u okviru kampanje sakupljeno
preko 7000 evra donacija.
Udruženje „Srce za djecu koja boluju od raka” je 2017. godine započe-
lo kampanju „Moja kosa tvoja kosa” za prikupljanje kose od koje bi se
napravile perike za decu koja boluju od raka. Tokom 2018, uspešno
su proširili kampanju na osam gradova širom zemlje i privukli gra-
đane i javne ličnosti na raznim događajima koje su organizovali u
periodu od marta do novembra. Zahvaljujući donacijama oko stotinu
pojedinaca, udruženje je napravilo 24 perike i usrećilo mališane.
Jedna kampanja se izdvaja od ostalih po dubokoj ličnoj posvećeno-
sti pitanju zaštite životne sredine. Nedavno venčani (umetnici) Ena
Mulavdić i Ebrahim Mohammadian Elird odlučili su da bukete cveća
koje bi dobili za venčanje ulože na specifičan način u domenu zaštite
životne sredine: u sadnju drveća. Donirajući novac koji su dobili za
šume Sarajeva, ovaj par i gosti na njihovom venčanju organizovali
su ceremoniju sadnje na obližnjem polju kako bi dali poklon svom
gradu i čitavom svetu.
Podrška lokalnoj
zajednici
Uspešne
kampanje
20 Bosna i Hercegovina daruje 2018 – izveštaj o dobročinstvu
Krajnji korisnici
29.3%
22.6%
16.9%
13.3%
lokalne zajednice
ekonomski ugrožena populacija
populacija sa zdravstvenim problemima
osobe sa invaliditetom
-
ljudi iz drugih zemalja, deca bez
roditeljskog staranja
starija populacija, migranti, samohrani
roditelji, religijske zajednice, talentovani mladi
majke i novorođenčad, žene i deca
koji su preživeli nasilje, deca i mladi
u riziku, opšta populacija, populacija
manjinskih zajednica, nezaposleni,
životinje
5-10%
1-3%
0-1%
3-5%
ostalo
21
Ključne tačke Lokalne zajednice su i dalje glavna kategorija koja najčešće prima
donacije i nalazi se na prvom mestu sa 29,3% akcija davanja. Zatim
sledi populacija sa zdravstvenim problemima (22,6%), ekonomski
ugrožena populacija (16,9%) i na kraju osobe sa invaliditetom (13,3%).
Ove četiri kategorije su ukupno primile 82,1% donacija.
Podaci pokazuju da su darodavci u 2018. pokazali veliko interesova-
nje za probleme sa kojima se suočavaju mnoge male i velike lokalne
zajednice, pojačavši podršku prvenstveno u oblasti obrazovanja. Iako
je pažnja darodavaca ponovo bila usmerena na iste četiri glavne
korisničke grupe, njihov redosled prema broju primljenih donacija je
potpuno drugačiji u odnosu na onaj iz 2017. Iako je prethodne godine
bila na poslednjem mestu, 2018. je populacija iz lokalnih zajednica
dobila najveći deo donacija uz povećanje procenta za više od 12%.
U odnosu na 2017, kategorija populacije sa zdravstvenim problemi-
ma je jedina korisnička grupa koja se zadržala na drugom mestu sa
istim nivoom udela. Prvorangirana grupa prošle godine, odnosno
ekonomski ugrožena populacija je zajedno sa kategorijom osoba sa
invaliditetom došla na dno liste.
Ostale manje podržane korisničke grupe ostaju i istom okviru. Podrš-
ka deci bez roditeljskog staranja i ljudima u drugim zemljama je ma-
nja od 5% za svaku kategoriju pojedinačno, dok su druge korisničke
grupe podržane u procentu od 1,5% ili manje. Međutim, primećuje
se nekoliko promena ove godine. Nezaposleni su se ponovo pojavili
na listi nakon nekoliko godina, dok beskućnici i izbeglice/interno
raseljena lica nisu primili nikakvu podršku ove godine.
8.0%
31.9%
18.9%
17.4%
16.5%
22.6%
22.8%
18.6%
Broj akcija usmeren na ključne korisničke grupe (u %)
2016. 2017. 2018.
Lokalne zajednice
Populacija sa zdravstvenim problemima
Ekonomski ugrožena populacija
Osobe sa invaliditetom
29.3%
22.6%
16.9%
13.3%
22 Bosna i Hercegovina daruje 2018 – izveštaj o dobročinstvu
Upotreba donacija
Dok je tokom prve tri godine praćenja filantropske aktivnosti u BiH
dugoročna podrška postepeno opadala, od 2016. godine, odluka
darodavaca da ulažu strateški ponovo je postala jača.
Ove godine je 38,2% akcija davanja bilo usmereno prema raznim
primaocima u vidu strateškog dugoročnog ulaganja, što u poređenju
sa 2017. predstavlja značajan porast od preko 10%. U pogledu vrste
podrške, donacije opreme su naročito porasle, kao i doniranje usluga.
Iako jednokratna podrška (lečenje, zalihe, humanitarna podrška i re-
šavanje stambenog pitanja pojedinaca) preovlađuje uz pad na 52,3%,
ovo je veoma pozitivan pokazatelj da su darodavci postali svesniji
potreba za ulaganjima koja mogu imati dugoročni uticaj. Konačno,
zahvaljujući otvorenosti medija i zainteresovanih strana da pruže
detaljnije informacije o davanjima, broj akcija za koje se konkretna
upotreba nije mogla utvrditi smanjen je gotovo za pola (9,5%).
Poslovni sektor je oduvek više bio usredsređen na dugoročna da-
vanja, a ove godine još više. U 2018, 60,8% akcija davanja i 79,5%
donirane sume od strane kompanije, korporativnih fondacija i MSP
su zapravo bile u obliku strateškog ulaganja.
Ključne tačke
Prema broju akcija (u %)
dugoročna
jednokratna
nepoznato
52.3%
38.2%
9.5%
23
69.9%
17.6%
12.6%
54.4%
27.8%
17.8%
Upotreba donacija (broj akcija u %)
2016 2017 2018
Jednokratna
Dugoročna
Nepoznato
52.3%
38.2%
9.5%
Primeri
dugoročnih
strateških
ulaganja
S obzirom na to da imaju mogućnosti da strateški ulažu, korporacije
često nastoje da ostvare veći društveni uticaj u okviru svojih proje-
kata KDO. Ove godine se izdvajaju dva projekta dugoročne podrške.
EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. donirali su 47.000 evra
za renoviranje Osnovne škole „Desanka Maksimović” u Dragalovci-
ma. Projekat je obuhvatio celu zgradu škole i okolinu, postavljanje
novog krova, fasade, prozora, kupatila, pa čak i školskog igrališta.
Drugi istaknuti projekat sprovela je fabrika obuće SPORTEK iz Kotor
Varoši u okviru kog je donirala ultrazvučni aparat Domu zdravlja Sveti
Pantelejmon, u vrednosti od 37.000 evra.
Istraživanje Bosna i Hercegovina daruje 2018 – Godišnji izveštaj o dobročinstvu – Glavni nalazi je deo šire inici-
jative za promociju i podsticanje dobročinstva u regionu koju sprovodi fondacija Catalyst Balkans. Istraživanje
koje je u osnovi ove publikacije sprovela je i samu publikaciju izradila je fondacija Catalyst Balkans uz svesrdnu
podršku Fondacije Čarls Stjuart Mot.
Stavovi izneti u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno stavove Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog
Maršalovog fonda SAD ili partnera.
Catalyst Balkans
Takovska 38, Beograd
catalystbalkans.org
givingbalkans.org
Priredili
Tomas Bueno Momčilović
Jelena Bekčić
Urednici
Aleksandra Vesić
Simy Mathews
Beograd, 2019.
Prikupljanje podataka
Zorana Brozović
Goran Bekić
Dizajn
Luka Koković

More Related Content

What's hot

Stanje dobročinstva u Srbiji u 2019.
Stanje dobročinstva u Srbiji u 2019.Stanje dobročinstva u Srbiji u 2019.
Stanje dobročinstva u Srbiji u 2019.Catalyst Balkans
 
Srbija daruje neprofitnom sektoru 2019
Srbija daruje neprofitnom sektoru 2019Srbija daruje neprofitnom sektoru 2019
Srbija daruje neprofitnom sektoru 2019Catalyst Balkans
 
Srbija daruje neprofitnom sektoru, izveštaj za 2018. godinu
Srbija daruje neprofitnom sektoru, izveštaj za 2018. godinuSrbija daruje neprofitnom sektoru, izveštaj za 2018. godinu
Srbija daruje neprofitnom sektoru, izveštaj za 2018. godinuCatalyst Balkans
 
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 31. mart
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 31. martBalkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 31. mart
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 31. martCatalyst Balkans
 
Srbija daruje neprofitnom sektoru
Srbija daruje neprofitnom sektoruSrbija daruje neprofitnom sektoru
Srbija daruje neprofitnom sektoruCatalyst Balkans
 
Odgovor dobročinstva na COVID-19
Odgovor dobročinstva na COVID-19Odgovor dobročinstva na COVID-19
Odgovor dobročinstva na COVID-19Catalyst Balkans
 
Savet za filantropiju: Ključni problemi kojima će se Savet baviti
Savet za filantropiju: Ključni problemi kojima će se Savet bavitiSavet za filantropiju: Ključni problemi kojima će se Savet baviti
Savet za filantropiju: Ključni problemi kojima će se Savet bavitiCatalyst Balkans
 
Filantropija u vreme krize: Odgovor na Kovid-19 u regionu Zapadnog Balkana
Filantropija u vreme krize: Odgovor na Kovid-19 u regionu Zapadnog BalkanaFilantropija u vreme krize: Odgovor na Kovid-19 u regionu Zapadnog Balkana
Filantropija u vreme krize: Odgovor na Kovid-19 u regionu Zapadnog BalkanaCatalyst Balkans
 
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)Catalyst Balkans
 
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinuSrbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinuCatalyst Balkans
 
Srbija daruje 2020 - Infografik
Srbija daruje 2020 - InfografikSrbija daruje 2020 - Infografik
Srbija daruje 2020 - InfografikCatalyst Balkans
 
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 30. novembar
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 30. novembarBalkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 30. novembar
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 30. novembarCatalyst Balkans
 
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - upotreba donacija (31. mart)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - upotreba donacija (31. mart)Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - upotreba donacija (31. mart)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - upotreba donacija (31. mart)Catalyst Balkans
 
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. jul 2021.)
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. jul 2021.)Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. jul 2021.)
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. jul 2021.)Catalyst Balkans
 
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Primaoci donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Primaoci donacija)Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Primaoci donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Primaoci donacija)Catalyst Balkans
 
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (30. jun 2020)
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (30. jun 2020)Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (30. jun 2020)
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (30. jun 2020)Catalyst Balkans
 
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Upotreba donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Upotreba donacija)Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Upotreba donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Upotreba donacija)Catalyst Balkans
 
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 u Srbiji, 30. novembar
 Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 u Srbiji, 30. novembar Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 u Srbiji, 30. novembar
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 u Srbiji, 30. novembarCatalyst Balkans
 
Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okvira
Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okviraUnapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okvira
Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okviraCatalyst Balkans
 
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - primaoci donacija (3. avgust)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - primaoci donacija (3. avgust)Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - primaoci donacija (3. avgust)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - primaoci donacija (3. avgust)Catalyst Balkans
 

What's hot (20)

Stanje dobročinstva u Srbiji u 2019.
Stanje dobročinstva u Srbiji u 2019.Stanje dobročinstva u Srbiji u 2019.
Stanje dobročinstva u Srbiji u 2019.
 
Srbija daruje neprofitnom sektoru 2019
Srbija daruje neprofitnom sektoru 2019Srbija daruje neprofitnom sektoru 2019
Srbija daruje neprofitnom sektoru 2019
 
Srbija daruje neprofitnom sektoru, izveštaj za 2018. godinu
Srbija daruje neprofitnom sektoru, izveštaj za 2018. godinuSrbija daruje neprofitnom sektoru, izveštaj za 2018. godinu
Srbija daruje neprofitnom sektoru, izveštaj za 2018. godinu
 
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 31. mart
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 31. martBalkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 31. mart
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19, 31. mart
 
Srbija daruje neprofitnom sektoru
Srbija daruje neprofitnom sektoruSrbija daruje neprofitnom sektoru
Srbija daruje neprofitnom sektoru
 
Odgovor dobročinstva na COVID-19
Odgovor dobročinstva na COVID-19Odgovor dobročinstva na COVID-19
Odgovor dobročinstva na COVID-19
 
Savet za filantropiju: Ključni problemi kojima će se Savet baviti
Savet za filantropiju: Ključni problemi kojima će se Savet bavitiSavet za filantropiju: Ključni problemi kojima će se Savet baviti
Savet za filantropiju: Ključni problemi kojima će se Savet baviti
 
Filantropija u vreme krize: Odgovor na Kovid-19 u regionu Zapadnog Balkana
Filantropija u vreme krize: Odgovor na Kovid-19 u regionu Zapadnog BalkanaFilantropija u vreme krize: Odgovor na Kovid-19 u regionu Zapadnog Balkana
Filantropija u vreme krize: Odgovor na Kovid-19 u regionu Zapadnog Balkana
 
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Ukupni iznosi donacija)
 
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinuSrbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu
 
Srbija daruje 2020 - Infografik
Srbija daruje 2020 - InfografikSrbija daruje 2020 - Infografik
Srbija daruje 2020 - Infografik
 
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 30. novembar
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 30. novembarBalkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 30. novembar
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 30. novembar
 
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - upotreba donacija (31. mart)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - upotreba donacija (31. mart)Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - upotreba donacija (31. mart)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - upotreba donacija (31. mart)
 
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. jul 2021.)
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. jul 2021.)Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. jul 2021.)
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (31. jul 2021.)
 
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Primaoci donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Primaoci donacija)Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Primaoci donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Primaoci donacija)
 
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (30. jun 2020)
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (30. jun 2020)Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (30. jun 2020)
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 (30. jun 2020)
 
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Upotreba donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Upotreba donacija)Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Upotreba donacija)
Odgovor dobročinstva na COVID-19 (Upotreba donacija)
 
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 u Srbiji, 30. novembar
 Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 u Srbiji, 30. novembar Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 u Srbiji, 30. novembar
Srbija daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 u Srbiji, 30. novembar
 
Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okvira
Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okviraUnapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okvira
Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okvira
 
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - primaoci donacija (3. avgust)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - primaoci donacija (3. avgust)Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - primaoci donacija (3. avgust)
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - primaoci donacija (3. avgust)
 

Similar to Bosna i Hercegovina daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu

Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - izveštaj
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - izveštajDavanje za opšte dobro - Srbija 2016 - izveštaj
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - izveštajCatalyst Balkans
 
Srbija Daruje 2021 - izveštaj o stanju filantropije
Srbija Daruje 2021 - izveštaj o stanju filantropijeSrbija Daruje 2021 - izveštaj o stanju filantropije
Srbija Daruje 2021 - izveštaj o stanju filantropijeCatalyst Balkans
 
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalazi
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalaziSrbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalazi
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalaziCatalyst Balkans
 
Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okvira
Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okviraUnapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okvira
Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okviraCatalyst Balkans
 
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropijeKosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropijeCatalyst Balkans
 
Srbija daruje 2020 - Glavni nalazi
Srbija daruje 2020 - Glavni nalaziSrbija daruje 2020 - Glavni nalazi
Srbija daruje 2020 - Glavni nalaziCatalyst Balkans
 
Stanje dobročinstva u Srbiji u 2018.
Stanje dobročinstva u Srbiji u 2018.Stanje dobročinstva u Srbiji u 2018.
Stanje dobročinstva u Srbiji u 2018.Catalyst Balkans
 
Srbija daruje 2017: Godišnji izveštaj o dobročinstvu - glavni nalazi
Srbija daruje 2017: Godišnji izveštaj o dobročinstvu - glavni nalaziSrbija daruje 2017: Godišnji izveštaj o dobročinstvu - glavni nalazi
Srbija daruje 2017: Godišnji izveštaj o dobročinstvu - glavni nalaziCatalyst Balkans
 
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - glavni nalazi
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - glavni nalaziDavanje za opšte dobro - Srbija 2016 - glavni nalazi
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - glavni nalaziCatalyst Balkans
 
Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
 Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja ženaCatalyst Balkans
 
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 3. avgust
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 3. avgustBalkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 3. avgust
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 3. avgustCatalyst Balkans
 
Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?
Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?
Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?Catalyst Balkans
 
Studija: Siva ekonomija u Srbiji 2017. - karakteristike i obim
Studija: Siva ekonomija u Srbiji 2017. - karakteristike i obimStudija: Siva ekonomija u Srbiji 2017. - karakteristike i obim
Studija: Siva ekonomija u Srbiji 2017. - karakteristike i obimNALED Serbia
 
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2014. godinu
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2014. godinuIzveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2014. godinu
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2014. godinuErste Banka Srbija
 
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2012. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2012. godinuIzveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2012. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2012. godinuErste Banka Srbija
 
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2015. godinu
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2015. godinuIzveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2015. godinu
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2015. godinuErste Banka Srbija
 

Similar to Bosna i Hercegovina daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu (16)

Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - izveštaj
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - izveštajDavanje za opšte dobro - Srbija 2016 - izveštaj
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - izveštaj
 
Srbija Daruje 2021 - izveštaj o stanju filantropije
Srbija Daruje 2021 - izveštaj o stanju filantropijeSrbija Daruje 2021 - izveštaj o stanju filantropije
Srbija Daruje 2021 - izveštaj o stanju filantropije
 
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalazi
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalaziSrbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalazi
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalazi
 
Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okvira
Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okviraUnapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okvira
Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okvira
 
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropijeKosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
 
Srbija daruje 2020 - Glavni nalazi
Srbija daruje 2020 - Glavni nalaziSrbija daruje 2020 - Glavni nalazi
Srbija daruje 2020 - Glavni nalazi
 
Stanje dobročinstva u Srbiji u 2018.
Stanje dobročinstva u Srbiji u 2018.Stanje dobročinstva u Srbiji u 2018.
Stanje dobročinstva u Srbiji u 2018.
 
Srbija daruje 2017: Godišnji izveštaj o dobročinstvu - glavni nalazi
Srbija daruje 2017: Godišnji izveštaj o dobročinstvu - glavni nalaziSrbija daruje 2017: Godišnji izveštaj o dobročinstvu - glavni nalazi
Srbija daruje 2017: Godišnji izveštaj o dobročinstvu - glavni nalazi
 
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - glavni nalazi
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - glavni nalaziDavanje za opšte dobro - Srbija 2016 - glavni nalazi
Davanje za opšte dobro - Srbija 2016 - glavni nalazi
 
Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
 Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
 
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 3. avgust
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 3. avgustBalkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 3. avgust
Balkan daruje: Odgovor dobročinstva na COVID-19 - 3. avgust
 
Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?
Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?
Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?
 
Studija: Siva ekonomija u Srbiji 2017. - karakteristike i obim
Studija: Siva ekonomija u Srbiji 2017. - karakteristike i obimStudija: Siva ekonomija u Srbiji 2017. - karakteristike i obim
Studija: Siva ekonomija u Srbiji 2017. - karakteristike i obim
 
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2014. godinu
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2014. godinuIzveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2014. godinu
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2014. godinu
 
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2012. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2012. godinuIzveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2012. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2012. godinu
 
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2015. godinu
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2015. godinuIzveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2015. godinu
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2015. godinu
 

More from Catalyst Balkans

Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëShqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëCatalyst Balkans
 
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyCatalyst Balkans
 
BiH daruje 2021 - rezime nalaza
BiH daruje 2021 - rezime nalazaBiH daruje 2021 - rezime nalaza
BiH daruje 2021 - rezime nalazaCatalyst Balkans
 
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropijeBiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropijeCatalyst Balkans
 
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëKosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëCatalyst Balkans
 
Giving Kosovo 2021 -Quick Facts
Giving Kosovo 2021 -Quick FactsGiving Kosovo 2021 -Quick Facts
Giving Kosovo 2021 -Quick FactsCatalyst Balkans
 
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of PhilanthropyCatalyst Balkans
 
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of PhilanthropyCatalyst Balkans
 
Giving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Serbia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Serbia 2021 - Report on the State of PhilanthropyCatalyst Balkans
 
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021Catalyst Balkans
 
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијатаСеверна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијатаCatalyst Balkans
 
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of PhilanthropyCatalyst Balkans
 
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of PhilanthropyCatalyst Balkans
 
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalazaCrna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalazaCatalyst Balkans
 
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvuCrna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvuCatalyst Balkans
 
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalazaHrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalazaCatalyst Balkans
 
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyCatalyst Balkans
 
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropijeHrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropijeCatalyst Balkans
 
„Lokalne fondacije u Srbiji”
„Lokalne fondacije u Srbiji”„Lokalne fondacije u Srbiji”
„Lokalne fondacije u Srbiji”Catalyst Balkans
 
Ka općem dobru - Početna analiza percepcija pravno-institucionalnog okvira u ...
Ka općem dobru - Početna analiza percepcija pravno-institucionalnog okvira u ...Ka općem dobru - Početna analiza percepcija pravno-institucionalnog okvira u ...
Ka općem dobru - Početna analiza percepcija pravno-institucionalnog okvira u ...Catalyst Balkans
 

More from Catalyst Balkans (20)

Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëShqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
 
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
 
BiH daruje 2021 - rezime nalaza
BiH daruje 2021 - rezime nalazaBiH daruje 2021 - rezime nalaza
BiH daruje 2021 - rezime nalaza
 
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropijeBiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
 
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëKosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
 
Giving Kosovo 2021 -Quick Facts
Giving Kosovo 2021 -Quick FactsGiving Kosovo 2021 -Quick Facts
Giving Kosovo 2021 -Quick Facts
 
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Giving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Serbia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
 
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијатаСеверна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
 
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalazaCrna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
 
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvuCrna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
 
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalazaHrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
 
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
 
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropijeHrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
 
„Lokalne fondacije u Srbiji”
„Lokalne fondacije u Srbiji”„Lokalne fondacije u Srbiji”
„Lokalne fondacije u Srbiji”
 
Ka općem dobru - Početna analiza percepcija pravno-institucionalnog okvira u ...
Ka općem dobru - Početna analiza percepcija pravno-institucionalnog okvira u ...Ka općem dobru - Početna analiza percepcija pravno-institucionalnog okvira u ...
Ka općem dobru - Početna analiza percepcija pravno-institucionalnog okvira u ...
 

Bosna i Hercegovina daruje 2018: Izveštaj o dobročinstvu

 • 1. 1Tokom 2018. godine Catalyst Balkans je pratio medijske izveštaje o lokalnim individualnim i korporativnim dobrotvornim davanjima u Bosni i Hercegovini, kao i davanjima iz dijaspore. Ova brošura prikazuje ključne podatke i glavne nalaze istraživanja. IZVEŠTAJ O DOBROČINSTVU GLAVNI NALAZI 2018 2.032 broj zabeleženih akcija 7,9 miliona € procenjena darovana suma 2,3 € prosečna donacija po pojedincu 33,1% povećanje od 2017. godine 59,3% FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 35,1% REPUBLIKA SRPSKA 0,9% DISTRIKT BRČKO 3,8% VAN BIH 0,9% VIŠE REGIONA BIH Geografska raspodela
 • 2. 2 Bosna i Hercegovina daruje 2018 – izveštaj o dobročinstvu Uvodne napomene Nakon tendencije opadanja u 2015. i 2016. godini i napretka u 2017. godini, ove godine dobročinstvo u Bosni i Hercegovini nastavilo je da jača i razvija se, uz znatna poboljšanja u nekoliko oblasti. Jača podrška obrazovanju i povećana strateška ulaganja su samo neke od karakteristika vredne pomena. Pored toga, medijska pokrivenost dobrotvornih davanja, što je naš primarni izvor informacija, bila je sveobuhvatnija i intenzivnija. Za razliku od nekoliko drugih zemalja u regionu gde je u nekim situacijama bilo problematično sakupiti informacije i proveriti ih, u BiH to nije bio slučaj. Interesovanje koje su mediji pokazali za ovu temu (što se vidi na osnovu broja i kvaliteta priloga), kao i donekle veća spremnost zainteresovanih strana da podele informacije, omogućili su detaljan uvid u podatke o dobro- tvornim davanjima tokom 2018. godine. Međutim, i dalje ima prostora za poboljšanje naročito u pogledu jačanja pomoći usmerene na neke od manje podržanih tema i kori- sničkih grupa, kao i u pogledu širenja partnerstava između poslovnog i neprofitnog sektora i uvek poželjne veće transparentnosti podataka. Ovaj izveštaj je pripremljen uz pomoć baze podataka Giving Balkans koja ostaje najpouzdaniji izvor podataka o dobrotvornim davanjima u regionu. Zbog nepostojanja zvaničnih podataka, Catalyst Balkans koristi alternativne načine prikupljanja podataka, pre svega medijske izveštaje, a zatim i ostale dostupne izvore podataka. Podaci iz ovog izveštaja su prikupljeni praćenjem elektronskih, štampanih i onlajn medija na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 1. januara do 31. decembra 2018. godine. U tom periodu, ukupno 7404 unosa podataka koji se odnose na dobrotvorna davanja svih tipova darodavaca je obrađeno u bazi podataka Giving Balkans, od čega su 2032 jedinstvene akcije. Ova metodologija ima određena ograničenja, među kojima je najvaž- nije to što mediji ne beleže sve donacije date u dobrotvorne svrhe. Ipak, smatramo da istraživanje daje dovoljno pouzdan uvid u naj- važnije aspekte dobrotvornih davanja, jer dobijene brojke, iako nisu sveobuhvatne, daju minimum relevantnih pokazatelja. Na primer, ako govorimo o broju dobrotvornih akcija, sa sigurnošću možemo tvrditi da broj koji smo naveli je minimalni broj sprovedenih akcija. To isto važi za gotovinske iznose, aktere i slično. Stoga se ovi podaci mogu koristiti kao pokazatelji minimalnog stepena razvoja davanja za opšte dobro u Bosni i Hercegovini. Metodologija
 • 3. 3 Ključne tačke U 2018. godini, zabeleženo je ukupno 2032 jedinstvene akcije dobro- tvornog davanja u Bosni i Hercegovini. Učestalost davanja porasla je za 29% od 2017. godine, što je dovelo do porasta zabeležene i procenjene darovane sume. Procenjujemo da je darovano više od 7,9 miliona evra, što predstavlja značajan porast od 33,3% u odnosu na prošlu godinu. Najveći i blago uvećani procenat akcija davanja usmeren je na Federaciju Bosne i Hercegovine (59,3%), a zatim na Republiku Srpsku (35,1%), gde je prisutan blagi pad. Broj akcija usmerenih na Distrikt Brčko i na više regiona u zemlji ostao je isti kao prošle godine. Podrška je bila češća van BiH (3,8%), dok je Sarajevo kao prestonica zadržalo nivo darivanja iz 2017. godine sa 16,7% akcija. Kada je reč o učestalosti davanja, raspored ključnih darodavaca u BiH ostaje isti kao prošle godine. Iako u manjem procentu, građani i dalje imaju najveće učešće sa 48,5% akcija. Neznatan pad u aktivnosti se takođe uviđa kod poslovnog sektora, koji zauzima drugo mesto na listi ključnihdarodavaca(31,3%).Sadrugestrane,pojedinačnidarodavci,kao i mešoviti darodavci, povećali su učešće i ostvarili 8,3% i 9,2% akcija. U odnosu na zabeleženu sumu, građani su znatno povećali učešće (37%), štoihjedovelonavrhlistedarodavaca.Zahvaljujućivelikombrojuindivid- ualnih novčanih doprinosa iz dijaspore, primećuje se i povećano učešće individualnih darodavaca – 14%, dok je poslovni sektor u padu sa 29,9% udela. Kada govorimo o mešovitim darodavcima, uprkos ovogodišnjem nižem nivou davanja, oni i dalje ostvaruju značajno učešće – 17,7%. Od četiri ključne teme, samo je za obrazovanje zabeleženo povećano interesovanje darodavaca (17,8%), što je ovo temu postavilo na treće mesto u okviru liste. Pored toga, zdravstvo se i dalje najviše podržava sa 26,3%akcijadavanja,nakončegasledipodrškamarginalizovanimgrupa- ma sa 23,4%. Smanjenje siromaštva je tema koje je najmanje podržana ove godina, sa samo 8,7% akcija davanja. Važno je konstatovati da su u 2018.nekedrugetemevišeprivuklepažnjudarodavacanegoprethodne godine, naročito kultura i umetnost, javna infrastruktura i sport. U smislu redosleda, lista primalaca ostala je ista. Najveći procenat akcija davanja usmeren je na pojedince/porodice, uz porast na 37%. Takođe seprimećujepovećanjekodlokalnih/nacionalnihvlasti(5,6%)kojezauzi- maju četvrto mesto, dok drugoplasirane neprofitne organizacije (32,4%) beleže blag pad. Institucije imaju isti nivo podrške kao i prošle godine. Kada je reč o državi kao primaocu (što podrazumeva kumulativnu po- Nivo aktivnosti Darodavci Teme Geografska raspodela Primaoci
 • 4. 4 Bosna i Hercegovina daruje 2018 – izveštaj o dobročinstvu dršku institucijama i lokalnim/nacionalnim vlastima), možemo zaključiti da se učestalost podrške poboljšala (29,1%). Kao i prethodnih godina, u 2018. neprofitne organizacije zauzele su dru- go mesto u pogledu interesovanja darodavaca i učestalosti podrške, sa 32,4%ukupnihakcijadavanja.Međutim,procenatakcijajedonekleopao. Građaninajvišepodržavajuneprofitneorganizacije,doksuakcijeukojima su aktivno učestvovali mešoviti darodavci postale brojnije – zabeležene su inicijative u lokalnim zajednicama i kampanje velikih razmera. Ponovo je uspostavljen veoma pozitivan trend od 2016. godine: proce- nat akcija koje podrazumevaju dugoročna strateška davanja rastao je iz godine u godinu, dostigavši 38,2% 2018. godine. Darodavci postaju sve odlučniji u nameri da ulažu strateški kako bi podržali akcije u zajed- nicama. Istovremeno, jednokratna pomoć je u padu sa 52,3% akcija, a uglavnom se ostvaruje u vidu zaliha i pomoći za lečenje ljudi sa zdravst- venim problemima. Godina 2018. bila je prekretnica u rangiranju korisničkih grupa: ove godine je najveći procenat akcija davanja (29,3%) bio usmeren na pop- ulaciju iz lokalnih zajednica, a ovo je prvi put od 2013. godine da je ova korisnička grupa bila najviše podržana. Sa potpuno istim procentom kao u 2017. godini, populacija sa zdravstvenim problemima zauzela je drugo mesto, a prate je kategorije ekonomski ugrožene populacije i osoba sa invaliditetom. Nivo transparentnosti podataka o dobrotvornim davanjima u Bosni i Hercegovini u 2018. nije se promenio u odnosu na prethodnu godinu. Ostaojena47,4%akcijadavanjazakojesunavedenipodaciodarovanim sumama. Ovo je najveći do sada zabeleženi procenat za BiH i odražava prilično dobar nivo transparentnosti. Ukupno gledano, uz povećanu aktivnost i značajnije darovane sume, 2018. je bila godina rasta u pogledu dobročinstva u BiH. Građani su na- jčešći i najdarežljiviji darodavci, vodeći u podršci zdravstvu koje nastavlja da bude najprioritetnija tema. Kao i prethodne godine, akcije davanja najčešće su bile usmerene na pojedince i porodice, dok je pojačana podrška obrazovanju postavila populaciju iz lokalnih zajednica na vrh liste korisničkih grupa. Konačno, kao veoma pozitivan aspekt izdvajamo činjenicu da je nivo strateškog ulaganja (uglavnom od strane poslovnog sektora) znatno povećan. Neprofitne organizacije Upotreba donacija Krajnji korisnici Transparentnost podataka
 • 5. 5 Masovna davanja Poslovni sektor Mešoviti darodavci Pojedinci Privatne fondacije Ostalo % zabeležene sume % akcija 48.5 31.3 9.2 8.3 0.3 2.4 37.0 29.9 17.7 14.0 0.2 1.2 64.3% 14.3% 12.5% 48.2% 35.1% 6.8% 52.0% 34.9% 5.5% 27.2% 38.3% 1.5% Darodavci Učešće različitih tipova darodavaca Ključni trendovi u pogledu različitih tipova darodavaca Broj zabeleženih akcija (u %) Zabeležena darovana suma (u%) 2016. 2016. 2017. 2017. 2018. 2018. Masovna davanja Poslovni sektor Pojedinci Masovna davanja Poslovni sektor Pojedinci 48.5% 31.3% 8.3% 37.0% 29.9% 14.0%
 • 6. 6 Bosna i Hercegovina daruje 2018 – izveštaj o dobročinstvu Ključne tačke U 2018. godini zabeleženo je više akcija davanja – ukupno 2032, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja ogroman skok od 28,9%. U pogledu darovane sume, i zabeležena i procenjena suma su veće nego prošle godine. Uz uvećanje od 18,8%, zabeleženo je preko 5,6 miliona evra, dok se na osnovu transparentnosti iznosa procenjuje da je u 2018. godini donirano više od 7,9 miliona evra u Bosni i Herce- govini. Procenjena darovana suma je znatno veća od prošlogodišnje i to za 33,3%. Ovu godinu obeležili su građani kako u učestalosti davanja tako i u učešću u zabeleženoj darovanoj sumi. U pogledu broja akcija davanja, učešće građana je blago opalo (za 3,5%), ali uprkos tome, građani, kroz akcije masovnog davanja, ostaju najčešći darodavci sa udelom od 48,8% u ukupnoj zabeleženoj sumi. Zatim sledi poslovni sektor, koji takođe pokazuje neznatno smanjenje (31,3%), dok pojedinačni i mešoviti darodavci beleže povećano učešće sa 8,3% i 9,2% akcija davanja. Mešoviti darodavci su naročito bili aktivni ove godine, daju- ći doprinos lokalnim zajednicama za razne inicijative koje sprovode neprofitne organizacije. Podaci o darovanoj sumi pokazuju da su građani ponovo ove godine bili najdarežljiviji, slično situaciji iz 2016. i 2014. godine. Učešće od 37% u ukupnoj zabeleženoj sumi predstavlja visok porast u odnosu na 2017, budući da je suma za gotovo 10% veća. Međutim, procenat akcija je nešto niži nego prošle godine usled povećane aktivnosti me- šovitih darodavaca (čemu je značajno doprinelo pokretanje projekta Lonac početkom 2018. godine). Sa druge strane, davanje poslovnog sektora opada, pri čemu udeo iznosi 29,9%. Ako bolje pogledamo, podaci pokazuju da jedinstvena davanja poslovnog sektora nisu bila toliko značajna kao prošle godine. To se ne može reći za pojedinačne darodavce koji su, zahvaljujući pojačanoj aktivnosti, zabeležili veliko povećanje učešća od 14% ukupne zabeležene sume. Kada je reč o me- šovitim darodavcima, uprkos većem učešću, njihov udeo u darovanoj sumi bio je manji ove godine (17,7%). Kao i 2017, privatne fondacije kao darodavci nisu ostvarile značajan broj akcija ili značajno učešće u zabeleženoj sumi – u oba aspekta ostale su ispod 1%. Darodavci iz dijaspore širom sveta zadržali su prošlogodišnji nivo aktivnosti sa 7,1% akcija davanja. Međutim, zahvaljujući značajnim doprinosima pojedinačnih darodavaca radu narodnih kuhinja, udeo dijaspore u zabeleženoj sumi povećao se sa 6% u 2017. na 24,3% u 2018. godini.
 • 7. 7 Tri vodeća primaoca donacija (broj akcija u %) Tri vodeće teme (broj akcija u %) Tri vodeće ciljne grupe (broj akcija u %) Profili najčešćih darodavaca: Poslovni sektor Primeri davanja poslovnog sektora neprofitne organizacije podrška marginalizovanim grupama osobe sa invaliditetom institucije obrazovanje lokalne zajednice pojedinci/porodice zdravstvo ekonomski ugrožena populacija 53.3% 34.9% 55.0% 33.2% 27.0% 14.2% 9.7% 8.6% 8.2% U partnerstvu sa mrežom SIGN, Fondacija Mozaik organizovala je dodelu nagrada za dobročinstvo DOBRO kako bi svake godine na- gradila kompanije i pojedince za njihovu podršku opštem dobru u Bosni i Hercegovini. Nagrade su dobile četiri kompanije za aktivnosti koje su sprovele u 2018. godini. Bosna Bank International (BBI) dobila je nagradu za dobročinstvo u kategoriji velikih preduzeća, zahvaljujući radu u okviru Dobrotvornog fonda BBI. Opšta podrška od strane BBI podrazumeva stipendije za decu, informisanje javnosti o aspektima preduzetništva i podršku novim preduzećima u vidu obezbeđivanja sredstava i mentorstva. Ove godine, najviše aktivnosti bilo je usmereno na pomoć ugroženoj
 • 8. 8 Bosna i Hercegovina daruje 2018 – izveštaj o dobročinstvu deci. U okviru tri različite inicijative u novembru (uključujući prihode od Sajma halal industrije u Sarajevu), BBI je pružila podršku udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka” i organizaciji „SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina” u vidu donacije vredne skoro 9000 evra. U junu, banka je takođe donirala 15 krava selima širom zemlje, obezbeđujući preko potrebnu podršku ugroženim seoskim porodicama. Preduzeće R&S d.o.o. Sarajevo dobilo je nagradu za dobročinstvo u kategoriji srednjih preduzeća za mnogobrojne stipendije koje svake godine obezbeđuje ekonomski ugroženoj deci. U istoj kategoriji, pre- duzeće Bauerfeind dobilo je nagradu za volonterski rad za pomoć u podizanju nivoa svesti o zdravstvenim problemima i za sponzorisanje sportskih klubova za osobe sa invaliditetom i osobe koje boluju od dijabetesa. Sparkasse Bank dd B&H primila je nagradu za korpora- tivno volontiranje u kategoriji velikih preduzeća za profesionalne usluge koje su njeni zaposleni pružali mladim preduzetnicima, pored volonterskih inicijativa u oblasti zaštite životne sredine u kojima redovno učestvuju. U kategoriji korporativnih darodavaca sa velikim brojem donacija izdvaja se Mikrokreditno društvo Mikrofin koje je podržalo više od 20 škola, biblioteka i drugih organizacija iznosom od preko 36.000 evra u vidu sredstava, opreme i zaliha. U 2018, društvo je dalo doprinos u vidu IT opreme, knjiga, opreme za muzičke instrumente i didaktičkog materijala, koji su prvenstveno bili namenjeni osnovnom obrazovanju mladih građana. Addiko Bank a.d. takođe je sprovela niz aktivnosti širom Bosne i Hercegovine, koje su najviše bile usmerene na pomoć deci iz lokalnih zajednica. U leto iste godine, Addiko je donirala 15.800 evra lokalnoj zajednici Starčevica za preko potrebnu opremu za igra- lišta, dok je na jesen izdvojila 1000 evra za podršku projektu „Užine” koji je pokrenulo udruženje Pomozi.ba kako bi pomoglo ekonomski ugroženoj deci u seoskim područjima. Banka je takođe pokazala najveću aktivnost u vidu svog velikog višegodišnjeg programa kor- porativnog volontiranja pod nazivom „Addiko Cares”, tokom kojeg su zaposleni donirali svoje vreme i veštine za 14 vrtića i neprofitnih organizacija širom zemlje, završivši godinu na zanimljiv način. Iako MSP nekad prođu nezapaženo, njihovo dobročinstvo je ove godine zaista bilo vidljivo. Kampanja udruženja Omnia za izgradnju i renoviranje igrališta u selu Ortiješ fokusirala se na privlačenje po- slovnih aktera različitih veličina kako bi doprineli poboljšanju života dece. Tri MSP – Beton Galić d.o.o., HE-SAND d.o.o. i STARK Solutions d.o.o. – pomogla su izgradnju obezbeđivanjem sredstava ili materijala i tako dala neophodni doprinos čitavom projektu. Pored toga, projekat za pomoć naselju Lazarevo pod nazivom „Obojimo sivo” takođe je podrazumevao saradnju profitnih i neprofitnih aktera, velikih i malih.
 • 9. 9 Zahvaljujući pomoći tri MSP –MB Impeks d.o.o., Centrum Trade d.o.o. i Mavas d.o.o. – između ostalih, igrališta su sagrađena pre proleća, tačno na vreme da ih meštani mogu koristiti. Aktivnosti kompanije BH Telecom u okviru KDO ove godine dostigle su vrednost veću od 500.000 evra u vidu donacija za opremu i zali- he. Većina sredstava izdvojena je kroz pozive za prijavljivanje, koje kompanija organizuje već nekoliko godina. Dominantne teme ove godine bile su spremnost na vanredne situacije, digitalno obrazovanje i narodne kuhinje, u okviru kojih je kompanija opremila informatičke kabinete u 64 osnovne škole, obezbedila opremu za vatrogasne jedinice i spasilačke službe, kao i namirnice za pripremu obroka u narodnim kuhinjama. Ovo je jedna od najvećih donacija u zemlji u pogledu sredstava, geografskog obuhvata i strateške upotrebe, koja pokazuje koliko su značajne donacije poslovnog sektora. Raiffeiesen Bank d.d. Bosna i Hercegovina takođe je organizovala veliki poziv za sponzorstvo i donacije u 2018. godini. Obuhvativši pet oblasti – obrazovanje, kulturu, humanitarne akcije, sport i zaštitu životne sredine – banka je dodelila sredstva kako bi pomogla da 65 organizacija nastavi sa radom. Primaoci su uglavnom bile neprofitne organizacije i institucije, uključujući (među mnogim drugima) Dis – Pozorište mladih iz Banja Luke, biblioteku za osobe sa oštećenim vidom u Sarajevu i udruženje Most. Davanja kroz pozive za prijavljivanje
 • 10. 10 Bosna i Hercegovina daruje 2018 – izveštaj o dobročinstvu Profili najčešćih darodavaca: Masovna davanja Tri vodeća primaoca donacija (broj akcija u %) Tri vodeće teme (broj akcija u %) Tri vodeće ciljne grupe (broj akcija u %) pojedinci/porodice smanjenje siromaštva osobe sa invaliditetom neprofitne organizacije zdravstvo ekonomski ugrožena populacija institucije podrška marginalizovanim grupama populacija sa zdravstvenim problemima 57.1% 42.9% 36.2% 29.3% 21.2% 22.1% 11.0% 12.7% 15.2% Primeri masovnih davanja Za razliku od prethodnih godina, u 2018. godini bilo je nekoliko pri- mera gde su masovna davanja značajno doprinela projektima od velikog društvenog značaja. Jedan primer je saradnja između različitih aktera sa ciljem poboljšanja javne infrastrukture, što nije uobičajena inicijativa. Prepoznavši potrebu za izgradnjom puteva u selima Brđani i Vidovići u Kozarcu, članovi planinarskog društva Mrakovica Kozarac sakupili su više od 21.000 evra u tu svrhu zahvaljujući meštanima koji su bili posvećeni ovom cilju. Kako je kampanja sve više napredovala, opština Prijedor, u kojoj se nalazi Kozarac, donirala je ostatak sredsta- va, preostalih približno 60%, čime se ostvarilo uspešno partnerstvo između države i njenih građana na inicijativu jednog udruženja.
 • 11. 11 Još jedan primer je i podrška radu narodnih kuhinja širom zemlje koju su zajednički pružile neprofitna zajednica i populacija iz ra- znih gradova. U Banja Luci, Fondacija Mozaik je sakupila 1500 evra za kuhinju „Obrok ljubavi” zahvaljujući SMS porukama poslatim na broj namenjen za ovu akciju. Istovremeno je organizovala radionice, sportske događaje, prikupljanje hrane, pa čak i operske koncerte kako bi pridobila što veću podršku i što više podigla nivo svesti. U Novom Sarajevu, udruženje Pomozi.ba je organizovalo nekoliko bazara i radionica kako bi prikupilo sredstva i obučilo volontere za rad u lokalnoj kuhinji koja redovno dobija podršku od meštana. Na kraju, u Livnu su razni akteri organizovali koncerte za podršku jednoj srednjoj stručnoj školi koja redovno deli obroke. Poljoprivrednici i ratni veterani u Tuzli direktno su donirali proizvode sa svojih farmi narodnoj kuhinji Tuzla Imaret. Neke kampanje bile su posvećene često zastupljenim temama poput lečenje, dok su druge bile okrenute specifičnijim temama. Kada je reč o lečenjima, porodica dečaka (Emir Buza) koji boluje od jedne retke vrste raka prikupila je neverovatnih 132.000 evra, pri čemu je kam- panja udruženja Pomozi.ba doprinela sa dodatnih 36.000 evra. Slično ovome, izdvajamo kampanju udruženja Pomozi.ba zahvaljujući kojoj je uspešno sakupljeno 73.000 evra za lečenje šestomesečnog Arslana Kulačića, a još jedna uspešna kampanja sakupila je oko 59.000 evra za Hajra Mušića kome je bila neophodna operacija. Nešto specifičnije teme bile su istraživanja i stipendije. Snežana Gajić, majka devetnaestogodišnje Milane Gajić koja boluje od retke Lafora bolesti, uspešno je aktivirala dobrotvorni broj u Bosni i Hercegovini uz pomoć kojeg sakuplja sredstva za istraživanje i razvijanje ekspe- rimentalnog leka za tu bolest. U februaru, suma je dostigla 14.700 evra koji su prosleđeni Bolnici za bolesnu decu – SickKids u Kanadi, čiji lekari predvode ovo istraživanje. Dražana Perković, misionarka u Africi, usredsredila je svoj rad na dodelu stipendija devojčicama u Beninu, koje treba da zadovolje i njihove osnovne potrebe poput odeće i higijenskih i zdravstvenih proizvoda. Zahvaljujući aktivnosti građana BiH, obezbeđeno je 26 stipendija u vrednosti od 12.000 evra. Ono što je zajedničko pojedincima kojima je Fondacija Mozaik uručila nagradu za dobročinstvo DOBRO je da su svi oni osnivači neprofitnih or- ganizacijakrozkojedonirajusvojevreme.Najistaknutijimladipredvodnik u neprofitnom sektoru je Ibro Puce, predsednik udruženja „Zajedno za našgrad”izSarajeva.Ibrojedobionagraduukategorijimladihfilantropa (od 17 do 35 godina) za uspešno prikupljanje sredstava za renoviranje kompletnenarodnekuhinjeuMostaruujunu2018,poreddrugihinicija- tivapodrškekojejepokrenuo.RamoHastor,osnivačiposvećenivolonter Fondacije Hastor, dobio je nagradu za individualni doprinos filantropiji Doprinosi pojedinaca
 • 12. 12 Bosna i Hercegovina daruje 2018 – izveštaj o dobročinstvu Davanja dijaspore (za osobe starije od 35 godina). On je obezbedio stipendije i mentorstvo za preko 2000 dece iz ekonomski ugroženih porodica širom Bosne i Hercegovine. Direktorka udruženja „Pravi put” iz Gruda, Žana Alpeza, dobitnica je na- gradezapojedinačnidoprinosrazvojufilantropije.Onajetakođepoznata po svom konstantnom i istrajnom volonterskom radu na pomaganju osobama sa invaliditetom, kao i u pružanju podrške u oblasti zdravstva i brige o životinjama, između ostalog. Isto tako, troje članova porodice Ćorović iz Banja Luke primili su nagradu za porodični doprinos razvoju filantropije zato što su uložili više od 2500 sati volonterskog rada u pret- hodnoj godini. Tatjana i njena deca, Anastasija i Aleksandar, osnivači su udruženja „Srce na dlanu”. U vreme kada su migranti sa Bliskog istoka boravili u kampu blizu Velike Kladuše,AsimLatić,vlasnikrestoranaLatan,počeojesvakodnevnodadeli besplatne obroke toj zajednici. U početku je pravio obroke i za goste i za ugrožene, ali kada je broj besplatnih obroka premašio 250, odlučio je da zatvorirestoranufebruaruiposvetiseobezbeđivanjuobrokazamigran- te. Do sredine 2018, Asim Latić i njegov tim su pripremili 68.000 obroka za ugrožene, a u tome su im pomogli udruženje Pomozi.ba i građani. Ove godine, najviše je bila aktivna dijaspora u Severnoj Americi. Kanađa- ninporeklomizBosneiHercegovine,AganHodžićjeusvomtestamentu ostavio 590.000 evra za tri narodne kuhinje, nakon smrti 2018. godine. Podelivši iznos na tri jednaka dela, Narodna kuhinja Stari grad Sarajevo, Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet i Crveni krst Federacije Bosne i Hercegovine nastaviće da obezbeđuju obroke ugroženima, za- hvaljujući pozamašnoj investiciji koju je kao legat ostavio Agan Hodžić. Grupe iz SAD takođe su značajno doprinele. Među njima je i Zajednica Bošnjaka Džordžije, koja je osnovala dobrotvorni fond u Atlanti pre više oddeceniju,krozkojipomažestudentima,migrantima,porodicamakoje su povratnici i ekonomski ugroženoj populaciji. U 2018. podržali su 103 porodice u 46 gradova u Bosni i Hercegovini sa ukupno 138.000 evra u vidu stipendija i pomoći. Još jedna zajednica iz Sent Luisa organizovala je dobrotvornu večeru i tako prikupila sredstva za porodice koje su uče- stvovaleuemisiji„Ispunimiželju”,dokjeUdruženjekrajiškihSrba„Prelo” iz Čikaga tokom godine sakupilo 12.000 evra za pojedince i udruženja u Livnu i širem području.
 • 13. 13 Ključne teme sezonska davanja sport, javna infrastruktura upravljanje vanrednim situacijama, kultura i umetnost religijske aktivnosti, nezavisni mediji, ljudska prava, istorijsko nasleđe, zaštita životne sredine, ekonomski razvoj, briga o životinjama 5-10% 17.8% 8.7% 23.4% 26.3% 1-3% 0-1% 3-5% zdravstvo ostalo smanjenje siromaštva obrazovanje podrška marginalizovanim grupama (broj akcija u %)
 • 14. 14 Bosna i Hercegovina daruje 2018 – izveštaj o dobročinstvu I ove godine su četiri glavne podržane teme privukle pažnju da- rodavaca, i čine ukupno 76,2% svih akcija dobrotvornog davanja: zdravstvo (26,3%), podrška marginalizovanim grupama (23,4%), ob- razovanje (17,8%) i smanjenje siromaštva (8,7%). Ove godine je redosled malo drugačiji, pri čemu su zdravstvo i po- drška marginalizovanim grupama ponovo zauzeli prva dva mesta, dok su obrazovanje i smanjenje siromaštva zamenili pozicije, pa je smanjenje siromaštva palo na poslednje mesto. Sve ključne teme osim obrazovanje beleže smanjenje podrške. Interesovanje darodavaca za oblast obrazovanja povećalo se za 7,7% od 2017. Mnogo veća pomoć, kako dugoročna tako i jednokratna, bila je usmerena na obrazovne institucije u lokalnim zajednicama, a podrška je dolazila i u vidu pomoći pojedincima u obrazovne svrhe. Darodavci iz poslovnog sektora opredelili su se za pružanje strateške pomoći naročito u oblasti obrazovanja i obezbeđivanja opreme. Manje podržane teme ove godine uključuju istorijsko nasleđe, ljud- ska prava i nezavisne medije, koji nisu bili u zastupljeni od 2015, ali su ove godine ponovo dospeli u fokus. Podaci govore o tome da su darodavci ove godine bili više zainteresovani za kulturu i umetnost, javnu infrastrukturu i sport, dok je kod ostalih tema primetna mala razlika u procentima. 43.8% 24.9% 5.5% 12.7% 30.9% 28.9% 10.1% 11.9% Broj akcija usmerenih na ključne teme (u %) Ključne tačke Theme 2016. 2017. 2018. Zdravstvo Podrška marginalizovanim grupama Obrazovanje Smanjenje siromaštva 26.3% 23.4% 17.8% 8.7%
 • 15. 15 Primaoci donacija Tipovi primalaca donacija (broj akcija u %) 37.0% 32.4% 23.5% 5.6% 1.5% pojedinci/porodice neprofitne organizacija institucije lokalne/nacionalne vlasti ostalo
 • 16. 16 Bosna i Hercegovina daruje 2018 – izveštaj o dobročinstvu 58.8% 22.1% 16.6% 0.6% 35.3% 34.1% 24.5% 2.5% Broj akcija usmerenih na različite kategorije primalaca donacija (u %) 2016. 2017. 2018. Pojedinci/porodice Neprofitne organizacije Institucije Lokalne/nacionalne vlasti 37.0% 32.4% 23.5% 5.6% Ključne tačke U odnosu na 2017, redosled primalaca prema interesovanju daro- davaca ostao je isti. Akcije dobrotvornog davanja su najčešće bile usmerene na pojedince i porodice, uz blago povećanje u odnosu na prošlu godinu – 37% ukupno zabeleženih akcija. Podrška je najvećim delom obezbeđivana u vidu zaliha i lečenja osoba sa zdravstvenim problemima. Udeo neprofitnih organizacije beleži blag pad ali ostaje na drugom mestu sa 32,4% zabeleženih akcija. Institucije su zadržale isti nivo podrške kao u 2017. godini (23,5% akcija), dok je u slučaju lokalnih/ nacionalnih vlasti ona porasla na 5,6%. Shodno tome, davanja državi (što podrazumeva i institucije i lokalne/nacionalne vlasti) su u porastu – ove godine su darodavci podržali državu u 29,1% svih zabeleženih akcija. Institucije su bile najčešći primaoci u oblasti obrazovanja, dok su za porast kod lokalnih/nacionalnih vlasti uglavnom zaslužne kapitalne investicije.
 • 17. 17 30.0% 44.1% 12.6% 6.5% ostalo podrška marginalizovanim grupama zdravstvo obrazovanje smanjenje siromaštva 6.8% Ključne teme koje podržavaju neprofitne organizacije (broj akcija u %) Neprofitne organizacije u 2018. godini U kategoriju neprofitnih organizacija spadaju organizacije civilnog društva, strane organizacije poput UNICEF-a i privatne fondacije. Nakon prošlogodišnjeg primetnog porasta procenta akcija sprove- denih od strane neprofitnih organizacija, 2018. beleži blagi pad. Ipak, sa 32,4% akcija, neprofitne organizacije su zauzele drugo mesto na listi darodavaca. Neprofitne organizacije nastavljaju da šire svoj rad i aktivnosti, uspeš- no privlačeći darodavce kroz akcije prikupljanja sredstava, događaje i kampanje, i time ostvaruju dugotrajna partnerstva sa ostalim ak- terima sa glavnim ciljem da se podrže akcije od izuzetnog značaja za lokalne zajednice. Neprofitne organizacije su svojim radom prvenstveno podržale marginalizovane grupe, koje su, kao i 2017, dobile najviše donacija od neprofitnih organizacija (44,1%). Zatim slede zdravstvo (12,6%) i smanjenje siromaštva (6,8%) sa umanjenim procentom akcija, dok je interesovanje za oblast obrazovanja poraslo na 6,5%. Među ostalim Ključne tačke
 • 18. 18 Bosna i Hercegovina daruje 2018 – izveštaj o dobročinstvu Partnerstva poslovnog i neprofitnog sektora temama izdvajamo sport, čiji procenat postaje značajniji (10%), pri čemu je zabeležena veća podrška lokalnim sportskim klubovima i inicijativama za promociju sporta. Ako detaljnije analiziramo korisničke grupe koje dobijaju donacije od neprofitnih organizacija, možemo primetiti drugačiji redosled nego u 2017. godini: ove godine najviše koristi imala je populacija iz lokalnih zajednica u odnosu na ukupan broj akcija neprofitnih orga- nizacija – 25,4%. Pored toga, podrška je usmeravana na ekonomski ugroženu populaciju u 21,9% akcija davanja, osobe sa invaliditetom (17,5%) i populaciju sa zdravstvenim problemima (16,9%). Spisak ostalih korisničkih grupa ostaje dugačak, uz dve novine ove godine: nezaposleni i deca i mladi u riziku. Postoje primaoci koji ove godine nisu bili u fokusu darodavaca – izbeglice / interno raseljena lica. Građani su i dalje ti koji najviše podržavaju rad i ciljeve neprofitnih or- ganizacija sa 43,9% akcija davanja, a prati ih poslovni sektor sa 32.1%. Kod obe grupe vodećih darodavaca primećuje se pad u procentima, dok, sa druge strane, mešoviti darodavci beleže znatan porast i uče- šće u 16,3% akcija usmerenih ka neprofitnim organizacijama. Ovaj procenat je zapravo uvećan zahvaljujući pojačanim aktivnostima u okviru raznih inicijativa u lokalnim zajednicama, pri čemu su događaji i kampanje okupili veliki broj darodavaca na jednom mestu, kako građana tako i aktera iz poslovnog sektora. Zahvaljujući bolje strukturisanim i transparentnijim akcijama pri- kupljanja sredstava u 2018, nekoliko domaćih udruženja podržano je u okviru više akcija davanja: udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka” koje pomaže deci oboleloj od raka, čuveno udruženje Pomo- zi.ba koje pomaže ne samo ekonomski ugroženim osobama već i osobama sa zdravstvenim problemima, udruženje građana „Mozaik prijateljstva” koje pruža usluge narodne kuhinje, organizacija „SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina”, udruženje roditelja dece obolele od malignih bolesti „Iskra”, i Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS koji pomaže u rešavanju migrantske krize. Od privatnih fondacija, IN Fondacija – fondacija za unapređenje so- cijalne inkluzije dece i mladih u Bosni i Hercegovini, izdvaja se kao čest primalac, kao i Fondacija lokalne demokratije (Sigurna kuća) koja pomaže osobama koje su preživele porodično nasilje. Dvodecenijski rad organizacije „SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina” često je bio u fokusu poslovnog sektora. Međutim, neke kompanije su se odlučivale da ulažu u domaće neprofitne organizacije više od ostalih, i time pomagale da deca bez roditeljskog staranje imaju bolju budućnost. Kompanije kao što su Bosnalijek, Bingo Export-Import
 • 19. 19 Tuzla, Raiffeisen Bank, i Violeta doo nastavile su svoja višegodišnja ulaganja u organizaciju „SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina”, za- jedno donirajući više od 45.000 evra u 2018. godini. Program „Lonac” koji vodi fondacija Mozaik pomogao je da 269 projekata dobije podršku od građana iz lokalnih zajednica i kom- panija u 40 opština u Bosni i Hercegovini. Sâm program se fokusira na ostvarivanje potreba lokalnih zajednica, što podrazumeva nova igrališta, osvetljenje za košarkaške terene, časove samoodbrane ili aktivnosti fizičkog vaspitanja za decu. Više od 100.000 evra uloženo je zahvaljujući kampanjama za prikupljanje sredstava (odnosno akci- jama masovnog davanja) i direktnim donacijama poslovnog sektora. Fondacija tuzlanske zajednice igra značajnu ulogu u jačanju lokalne zajednice svog grada. Programi koje oni koordinišu obogaćuju filan- tropsko okruženje Tuzle kroz finansiranje, mentorstva i aktiviranje, što često podrazumeva učešće građana i sufinasiranje građanskih inicijativa. Zahvaljujući davanjima od strane kompanija i građana, Fondacija tuzlanske zajednice sakupila je 40.000 evra u 2018. godini. Kao primer njihovog rada navodimo kampanju za prikupljanje sred- stava za izgradnju jednog igrališta u Tuzli. U saradnji sa Fondacijom, trijatlonac Mladen Nedić počeo je da „prodaje” kilometre, koje će uspešno savladati tokom trijatlonske trke Iron Man, po ceni od 25 evra za jedan kilometar. Do sada je u okviru kampanje sakupljeno preko 7000 evra donacija. Udruženje „Srce za djecu koja boluju od raka” je 2017. godine započe- lo kampanju „Moja kosa tvoja kosa” za prikupljanje kose od koje bi se napravile perike za decu koja boluju od raka. Tokom 2018, uspešno su proširili kampanju na osam gradova širom zemlje i privukli gra- đane i javne ličnosti na raznim događajima koje su organizovali u periodu od marta do novembra. Zahvaljujući donacijama oko stotinu pojedinaca, udruženje je napravilo 24 perike i usrećilo mališane. Jedna kampanja se izdvaja od ostalih po dubokoj ličnoj posvećeno- sti pitanju zaštite životne sredine. Nedavno venčani (umetnici) Ena Mulavdić i Ebrahim Mohammadian Elird odlučili su da bukete cveća koje bi dobili za venčanje ulože na specifičan način u domenu zaštite životne sredine: u sadnju drveća. Donirajući novac koji su dobili za šume Sarajeva, ovaj par i gosti na njihovom venčanju organizovali su ceremoniju sadnje na obližnjem polju kako bi dali poklon svom gradu i čitavom svetu. Podrška lokalnoj zajednici Uspešne kampanje
 • 20. 20 Bosna i Hercegovina daruje 2018 – izveštaj o dobročinstvu Krajnji korisnici 29.3% 22.6% 16.9% 13.3% lokalne zajednice ekonomski ugrožena populacija populacija sa zdravstvenim problemima osobe sa invaliditetom - ljudi iz drugih zemalja, deca bez roditeljskog staranja starija populacija, migranti, samohrani roditelji, religijske zajednice, talentovani mladi majke i novorođenčad, žene i deca koji su preživeli nasilje, deca i mladi u riziku, opšta populacija, populacija manjinskih zajednica, nezaposleni, životinje 5-10% 1-3% 0-1% 3-5% ostalo
 • 21. 21 Ključne tačke Lokalne zajednice su i dalje glavna kategorija koja najčešće prima donacije i nalazi se na prvom mestu sa 29,3% akcija davanja. Zatim sledi populacija sa zdravstvenim problemima (22,6%), ekonomski ugrožena populacija (16,9%) i na kraju osobe sa invaliditetom (13,3%). Ove četiri kategorije su ukupno primile 82,1% donacija. Podaci pokazuju da su darodavci u 2018. pokazali veliko interesova- nje za probleme sa kojima se suočavaju mnoge male i velike lokalne zajednice, pojačavši podršku prvenstveno u oblasti obrazovanja. Iako je pažnja darodavaca ponovo bila usmerena na iste četiri glavne korisničke grupe, njihov redosled prema broju primljenih donacija je potpuno drugačiji u odnosu na onaj iz 2017. Iako je prethodne godine bila na poslednjem mestu, 2018. je populacija iz lokalnih zajednica dobila najveći deo donacija uz povećanje procenta za više od 12%. U odnosu na 2017, kategorija populacije sa zdravstvenim problemi- ma je jedina korisnička grupa koja se zadržala na drugom mestu sa istim nivoom udela. Prvorangirana grupa prošle godine, odnosno ekonomski ugrožena populacija je zajedno sa kategorijom osoba sa invaliditetom došla na dno liste. Ostale manje podržane korisničke grupe ostaju i istom okviru. Podrš- ka deci bez roditeljskog staranja i ljudima u drugim zemljama je ma- nja od 5% za svaku kategoriju pojedinačno, dok su druge korisničke grupe podržane u procentu od 1,5% ili manje. Međutim, primećuje se nekoliko promena ove godine. Nezaposleni su se ponovo pojavili na listi nakon nekoliko godina, dok beskućnici i izbeglice/interno raseljena lica nisu primili nikakvu podršku ove godine. 8.0% 31.9% 18.9% 17.4% 16.5% 22.6% 22.8% 18.6% Broj akcija usmeren na ključne korisničke grupe (u %) 2016. 2017. 2018. Lokalne zajednice Populacija sa zdravstvenim problemima Ekonomski ugrožena populacija Osobe sa invaliditetom 29.3% 22.6% 16.9% 13.3%
 • 22. 22 Bosna i Hercegovina daruje 2018 – izveštaj o dobročinstvu Upotreba donacija Dok je tokom prve tri godine praćenja filantropske aktivnosti u BiH dugoročna podrška postepeno opadala, od 2016. godine, odluka darodavaca da ulažu strateški ponovo je postala jača. Ove godine je 38,2% akcija davanja bilo usmereno prema raznim primaocima u vidu strateškog dugoročnog ulaganja, što u poređenju sa 2017. predstavlja značajan porast od preko 10%. U pogledu vrste podrške, donacije opreme su naročito porasle, kao i doniranje usluga. Iako jednokratna podrška (lečenje, zalihe, humanitarna podrška i re- šavanje stambenog pitanja pojedinaca) preovlađuje uz pad na 52,3%, ovo je veoma pozitivan pokazatelj da su darodavci postali svesniji potreba za ulaganjima koja mogu imati dugoročni uticaj. Konačno, zahvaljujući otvorenosti medija i zainteresovanih strana da pruže detaljnije informacije o davanjima, broj akcija za koje se konkretna upotreba nije mogla utvrditi smanjen je gotovo za pola (9,5%). Poslovni sektor je oduvek više bio usredsređen na dugoročna da- vanja, a ove godine još više. U 2018, 60,8% akcija davanja i 79,5% donirane sume od strane kompanije, korporativnih fondacija i MSP su zapravo bile u obliku strateškog ulaganja. Ključne tačke Prema broju akcija (u %) dugoročna jednokratna nepoznato 52.3% 38.2% 9.5%
 • 23. 23 69.9% 17.6% 12.6% 54.4% 27.8% 17.8% Upotreba donacija (broj akcija u %) 2016 2017 2018 Jednokratna Dugoročna Nepoznato 52.3% 38.2% 9.5% Primeri dugoročnih strateških ulaganja S obzirom na to da imaju mogućnosti da strateški ulažu, korporacije često nastoje da ostvare veći društveni uticaj u okviru svojih proje- kata KDO. Ove godine se izdvajaju dva projekta dugoročne podrške. EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. donirali su 47.000 evra za renoviranje Osnovne škole „Desanka Maksimović” u Dragalovci- ma. Projekat je obuhvatio celu zgradu škole i okolinu, postavljanje novog krova, fasade, prozora, kupatila, pa čak i školskog igrališta. Drugi istaknuti projekat sprovela je fabrika obuće SPORTEK iz Kotor Varoši u okviru kog je donirala ultrazvučni aparat Domu zdravlja Sveti Pantelejmon, u vrednosti od 37.000 evra. Istraživanje Bosna i Hercegovina daruje 2018 – Godišnji izveštaj o dobročinstvu – Glavni nalazi je deo šire inici- jative za promociju i podsticanje dobročinstva u regionu koju sprovodi fondacija Catalyst Balkans. Istraživanje koje je u osnovi ove publikacije sprovela je i samu publikaciju izradila je fondacija Catalyst Balkans uz svesrdnu podršku Fondacije Čarls Stjuart Mot. Stavovi izneti u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno stavove Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD ili partnera.
 • 24. Catalyst Balkans Takovska 38, Beograd catalystbalkans.org givingbalkans.org Priredili Tomas Bueno Momčilović Jelena Bekčić Urednici Aleksandra Vesić Simy Mathews Beograd, 2019. Prikupljanje podataka Zorana Brozović Goran Bekić Dizajn Luka Koković