Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Примачи

Од 30 март до 3 август беа донирани вкупно EUR 63.227.972 за да се отстранат штетните ефекти на коронавирусот во Западен Балкан.

Во Србија, Црна Гора, Косово и Северна Македонија најголема поддршка добија локалните и националните влади, додека во Хрватска и Босна и Херцеговина, институциите беа најмногу поддржани примачи на донации. Во Албанија, најголемата сума беше насочена кон непрофитни организации.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Примачи

  1. 1. Србија Босна и Херцеговина Црна Гора Косово Албанија Северна Македонија Хрватска Од 30 март до 3 август беа донирани вкупно за да се отстранат штетните ефекти на коронавирусот во Западен Балкан. Во Србија, Црна Гора, Косово и Северна Македонија најголема поддршка добија локалните и националните влади, додека во Хрватска и Босна и Херцеговина, институциите беа најмногу поддржани примачи на донации. Во Албанија, најголемата сума беше насочена кон непрофитни организации. ПРИМАЧИ Поддржано од Имплементирано од givingbalkans.org ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19 EUR 63.227.972 26,5% 3,9% 53,8% 13,8% 2,1% 41,6% 22,4% 21,5% 14,0% 0,4% 57,1% 0,2% 36,6% 6,1% 0,0% 59,5% 13,5% 10,1% 16,6% 0,3% 50,5% 5,8% 41,7% 1,9% 0,1% 62,0% 19,3% 10,3% 7,5% 0,9% 9,1% 0,8% 85,3% 4,8% 0,1% 17,6% 12,3% 48,2% 20,0% 2,0% 2,7% 34,8% 39,1% 23,4% 0,0% 13,9% 27,0% 50,6% 7,1% 1,5% 10,8% 1,3% 41,5% 46,4% 0,0% 17,2% 37,6% 28,0% 14,0% 3,2% 24,6% 0,4% 71,4% 1,0% 2,6% 34,5% 8,2% 41,3% 14,5% 1,5% Институции Поединци или фамилии Локални и национални власти Непрофитни организации Разно [% на регистрирана сума] Институции Поединци или фамилии Локални и национални власти Непрофитни организации Разно [% на регистрирани случаи] Институции Поединци или фамилии Локални и национални власти Непрофитни организации Разно [% на регистрирани случаи] Институции Поединци или фамилии Локални и национални власти Непрофитни организации Разно [% на регистрирана сума] Институции Поединци или фамилии Локални и национални власти Непрофитни организации Разно [% на регистрирани случаи] Институции Поединци или фамилии Локални и национални власти Непрофитни организации Разно [% на регистрирана сума] Институции Поединци или фамилии Локални и национални власти Непрофитни организации Разно [% на регистрирани случаи] Институции Поединци или фамилии Локални и национални власти Непрофитни организации Разно [% на регистрирана сума] Институции Поединци или фамилии Локални и национални власти Непрофитни организации Разно [% на регистрирани случаи] Институции Поединци или фамилии Локални и национални власти Непрофитни организации Разно [% на регистрирани случаи] Институции Поединци или фамилии Локални и национални власти Непрофитни организации Разно [% на регистрирани случаи] Институции Поединци или фамилии Локални и национални власти Непрофитни организации Разно [% на регистрирана сума] Институции Поединци или фамилии Локални и национални власти Непрофитни организации Разно [% на регистрирана сума] Институции Поединци или фамилии Локални и национални власти Непрофитни организации Разно [% на регистрирана сума]

×