Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CASE ISLAB: Tavoitteena informaationkäsittelyn helpottaminen

142 views

Published on

Laboratoriopalveluja tuottava Itä-Suomen laboratoriokeskus ISLAB käsittelee vuosittain jopa 8,5 miljoonaa laboratoriovastausta. Organisaatio kärsi aikaisemmin usean eri järjestelmän aiheuttamasta tietokaaoksesta, ja haussa oli kustannustehokas ja selkeä informaationhallintajärjestelmä, joka helpottaisi myös sisäisten arviointien prosessointia. Canonin avulla työn tehostamiseksi valittu monipuolinen Therefore-pohjainen kokonaisuus on tuonut paljon helpotusta arkeen, kun paperien manuaalinen käsittely on vähentynyt ja tieto on nyt ajantasaisesti juuri oikeiden henkilöiden saatavilla.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CASE ISLAB: Tavoitteena informaationkäsittelyn helpottaminen

  1. 1. NYKYAIKAISTAINFORMAATIONHALLINTAA TERVEYDENHUOLLONTARPEISIIN Neljän sairaanhoitopiirin alueella toimiva Itä-Suomen Laboratoriokeskus ISLAB tuottaa laboratoriopalveluja noin 75 toimipisteessä. Sosiaali- ja terveysalan digi- talisaatiovaatimukset herätti- vät tarpeen löytää luotettava yhteistyökumppani, jolta löytyisivät niin selkeät ratkaisut tiedonhallintaan kuin kyky kehittää informaation käsitte- lyä myös tulevaisuudessa. Tavoitteet Informaationkäsittelyn selkeyttäminen paremmin hallittavaksi kokonaisuudeksi. Järjestelmä, joka palvelee laboratorion erilaisia tarpeita, kuten hallintoa, tuotantoa ja sisäistä laadunarviointia. Haasteet Tiedon hajautuminen eri järjestelmiin on vaatinut liikaa ohjelmointia ja tehnyt ylläpidosta vaikeaa. Lain asettamien vaatimusten noudattaminen on terveydenhuoltoalalla ensisijaisen tärkeää. Ratkaisu Sopimushallinta, sisäisten arviointien dokumen- tointi- ja seurantajärjestelmä, käyttöarkisto, kemikaalikortisto sekä ratkaisut taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon dokumentinhallintaan. Hyödyt Helppokäyttöinen ja organisaatiorajat ylittävä keskitetty Therefore-järjestelmä helpottaa tie- tojen käsittelyä. Ylläpito on nopeaa ja ketterää. Muutostilanteet osataan nyt ennakoida ja niihin voidaan reagoida nopeasti.
  2. 2. Canon Oy Huopalahdentie 24, PL 1 00351 Helsinki puhelin 010 544 20 www.canon.fi Jalostaminen ja valmistelu Julkaisu,jakel u jahävittäm inen tiedon analysointiToiminnan ja h yödyntäminen Työnkulutjatiedon säilyttäm in en Varastointi ja Tiedon haltuunotto KEHITTÄMIN EN KÄYTTÖÖNOTTO MÄÄRITYS SUUNNITTELU HAL LINTA TIEDONARVON KASVATTAMINEN ”Helppo hakeminen, helppo ylläpito ja prosessien liittäminen dokumenttien ympärille on nyt mahdollista.” Antero Julkunen, tietohallintojohtaja Neljän sairaanhoitopiirin alueella toi- miva organisaatio kärsi aikaisemmin usean eri järjestelmän aiheuttamasta tietokaaoksesta, kun informaatio oli ha- jautunut moniin eri paikkoihin. Canonin avulla olikin tarkoitus ratkaista monen- laisia dokumentinhallinnan, laadunar- vioinnin, sopimushallinnan ja julkiselle sektorille ominaisten organisaatiorajat ylittävien prosessien haasteita. Apua arkeen Monipuolisen Therefore-pohjaisen ko- konaisuuden käyttöönotto on sujunut ongelmitta ja tuonut paljon helpotusta arjen tasolle, kun paperien manuaa- linen käsittely on vähentynyt ja tieto on nyt ajantasaisesti juuri oikeiden henkilöiden saatavilla. Yhteistyössä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa toteutettu, kemikaalien tietoja sisältävä Kemikaalikortisto on myös osoitta- nut Thereforen joustavuuden etenkin käyttöoikeuksien hallinnan ja tietojen oikeellisen säilyttämisen osalta. Tukea ja toteutuksia Uuteen järjestelmään tyytyväinen henkilöstö pohtii tällä hetkellä sisäisesti mihin kehitystyötä jatketaan tulevai- suudessa. Seuraavia hankkeita There- foren parissa tulevat olemaan muun muassa sisäisten ja ulkoisten palauttei- den vieminen yhteen kokonaisuuteen ja asiakaspalauteprosessin käsittelemi- nen keskitetysti yhdessä järjestelmäs- sä. ”Järjestelmän ylläpitäminen on ollut helppoa, ja olemme saaneet runsaasti tukea Canonilta kaikissa ongelmatilan- teissa. Substanssiosaaminen on ollut tässä asiassa todella hyvällä tasolla”, Antero Julkunen toteaa. Kliinisiä laboratoriopalveluja tuottava liikelaitoskuntayhtymä ISLAB käsittelee vuosittain jopa 8,5 miljoonaa laboratorio- vastausta. Laboratorion eri tarpeisiin tarvittiin kustannustehokas ja selkeä informaationhallintajärjestelmä, joka helpottaisi myös sisäisten arviointien prosessointia. ”Silloin kun on apua tarvittu, se on aina löytynyt nopeasti.” Pertti Pitkänen, tietojärjestelmäsuunnittelija

×