Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Udbudsmedia

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 17 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Udbudsmedia

 1. 1. • Indkøb og udbud, krav, forhindringer og muligheder • Hvad kan man? hvad kan man ikke?... når udbudsforretningen skal sikre miljøhensyn og rumme sociale hensyn? Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk
 2. 2. Udbud, krav, forhindringer og muligheder 1. Lidt om at varetage sekundære hensyn 2. De udbudsretlige rammer – hvor i processen kan vi inddrage miljø og sociale hensyn? 3. Opsummering: Hvad må vi - og eksempler på ”det forbudte”
 3. 3. 1. Sekundære hensyn • Miljø, sociale hensyn, SMVér …. – Brug af lærlinge – Arbejdsklausuler – Handicapvenlighed – Livscyklusbetragtninger (nyt direktiv) – Reserverede kontrakter (art. 19)
 4. 4. 2. Hvor i udbudsprocessen kan vi lægge vægt på sekundære hensyn? Kravspecifikat ion Udvælgelse Kontraktvilkår Tildeling
 5. 5. A. Kravsspecifikation 1. Er knyttet til kontraktens genstand eller til kontraktens udførelse 2. Overholder EU-rettens grundlæggende regler og principper. 3. Skal fremgå tydeligt af udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne.
 6. 6. A. Kravsspecifikationen 1. Kontraktens genstand • Kontormøbler fremstillet af bæredygtigt træ, lavenergibygninger, genbrugspapir, el- biler, elektricitet fra vedvarende energikilder, energieffektive computere, handicapvenlige biler m.v. • Egenskaberne skal knytte sig til kontraktens genstand
 7. 7. A. Kravsspecifikationen 2. Henvise til mærker?
 8. 8. A. Kravsspecifikationen 2. Henvise til mærker? • Udgangpunkt: – Må ikke kræve at varer er forsynet med bestemt mærke – I stedet beskrive Mærkets bagvedliggende kriterier (forudsat, at kravene er knyttet til kontraktens genstand) • Undtagelse – Hvis kontraktsgenstanden ikke kan beskrives på anden vis (forståelig for alle parter) ”eller tilsvarende”
 9. 9. NB: Nyt udbudsdirektiv • Må henvise til bestemte mærker som bevis for at bygge-anlægsarbejder, varen, tjenesteydelser lever op til bestemte miljøkrav m.v. – Kravene til mærket skal fortsat være knyttet til kontraktens genstand – Mærkekravene skal være baseret på objektivt verificerbare og ikkediskriminerende kriterier. – Mærkerne udvikles på grundlag af en åben og gennemsigtig procedure, – mærkerne er tilgængelige for alle interessenter – mærkekravene fastsættes af tredjemand • Skal acceptere andre mærker eller bevis, der viser at bygge-anlægsarbejder, varen, tjenesteydelser opfylder samme krav
 10. 10. A. Kravsspecifikationen 2. Principperne… • Ikke-diskriminationsprincippet • Ligebehandlingsprincippet • Proportionalitetsprincippet. • Gennemsigtighedsprincippet
 11. 11. B. Udvælgelsesfasen • Obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde – Fx pga. alvorlige fejl – Manglende betaling af sociale sikringsordninger m.v. – Dom som rejser tvivl om hæderlighed • Tilbudsgivers erfaring • Ordregiverens (dårlige) erfaring?
 12. 12. C. Tildelingsfasen • Indgå som en del af vurderingen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud – Fremgå af udbudsbekendtgørelsen – Overholde grundlæggende principper – Knyttet til kontraktens genstand – Ikke give ordregiveren frit valg
 13. 13. NB: Hvis ordregiver stiller miljøkrav • EU Domstolen i sagen, EVN – Pr. 45 ”Kravene til ligebehandling og gennemsigtighed af de bydende indebærer, at ordregiveren faktisk er i stand til på grundlag af de oplysninger og beviser, der er fremlagt af de bydende, at vurdere, om deres bud opfylder kriterierne for tildeling “
 14. 14. NB: Nyt udbudsdirektiv • …tildelingskriterier også er knyttet til kontraktens genstand, når de vedrører produktionsmetoden. – Fx at et produkt er produceret ved en energieffektiv maskine eller uden anvendelse af giftige kemikalier – At produktet er produceret af personer med handicap. • Ny bestemmelse om livcyklusomkostninger
 15. 15. 2. Opsummering: Man må godt: 1. Inddrage miljø og sociale hensyn ! 2. Stille minimumskrav til miljø og sociale hensyn 3. Købe miljøvenlige produkter 4. Lade tilbudsgivere konkurrere på miljø og sociale hensyn
 16. 16. 2. Det er derimod fx forbudt at: 1. Tilrettelægge sit udbud så kun én leverandør har mulighed for at få kontrakten (dvs. visse miljøkrav kan virke diskriminerende) 2. Lægge vægt på en leverandørs generelle social – eller miljøpolitik 3. Kræve danske praktikpladser 4. Kræve bestemte mærker
 17. 17. Tak for opmærksomheden Carina Risvig Hamer Ph.D. adjunkt Syddansk Universitet Juridisk Institut Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 3886/23717973 E-mail: carh@sam.sdu.dk

×