Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digipainaminen mahdollistaa kirjojen elinkaaren hallinnan

491 views

Published on

Otavan Kirjapaino Oy vastasi muuttuvien kirjamarkkinoiden tarpeisiin. Tavoitteena oli siirtää tuotantoa offset-painamisesta tarvepainatukseen ja hyödyntää pienempiä painosmääriä
sekä tehokkaampaa kirjojen elinkaaren hallintaa. Lue miten investointi Canonin painoratkaisuihin ja liiketoiminnan kehittämiseen kannatti.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Digipainaminen mahdollistaa kirjojen elinkaaren hallinnan

  1. 1. MENESTYKSEKÄSTÄKIRJOJEN ELINKAARENHALLINTAA DIGITAALISELLAPAINAMISELLA Otavan Kirjapaino Oy päätti virittää toimintaansa muut- tuvien kirjamarkkinoiden tarpeisiin. Investointi uusiin painokoneisiin ja liiketoimin- nan kehittämiseen kannatti. Nyt yritys on huippuiskussa. Tavoite Siirtää tuotantoa offset-painamisesta tarvepai- natukseen ja hyödyntää pienempiä painosmääriä sekä tehokkaampaa kirjojen elinkaaren hallintaa. Haasteet • Offset-teknologialla pienet painosmäärät kannattamattomia • Jopa 10–30 % painetuista kirjoista menee hukkaan • Kaikkien painotuotteiden laadun tulee vastata offset-tuotteiden laatua Ratkaisu Investointi kahteen rullasyöttöiseen muste- suihkuratkaisuun ja Canonin liiketoiminnan kehittämispalveluihin. Hyödyt • Parempi toimitusketjun optimointi, joustavampi tuotanto- ja myyntiprosessi • Tarkemmat ennusteet, vähemmän varastoitavia tuotteita • Toimitusaika noin 15 päivästä noin 5 päivään • Samat paperit digi- ja offset-painamiseen • Huippulaatu ja kumppanin tuki
  2. 2. Jalostaminen ja valmistelu Julkaisu,jakel u jahävittäm inen tiedon analysointiToiminnan ja h yödyntäminen Työnkulutjatiedon säilyttäm in en Varastointi ja Tiedon haltuunotto KEHITTÄMIN EN KÄYTTÖÖNOTTO MÄÄRITYS SUUNNITTELU HAL LINTA TIEDONARVON KASVATTAMINEN Otava-konsernilla on hallussaan koko kirjan tekemisen ketju, joka koostuu kir- jailijoista, kustantamosta, kirjapainosta, logistiikkayrityksestä sekä jälleenmyy- jästä. Kaksi kolmasosaa Otavan Kirja- paino Oy:n painotuotannosta tuotetaan konsernin kustantajalle. Loput yrityksen painotuotemyynnistä tulee lähinnä muita suomalaisilta kustantajilta. Otavan Kirjapaino Oy on saanut todis- taa asiakkaiden tarpeiden muuttumista ja painosmäärien pienemistä vuosi vuodelta. Perinteisenä offset-paino- talona yritys halusi toimintaansa lisää joustavuutta voidakseen tuottaa myös pienempiä painosmääriä. Tämän pää- töksen myötä syntyi tarve löytää jokin tehokkaampi ratkaisu. Otavan Kirjapaino Oy:n toimitusjohtaja Marko Silventoinen selittää tilannetta näin: ”Vaikka tilausten määrä onkin kasvussa, painosmäärät jatkavat silti pienenemistään. Vastaan tulee yhä vähemmän nimikkeitä, joita painetaan ENSIMMÄINENASKELOFFSET- PAINAMISESTAKOHTITARVEPAINATUSTA Otavan Kirjapaino Oy on vuonna 1890 perustetun Otavan tytäryhtiö. Kustannusosakeyhtiö Otava on yksi Suomen suurimpia kustantamoja ja Otavan Kirjapaino Oy tuottaakin eri puolilla Suomea toimiville asiakkailleen vuosittain satoja uusia nimikkeitä – aina pokkareista kovakantisiin kirjoihin sekä romaaneista tietokirjoihin ja oppimateriaaleihin. Marko Silventoinen Otava Kirjapaino Oy:n toimitusjohtaja ”“ ”Myös ColorStream- ja ProStream- painokoneiden luotettavuus on teh- nyt meihin vaikutuksen. Tulostajamme voivat keskittyä vain tulostamiseen ainaisen ongelmanratkaisun sijaan. Yhdelläkään viidestä tulostajastamme ei ollut aiempaa kokemusta digitaali- sen painoteknologian käyttämisestä, mutta he ovat oppineet uuden tekno- logian nopeasti, kiitos Canonin katta- van koulutusohjelman. Tulostajamme pitävät työstään ja ovat mielissään uusien koneiden käytettävyydestä.” Marko Silventoinen Toimitusjohtaja
  3. 3. tuhansia kappaleita. Tämän vuoksi investoimme Canonin tarjoamaan viimeisimpään mustesuihkupai- noteknologiaan.” Kun otavalaiset olivat nähneet Canonin jatkuva­ syöttöisten mustesuihkuratkaisujen laadun ja luo- tettavuuden Canonin Customer Experience Centre -keskuksessa Saksan Poingissa ja muiden asiakkaiden toimitiloissa, Otavan Kirjapaino hankki ColorStream 6000 Chroma -painokoneen, joka asennettiin paikoil- leen tammikuussa 2019. Pian tämän jälkeen Otavan Kirjapainolle asennettiin ProStream 1000 -paino- kone toukokuussa 2019. Nämä tuotteet sulautuvat saumattomaksi osaksi yhteistyökumppani Hunkelerin tehokasta kirjablokkien viimeistelyyn tarkoitettua ratkaisua. ”Kun etsimme sopivaa digitaalista ratkaisua, Canon pystyi tarjoamaan meille parhaan teknologian kaiken­ tyyppisille kirjoille, olipa kyseessä sitten romaani tai oppikirja, yksi- tai nelivärisenä. Kysynnän kasvaessa pyrimme siirtämään 25 % koko kirjatuotannostamme digitaalisen painamisen puolelle. Nyt kun ProStream- ja ColorStream-painokoneiden asennuksesta on kulunut noin vuosi, olemme jo yli puolivälissä tätä tavoitetta”, Silventoinen toteaa tyytyväisenä. Pienemmät painosmäärät = enemmän aikaa ja vähemmän hukkaan meneviä tuotteita Yksi Otavan Kirjapainon keskeisistä tavoitteista oli se, että samaa painopaperia voitaisiin käyttää sekä digi- että offset-painamisessa ilman, että laatu tai tuottavuus kärsisi. Canon oli ainoa digitaalisten pai- noratkaisujen tarjoaja, joka pystyi vastaamaan tähän tarpeeseen. Pienempien painosmäärien myötä Otavan Kirjapaino on voinut myös hyötyä lyhyemmistä toimitusajois- ta. Canonin tarjoamien teknologisten ratkaisujen asentamisen jälkeen toimitusajat ovat pienimmillään olleet 3–6 päivää, kun aiemmin kovakantisten teosten toimitusaika oli noin 15 ja pehmeäkantisten noin 10 päivää. Pitkän aikavälin tavoitteena on lyhentää toimi- tusaikaa entisestään 48 tuntiin. Tämä tavoite pyritään saavuttamaan investoimalla lisää integroituihin työn- kulkua tehostaviin ratkaisuihin jälkituotantoprosessien automatisoimiseksi. Otavalla on myös todettu, että digitaalinen teknolo- gia on helpottanut ennusteiden laatimista konsernin omassa toimitusketjussa. ”Käytämme kirjojen elin- kaaren hallintaan ohjelmistoa, joka ennustaa kirjojen menekkiä niiden myynnin perusteella. Tällöin uusi painos otetaan kirjasta juuri silloin kuin se tarvitaan ”On ensiarvoisen tärkeää, että asiakkaamme eivät näe eroa vanhalla ja uudella tavalla tuotettujen painotuotteiden välillä ja että ColorStream ja ProStream tarjoavat offset- tasoista laatua kaikkien paino- tuotteiden osalta. Voimme myös käyttää samoja paperei- ta niin offset- kuin digituotan- nossa, mikä parantaa tuotta- vuutta ja tarjoaa kirjapainolle mahdollisuuden valita aina kustannustehokkain tuotanto- tapa.” Marko Silventoinen Toimitusjohtaja ja oikean suuruisena. Tällä tavoin vältytään turhalta varastoinnilta ja tuotantomäärien ennustaminen sujuu huomattavasti aiempaa riskittömämmin. Ihanteellinen tulevaisuus olisi kuitenkin sellainen, jossa jokainen val- mistamamme kirja olisi jo myyty”, Silventoinen selittää. ”“
  4. 4. Canon Oy Huopalahdentie 24, PL 1 00351 Helsinki puhelin 010 544 20 www.canon.fi Seuraa meitä www.twitter.com/CanonBusinessFI www.youtube.com/CanonEurope www.linkedin.com/company/canon-emea/ www.slideshare.net/CanonBusinessFI Canon Oy kuuluu maailmanlaajuiseen Canon-ryhmään, joka tarjoaa tulostuksen-, dokumentin- ja informaa- tionhallinnan sekä liiketoiminnan kehittämisen ja ulkoistusliiketoiminnan asiantuntijapalveluita. Canon on myös ammattitulostamisen ratkaisu- jen edelläkävijä, jonka toiminta perustuu mark- kinoiden parhaaseen teknologiaan, sertifioituun palvelutuotantoon sekä jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. Otavan Kirjapaino Oy on perheyritys, joka on valmistanut kirjoja Suomes- sa jo yli 100 vuoden ajan. Yrityksen kotimainen ja ketterä lähituotanto kunnioittaa ympäristöä ja vaalii korkeaa laatua. Pitkän historian ja kokemuksen oikeuttamana Otavan Kirjapainon katse on vahvasti tulevaisuudessa ja painotuotannon kehittämisessä. Yrityksessä panostetaankin jatkuvasti uusiin toiminta- tapoihin, joilla voidaan vastata kirjojen kysyntään yhä fiksummin ja nopeammin. Lue lisää Canonin tulostusratkaisuista ja painoliiketoiminnan kehityspalveluista: www.canon.fi/business/solutions/ services-for-print-service-providers/

×