Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 10

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tema 10

 1. 1. 1. O declive da quenda dinástica (1898-1917)2. Crise da Restauración e ditadura (1917-1931)3. Da monarquía á República4. O Bienio Reformista (1931-1933)5. O Bienio Conservador e a Fronte Popular (1933-1936)6. O estalido da Guerra Civil7. As dúas zonas enfrontadas8. A evolución bélica (1936-1939)9. Galicia no primeiro terzo do século XX
 2. 2. 1.1. O rexeneracionismo dinástico.- Programa de reformasO reformismo conservador.- Antonio Maura- Reformismo feito dende a administración “revolucióndesde arriba”- Consecuencias:1. Maior protagonismo dos partidos da oposiciónA Semana Tráxica.- Reclutamento para a Guerra de Marrocos- Consecuencias:1. Gran represión con fusilamento, en especial deFrancisco Ferrer GuardiaO reformismo liberal.- Reformas de Canalejas- Medidas:1. Límite á influencia da Igrexa2. Impulsos das relacións laborais3. Regulación do servicio militar obrigatorio4. Fomento da ensinanza pública- Descentralización (Aparición da Mancomunidadede Cataluña1.2. Os grupos da oposición.- Os republicanos: Unión Republicana e Partido Radical(anticlericais)- Grupos catalanistas: Solidaridat Catalana- O socialismo PSOE e UXT: o deputado Pablo Iglesias- O anarquismo: o anarquismo terrorista e oanarcosindicalismo (CNT)1.3. A crise de 1917.- Causas:1. Descontento político polo autoritarismo doconservador de Eduardo Dato2. Empeoramento das condicións de vida do pobo3. Protesta dos sectores do exército contra o sistemade ascensos e a Guerra de Marrocos- Asamblea de Parlamentarios que piden a dimisióndo goberno e a convocatoria de Cortes constituíntes- Publicación de queixas dos grupos militares- A CNT e UXT convocan unha folga revolucionaria- Demóstrase que o sistema está en crise, perigo
 3. 3. Semana Tráxica, Barcelona 1909
 4. 4. 2.1. A descomposición do sistema (1917-1923)Os gobernos de concentración.- Inestabilidade dos gobernos debido aos gobernos deconcentración.A conflitividade social.- Importantes mobilizacións obreiras e campesiñas- Ocupacións de terras e enfrontamentos coa Garda Civil(Trienio Bolxevique)- Traballadores industriais, folgas- Pistoleirismo social- Asasinato de DatoA derrota de Annual.- Abd el Krim- Derrota española no Rif- A derrota provoca un debate e investigación poladesastre (Expediente Picasso)- Golpe de Estado en 19232.2. A ditadura de Primo de Rivera (1923-1931)- Miguel Primo de Rivera- Apoios:1. Grupos políticos conservadores e a monarquía- Xustificación:1. Sistema parlamentario estaba desprestixiado2. Orde social3. Revolución socialO Directorio Militar.- Suspensión da Constitución, liberdade e cargospolíticos- Forte represion:1. Liberdades: prohibíronse partidos políticos, etc.2. Movemento obreiro: CNT e o Partido Comunista3. Os nacionalismos- Desembarco de Alhucemas 1925 (PacificaciónMarrocos)O Directorio Civil.- Influencia fascista, italiana- Organizouse un partido único a Unión Patriótica- Fórmase unha Asemlea Nacional Consultiva quenon era elixida democraticamente- Economía dirixida: obras públicas (autopistas,carreteras, escolas), Expo de Barcelona ,monopolios do Estado (Telefónica, Iberia, Campsa)- Aumento económico e o clima de oposición áditadura en 1929- “Ditabranda” do xeneral Berenguer- Dimisión en 1930
 5. 5. Miguel Primo de Rivera
 6. 6. 3.1. A proclamación da República.- Eleccións municipais do 12 de abril de 1931- Os partidos monárquicos reséntanse divididos- Os partidos antimonárquicos unidos mediante o Pactode San Sebastián- Resultado das eleccións1. A nivel xeral, victoria dos monárquicos2. Nas principais cidades, victoria dos republicanos- Proclamación da República de forma espontánia- Proclamación pacífica- 14 de abril de 1931 proclámase a República3.2. O goberno provisional.- Composición do goberno: republicanos de centro eesquerda, socialistas e nacionalistas- Primeiras reformas1. Amnistía2. Leis sociais3. Establecemento da Xeneralidade provisional deCataluña4. Nova ordenación electoral- Problemas de orden público:1. Queima de conventos2. Folgas obreiras anarquistas- Eleccións a Cortes Constituíntes, fan a Constitución3.3. A Constitución de 1931- Plenamente democrática e social- Principios:1. Descentralización, gobernos autónomos2. Separación de poderes, lexislativo unicamerado (sóCortes)3. O poder executivo dividido no Consello deMinistros e Presidente da República4. Independencia xudicial5. Créase un Tribunal de Garantías Constitucionais6. Sufraxio universal femenino7. Aconfesionalidade do Estado8. Permítese o divorcio e o matrimonio civil9. Recoñécense os dereitos individuais10. Liberdades públicas11. Dereito á educación e ó traballo12. Propiedade privada e podíase expropiar bensconsiderados de utilidade pública- Presidente da República: Alcalá Zamora- Presidente do Goberno: Manuel Azaña
 7. 7. Manifestación en demandado sufraxio feminino, 1931
 8. 8. Alcalá Zamora Manuel Azaña
 9. 9. 4.1. As reformas republicanas.- Obxetivos:1. Estado democrático, laico e descentralizado2. Reformas socioeconómicas pendentes- Reforma do exército: modernizar a institución- Reforma relixiosa: diminuír o peso da Igrexacatólica mediante a educación- Reforma educativa: educación laica, obrigatoria egratuíta- Reforma territorial: autonomía. Descentralizar oEstado- Reformas agrarias:1. Acabar co latifundismo e do paro dos xornaleiros2. Conseguir apoio campesiño para a República3. Aumentar a capacidade adquisitiva dos campesiñospara modernizar o país- Créase o IRA (Instituto de Reforma Agraria)4.2. A oposición ás reformas.Desde o conservadorismo.- Grandes propietarios agrarios- Xerarquía católica- O exército (poder fáctico)- Amplos sectores das clases altas e medias- Golpe do xeneral Sanjurjo- Organizacións políticas da dereita:1. A CEDA (Confederación Española de DereitasAutónomas). Figura de José María Gil Robles2. Os monárquicos: Renovación Española de JoséCalvo Sotelo, e os carlistas3. A Falange Española (FE): José Antonio Primo deRivera. As Juntas de Ofensiva NacionalSindicalistas (JONS), que se uniron á FEDende o obreirismo.- Certos grupos campesiños, xornaleiros e obreiros- A radicalidade da UXT, (un sindicato do PSOE)- Os anarquistas, en especial a CNT e a FAI- Manifestacións:1. Levantamentos obreiros e campesiños (CasasViejas, 1933)Casas Viejas, 1933
 10. 10. José Antonio Primo de Rivera
 11. 11. 5.1. Os gobernos de dereitas.- Represión de Casas Viejas- Convocatoria de eleccións- Parlamento de centro de dereita- O presidente do Goberno é Alejandro Lerroux, líder doPartido Radical apoiado pola CEDA- Política do novo goberno:1. Paralizar todas as reformas2. Amnistía ao xeneral Sanjurjo- Aumento da mobilización social da esquerda polomedo ao fascismo5.2. As revoltas de 1934.- Revolución de Asturias e Cataluña- Causa Asturias:1. Entrada de ministros da CEDA no goberno(Asturias)2. Anarquistas, socialistas e comunistas (Asturias)3. Revolta reprimida duramente polo exército- Cataluña:1. Insurrección nacionalista que proclama o EstadoCatalán2. Lluís Campanys3. O goberno suspende o Estatuto de Autonomía5.3. A Fronte Popular (1936)- Causas:1. Coalición gobernamental (Partido Radical e CEDA)2. Escándalos de corrupción dos radicais- Fronte Popular = coalición de partidos deesquerdas e republicanos, incluso anarquistas- Proxecto: retomar as reformas- Dereita máis dividida- Nas eleccións de Febreiro gaña a Fronte Popular- Casares Quiroga, xefe de goberno- Medidas do Fronte Popular:1. Amnistía para os sublevados da revolta de 19342. Continuación da reforma agraria3. Dispersión dos xenerais sospeitosos de golpismo4. Restauración da Generalitat de Cataluña5. Reiniciouse o proceso autonómico do País Vasco6. Aprobación do Estatuto de Autonomía en Galicia
 12. 12. 5.4. A preparación do golpe de Estado.- Clima social problemático- Os sectores máis radicais de esquerda falan dunha revolución- A extrema dereita defendía a necesidade dun golpe de Estado- Prodúcense certos enfrontamentos na rúa- Asasinato do deputado de dereitas José Calvo Sotelo (isto acelera o golpe de Estado)- Asasinato tamén de José Castillo, militante socialistaCarteis das eleccións de 1936
 13. 13. 6.1. Do golpe de Estado á Guerra Civil.- 17 de xxullo de 1936 en Canarias e en prazas africanas- 18 de xullo na Península- Xenerais: Franco, Mola, Sanjurjo, Queipo de Llano- O alzamento apoiado por organizacións políticasantirrepublicanas, como os falanxistas,tradicionalistas, monárquicos- A favor da República: algúns núcleos do exército e daGarda Civil, Garda de Asalto, Clases populares e partedas clases medias- Actuación do Goberno nos primeiros días doalzamento- Xefe do Goberno: José Giral- Entrega de armas ás milicias dos sindicatos e dospartidos da Fronte Popular- O alzamento triunfa nas rexións agrícolas econservadoras. Triunfa en Canarias, Marruecos, partede Andalucía, case toda Castela e León, Navarra,Galicia, Baleares agás Menorca, boa parte de Aragón eparte de Estremadura- O alzamento fracasa onde había grandes cidades e nasrexións industriais e obreiras. Fracasa en Asturias,Cantabria, Cataluña, todo o Levante, Madrid, Castela-A Mancha e a maior parte do País Vasco e Andalucía- O golpe de Estado convértese nunha Guerra CivilAs causas da Guerra Civil.PROFUNDAS:- Grandes desequilibrios socioeconómicos de España- Oposición dos grupos sociais privilexiados aoreformismo republicano- Deriva das clases privilixiadas cara a soluciónsautoritarias (fascismo) ante o temor dunha revoluciónsocial- Desengano dos traballadores ante a lentitude dasreformas republicanas- Radicalización das forzas políticas e sindicais deesquerda- Tradición intervencionista do exércitoINMEDIATAS:- Polarización social e violencia política- Conflitividade social. Deterioración da orde pública- Intención de rematar co goberno da Fronte Popular.Golpe de Estado do 18 de xullo de 1936.
 14. 14. 6.2. A internacionalización do conflito.- Gran repercusión internacional, dende Eropa ataAmérica- Imaxe da Guerra de España: enfrontamento entrefascismo e democracia- Francia e Gran Bretaña crean o Comité de NonIntervención, á que se sumaron outros países europeos- Italia e Alemaña axudan (Lexión Cóndor) artillería,carros e equipos de transmisións- Voluntarios procedentes de Portugal tamén se unironaos sublevados- A Non Intervención presudicou á República- Importante axuda da URSS á República- As Brigadas Internacionais
 15. 15. 7.1. A zona republicana: a revolución social.- Causas da revolución social:1. Poder efectivo en mans dos sindicatos de esquerda- Fórmanse comités obreiros (antifascistas, CNT emilicianos de esquerdas)- Colectivización de fábricas, confiscación das terrasaos grandes propietarios (latifundistas) e repartodas terras aos campesiños- Anticlericalismo- Persecución de todo símbolo aristocrático, burguésou relixiosoOs intentos de controlar a situación revolucionaria.- Goberno de Largo Caballero:1. Intento de manter a legalidade2. Disolve as milicias voluntarias3. Forma un Exército PopularOs sucesos de Maio de 1937 e o goberno de Negrín.- Fracasos militares- Enfrontamento entre o POUM (anarquistas etrotskistas)- Eliminación dos partidarios dos anarquistas- Goberno de Juan Negrín, socialista con graninfluencia comunista- Trede Puntos de Negrín7.2. A zona sublevada: unha ditadura militar.A xénese do Estado franquista.- A Xunta de Defensa de 1936, nomea a Franco comoxeneralísimo dos exércitos- Unificación de falanxistas e tradicionalistas nunpartido único (FET y de las JONS) baixo a dirección deFranco- Primeiro goberno de Burgos- Novo Estado que está en contra da democracia,aspiración fascista (italiana e nazi) obedencia cega aocaudillo, exaltación da violencia. Ditadura no exército,que se erixía en garante dos valores tradicionais ecatólicos de España- Espíritu de crizada- Abolición da reforma agraria- Lexislación laboral e social e os Estatutos deAutonomía- Prohibición de todos os partidos e os sindicatos, coaexcepción da Falange- Fin do Estado laicoUnha represión sistemática.- Obxetivos:1. Eliminación do enemigo2. Atemorización do enemigo- Enterramentos en fosas comúns
 16. 16. Carteis da CNT-FAI
 17. 17. 8.1. O desenvolvemento do conflito.- Durou 33 meses- Mellor organizado e equipado- Levou sempre a iniciativa- Republicanos á defensa- República máis desorganizada, menos apoio exteriorO avance cara a Madrid.- O paso do estreito de Xibraltar- Ocupación de Estremadura e Toledo- O goberno da República, ante un ataqueinminente, abandonou Madrid e instalouse enValencia- Fracaso na batalla de Madrid- Batallas do Jrama e Guadalaxara: intento de entrar enMadridA Batalla do Norte.- Bombardeo de Guernika e a toma de Bilbao, Santandere Asturias- Pequenas ofensivas republicanas: Belchite, enZaragoza, e Brunete, en MadridA Batalla do Ebro.- Batalla de Teruel (ofensiva republicana) as tropas deFranco reconquistan a cidade, avanzaron sobre Aragóne chegaron ao Mediterráneo pola zona de Castellón, coque Cataluña quedou illada do resto do territoriorepublicano- Ofensiva republicana, Batalla do Ebro- Caída de CataluñaA fin da guerra.- Consello Nacional de Defensa que intentou negociarsen éxito con Franco- O 1 de abril rematouse de conquistar os territoriosrestantes8.2. Consecuencias da guerra.- Perdas demográficas e económicas:1. Morreron medio millón de persoas entre exiliadose mortos2. Destrución de infraestruturas e das vías decomunicación3. Descenso da produción agraria e industrial- Perda da democracia- Ruptura da convivenciaRefuxiados republicanos españois na localidade deColliure, 1939
 18. 18. 9.1. A crise da Restauración en Galicia (1898-1931)- Resistencia do caciquismo, nunha sociedade rural- O republicanismo só tivo reprensentación nalgúnsconcelleiros do Concello da Coruña- O nacionalismo fundou Solidaridad Gallega- O agrarismo- Lei de Redención de Foros de 19269.2. A Segunda República e a Guerra Civil.- A ORGA (Organización Republicana GallegaAutónoma), cuxo líder, Casares Quiroga, foi membrodo goberno central- Nas eleccións do 36, Galicia votou á Fronte Popular- Creación do Partido Galeguista en 1931- Convocación do referendo sobre o Estatuto- O pronunciamento militar triunfou en Galicia e arexión quedou na zona nacional- Unha dura represiónCasares Quiroga

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

290

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

11

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×