Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raport anual 2011

429 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raport anual 2011

 1. 1. PROFESIONALISM RESPONSABILITATE ADAPTABILITATECARPATICA S.C. CARPATICA ASIG S.A. ASIGGRUP FINANCIAR CARPATICA
 2. 2. 1 3 51113131416161719212327 CUPRINS / SUMMARY
 3. 3. MESAJUL DIRECTORULUI CHAIRMANS MESSAGE 2011 a fost un an dificil pentru domeniul asigurărilor. În contextul trendului descendent înregistrat de piaţa asigurărilor, Carpatica Asig a reuşit să se menţină în TOP 10- Asigurări Generale. Cu riscul scăderii volumului de prime brute subscrise la asigurările auto, am adoptat în 2011 o politică de asanare a portofoliului, prin abordarea mai prudentă a potenţialului asigurabil, şi renunţarea la clienţii cu o daunalitate ridicată. Totodată, am încercat menţinerea la un nivel suportabil de către clienţi a tarifelor la asigurările auto. Am înregistrat o creştere notabilă pe sectorul asigurărilor de locuinţe, obligativitatea legală fiind un stimulent şi în achiziţionarea poliţelor facultative. Pe parcursul anului 2011, am implementat măsuri importante în strategia de abordare a clienţilor şi am intensificat procesul de modernizare a infrastructurii informatice. Am investit, de asemenea, în perfecţionarea pregătirii profesionale a angajaţilor noştri, creând astfel o echipă capabilă să răspundă provocărilor pieţei.Pornind de la aceste premise, în 2012 principalele obiective sunt diversificarea şi echilibrareaportofoliului, îmbunătăţirea relaţiei cu partenerii noştri brokerii de asigurări, consolidarea portofoliuluide produse oferite, creşterea nivelului de satisfacţie a clienţilor şi implementarea unei strategii solidede resurse umane care să conducă la creşterea performanţelor şi atragerea în companie a unorspecialişti care să aducă plus-valoare.Carpatica Asig este pregătită să răspundă provocarilor pieţei printr-o echipă competitivă, o strategiede afaceri focusată pe client şi prin consolidarea parteneriatelor în piaţa asigurărilor generale. Doresc tuturor clienţilor, colaboratorilor şi partenerilor noştri succes şi prosperitate în 2012 ! MARIANA FLUCUŞ, DIRECTOR GENERAL1 RAPORT ANUAL 2011
 4. 4. MESAJUL DIRECTORULUI CHAIRMANS MESSAGE 2011 was a difficult year for the insurance business. In this context of downward trend, registered by the insurance market, Carpatica Asig managed to maintain its position in Top 10 - General Insurance companies. Assuming the risk of decrease in volume of gross written premiums for motor insurance, in 2011 we adopted a policy of improving the portfolio, due to more cautious approach of the insurable potential, and renouncing to those with a high rate of damages. Also, we tried to maintain a tolerable level of auto insurance rates to customers. We registered a visible increase in 2011 in the sector of home insurance, legal obligation acting as an incentive for purchasing voluntary policies as well. During 2011, we implemented significant measures in the customers approach strategy and we stepped up the modernization of IT infrastructure. We also invested in professional training of our employees, creating a team capable of responding to market challenges. Based on these assumptions, in 2012 the main objectives are: portfolio diversification and balancing, improving relationship with our partners- insurance brokers, strengthening products portfolio, increasing level of customer satisfaction and implementing a solid human resources policy, leading to increased performance and attracting in the company of professionals who bring added value. Carpatica Asig is ready to meet the market challenges with a competitive team, a business strategy focused on customer and by strengthening partnerships in the general insurance market. I wish all customers, employees and partners a successful and prosperous year 2012! MARIANA FLUCUŞ, GENERAL MANAGER CARPATICA ASIGRAPORT ANUAL 2011 2
 5. 5. PREZENTAREA COMPANIEI COMPANY PRESENTATION Suntem prezenţi de 16 ani pe piaţa asigurărilor, timp în care am dobândit experienţa, credibilitate şi notorietate. Portofoliul de produse complex, permanent reactualizat pentru a face faţa celor mai ridicate exigenţe ale pieţei, ne-a consolidat imaginea de companie dinamică, adaptată nevoilor clienţilor. Dispunem de o reţea naţională extinsă, care permite o eficienţă şi o flexibilitate sporite, prin proximitate şi prin ajustarea rapidă a ofertelor la cerinţele clienţilor. Strategia de business pe care o promovăm este în acord cu valorile fundamentale ale companiei, definitorii în relaţia cu clienţii, partenerii şi angajaţii: Profesionalism: principalul tel pe care îl urmărim zi de zi este să fim mai eficienţi, mai prompţi faţă de clienţii care ne-au acordat încrederea, dar şi faţa de cei care nu au ales încă serviciile noastre. Responsabilitate: angajamentul nostru este acela de a satisface nevoile clienţilor noştri, angajament ce reprezintă garanţia performanţelor noastre. Adaptabilitate: prin produse de asigurare complexe, uşor de configurat în funcţie de nevoile de asigurare ale fiecărui client, dar şi prin portofoliul de produse extins, continuu reactualizat. Dinamism: caracteristică esenţială, pusă în centrul preocupărilor noastre pe tot parcursul dezvoltării unui produs, de la elaborare până la vânzare şi soluţionarea daunelor. Structura acţionariatului Consiliul de administraţie Echipa managerialăSC Atlassib SRL SIBIU - 92,42% Preşedinte: llie Carabulea Director general: Mariana Flucuş SCTranscarSRLSIBIU - 6,97% Membrii: Ana Stancu Director economic: Marius Mutiu Corneliu Tănase - 0,08% Georgeta Crideanu Conducător activitate subscriere: Alin Albu - 0,53% Elena Rusu Mihaela Popelca Maria Hadăr3 RAPORT ANUAL 2011
 6. 6. PREZENTAREA COMPANIEI COMPANY PRESENTATION We have been present on the insurance market for the last 16 years, during which we gained experience, credibility and reputation. Comprehensive product portfolio, constantly updated to meet the highest demands of the market, enhanced our image of dynamic company, tailored to customer needs. We have an extensive national network, which allows increased efficiency and flexibility by proximity and adjusting quickly the offers to our customers’ requests. Business strategy we promote is consistent with the companys core values, defining the relationship with customers, partners and employees: Professionalism: the main goal that we pursue every day is to be more efficient, prompt toward customers who gave us trust, but also to those who have not yet chosen our services. Responsibility: Our commitment is to satisfy our customers, commitment representing our performance guarantee. Adaptability: the complex insurance products easily configured according to each clients insurance needs, but also through expanded product portfolio, continuously updated. Dynamism: the essential characteristic, placed in the center of our concerns throughout the development of products, from elaboration to sale and settlement of claims. Shareholders Board of Administration Managing Team President: llie Carabulea General Manager: Mariana Flucuş SC Atlassib SRL SIBIU - 92,42% Members: Ana Stancu Chief Financial Officer: Marius Mutiu SCTranscarSRLSIBIU - 6,97% Georgeta Crideanu Underwriting manager: Corneliu Tănase - 0,08% Elena Rusu Mihaela Popelca Alin Albu - 0,53% Maria HadărRAPORT ANUAL 2011 4
 7. 7. PORTOFOLIU DE PRODUSE PORTFOLIO STRUCTURE Structura portofoliului1 Asigurări de accidente şi boală2 Asigurări de sănătate Asigurarea voluntară de sănătate3 Asigurări de mijloace de transport terestru (altele decât feroviare) Asigurarea autovehiculelor pentru avarii şi furt (CASCO) Asigurarea de asistenţă rutieră5 Asigurări de mijloace de transport aerian7 Asigurări de bunuri în tranzit Asigurarea bunurilor pe timpul transportului intern şi internaţional pe cale terestră, aeriană, coletărie poştală, maritimă şi fluvială – CARGO Asigurarea pe timpul transportului a banilor şi a altor valori8 Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale Asigurarea locuinţei şi a bunurilor casnice Asigurarea bunurilor şi a altor valori depozitate în seifuri, case de bani, casete valori Asigurări culturilor agricole Asigurarea animalelor (mamifere, peşti, păsări, albine)9 Asigurări de bunuri (altele decât cele din clasele 3-7) din alte cauze decât cele prevăzute la pct. 8) Asigurarea locuinţei şi a bunurilor casnice Asigurarea bunurilor şi a altor valori depozitate în seifuri, case de bani, casete valori Asigurarea culturilor agricole Asigurarea animalelor (mamifere, pesti, pasari, albine)10 Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule Asigurarea RCA Asigurarea Carte verde Asigurarea de frontieră Asigurarea CMR11 Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian13 Asigurări de răspundere civilă generale (altele decât cele de la pct 10-12) Asigurarea de răspundere civilă generală Asigurarea de răspundere civilă a proprietarilor de câini periculoşi şi agresivi Asigurarea de răspundere civilă profesională (avocaţi, notari, experţi contabili, evaluatori, lichidatori, medici, administratori, intermediari asigurări, medici veterinari, operatori transport)14 Asigurarea de credite Asigurarea pentru riscul de neplată a creditelor Asigurarea privind riscul de neplată a ratelor de leasing la contractele de leasing financiar Asigurarea pentru riscul insolvabilităţii agenţiilor de turism15 Asigurări de garanţii Asigurări de asistenţă a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absenţelor18 de la domiciliu ori de la locul de reşedinţă permanentă Asigurarea medicală pentru călătorii în străinatate Asigurarea medicală pentru cetăţenii străini în România Asigurarea riscului de anulare a călătoriei5 RAPORT ANUAL 2011
 8. 8. PORTOFOLIU DE PRODUSE PORTFOLIO STRUCTURE Portfolio structure 1 Accidents and sickness insurance 2 Health insurance Voluntary health insurance 3 Land vehicles insurance (other than railway) Motor insurance for damage and theft (CASCO) Road assistance insurance 5 Air transport Insurance 7 Insurance of goods in transit Property insurance during transportation by land, air, post, sea and river - CARGO Insurance during the transport of money and other items of value 8 Fire and other natural disasters Insurance of house and household goods Property insurance and other values stored in vaults, safes, boxes values Crop insurance Animals insurance (mammals, fish, birds and bees) 9 Goods insurance (others than classes 3-7) for reasons other than those specified in section 8 Insurance of house and household goods Property insurance and other values stored in vaults, safes, boxes values Crop insurance Animals insurance (mammals, fish, birds and bees)10 Liability insurance for motor vehicles MTPL insurance Green card insurance Border Insurance CMR Insurance (Of transporters as carriers for the goods carried)11 Liability Insurance for Air transport13 General liability insurance (other than those in section 10-12) General Liability Insurance Liability insurance to owners of aggressive and perilous dogs Professional Indemnity Insurance (lawyers, notaries, accountants,appraisers, liquidators, doctors, administrators, insurance intermediaries, veterinarians, transport operators)14 Credits insurance Insurance for credit risk of default Insurance the risk of default of the leasing to finance leases Insolvency risk insurance travel agencies15 Guarantees insurance Providing assistance to people in need while traveling or away from home or place of18 permanent residence Medical insurance for traveling abroad Medical insurance for foreign citizens in Romania Insurance of risk cancellations of trips abroadRAPORT ANUAL 2011 6
 9. 9. PORTOFOLIU DE PRODUSE PORTFOLIO’S STRUCTURE 2010 2011Portofoliu de asigurări / Portfolios structure 291,981,491 100.00% 199,855,904 100.00%Prime brute subscrise (LEI-RON)Asigurări medicale 3,067,467 1.05% 2,781,657 1.39%Medical InsuranceAsigurări de accidente şi boală 500,963 0.17% 656,968 0.33%Illness and Accident InsuranceAsigurări de sănătate 0 0.00% 0 0.00%Health insurancesAsigurări de mijloace de transport terestru 18,645,351 6.39% 11,573,430 5.79%Mottor hull insuranceAsigurări de bunuri în tranzit, inclusiv mărfuritransportate, bagaje şi orice alte bunuri 51,032 0.02% 21,078 0.01%Transit goods, inclusively transported goods, iugangeand any other goods insuranceAsigurări de daune la proprietăţi 63,122 0.02% -1,634 0.00%Property insuranceAsigurări de incendiu şi calamităţi naturale 5,078,755 1.74% 8,904,817 4.46%Fire and Allied Perils insuranceAsigurări de răspundere dvilă a autoturismelor 262,234,748 89.81% 174,075,091 87.10%MTPL (Motor third party liability)Asigurări de răspundere civilă generală 1,902,426 0.65% 1,532,405 0.77%General third party liabilityAsigurări de credite şi garanţii 437,627 0.15% 312,092 0.16%Credit and Surety InsuranceAlte asigurări 0 0,00% 0 0.00%Others7 RAPORT ANUAL 2011
 10. 10. RAPORT ANUAL 2011 8
 11. 11. REASIGURAREA PORTOFOLIULUI CARPATICA ASIG PORTFOLIO REINSURANCE OF CARPATICA ASIG Programul de reasigurare adoptat pentru 2011 Reinsurance program adopted in 2011 aimed, a urmărit ca şi până acum, să contribuie în cel as before, to contribute in the highest degree mai ridicat grad posibil la stabilitatea financiară possible to the companys financial stability. by a companiei prin pregătirea unor programe de preparing reinsurance programs to better reasigurare care să răspundă cât mai bine meet the protection needs of the company, nevoilor de protecţie ale companiei, capabilă able to meet promptly, in consequence, to all să onoreze, în consecinţă, cu promptitudine requests for compensation. toate cererile de despăgubire. In order to increase our capacity to subscribe În vederea creşterii capacităţii noastre de and protection of insurance portfolio, much of subscriere şi protecţiei portofoliului de the insurance risks taken by us were given to asigurări, o mare parte din riscurile de leading European reinsurers such as Partner asigurare preluate de noi au fost cedate către Re, Score, Hannover Re, Polish Re, Sirius, Vig reasiguratori europeni de prim rang precum : Re. They are rated by Standard & Poors with Partner Re, Scor, Hannover Re, Polish Re, ratings ranging from A-and A +, which signifies Sirius, Vig Re. Acestia sunt cotaţi de către strong financial security. Agentia Standard & Poor’s cu rating-uri cuprinse între A- si A+, aceasta semnificând The company has signed contracts of securitate financiară puternică. reinsurance for part of the portfolio and with leading companies from the local market Societatea mai are încheiate contracte de (Omniasig-Vienna Insurance Group). reasigurare pentru o parte din portofoliu și cu companii de top de pe piața internă (Omniasig-Viena Insurance Group). Portofoliile incluse în reasigurare sunt: The main reinsured portfolios are: • Asigurarea de mijloace de transport terestru • Motor own damage insurance (CASCO) (CASCO) • Motor third party liability insurance (RCA) • Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) • Property insurance • Asigurarea de incendiu şi calamităţi naturale • Agriculture insurance (crops and livestock) • Asigurări agricole (Culturi şi Animale) • Insurance of transporters as carriers for the carried goods (CMR) • Asigurarea de răspundere civilă a cărăuşului pentru mărfurile transportate • Insurance of goods during transportation (CMR) (CARGO) • Asigurarea mărfurilor pe timpul transportului • Contractors all risk insurance (CAR) (CARGO) • Airports civil liability insurance • Asigurarea lucrărilor de construcţii-montaj (LCM) • Health insurance • Asigurarea de răspundere aeroportuară • Asigurarea medicală de călătorie9 RAPORT ANUAL 2011
 12. 12. CARPATICA ASIG GRUP FINANCIAR CARPATICARAPORT ANUAL 2011 10
 13. 13. BILANT CONTABIL - FORMAT SCURT ACCOUNTING BALANCE - SHORT FORMATACTIV Imobilizări necorporale / Intangible assets 340,897 Imobilizări corporate / Tangible assets 29,454,886 Imobilizări financiare / Financial assets 38,573,587 Total I imobilizări / Imobilizations 68,369,370 Rezerve teh. ced. reasig. / Technical 20,381,525 reserves ced. reinsurance Total II rezerve the. ced. reasig. / Technical 20,381,525 reserves ced. reinsurance Creanţe asig. directe / Receivables direct 52,943,718 insurances Creanţe din cadrul grupului / Receivables 0 group Alte creanţe / Other receivables 38,861,738 Total III creanţe / Debts 91,805,456 Stocuri /Stocks 141,340 Casa şi conturi la bănci / Cash in hand and 70,689,774 bank acounts Alte elem activ / Other assets elements 0 Total IV alte active / Other assets 70,831,114 Cheltuieli în avans / Expenses in advance 13,225,136 Total V cheltuieli în avans / Expenses in 13,225,136 advance Total activ / Asset 264,612,60111 RAPORT ANUAL 2011
 14. 14. BILANT CONTABIL - FORMAT SCURT ACCOUNTING BALANCE - SHORT FORMAT PASIV Capital social subscris / Issued capital 20,800,000 Rezerve de reevaluare / Reevealuation 13,783,313 reserves Rezerve legale / Legal reserves 2,872,085 Alte rezerve / 354,068 Rezultatul reportat (profit) / Reported results 26,368,097 Rezultatul exerciţiului (pierdere) / The result 4,553,952 ofexerdse Repartizarea profitului / Distribution of profit 0 Capitaluri proprii I / Equity capitals I 59,623,611 Rezervă de primă / Premium reserve 75,005,012 Rezervă matematică / Mathematical reserve 0 Rezervă de daune-asig. gen / Outstanding 114,144,468 claims reserves Rezervă de catastrofă / Catastrophic reserve 1,927,864 Rezervă de egalizare / 767,427 Alte rezerve tehnice / Other technical reserves 0 Total rezerve tehnice II / Total technical 191,844,771 reserves II Datorii reasigurabile / Reinsurance liability 2,459,071 Alte datorii (inclusiv fiscale şi către CSA) / 6,798,534 Other liabilities (including fiscal and to CSA) Total datorii III (term, scurt) / Total liabilities III 9,257,605 (short term) Venituri în avans / Revenues in advance 3,886,614 Total venituri în avans / Total revenues in 3,886,614 advance Total pasiv / Total equity and liability 264,612,601RAPORT ANUAL 2011 12
 15. 15. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI - FORMA SCURTA PROFIT AND LOSS ACCOUNT - SHORT FORM Total venituri (LEI-RON) / Total income (LEI-RON) 246,151,507 Prime de asigurare / Insurance premiums 199,855,904 Venituri financiare / Financial income 7,524,281 Venituri din reasigurare / Income from reinsurance 3,399,872 Alte venituri / Other Income 35,371,450 Total cheltuieli (lei-ron) / Total expenditure (lei-ron) 250,705,459 Prime cedate în reasigurare / Ceded reinsurance premiums 9,272,474 Rezerve tehnice / Technical reserves 20,436,603 Daune plătite / Damages paid 115,376,343 Cost de achiziţie / Acquisition cost 50,700,945 Cost de administrare / Administration cost 46,337,705 Alte cheltuieli 8,581,389 Profit brut / Gross profit - 4,553,951 Impozit pe profit / Corporation tax 0 Pierdere 4,553,951REZERVE TEHNICETECHNICAL RESERVES 2010 2011 Rezerve tehnice (LEI)-brute 171,905,667 100.00% 191,844,771 100.00% Technical provisions (LEI) Rezerve de primă /Premium reserves 86,904,284 50.55% 75,005,012 39.10% Rezerve de daună /Outstanding claims reserves 77,258,645 44.94% 114,144,468 59.50% Rezerva de catastrofă / Catastrophic reserves 1,876,861 1.09% 1,927,864 1.00% Alte rezerve -egalizare/ Other reserves 5,865,877 3.41% 767,427 0.40%13 RAPORT ANUAL 2011
 16. 16. STRUCTURA CHELTUIELILOR EXPENSES STRUCTURE Cheltuieli (LEI-RON) / Expenses 2010 2011 Total cheltuieli/ Total expenses 296,082,558 100.00% 250,705,459 100.00% Cheltuieli administrative 67,312,471 22.73% 46,337,705 18.48% Administration costs Cheltuieli financiare 2,267,155 0.77% 1,401,563 0.56% Financial expenses Cheltuieli daune auto 85,846,855 28.99% 111,222,817 44.36% Motor paid claims Cheltuieli daune la asigurări de accidente 62,751 0.02% 61,519 0.02% Accident and health paid claims Cheltuieli daune alte riscuri 8,035,783 2.71% 4,092,007 1.63% Other paid claims Cedări în reasigurări 7,595,462 2.57% 9,272,474 3.70% Ceded reinsurance premium Cheltuieli cu rezerva de primă 5,991,828 2.02% -11,899,272 -4.75% Premium reserves Cheltuieli cu rezerva de daună 26,951,424 9.10% 20,730,944 8.27% Claims reserves Alte cheltuieli / Other expenses 2,018,829 31.08% 69,485,702 27.72%RAPORT ANUAL 2011 14
 17. 17. STRUCTURA CHELTUIELILOR EXPENSES STRUCTURE 2010 2011 Daune plătite pe produse an 2010 comparativ cu anii precedenţi 93,945,389 100% 115,376,343 100% Paid daims in 2010 by products compared to the previous years Asigurări de accidente şi boală 62,752 0.07% 61,519 0.05% Illness and Accident insurance Asigurări de mijloace de transport terestru 11,132,272 11.85% 8,630,613 7.48% Mottor hull insurance Asigurări de daune la proprietăţi 15,041 0.02% 28,280 0.02% Property insurance Asigurări de incendiu şi calamităţi naturale 4,761,893 5.07% 219,715 0.19% Fire and Allied Perils insurance Asigurări de răspundere civilă a autovehiculelor 74,714,583 79.53% 102,592,204 88.92% MTPL (Motor third party liability) Asigurări de răspundere civilă generală 13,183 0.01% 29,917 0.03% General third party liability Asigurări de credite şi garanţii 2,299,039 2.45% 2,876,538 2.49% Credit and Surety insurance Asigurări medicale de călătorie 946,626 1.01% 934,755 0.81% Travel health insurance Alte asigurări / Others 0 0.00% 2,802 0.00%15 RAPORT ANUAL 2011
 18. 18. INDICATORI ECONOMICI ECONOMIC INDICATORS Indicatori economici (LEI-RON) / Economic indicators 2010 2011 (LEI-RON) Prime brute subscrise / Gross written premium 291,981,491 199,855,904 Prime brute încasate / Gross collected premium 296,272,555 205,200,405 Prime brute nete de reasigurare / Gross premiums net 284,386,029 190,583,430 of reinsurance Rezerve tehnice totale / Technical reserves 171,905,667 191,844,771 Venituri financiare / Financial income 11,860,907 7,524,281 Disponibilităţi băneşti şi plasamente financiare / Rank deposits and cash in hand and financial 128,015,270 109,263,361 investments Total active/ Total assets 247,031,376 246,612,601 Profit înainte de impozitare (Profit brut) / Gross profit 32,701,662 - 4,553,952 (before tax) PLASAMENTE INVESTITIONALE INVESTMENTS Valoare plasament la Randamentul obţinut Tip plasament / Investment 31.12.2010 / Investment în anul 2011/ Income value at 31.12.2010 from invest in 2011 Titluri de stat / State title 17,785,134 299,816 Depozite şi conturi curente la instituţii de credit / 70,517,410 5,936,622 Current deposits and acounts to credit institutions Terenuri şi construcţii / 28,186,586 237,531 Lands and buildings Participanţii la alte societăţi / Shares to other companies 20,676,323 141,771 Total /Total 137,165,453 6,615,740RAPORT ANUAL 2011 16
 19. 19. STRATEGIA MANAGERIALA MANAGERIAL STRATEGY Strategia managerială pe 2012 vizează îmbunătățirea poziției pe piața asigurarilor și cresterea pe segmente profitabile, în condițiile urmăririi cu perseverență a obiectivelor pe termen lung: păstrarea standardelor de calitate, profitabilitate, creșterea bazei de clienți. Direcțiile strategice ale anului 2012 sunt axate pe două coordonate: • consolidarea companiei prin: - extinderea portofoliului prin introducerea de noi produse de asigurare moderne care să răspundă cerintelor actuale ale pietei si clientilor (asigurări de tip garantii, asigurări engineering, asigurari de echipamente electronice ,etc) - perfecţionarea pregătirii profesionale a angajatilor şi agenţilor noştri. • cresterea economica a companiei prin: - majorarea cu 25% a volumului de prime brute subscrise - echilibrarea portofoliului, prin cresterea ponderii politelor non-auto. - monitorizarea costurilor, in vederea imbunatatirii indicatorilor financiari ai companiei. Management Strategy in 2012 aims at improving our position on insurance market and growth of profitable segments, while pursuing the long-term objectives: maintaining standards of quality, profitability, increase customer base. Strategic directions of 2012 are focused on two coordinates: • strengthening the company through: - expanding portfolio by introducing new insurance products to meet demands of todays market and customers (such as bonds insurance, engineering insurance, insurance of electronic equipment, etc.) - professional training of our employees and agents. • economic growth of the company by: - 25% increase in the volume of gross premiums - balanced portfolio by increasing non-auto policies. - monitor costs, to improve the companys financial indicators.17 RAPORT ANUAL 2011
 20. 20. RAPORT ANUAL 2011 18
 21. 21. RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENTI INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT Raport cu privire la situațiile financiare Am auditat situaţiile financiare întocmite de CARPATICA ASIG S.A., (“Societatea”) încheiate la 31 decembrie 2011, compuse din bilanţ, contul tehnic, contul netehnic si fluxul de numerar, pentru exerciţiul încheiat la această dată, precum şi sinteza politicilor contabile semnificative şi notele explicative anexate. Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare Conducerea societatii raspunde pentru întocmirea si prezentarea fidela a situaţiilor financiare, in conformitate cu Directivele Europene specifice domeniului asigurărilor aprobate prin Ordinul Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.3129/2005, cu modificarile ulterioare si cu Ordinul CSA nr. 3/2012. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date. Responsabilitatea auditorului Auditul a fost efectuat conform standardelor de audit financiar elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România, aliniate la Standardele Internaţionale de Audit, precum si cu Ordinul CSA nr. 22/2008 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţiilor financiare ale societăţilor de asigurare / reasigurare. Auditul constă în efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele şi informaţiile prezentate în situaţiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale societatii, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al societatii. El constă, de asemenea, în evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite şi rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de conducerea societăţii, cât şi evaluarea prezentării generale a situaţiilor financiare. Responsabilitatea noastră este de a exprima, o opinie cu privire la aceste situaţii financiare in baza auditului efectuat. Opinia În opinia noastră, bilanţul, contul tehnic si contul netehnic oferă o imagine adecvată a poziției financiare și contului de rezultate ale SC CARPATICA ASIG SA. așa cum se prezintă la data de 31 decembrie 2011 întocmite în conformitate cu Reglementările contabile armonizate cu Directivele Europene specifice domeniului asigurărilor aprobate prin Ordinul Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.3129/2005 modificate si completate prin Ordinul CSA nr. 7/2007 şi normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Ordinul CSA nr. 3/2012 şi Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. S.C. AGENTIE DE AUDIT FINANCIAR – AGAF SRL. Autorizatie CAFR 424/2003 Cornelia Catana Carnet CAFR 521/200119 RAPORT ANUAL 2011
 22. 22. RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENTI INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT Report on financial statements We have audited the financial statements of CARPATICA ASIG SA, ("Company") completed on December 31, 2011, consisting of balance sheet, technical, non-technical account and cash flow for the year ended and the summary of significant accounting policies and notes attached explanatory. Responsibility for the Financial Statements Management is responsible for the preparation and fair presentation of financial statements in accordance with European directives specific to insurance approved by Order nr.3129/2005 Insurance Supervisory Commission, as amended and the Order of CSA. 3/2012. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error, selecting and applying appropriate accounting policies, accounting estimates that are reasonable in the circumstances. Auditors responsibility The audit was conducted according to auditing standards developed by the Chamber of Financial Auditors of Romania, in line with International Standards on Auditing and the Order of CSA. 22/2008 for approval of the disclosure and reporting requirements for statutory audit of financial statements of insurance / reinsurance. The audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors judgment, including assessment of risks of material misstatement of financial statements due to fraud or error. In assessing such risks, auditor considers internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements of the company, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of internal control of the company. He is also in evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by company management, and evaluating the overall financial statements. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. Opinion In our opinion, balance sheet, technical and non-technical account provides adequate picture of the financial position and results of SC CARPATICA account ASIG SA. as presented on December 31, 2011 prepared in accordance with accounting regulations harmonized with European directives specific to insurance approved by Order of the Insurance Supervisory Commission nr.3129/2005 modified and supplemented by Order CSA. 7/2007 and the Insurance Supervisory Commission rules, CSA Order no. 3/2012 and the Accounting Law no. 82/1991 republished, with subsequent amendments. S.C. AGENTIE DE AUDIT FINANCIAR – AGAF SRL. CAFR permit 424/2003 Cornelia CatanaRAPORT ANUAL 2011 20
 23. 23. RAPORTUL ADMINISTRATORILOR BOARD REPORT Din bilanțul contabil întocmit la data de 31.12.2011, conform Normelor Metodologice al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, elaborate în acest sens, rezultă urmatoarele: Situaţiile financiare ce urmăresc analizele anului 2011 au fost înregistrate conform documentelor legal întocmite. Bilanţul contabil, precum şi anexele sale au fost întocmite în baza legilor menţionate, luând în calcul Ordinul CSA pentru punerea în aplicare a normelor privind încheierea exerciţiului financiar pentru 2011 la societăţile din domeniul asigurărilor. Analizând situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale societăţii CARPATICA ASIG, la finele anului 2011 au rezultat următoarele: Activele societății au crescut de la 247.031.376 lei la 264.612.601 lei, cu 17.581.225 lei. Sursele de finanțare pentru această creștere a activelor au fost sursele atrase din majorarea obligațiilor pe termen scurt aferente primelor subscrise de la 171.905.667 lei la 191.844.771 lei. Rezervele tehnice au o valoare de 191.844.771 lei constituite şi menţinute pentru acoperirea obligaţiilor faţă de asiguraţii aflaţi în baza de date a societăţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare. SITUAŢII FINANCIARE / FINANCIAL REPORT La finele anului financiar 2011 nu au survenit evenimente care să afecteze activitatea societăţii. By the end of year 2011 no significant events have occurred that would influence the activity of the business. Active imobilizate / Fixed assets 68.369.370 Active circulante / Current assets 183.018.095 Alte active / Other assets 13.225.136 Active totale / Total assets 264.612.601 Capitaluri proprii / Shareholders equity 59.623.611 Cifra de afaceri / Turnover 211.755.176 Pierdere netă la finalul anului financiar / 4.553.952 Net loss at the end of the financial year The balance sheet at 31.12.2011, drafted in compliance with the norms of the Insurance Supervisory Commission, shows the following: The balance sheet and its annexes have been drafted in full compliance with the above mentioned laws, also taking into consideration the CSA Order for the approval of statements regarding the closure of the financial year on 2011 for the insurance business. Based on the assessment of the proprietary assets, liabilities and shareholders equity of CARPATICA ASIG by the end of 2011, the results are as follows: Companys assets increased from 247,031,376 lei to 264,612,601 lei, with 17,581,225 lei. Sources of funding for this increase in assets have been represented by sources of short-term obligations related to increase of written premiums from 171,905,667 lei to 191,844,771 lei The technical reserves have a total value of 191.844.771 lei, having been established and maintained in order to cover the obligations toward the policyholders from the company’s database, in accordance to the legal provisions.21 RAPORT ANUAL 2011
 24. 24. RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENTI INDEPENDENT AUDITOR’S REPORTRAPORT ANUAL 2011 22
 25. 25. ADRESE UNITATI TERITORIALE CARPATICA ASIG CARPATICA ASIG REGIONAL BRANCHESAlbaSucursala Alba Iulia Agenţia Aiud Agenţia Ocna MureşStr. Avram Iancu, Nr. 3, Alba Str. Cuza Vodă, Nr. 26, Str. N. Iorga, Nr. 23A,Iulia, Jud. Alba Aiud, Jud. Alba Ocna Mureş, Jud. Alba0258-814569 0258-860122 0258-870091Arad ArgeșSucursala Arad Sucursala Piteşti Agenţia Câmpulung MuscelBd. Iuliu Maniu, Bl. P2, Ap. Bd. I. C. Brătianu, Bl. A8, Str. Republicii, Nr. 45,1, Arad, Jud. Arad Parter, Piteşti, Jud. Argeş Câmpulung, Jud. Argeş0257-232848 0248-219130 0248-510141BacăuSucursala Bacău Agenţia Comăneşti Agenţia OneştiStr. Banca Naţională, Nr. Str. Republicii, Nr. 14, Ap. 16, Bd. Oituz, Bl. 22, SC. A,31B, Bacău, Jud. Bacău Comăneşti, Jud. Bacău Ap.10, Oneşti, Jud. Bacău0234 - 555420 0234-370081 0234-3178050234 - 580566Bihor Bistrița NăsăudSucursala Zonală Oradea Sucursala BistriţaPiaţa Independenţei, Nr. 33, Bd. Decebal, Nr. 52, Ap. 23,Bl. A7, Oradea, Jud. Bihor Bistriţa, Jud. Bistriţa Năsăud0259-413800 0263-2391010259-434300Botoșani BrăilaSucursala Botoşani Agenţia Dorohoi Sucursala BrăilaStr. Calea Naţională, Nr. 73, Str. Spiru Haret, Nr. 1, Calea Galaţi, Nr. 64, Bl. L,Botoşani, Jud. Botoşani Dorohoi, Jud. Botoşani Ap. 2, Brăila, Jud. Brăila0231-585414 0231-611011 0239-626834BrașovSucursala Braşov Agenţia Braşov Toamnei Agenţia CodleaCalea Bucureşti, Nr. 16-18, Str. Toamnei, Nr. 18, Bl. 2, Str. Lungă, Nr. 117,Braşov, jud. Braşov Sc. A, Ap.4, Braşov, Jud. Codlea, Jud. Braşov0268-328564 Braşov 0268-2517460268-313488 0268-322067Agenţia Făgăraş Agenţia SăceleBd. Unirii, Bl8, Parter, Aleea Episcop PopeeaFăgăraş, Jud. Braşov Nr.4, Săcele, Jud. Braşov0268-211344 0268-276578BucureștiSucursala Bucureşti Unirii Sucursala Bucureşti Sucursala Bucureşti CantemirBd. Unirii, Nr. 72, Et.1, Brezioanu Bd. D. Cantemir, Nr. 16, Bl 6,Sector 3, Bucureşti Str. I. Brezoianu, Nr. 31-33, Sc. B, Ap. 33, Parter, Sector 4,021-3200360 Sector 1, Bucureşti Bucureşti021-3200450 / 021-3200137 021-3128194 / 021-3128130 021-3370071 / 021-3370070Sucursala Bucureşti Dorobanţi Agenţia Bucureşti Otopeni Sucursala Bucuresti Stefan celStr. Zambaccian, Nr. 34, Et. 1, Şoseaua Chitilei, Nr. MareAp. 6, Sector 1, Bucureşti 229-231, Sector 1, Bucureşti021-2310165 / 021-2310465 021-3515724Buzău CălărașiSucursala Zonală Buzău Sucursala CălăraşiStr. Mesteacănului, Nr. 2A, Bd. Cuza Vodă, Ansamblul 219,Buzău, Jud. Buzău Parter, Călăraşi, Jud. Călăraşi0238-723626 / 0238-724664 0242-33171123 RAPORT ANUAL 2011
 26. 26. ADRESE UNITATI TERITORIALE CARPATICA ASIG CARPATICA ASIG REGIONAL BRANCHES Reșița Sucursala Reşiţa Agenţia Caransebeş Str. Sportului, Nr. 7, Sc. 1, Str. General Mihail Trapşa, Reşiţa, Jud. Caraş-Severin Nr. 3, Caransebeş, Jud. 0255-215374 Caraş-Severin 0255-511590 Cluj Sucursala Cluj Pct. de lucru Turda Str. Theodor Mihaly, Nr. 53, Str. Mihai Viteazu, Nr. 2, Cluj-Napoca, Jud. Cluj Turda, Jud. Cluj 0264-460002 / 0264-460002 0264-317757 Constanța Sucursala Constanţa Agenţia Mangalia Agenţia Medgidia Bd. Mamaia, Nr. 136a, Şoseaua Constanţei, Nr.37, Str. Pieţei, Nr.1. Medgidia, Constanţa, Jud. Constanţa Bl. A1, Sc. B, Ap. 21, Jud. Constanţa 0241-690044 / 0241-671007 Mangalia, Jud. Constanţa 0241-823223 Agenţia Urziceni Str. Calea Bucureşti, Bl. OH 1, Parter, Urziceni, Jud. Constanţa 0243-254451 Covasna Dâmbovița Sucursala Sfântul Gheorghe Sucursala Târgovişte Str. Grof Miko Imre, Nr. 3, Str. Revoluţiei, Bl. D5, Parter, Sf. Gheorghe, Jud. Covasna Târgovişte, Jud. Dâmboviţa 0267-318811 0245-616646 Dolj Sucursala Craiova Agenţia Băilesti Agenţia Calafat Str. Împăratul Traian, Nr. 29, Str. Victoriei, Nr. 169, Str. Gh. Doja, Nr. 14, Craiova, Jud. Dolj Băileşti, Jud. Dolj Calafat, Jud. Dolj 0251-591022 / 0251-591899 0251-311366 0251-333180 Galați Giurgiu Sucursala Galaţi Sucursala Tecuci Sucursala Giurgiu Str. Brăilei, Nr. 88 A, Bl. Str. Ion Petrovici, Nr. 4, Bl. Str. Gării, Nr. 41. Giurgiu, BR5B, Galaţi, Jud. Galaţi A1, Sc. B, Ap. 13, Tecuci, Jud. Giurgiu 0236-436611 / 0236-326640 Jud. Galaţi 0246-213346 0236-819888 Gorj Sucursala Târgu Jiu Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 72A, Târgu Jiu, Jud. Gorj 0253-237700 Harghita Sucursala Odorheiu Secuiesc Agenţia Gheorghieni Agenţia Miercurea Ciuc Str. Bethleen Gabor, Nr. 55, Bd. Frăţiei, Nr. 25, Sc. A, Ap. 4, Bd. Timişoarei, Nr. 10, Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita Gheoghieni, Jud. Harghita Miercurea Ciuc, Jud. Harghita 0266-219933 / 0266-219996 0266-363636 0266-311051RAPORT ANUAL 2011 24
 27. 27. ADRESE UNITATI TERITORIALE CARPATICA ASIG CARPATICA ASIG REGIONAL BRANCHESHunedoaraSucursala Deva Agenţia Petroşani PCT. DE LUCRUB-dul Iuliu Maniu, Bl. B1, Ap. Str. 1 Dec 1918, Bl. 87, Sc. M5, HUNEDOARA23, Deva, Jud. Hunedoara Ap. 6, Petroşani, Jud. Hunedoara Bd. Dacia, Nr.60254-219026 0254-549049 0254-741163Ialomița IașiSucursala Slobozia Sucursala Iaşi Agenţia PaşcaniStr. Cosminului, Nr. 18, Bl. R1, Str. Sf. Lazăr, Nr. 29, Iaşi, Jud. Iaşi Str. Grădiniţei, Nr. 46,Slobozia, Jud. Ialomiţa 0232-262610 / 0232-257480 Paşcani, Jud. Iaşi0243-236641 0232-765506IlfovPct. de lucru Bucureşti OtopeniCalea Bucureştilor, Nr. 224E, CorpAB4, Et. 1, Zona publică, Central,Otopeni, Jud. IlfovMaramureșSucursala Baia Mare Agenţia Borşa Agenţia SighetBd. Republicii, Nr. 11/12, Baia Str. 22 Decembrie, Nr. 14-B, Str. Bogdan Vodă, Nr. 5/5 B,Mare, Jud. Maramureş Borşa, Jud. Maramureş Sighetul Marmaţiei, Jud.0262-225414 / 0262-211317 0262-342878 Maramureş 0262-311727Mehedinți MureșSucursala Drobeta Turnu Severin Sucursala Târgu Mureş Agenţia ReghinStr. Smârdan, Nr. 36, Drobeta Tr. Str. Tineretului, Nr. 3, Târgu Str. M. Viteazul, Nr. 4,Severin, Jud. Mehedinţi Mureş, Jud. Mureş Reghin, Jud. Mureş0252-341357 0265-265837 0265-514006NeamțSucursala Piatra Neamţ Agenţia RomanStr. Mihai Eminescu, Nr. 2, Bl. D1, Sc Str. Nicolae Titulescu, Bl 4, Parter,A, Ap. 3, Piatra Neamţ, Jud. Neamţ Roman, Jud. Neamţ0233-223765 0233-741464Olt PrahovaSucursala Slatina Agenţia Caracal Sucursala PloieştiStr. Primăverii, Nr. 15, Bl. GA15, Sc. Str. M. Eminescu, Bl. 5C, Sc. 1, Str. Anul 1907, Nr. 8,A, Ap. 3, Parter, Slatina, Jud. Olt Ap. 3, Caracal, Jud. Olt Ploieşti, Jud. Prahova0249-434702 0249-511110 0244-545885 / 0244-590804Sălaj Satu MareSucursala Zalău Sucursala Satu Mare Agenţia CareiStr. T Vladimirescu, Nr. 12, Bl. Str. Gh. Şincai, Nr. 3, Satu Mare, Str. Mihai Viteazu, Nr. 17,D53, Sc. B, Ap. 1, Zalău Jud. Sălaj Jud. Satu Mare Carei, Jud. Satu Mare0260-617403 0261-711639 0261-865636SibiuSucursala Sibiu Agenţia Agnita Agenţia MediaşStr. Calea Dumbrăvii, Nr. 22, Str. Cloşca, Nr. 21, Agnita, Jud. Str. St. Ludwig Roth, Nr.Sibiu, Jud. Sibiu Sibiu 10, Mediaş, Jud. Sibiu0269-211024 / 0269-243128 0269-510064 0269-83114725 RAPORT ANUAL 2011
 28. 28. ADRESE UNITATI TERITORIALE CARPATICA ASIG CARPATICA ASIG REGIONAL BRANCHESSibiu Agenţia Sălişte PCT. DE LUCRU SB TURNIŞOR Sucursala Holding Piaţa Junilor, Nr. 17, Sălişte, Str. Autogării, Nr. 1, Sibiu, Jud. Str. Cărămidăriei, Nr. 2, Jud. Sibiu Sibiu Sibiu, Jud. Sibiu 0269-253393 0269-210386 / 0269-205250 0269-249909Suceava Sucursala Zonală Suceava Agenţia C-lung Moldovenesc Agenţia Fălticeni Str. Traian Vuia, Nr. 7, Str. Gh. Doja, Nr. 4, C-lung Str. Sucevei, Bl. 92, Parter, Suceava, Jud. Suceava Moldovenesc, Jud. Suceava Fălticeni, Jud. Suceava 0230-532626 / 0230-524744 0230-312006 0230-540444 Agenţia Rădăuţi Agenţia Siret Agenţia Vatra Dornei Str. Ştefan cel Mare, Nr. 12, Str. Latcu Vodă, Nr. 22, Vatra Str. Republicii, Nr. 1, Vatra Rădăuţi, Jud. Suceava Dornei, Jud. Suceava Dornei, Jud. Suceava 0230-567200 0230-280165 0230-374437Teleorman Timiș Sucursala Alexandria Sucursala Timişoara Agenţia Lugoj Str. Dunării, Nr. 220, Bl. BM1, Str. Intrarea Doinei, Nr. 15, Sc. A, Str. Bucegi, Nr. 3, Ap. 1A, Parter, Alexandria, Jud. Teleorman Ap. 1, Timişoara, Jud. Timiş Lugoj, Jud. Timiş 0247-312451 0256-430106 / 0256-430107 0256-356595Tulcea Vaslui Sucursala Tulcea Sucursala Vaslui Agenţia Bârlad Str. Piaţa Independenţei, Nr. 1, Bl. Str. Traian, Nr. 245, Vaslui, Jud. Str. Republicii, Nr. 279, G6, Ap. 2, Tulcea, Jud. Tulcea Vaslui Bârlad, Jud. Vaslui 0240-513145 0235-315252 0235-427770Vâlcea Vrancea Sucursala Vâlcea Agenţia Drăgăşani Sucursala Focşani Str. G-ral Magheru, Bl H, Et. 1, Rm. Str. Gib Mihăescu, Bl. D, Str. Cuza Vodă, Nr. 12-14, Vâlcea, Jud. Vâlcea Drăgăşani, Jud. Vâlcea Focşani, Jud. Vrancea 0250-739250 0250-811303 0237-615979RAPORT ANUAL 2011 26
 29. 29. LISTA REPREZENTANTELOR DE DESPAGUBIRI AI SC CARPATICA ASIG SALIST OF COMPENSATING REPRESENTATIVES OF SC CARPATICA ASIG SA Țară/ Country Reprezentant de despăgubiri/ Cover representatives Italia Inter lura Italy Ungaria Generali Providencia Austria Inter Iura Schadenregulierungsgesellschaft Belgia Inter Iura Belgium Elvetia Inter Iura Schadenregulierungs Olanda Inter Iura Nederland Polonia Inter Iura Polska Marea Britanie Inter Iura United Kingdom Danemarca Coris Danmark Finlanda Coris Finland Franta Coris France Germania Coris Germany Huk Coburg Grecia Coris Greece Irlanda Coris Ireland Luxemburg Coris Luxembourg Portugalia Bureau Portugais des Assureurs dAutomobiles Spania Coris Spain Juan A Cazado Islanda Coris lceland Liechtenstein Coris Liechtenstein Norvegia Coris Norway Bulgaria Coris Bulgaria Cipru Coris Cyprus Cehia Coris Czech Republic Estonia Coris Estonia Letonia Coris Latvia Lituania Coris Lithuania Malta Coris Malta Slovacia Coris Slovakia Slovenia Coris Slovenia27 RAPORT ANUAL 2011
 30. 30. str. Nicolae Olahus, nr. 5,Centrul de Afaceri, turn A, et. 3-6.Sibiu România ONLINE: www.carpaticaasig.ro Call Center 08010200200 NON STOPEmail: office@carpaticaasig.roTelefon: 0040 - 269/205202Fax: 0040 - 269/211040

×