Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Resultats de les activitats R+D+i Campus de Gandia 2013

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
RESULTATS DE LES ACTIVITATS DE RECERCA,
DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I INNOVACIÓ AMB
FINANÇAMENT EXTERN
UNIVERSITAT POLITÈCN...
2 de 26
RESULTATS DE LES ACTIVITATS DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT
TECNOLÒGIC I INNOVACIÓ AMB FINANÇAMENT EXTERN
1
ÍNDEX:
......
3 de 26
Figura 28............................................................................................................
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 27 Ad

More Related Content

Similar to Resultats de les activitats R+D+i Campus de Gandia 2013 (20)

More from Campus de Gandia - Universitat Politècnica de València (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Resultats de les activitats R+D+i Campus de Gandia 2013

 1. 1. RESULTATS DE LES ACTIVITATS DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I INNOVACIÓ AMB FINANÇAMENT EXTERN UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA CAMPUS DE GANDIA Any 2013
 2. 2. 2 de 26 RESULTATS DE LES ACTIVITATS DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I INNOVACIÓ AMB FINANÇAMENT EXTERN 1 ÍNDEX: ................................................................................................................................1 RESULTATS DE LES ACTIVITATS DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I INNOVACIÓ AMB FINANÇAMENT EXTERN1.......................................................................2 ACTIVITAT EN RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ.............................................................4 0. Quadre resum de principals indicadors.................................................................................................................4 Quadre 1.......................................................................................................................................4 Figura 1.........................................................................................................................................4 1.‐ Activitat en R+D+i, segons tipus de treball...........................................................................................................5 Quadre 2.......................................................................................................................................5 Figura 2.........................................................................................................................................5 Figura 3.........................................................................................................................................6 Quadre 3.......................................................................................................................................7 Figura 4.........................................................................................................................................7 Figura 5.........................................................................................................................................8 2‐ Activitat de R+D+i en vigor, segons tipus d'activitat. ...........................................................................................9 Quadre 4.......................................................................................................................................9 Figura 6.........................................................................................................................................9 Figura 7.......................................................................................................................................10 Figura 8.......................................................................................................................................10 Figura 9.......................................................................................................................................11 Quadre 5.....................................................................................................................................11 Figura 10.....................................................................................................................................11 Figura 11.....................................................................................................................................12 Figura 12.....................................................................................................................................12 Figura 13.....................................................................................................................................13 3.‐ Activitat de R+D+i Competitiva, segons l'origen dels fons.................................................................................14 Quadre 6.....................................................................................................................................14 Figura 14.....................................................................................................................................14 Figura 15.....................................................................................................................................14 Quadre 7.....................................................................................................................................15 Figura 16.....................................................................................................................................15 Figura 17.....................................................................................................................................15 Figura 18.....................................................................................................................................16 Figura 19.....................................................................................................................................16 Figura 20.....................................................................................................................................17 Figura 21.....................................................................................................................................17 4.‐ Activitat de Contractes i Convenis de R+D, segons el tipus d'entitat. ...............................................................18 Quadre 10...................................................................................................................................18 Figura 22.....................................................................................................................................18 Figura 23.....................................................................................................................................18 Quadre 11...................................................................................................................................19 Figura 24.....................................................................................................................................19 Figura 25.....................................................................................................................................19 Figura 26.....................................................................................................................................20 Figura 27.....................................................................................................................................20
 3. 3. 3 de 26 Figura 28.....................................................................................................................................21 Figura 29.....................................................................................................................................21 5.– Activitat de R+D+i procedent d'entitats privades, segons l'origen geogràfic....................................................22 Quadre 14...................................................................................................................................22 Figura 30.....................................................................................................................................22 Figura 31.....................................................................................................................................22 Figura 32.....................................................................................................................................23 Figura 33.....................................................................................................................................23 Figura 34.....................................................................................................................................24 Figura 35.....................................................................................................................................24 Figura 36.....................................................................................................................................25 Figura 37.....................................................................................................................................25 Figura 38.....................................................................................................................................26 Figura 39.....................................................................................................................................26 1 No inclou infraestructura ni programa propi.
 4. 4. 4 de 26 ACTIVITAT EN RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ AMB FINANÇAMENT EXTERN 0. Quadre resum de principals indicadors Quadre 1 1.‐ Nombre d'accions subscrites/concedides 86 78 70 2.‐ Volum econòmic de R+D+i (Drets Reconeguts en Milers de Euros) 891 671 1.315 3.‐ Resultats protegits (Sol·licituds de patents) NC NC 0 4.‐ Llicències sobre Resultats 1 0 1 5.‐ Ingressos per Llicències 1 (Drets Reconeguts en Milers d’Euros) 2,5 0 0 6.‐ Spin‐*off participades 0 0 0 * Inclou els imports corresponents a cotitulars de les tecnologies NC: No Calculat Figura 1 QUADRE RESUM 2011 2012 2013 Evolució del finançament de l'activitat de R+D+i amb fons externs 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Dr et s Re co ne gu ts ( mi ler s d’ eu ro s)
 5. 5. 5 de 26 1.‐ Activitat en R+D+i, segons tipus de treball Quadre 2 ACCIONS DE R+D+i SUBSCRITES SEGONS TIPUS DE TREBALL (Nombre d'accions) 2011 2012 2013 R+D+i Competitiva 1 11 3 5 Accions de Relació i Coordinació en R+D 0 0 0 Actuacions per a la difusió i la transferència de coneixement 0 0 0 Esdeveniments 0 1 1 Finançament Base 0 0 0 Finançament RRHH 3 1 2 Projectes de recerca 7 0 2 Projectes R+D col·laborativa 1 1 0 Contractes i Convenis 75 75 65 Càtedres d'empresa. 0 0 0 Consultoria, estudis tècnics 51 52 51 Contractes R+D Col·laboratius 0 0 0 Contractes i Convenis R+D 4 6 6 Llicències Tecnologia 1 0 1 Uns altres 0 0 0 Serveis i Assajos 19 17 7 Venda de productes Tecnològics 0 0 0 Total 86 78 70 1 Accions concedides per Activitats competitives, subjectes a avaluació i selecció externa. Figura 2 Evolució de les accions de R+D+i subscrites segons tipus de treball. 2011‐ 2013 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 R+D+i Competitiva Contractes i Convenis no m br e d' ac ci on s
 6. 6. 6 de 26 Figura 3 Distribució de les accions de R+D+i subscrites segons tipus de treball. 2013 7% R+D+i Competitiva 93% Contractes i Convenis
 7. 7. 7 de 26 Quadre 3 2011 2012 2013 R+D+i Competitiva 1 502 464 235 Accions de Relació i Coordinació en R+D 0 0 0 Actuacions per a la difusió i la transferència de coneixement 0 0 0 Esdeveniments 0 6 0 Finançament Base 0 0 0 Finançament RRHH 65 9 33 Projectes de recerca 349 0 202 Projectes R+D col·laborativa 88 449 0 Contractes i Convenis 2 924 992 602 Càtedres d'empresa. 0 0 0 Consultoria, estudis tècnics 275 199 132 Contractes R+D Col·laboratius 0 0 0 Contractes i Convenis R+D 392 754 180 Llicències Tecnologia4 242 0 281 Altres3 0 0 0 Serveis i Assajos 15 39 9 Venda de productes Tecnològics 0 0 0 Total 1.426 1.456 837 1 Subvencions concedides en Activitats competitives, subjectes a avaluació i selecció externa. 2 Import de contractes i convenis subscrits per a Activitats de R+D+i. 3 Altres Activitats, contractades, amb convenis o subvencionades, no incloses en els epígrafs anteriors. 4 Ingressos per l'explotació de patents i programes d'ordinador descomptats els corresponents a cotitulars. Figura 4 VOLUM ECONÒMIC DE R+D+i SUBSCRITA SEGONS TIPUS DE TREBALL (milers de Euros) Evolució del volum econòmic de R+D+i subscrita segons tipus de treball. 2011‐2013 1000 800 600 400 200 0 2011 2012 2013 R+D+i Competitiva Contractes i Convenis mi ler s de Eu ro s
 8. 8. 8 de 26 Figura 5 Distribució del volum econòmic de R+D+i subscrita segons tipus de treball. 2013 72% R+D+i Competitiva Contractes i Convenis 28%
 9. 9. 9 de 26 2‐ Activitat de R+D+i en vigor, segons tipus d'activitat. Quadre 4 ACCIONS DE R+D+I EN VIGOR QUE GENEREN DRETS SEGONS TIPUS DE TREBALL (Nombre d'accions) 2011 2012 2013 R+D+i Competitiva 1 16 9 11 Accions de Relació i Coordinació en R+D 0 0 0 Actuacions per a la difusió i la transferència de 0 0 0 coneixement Esdeveniments 0 1 1 Finançament Base 0 0 0 Finançament RRHH 3 1 1 Projectes de recerca 10 5 5 Projectes R+D col·laborativa 3 2 4 Contractes i Convenis 2 96 87 77 Càtedres d'empresa 0 0 0 Consultoria, estudis tècnics 66 59 55 Contractes R+D Col·laboratius 0 0 0 Contractes i Convenis R+D 8 8 13 Llicències Tecnologia 4 0 1 1 Altres 3 1 0 1 Serveis i Assajos 20 19 7 Venda de productes Tecnològics 1 0 0 Total 118 103 88 1 Accions concedides en Activitats competitives, subjectes a avaluació i selecció externa. 2 Nombre de contractes i convenis subscrits per a Activitats de R+D+i. 3 Altres Activitats, contractades, amb convenis o subvencionades, no incloses en els epígrafs anteriors. 4 Accions per l'explotació de patents i programes d'ordinador descomptats els corresponents a cotitulars. Figura 6 no m br e d' ac ci on s Evolució de les accions de R+D+i en vigor que generen Drets segons tipus de treball. 2011‐2013 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 R+D+i Competitiva Contractes i Convenis
 10. 10. 10 de 26 Figura 7 Figura 8 Distribució de les accions de R+D+i en vigor que generen Drets segons tipus de treball. 2013 88% R+D+i Competitiva Contractes i Convenis 12% Distribució de les accions de R+D Competitiva en vigor que generen Drets segons el tipus de treball. 2013 9% Esdeve niment s9% 36% Finançament **RRHH Projectes de recerca 46% Projectes R+D col·laborativa
 11. 11. 10 de 26 Figura 9 Distribució de les accions de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen Drets segons el tipus de treball. 2013 1% 1% 9% Consultoria, estudis tècnics Contractes i Convenis R+D 17% Llicències de tecnologia 72% Altre s Serveis i Assajos
 12. 12. 11 de 26 Quadre 5 2011 2012 2013 R+D+i Competitiva 1 380 219 570 Accions de Relació i Coordinació en R+D 0 0 0 Actuacions per a la difusió i la transferència de coneixement 0 0 0 Esdeveniments 0 6 1 Finançament Base 0 0 0 Finançament RRHH 46 9 9 Projectes de recerca 240 151 233 Projectes R+D col·laborativa 94 53 327 Contractes i Convenis 2 511 452 745 Càtedres d'empresa. 0 0 0 Consultoria, estudis tècnics 265 208 131 Contractes R+D Col·laboratius 0 0 0 Contractes i Convenis R+D 226 205 575 Llicències Tecnologia 4 3 0 0 Altres 3 0 0 31 Serveis i Assajos 15 39 8 Venda de productes Tecnològics 0 0 0 Total 991 671 1.315 1 Subvencions rebudes en Projectes competitius, subjectes a avaluació i selecció externa. 2 Facturació de contractes i convenis subscrits per a Activitats de R+D+i. 3 Altres Activitats, contractades, amb convenis o subvencionades, no incloses en els epígrafs anteriors. 4 Ingressos per l'explotació de patents i programes d'ordinador. Figura 10 VOLUM ECONÒMIC DE R+D+i EN VIGOR QUE GENERA DRETS SEGONS TIPUS DE TREBALL (milers de Euros) Evolució del volum econòmic de R+D+i en vigor que genera drets segons el tipus de treball. 2011‐2013 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2011 2012 2013 R+D+i Competitiva Contractes i Convenis mi ler s de Eu ro s
 13. 13. 12 de 26 Figura 11 Figura 12 Distribució del volum econòmic de R+D+i en vigor que genera drets segons el tipus de treball. 2013 57% R+D+i Competitiva Contractes i Convenis 43% Distribució del volum econòmic de R+D+i Competitiva en vigor que genera drets segons el tipus de treball. 2013 0% Esdeve niment s 2% 41% Finançament **RRHH 57% Projectes de recerca Projectes R+D col·laborativa
 14. 14. 13 de 26 Figura 13 Distribució del volum econòmic de Contractes i Convenis en vigor que generen drets segons el tipus de treball. 2013 Consultoria, estudis tècnics 4% 1% 18% Contractes i Convenis R+D Altre s Serveis i Assajos 77%
 15. 15. 14 de 26 3.‐ Activitat de R+D+i Competitiva, segons l'origen dels fons. Quadre 6 ACCIONS DE R+D+I COMPETITIVA SUBSCRITES SEGONS L'ORIGEN DELS FONS 1 (Nombre d'accions) 2011 2012 2013 Generalitat Valenciana. 5 1 1 Administració Central 6 1 3 Unió Europea 0 1 0 Altres 2 0 0 1 TOTAL 11 3 5 1 Algunes accions poden ser cofinançades per més d’un finançador 2 Empreses, Universitats, Centres de Recerca i Administració local Figura 14 Figura 15 Distribució de les accions de R+D Competitiva subscrites segons origen dels. fons. 2013 20% 20% Generalitat Valenciana. Administració Central Uns altres 60% no m br e d' ac ci on s Evolució de les accions de R+D+i Competitiva subscrites segons l'origen. dels fons. 2011‐2013 6 5 4 3 2 Generalitat Valenciana. Administració Central Unió Europea Uns altres 1 0 2011 2012 2013
 16. 16. 15 de 26 Quadre 7 2011 2012 2013 Generalitat Valenciana. 75 9 9 Administració Central 426 6 225 Unió Europea 0 449 0 Altres 1 0 0 1 TOTAL 502 464 235 1 Empreses, Universitats, Centres de Recerca i Administració local Figura 16 Figura 17 Distribució del volum econòmic R+D Competitiva subscrita segons l'origen. dels fons. 2013 0%0% 4% Generalitat Valenciana. Administració Central Unió Europea Uns altres 96% mi ler s de eu ro s VOLUM ECONÒMIC DE R+D+i COMPETITIVA SUBSCRITA SEGONS L'ORIGEN DELS FONS (Milers de Euros) Evolució del volum econòmic de R+D+i Competitiva subscrita segons el origen dels fons. 2011‐2013 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Generalitat Valenciana. Administració Central Unió Europea Uns altres 2011 2012 2013
 17. 17. Quadre 8 ACCIONS DE R+D+I COMPETITIVA EN VIGOR QUE GENEREN DRETS SEGONS L'ORIGEN DE ELS FONS 1 (Nombre d'accions) 16 de 26 2011 2012 2013 Generalitat Valenciana. 5 2 1 Administració Central 10 7 8 Unió Europea 1 0 1 Altres 2 0 0 1 TOTAL 16 9 11 1 Algunes accions poden ser cofinançades per més d’un finançador 2 Empreses, Universitats, Centres de Recerca i Administració local Figura 18 Figura 19 Distribució del nombre d'accions de R+D Competitiva en vigor que generen drets segons l'origen dels fons. 2013 10% 0% 10% Generalitat Valenciana. Administració Central Unió Europea Uns altres 80% Distribució del nombre d'accions de R+D Competitiva en vigor que generen drets segons l'origen dels fons. 2011‐2013 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Generalitat Valenciana. Administració Central Unió Europea Uns altres 2011 2012 2013 no m br e d' ac ci on s
 18. 18. Quadre 9 VOLUM ECONÒMIC DE R+D+i COMPETITIVA EN VIGOR QUE GENERA DRETS SEGONS EL ORIGEN DELS FONS (milers de Euros) 17 de 26 2011 2012 2013 Generalitat Valenciana. 44 15 9 Administració Central 335 203 313 Unió Europea 1 0 247 Altres 1 0 0 1 TOTAL 380 218 570 1 Empreses, Universitats, Centres de Recerca i Administració local Figura 20 Figura 21 Distribució del volum econòmic de R+D Competitiva en vigor que genera drets segons origen dels fons. 2013 0% 2% 43% Generalitat Valenciana. Administració Central 55% Unió Europea Uns altres Evolució del volum econòmic de R+D Competitiva en vigor que genera drets segons origen dels fons. 2011‐2013 350 300 250 200 150 100 Generalitat Valenciana. Administració Central Unió Europea Uns altres 50 0 2011 2012 2013 mi ler s de Eu ro s
 19. 19. 18 de 26 4.‐ Activitat de Contractes i Convenis de R+D, segons el tipus d'entitat. Quadre 10 ACCIONS DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D SUBSCRITES SEGONS EL TIPUS D'ENTITAT 1 (nombre d'accions) 2011 2012 2013 Administració 11 3 4 Empreses 52 65 51 Altres 2 14 8 11 TOTAL 77 76 66 1 Algunes accions poden ser cofinançades per més d’un finançador 2 Universitats, Centres de Recerca i Associacions Empresarials i Instituts Figura 22 Figura 23 Distribució de les accions de Contractes i Convenis de R+D subscrites segons el tipus d'entitat. 2013 17% 6% Administració Empreses Altres 77% no m br e d' ac ci on s Evolució de les accions de Contractes i Convenis de R+D subscrites segons el tipus d'entitat. 2011‐2013 70 60 50 40 30 Administració Empreses Altres 20 10 0 2011 2012 2013
 20. 20. 19 de 26 Quadre 11 2011 2012 2013 Administració 259 24 22 Empreses 605 1154 526 Altres 1 60 74 54 TOTAL 924 1252 602 1 Universitats, Centres de Recerca i Associacions Empresarials i Instituts Figura 24 Figura 25 Distribució del volum econòmic de Contractes i Convenis de R+D subscrits segons origen dels fons. 2013 9% 4% Administració Empreses Altres 87% mi ler s de Eu ro s VOLUM ECONÒMIC DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D SUBSCRITS SEGONS EL TIPUS DE ENTITAT (milers de Euros) Evolució del volum econòmic de Contractes i Convenis de R+D subscrits segons el tipus d'entitat. 2011‐2013 1200 1000 800 600 Administració Empreses Altres 400 200 0 2011 2012 2013
 21. 21. Quadre 12 ACCIONS DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D EN VIGOR QUE GENEREN DRETS SEGONS EL TIPUS D'ENTITAT 1 (nombre d'accions) 20 de 26 2011 2012 2013 Administració 14 7 8 Empreses 61 65 58 Altres 2 12 9 10 TOTAL 87 81 76 Incloses les Prestacions de Servei per import inferior a 12.000 Euros (IVA inclòs). 1 Algunes accions poden ser cofinançades per més d’un finançador 2 Universitats, Centres de Recerca i Associacions Empresarials i Instituts Figura 26 Figura 27 Distribució de les accions de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets segons tipus d'entitat. 2013 13% 11% Administració Empreses Altres 76% N o m br e d' ac ci on s Evolució de les accions de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets segons tipus d'entitat. 2011‐2013 70 60 50 40 30 Administració Empreses Altres 20 10 0 2011 2012 2013
 22. 22. Quadre 13 VOLUM ECONÒMIC DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D EN VIGOR QUE GENEREN DRETS SEGONS EL TIPUS D'ENTITAT (milers de Euros) 21 de 26 2011 2012 2013 Administració 169 67 66 Empreses 285 321 640 Altres 1 56 65 39 TOTAL 510 453 745 1 Universitats, Centres de Recerca i Associacions Empresarials i Instituts Figura 28 Figura 29 Distribució del volum econòmic de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets segons el tipus d'Entitat. 2013 5% 9% Administració Empreses Altres 86% Dr et s Re co ne gu ts en mi ler s de Eu ro s Evolució del volum econòmic de Convenis i Contractes de R+D en vigor que generen drets segons el tipus d'entitat. 2011‐2013 700 600 500 400 300 Administració Empreses Altres 200 100 0 2011 2012 2013
 23. 23. 22 de 26 5.– Activitat de R+D+i procedent d'entitats privades, segons l'origen geogràfic Quadre 14 ACCIONS DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D SUBSCRITS AMB ENTITATS PRIVADES SEGONS L'ORIGEN GEOGRÀFIC 1 (Nombre d'accions) 2011 2012 2013 Comunitat Valenciana 42 37 39 Resta d'Espanya. 12 26 8 Resta d'Europa. 0 2 4 Resta del Món 0 0 0 TOTAL 54 65 51 1 Algunes accions poden ser cofinançades per més d’un finançador Figura 30 Figura 31 Distribució de les accions de Contractes i Convenis de R+D subscrits amb entitats privades segons l'origen geogràfic. 2013 8% 0% 16% Comunitat Valenciana Resta d'Espanya Resta d'Europa Resta del Món 76% no m br e d' ac ci on s Evolució de les accions de Contractes i Convenis de R+D subscrits amb entitats privades segons l'origen geogràfic. 2011‐2013 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Comunitat Valenciana Resta d'Espanya Resta d'Europa. Resta del Món 2011 2012 2013
 24. 24. Quadre 15 23 de 26 VOLUM ECONÒMIC DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D SUBSCRITS AMB ENTITATS PRIVADES SEGONS L'ORIGEN GEOGRÀFIC (milers de Euros) 2011 2012 2013 Comunitat Valenciana 356 843 126 Resta d'Espanya. 10 39 60 Resta d'Europa. 0 13 111 Resta del Món 0 0 0 TOTAL 366 895 297 Figura 32 Figura 33 Distribució del volum econòmic de Contractes i Convenis de R+D subscrits amb entitats privades segons l'origen geogràfic. 2013 0% 37% 43% Comunitat Valenciana Resta d'Espanya Resta d'Europa Resta del Món 20% Evolució del volum econòmic de Contractes i Convenis de R+D subscrits amb entitats privades segons l'origen geogràfic. 2011‐2013 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Comunitat Valenciana Resta d'Espanya. Resta d'Europa Resta del Món 2011 2012 2013 mi ler s de Eu ro s
 25. 25. Quadre 16 24 de 26 ACCIONS DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D EN VIGOR QUE GENEREN DRETS AMB ENTITATS PRIVADES SEGONS L'ORIGEN GEOGRÀFIC 1 (nombre d'accions) 2011 2012 2013 Comunitat Valenciana 47 40 49 Resta d'Espanya. 20 26 8 Resta d'Europa. 0 2 4 Resta del Món 1 0 0 TOTAL 67 68 61 1 Algunes accions poden ser cofinançades per més d’un finançador Figura 34 Figura 35 Distribució de les accions de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets amb entitats privades segons l'origen geogràfic. 2013 7% 0% 13% Comunitat Valenciana Resta d'Espanya Resta d'Europa. Resta del Món 80% Evolució de les accions de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets amb entitats privades segons l'origen geogràfic. 2011‐2013 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Comunitat Valenciana Resta d'Espanya. Resta d'Europa Resta del Món 2011 2012 2013 no m br e d' ac ci on s
 26. 26. Quadre 17 25 de 26 EMPRESES PRIVADES DIFERENTS, SEGONS L'ORIGEN GEOGRÀFIC, AMB LES QUALS S'HAN. GENERAT DRETS (nombre d'entitats) 2011 2012 2013 Comunitat Valenciana 30 25 22 Resta d'Espanya. 8 10 7 Resta d'Europa. 0 2 2 Resta del Món 1 0 0 TOTAL 39 37 31 1 Algunes accions poden ser cofinançades per més d’un finançador Figura 36 Figura 37 Distribució de les accions de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets amb entitats privades diferents segons l'origen geogràfic. 2013 6% 0% 23% Comunitat Valenciana Resta d'Espanya Resta d'Europa. Resta del Món 71% no m br e d' ac ci on s Evolució de les accions de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets amb entitats privades diferents segons l'origen geogràfic. 2011‐2013 30 25 20 15 10 Comunitat Valenciana Resta d'Espanya Resta d'Europa Resta del Món 5 0 2011 2012 2013
 27. 27. Quadre 18 26 de 26 VOLUM ECONÒMIC DE CONTRACTES I CONVENIS R+D EN VIGOR QUE GENEREN DRETS AMB ENTITATS PRIVADES (milers d’Euros) 2011 2012 2013 Comunitat Valenciana 220 266 521 Resta d'Espanya. 59 42 35 Resta d'Europa. 0 13 84 Resta del Món 6 0 0 TOTAL 285 321 640 Figura 38 Figura 39 Distribució del volum econòmic de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets amb entitats privades segons origen geogràfic. 2013 13% 0% 6% Comunitat Valenciana Resta d'Espanya Resta d'Europa Resta del Món 81% mi ler s de Eu ro s Evolució del volum econòmic de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets amb entitats privades segons origen geogràfic. 2011‐2013 600 500 400 300 200 Comunitat Valenciana Resta d'Espanya Resta d'Europa. Resta del Món 100 0 2011 2012 2013

×