Κατασκήνωση γλωσσών και καλαθόσφαιρας στην Αλικάντε Ισπανία 2013

256 views

Published on

κατασκήνωση καλαθόσφαιρας στα αγγλικά και ισπανικά με ισπανούς και αμερικανούς προπονητές και βοηθούς προπονητές για κορίτσια και αγόρια από 14 μέχρι 17 χρονών. Προπόνηση στην καλαθόσφαιρα στα ισπανικά και αγγλικά για 3 ώρες ημερησίως Δευτέρα με Παρασκευή, 1 ώρα διάλεξης για τις τεχνικές της καλαθόσφαιρας, μαθήματα αγγλικών για ισπανούς και μαθήματα ισπανικών για ξένους (3 ώρες ημερησίως), δραστηριότητες στο Αλικάντε, παραλία και εκδρομή το Σαββατοκύριακο για τους εγγεγραμμένους και στις δύο περιόδους στα μαθήματα καλαθόσφαιρας.

http://www.basketball-camp-spain.com/

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
256
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Κατασκήνωση γλωσσών και καλαθόσφαιρας στην Αλικάντε Ισπανία 2013

 1. 1. Κατασκήνωση γλωσσών καικαλαθόσφαιρας, Αλικάντε 2013 Μάθε αγγλικά ή ισπανικά, συμμετείχε σε μια κατασκήνωση για τεχνικές καλαθόσφαιρας, κάνε φίλους από όλο τον κόσμο, απόλαυσε την παραλία και πέρνα καλά...Κατασκήνωση καλαθόσφαιρας στην Ισπανία Cερcασ Bαjασ 15, Βιτορια, Ισπανία + 3 4 9 4 5 23 48 95 basket@zadorspain.com www.basketball-camp-spain.com
 2. 2. Κατασκήνωση γλωσσών και καλαθόσφαιρας Διε θνή ς κ ατ α σκή νω ση κα λα θό σφ αι ρ ας στ α αγ γ λικ ά κα ι ισ πα νι κά με ισπ α νού ς κ αι αμε ρι κα ν ούς π ροπ ονη τέ ς κ αι β οη θο ύς π ροπ ονη τέ ς γ ια κορί τ σι α κ αι αγό ρι α απ ό 1 4 μ έ χ ρι 17 χ ρο ν ών . Προ πό νη σ η σ τη ν κ α λα θό σφ αι ρα σ τα ισ πα νικ ά κ αι α γ γλ ικά γι α 3 ώ ρε ς η μ ερη σί ως Δε υτ έρ α μ ε Πα ρα σκ ευή , 1 ώρ α δι ά λε ξη ς γι α τι ς τ ε χνι κέ ς τ η ς κα λα θό σ φαι ρ ας, μ αθή μ ατ α α γγ λικ ών γ ια ι σπ αν ού ς κ αι μα θή μ α τα ισπ α νικώ ν για ξέ νο υς (3 ώρε ς η μ ε ρη σίω ς) , δ ρ α στη ρι ότη τε ς σ το Αλ ικ άν τε, πα ρα λί α κ αι εκ δρ ομ ή τ ο Σα β βα τοκ ύ ρια κο για του ς ε γγ εγ ρα μμέ νο υς κ αι στι ς δ ύο π ε ριό δο υς σ τα μ αθ ή μ α τ α κ αλ α θό σφ αι ρ ας . Ημ ερο μη νί ες κ ατα σ κή ν ω σ ης κ α λα θό σφ αι ρα ς και γ λωσ σώ ν , Α λικ ά ντε Καλυτέρευσε 20 13 τα αγγλικά Δ ύ ο πε ρ ι ό δ ο ι : 2 β δ ο μ ά δ ε ς α πό 1 4 μ έ χ ρ ι 2 7 Ι ο υ λ ί ο υ 2 0 1 3 και την Π ρ ώ τη π ε ρ ί ο δ ο ς : 1 β δ ο μ ά δ α α πό 1 4 μ έ χ ρ ι 2 0 Ι ο υ λ ί ο υ 2 0 1 3 Δ ε ύ τε ρ η π ε ρ ί ο δ ο ς : 1 β δ ο μ ά δ α α πό 2 1 μ έ χ ρ ι 2 7 Ι ο υ λ ί ο υ 2 0 1 3 Κ α τη γ ο ρ ί α : κ α τ α σ κ ή ν ω σ η κ α λ α θ ό σ φ α ι ρ α ς κ α ι γ λ ώ σ σ ε ς σ τ ι ς κ α τ η γο ρ ί ε ς μαθητών στρατιωτικών σχολών και νέους Ηλικίες: 14 μέχρι 17 χρονών καλαθόσφαιρα Μ ικ τή κ α τ α σ κ ή ν ω σ η κ α λ α θ ό σ φ α ι ρ α ς : κ α τ α σ κ ή ν ω σ η κ α λ α θ ό σ φ α ι ρ α ς γι α α γό ρ ι α και κορίτσια Χαρ ακτ ηρ ιστ ικ ά τ ης κατ ασ κή ν ω ση ς κα λ αθ όσφ αι ρα ς και γ λω σ σ ών , Α λικ άντ ε 20 1 3 Τ ο π ο θ ε σ ί α : Α λ ι κ ά ν τ ε , γ ή π ε δ α κ α λ α θ ό σ φ α ι ρ α ς τ ο υ Π α ν ε πι σ τ η μ ί ο υ τ ο υ Αλ ι κ ά ν τ ε κ α ι δ ι α μ ο ν ή σ τ ο ν πα ν ε πι σ τ η μ ι α κ ό ξ ε ν ώ ν α . Μ α θ ή μ α τ α α γ γ λ ι κ ώ ν : 3 ώ ρ ε ς η μ ε ρ η σ ί ω ς μ α θ ή μ α τ α α γ γλ ι κ ώ ν μ ε Α μ ε ρ ι κ α ν ο ύ ς , Ά γγλ ο υ ς ή Ι ρ λ α ν δ ο ύ ς κ α θ η γ η τ έ ς μ ε μ ε γ ά λ η πε ί ρ α σ τ η δ ι δ α σ κ α λ ί α α γ γλ ι κ ώ ν . Κ α τα σ κ ή ν ω σ η γ λ ω σ σ ώ ν κ α ι κ α λ α θ ό σ φ α ι ρ α ς : 4 ώ ρ ε ς η μ ε ρ η σ ί ω ς α φ ι ε ρ ω μ έ ν ε ς σ τ η ν κ α λ α θ ό σ φ α ι ρ α μ ε ι σ πα ν ο ύ ς κ α ι α μ ε ρ ι κ α ν ο ύ ς π ρ ο πο ν η τ έ ς κ α ι μ ε σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς α πό δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς χ ώ ρ ε ς , 1 ώ ρ α δ ι ά λ ε ξ η ς γι α τ η ν κ α λ α θ ό σ φ α ι ρ α , 1 ώ ρ α κ α ι 3 0 λ ε π τ ά πρ ο πό ν η σ η ς σ τ η ν κ α λ α θ ό σ φ α ι ρ α α φ ι ε ρ ω μ έ ν ε ς σ ε β α σ ι κ έ ς πρ ο σ ω πι κ έ ς τ ε χ ν ι κ έ ς , 1 ώ ρ α κ α ι 3 0 λ ε π τ ά π ρ ο πό ν η σ η ς σε ομάδες. στη διεθνή κατασκήνωση Δ ι α μ ο ν ή : ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο - ξ ε ν ώ ν α ς * * * σ ε μ ί ν ι - δ ι α μ ε ρ ί σ μ α τ α μ ε πι σ ί ν α , γυ μ ν α σ τ ή ρ ι ο , α ί θ ο υ σ α τ η λ ε ό ρ α σ η ς , α ί θ ο υ σ α υ πο λ ο γι σ τ ώ ν μ ε π ρ ό σ β α σ η σ τ ο Δ ι α δ ί κ τ υ ο , πλ ή ρ η ς δ ι α τ ρ ο φ ή . . . Ε πί β λ ε ψ η 2 4 ώ ρ ε ς . Δ ρ α σ τη ρ ι ό τη τε ς : ο ι Ι σ πα ν ο ί σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς σ τ η ν κ α τ α σ κ ή ν ω σ η γ λ ω σ σ ώ ν κ α ι καλαθόσφαιρας μαζί με τους συμμετέχοντες στην κατασκήνωση τένις, γλωσσών και καλαθόσφαιρας ι σ τ ι ο πλ ο ΐ α ς , ι σ τ ι ο σ α ν ί δ α ς ή γ κ ο λ φ σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν σ ε ε πι σ κ έ ψ ε ι ς μ ε ξ ε ν α γό π ο υ πρ ο γρ α μ μ α τ ί σ τ η κ α ν γ ι α τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς κ α τ α σ κ ή ν ω σ η ς : ε πι σ κ έ ψ ε ι ς σ τ ο Αλ ι κ ά ν τ ε , δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς σ τ η ν πα ρ α λ ί α , ψ ώ ν ι α σ ε έ ν α ε μ πο ρ ι κ ό κ έ ν τ ρ ο … Ε κ δ ρ ο μ έ ς κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ Σ α β β α τ ο κ υ ρ ί α κ ο υ γι α τ ο υ ς ε γ γ ε γρ α μ μ έ ν ο υ ς σ τ ι ς δ ύ ο πε ρ ι ό δ ο υ ς τ η ς κ α τ α σ κ ή ν ω σ η ς γ λ ω σ σ ώ ν κ α ι κ α λ α θ ό σ φ α ι ρ α ς : ε κ δ ρ ο μ ή σ τ η ν στο Αλικάντε Βαλένθια, στο Terra Mítica ή στο νησί Tabarca... Ω ρ ά ρ ι ο τη ς κ α τα σ κ ή ν ω σ η ς : δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς ό λ η τ η ν η μ έ ρ α κ α ι τ α Σα β β α τ ο κ ύ ρ ι α κ α γ ι α τ ο υ ς σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς τ ω ν δ ύ ο πε ρ ι ό δ ω ν σ τ η ν κ α τ α σ κ ή ν ω σ η γλ ω σ σ ώ ν κ α ι κ α λ α θ ό σ φ α ι ρ α ς . Ασ φά λ ε ι α τ α ξ ι δ ί ο υ , ι α τ ρ ι κ ή , α τ υ χ η μ ά τ ω ν κ α ι α σ τ ι κ ή ς ε υ θ ύ ν η ς γι α ό λ ο υ ς τ ο υ ς σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς , Ι σ πα ν ο ύ ς ή ξ έ ν ο υ ς . Ε πι λ ο γ έ ς : κ α τ α σ κ ή ν ω σ η μ ε ή χ ω ρ ί ς κ α τ ά λ υ μ α .Κ α τ α σ κ ή ν ω σ η κ α λ α θ ό σ φ α ι ρ α ς κ α ι γ λ ω σ σ ώ ν , Α λ ι κ ά ν τ ε  + 3 4 9 4 5 23 48 95  b a s k e t @ z a d o r s p a i n . c o m www.basketball-camp-spain.com
 3. 3. Εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης Η κατασκήνωση γλωσσών και καλαθόσφαιρας στο Αλικάντε έχει ως κύριες έδρες :  Τον πανεπιστημιακό ξενώνα.  Το αθλητικό κλαμπ του Πανεπιστημίου του Αλικάντε .  Το κέντρο του Αλικάντε όπου θα πηγαίνουμε για να μεταβούμε στη θάλασσα, να επισκε φθούμε το κέντρο της πόλης, το κάστρο της Santa Bárbara... Το σχολείο γλωσσών που έχει το Zador στο Αλικάντε, βρίσκεταιΑπόλαυσε στο κέντρο της πόλης: Στην οδό Avenida de la Constitución, 14ποιοτικές 03002 AΛΙΚΑΝΤΕ. Τηλέφωνο:+ 34 965 14 23 71.εγκαταστάσεις Σημεία της υποδοχής για την κατασκήνωση Υποδοχή συμμετεχόντων από το εσωτερικό: Κυριακή 14, ή Κυριακή 21 Ιουλίου από τις 16:00 στην υποδοχή των εγκαταστάσεων του πανεπιστημιακού ξενώνα Οδός Vicente Savall Pascual, 16 03690 San Vicente del Raspeig AΛΙΚΑΝΤΕ Υποδοχή συμμετεχόντων από το εξωτερικό: Δευτέρα 15, ή Δευτέρα 22 Ιουλίου από τις 08:45 στην υποδοχή των εγκαταστάσεων του πανεπιστημιακού ξενώνα Calle de Vicente Savall Pascual, 16στη διεθνή 03690 San Vicente del Raspeig ΑΛΙΚΑΝΤΕκατασκήνωσηγλωσσών και Σημεία συγκέντρωσης για την κατασκήνωση Συγκέντρωση από Δευτέρα με Παρασκευή για τους ξένουςκαλαθόσφαιρας συμμετέχοντες: Από Δευτέρα με Παρασκευή, μπροστά από την είσοδο τουστο Αλικάντε αθλητικού κλαμπ μέσα στον περίβολο του χώρου του Πανεπιστημίου του Αλικάντε μεταξύ 18:00 και 18:15. Συγκέντρωση για τους ισπανούς συμμετέχοντες : Σάββατο 20, ή Σάββατο 27 Ιουλίου μεταξύ 09:00 και 12:00 στην υποδοχή των εγκαταστάσεων του πανεπιστημιακού ξενώνα Οδός Vicente Savall Pascual, 16 03690 San Vicente del Raspeig AΛΙΚΑΝΤΕ . Κ α τ α σ κ ή ν ω σ η κ α λ α θ ό σ φ α ι ρ α ς κ α ι γ λ ω σ σ ώ ν , Α λ ι κ ά ν τ ε  + 3 4 945 23 48 95  basket@zadorspain.com www.basketball-camp-spain.com
 4. 4. Μαθήματα αγγλικώνΟι σ υμ με τέ χο ν τες τη ς κ ατ ασ κή νω ση ς κ α λα θό σ φαι ρ ας έ χο υ ν 4 μα θή μ ατ αγλ ωσ σώ ν κ α θη με ρι νά – μ αθ ή μ α τ α τω ν 45 λε πτ ών - (1 5 ώ ρε ς μα θη μ άτ ω ντη ν β δο μά δ α) :3 ώ ρε ς μ αθή μα τα α γγ λι κών γι α του ς Ι σπ α νο ύς συμμ ετ έχ ον τε ς3 ώ ρε ς μ αθή μα τα ισ πα ν ικώ ν γι α το υς ξέ νο υς σ υ μμετ έχ ον τε ςΕ πικο ι νω νι ακός σκ οπό ςΤό σο τ α μ αθή μα τα α γγ λ ικώ ν, ό σο και τ α μ α θή μ ατ α ι σπ α νικ ών έ χου ν έν αεπι κο ιν ωνι ακό σ κοπ ό για το ν οπ οίο δο υ λεύ ε τ αι η κα τ αν όη σ η και η Μαθήματαπρο φο ρικ ή έκ φ ρα ση , και η κα τ αν όη ση κ αι η γ ρα πτή έκ φ ρα ση , ωςπρο τε ρ αιό τη τ α τη ς επ ικ οιν ων ία ς. γλωσσών με επικοινωνιακόΤο θ εμ ατικό π ερ ιε χό μ ε νο ε ίν αι ποι κί λο, π ροσ α ρμο σμέ νο σ τη ν η λικ ία τ ωνσυμ μ ετ εχ όν τω ν . Β έβ αι α , θα μ ε λε τη θ εί κ αι λε ξι λό γιο σ χε τικ ό μ ε τη νκα λα θό σ φαι ρ α.Στ α μ αθή μ α τα δ ίν ετ αι έ μ φα ση στ η ν εξ ά σκη ση τ η ς π ρο φο ρική ς έκ φ ρ α σ η ς σκοπόκαι σ τη ν κα θ αρ ή π ρο φο ρά κ α τά τη ν εκτ έ λε ση μι ας δο υ λει άς, μ ε μιασυ νε χόμ εν η επι δί ω ξη εξ άσκ η ση ς τ ου λε ξι λο γίο υ , τη ς γρ αμμ α τική ς κα ι τ ωνση μ αν τικ ότε ρ ων κ α θη μ ε ρι ν ώ ν χ ρή σε ων για επικ οι ν ων ία, π ρ οσ α ρμο σμέ ν εςστ ο επί πε δο του μ α θή μ ατο ς. Π αι χ νί δι α σ ε ζευ γά ρι α, r ol e -p l ayi n g ,πα ρο υσι ά σει ς.. .Μ ικρ ά τμ ήμ αταΣτι ς τά ξει ς μέγ ιστο ς α ρ ιθμό ς μ αθ ητ ώ ν ε ίν αι 7 άτομ α γ ια κά θε τμή μ α .Ε πίπ ε δα και ωρ άρ ιαΕ πίδ ε δα γι α τ α τ μή μα τ α αγγ λι κώ ν πο υ α κο λ ουθ ού ν τη ν κ ατ άτ α ξη τ η ς στη διεθνήΕ υρ ωπ αϊκή ς Α γο ρ άς Γ λ ω σσ ών ( Mar co d e L en g u a s E u rop eo ). Η π λε ιοψη φ ίατω ν συ μμε τε χό ντ ων σ τη ν κ ατ α σκή νω ση πα ρ ακο λο υθ εί τ α ακό λ ου θαεπίπ ε δα .A2 .2 ή Lo w er In t er m ed i ateB1 ή Αd v an c ed In t er m e d iat e κατασκήνωση γλωσσών καιB2 ή U p p er I n t er m ed i at eC1 ή Αd van cedΤη ν π ρ ώτη μ έρ α τ ω ν μ αθ ημ άτ ω ν οι συμ μ ετ έχ ον τες σ υμπ λη ρ ών ου ν έ ναδι αγ νω σ τικό δοκί μιο κ αι έ χ ου ν συ νέ ν τευ ξη μ ε μι α κ αθ η γή τ ρια η ο π οία καλαθόσφαιραςείν αι υπε ύ θυ νη για τη δ ιάγ νω ση τω ν επι πέ δω ν.Οι σ υμ μ ετέ χ ον τε ς λα μ β άν ου ν το α π αρ αί τη τ ο υ λικ ό γι α τις δι δα σκ α λίε ς,με τη ν υπο χ ρέ ωση ν α φ έρ νο υν το τε τ ρά δ ιο τ ου ς, μο λύ βι α ή στ υ λό, κ αθ ώς στο Αλικάντεεπί ση ς και έ να λ εξ ικό τζ έπη ς .Τ α μ α θή μ ατ α π ρ αγμ ατ οποιο ύ ντ αι Δ ευ τέ ρα μ ε Πα ρα σκ ευή , 09 :1 5 μ ε12 :1 5.Οι κ α θη γητ έςΟι κα θη γη τ ές ο ι οπο ίοι δι δ άσκ ου ν τ α μ αθή μα τ α α γγ λικ ώ ν εί ναι Άγ γ λο ι ,Ιρ λ αν δ οί κ αι /ή Αμ ε ρι κ α νοί μ ε μ ε γ ά λη εμ πει ρί α στη δ ι δα σκ α λία α γγ λι κώ ν.Κ α τ α σ κ ή ν ω σ η κ α λ α θ ό σ φ α ι ρ α ς κ α ι γ λ ω σ σ ώ ν , Α λ ι κ ά ν τ ε  + 3 4 945 23 48 95  basket@zadorspain.com www.basketball-camp-spain.com
 5. 5. Κατασκήνωση καλαθόσφαιρας 4 ώρες καθημερινά αφιερωμένες στ ην καλαθόσφαιρα: 1 ώρα διάλεξη για τ ην καλαθόσφαιρα, 1 ώρα και 30 λεπτά προπόνησης αφιερωμένες σε κύριες προσωπικές τε χνικές, 20 λεπτά εξάσκησης στις βολές, 1 ώρα ομαδικής προπόνησης . Διάλεξη για την καλαθόσφαιρα (1 ώρα)  Ψυ χο λ ογί α κ α λ αθό σ φα ι ρα ς  Οι 1 0 εν το λέ ς του π άγκ ου  Μα θα ίν ω βλ έπο ν τα ς έ ν α π αι χ νί δι κ α λ αθό σ φα ιρ ας  Γί νε πα ίχ τη ς κ α λα θό σφ α ιρ ας : κο ρ ών α -γ ρ άμμ ατ αΑπόλαυσε  Δου λε ιά και επι τ υχ ία  Προ πο νή σ εις σ τι ς β ο λέ ς και σ το ο μα δι κό π αι χ νί διποιοτικές Προθέρμανση (20 λεπτά)εγκαταστάσεις Αρ χί ζει η π ρο θέ ρμα ν ση όλ ων μα ζί, μ ε δυ να μικό και δι α σκε δ ασ τικ ό παι χ νί δι, π ρο σα ρμο σμέ ν ο σ τις ν όρ μες κα ι τ ου ς κ αν όν ες τη ς κα λα θό σ φαι ρ ας . Παι χ νί δι α μ ε τε ν τώμ ατ α . Τε ν τώμ ατ α σ ε ομ ά δε ς για ν α α ρ χί σου ν οι πρ οπο νή σ ει ς με επ ικέ ν τρ ωσ η στι ς πρ οσ ωπικ ές τε χ νικ έ ς. Κυκλική προπόνηση για προσωπική τεχνική  Ε ξά σκη ση α να πη δή ση ς  Ε ξά σκη ση πά σα ς  Υπ ο δο χή , στ αμ ατή μα τα και εξό δ οι  Παι χ νί δι χω ρί ς μ πά λ α  Ε ξά σκη ση στ η ν άμ υν αστη διεθνή Εργαστήρι βολών (20 λεπτά)κατασκήνωση   Ασκ ή σε ις σε α λη θι νέ ς κ ατ ασ τ άσ εις βο λή ς Ε ιδι κή έμ φ αση σ τι ς β α σ ικές κα τε υθ ύ νσε ις βο λή ς γλωσσών και Ομ α δι κό παι χ νί δι κα λ αθ όσ φαι ρ ας ( 1 ώ ρ α)  Ε λε ύθ ερ ο π αι χ νί δι κ αι α νά λ υση τ ου π αι χ νι δι ού.  Προ ο δευ τική α ν άπ τυ ξη από το 3 x 3 , 4 x 4 μέ χ ρι το 5 x 5καλαθόσφαιρας Προπονητές και βοηθοί προπονητές της κατασκήνωσηςστο Αλικάντε Σύμ βο υλ ος α θλ η μά τω ν γι α τη σχ ε δία ση τ ων π ροπ ονή σε ω ν κα λα θό σ φαι ρ ας : Da vid Gi l, αν ώτ ερ ος πρ οπο νη τή ς κα λ αθ όσ φα ιρ α ς κ αι βοη θός π ροπ ον η τή ς τ η ς Caj a Lab ora l Ba sko n ia . Προ πο νη τ ές τη ς κ ατ α σ κή νω ση ς: A le x Na v arr o, α νώ τε ρο ς π ρο πο νη τ ή ς κα λα θό σ φαι ρ ας, και Sh ay Mi ll er We s t, αμε ρι κα νό ς π αίκ τη ς επα γγ ε λμ α τική ς κ α λ αθ ό σφ αι ρα ς . Βοη θοί π ρο πο νη τ ές με με γά λη πε ίρ α σ τις π ροπ ον ή σε ις κ α τώ τε ρω ν κατ η γο ρι ών τη ς C a ja Lab or al Ba s kon i a κ αι τω ν κ ατ α σκη νώ σεω ν π ου διο ρ γα νώ νε ι η Fu n d a ci ó n Ba sk on ia . Φυ σιο θε ρ απε υτ ές κα τά τη δι άρ κει α τω ν π ρο πο ν ή σεω ν . Κ α τ α σ κ ή ν ω σ η κ α λ α θ ό σ φ α ι ρ α ς κ α ι γ λ ω σ σ ώ ν , Α λ ι κ ά ν τ ε  + 3 4 945 23 48 95  basket@zadorspain.com www.basketball-camp-spain.com
 6. 6. Διαμονή σε ξενώνα με πλήρη διατροφήΟ π α νεπ ισ τη μι ακ ό ς ξε νώ να ς Vi ll a Un i v er s ita r ia ό που θ α δι αμέ νο υ ν οισυμ μ ετ έχ ον τ ε ς τη ς κα τα σκή νω ση ς γ λω σ σώ ν και κ α λ αθό σ φα ιρ ας —μον τέ ρ νες εγκ α τα σ τά σ εις π ρ ώτη ς π οιό τη τ α ς — β ρί σκ ετ αι ε ν τός τ ουΠα νεπ ισ τη μί ου του Α λι κ άν τε, μ έ ρο ς όπ ου γί νο ντ αι κ αι ο ι δι α λέ ξει ς.Εγ κατ α στά σει ς τ ο υ πα ν επι στ ημι ακο ύ ξε νώ ναΌλ οι οι σ υμμε τέ χο ν τες δι αμ έ νο υν σε δ ωμ ά τι α για 4 άτο μα, με 2 διπ λ άδωμ ά τι α, μ ε μπ ά νιο ε ντ ός το υ δω μ α τίο υ κ αι έ ν α μι κρ ό κ οιν ό χώ ρο ό π ουυπά ρ χε ι μικ ρό ψυ γεί ο κ αι φού ρ νο ς μ ικ ρο κυμ μ ά τω ν.Όλ α τα δωμ άτ ια δι α θέ τ ουν κ λιμ ατ ισμ ό κ αι π ρό σβ α ση σ το Δι α δίκ τυο . Μείνε σε έναΚα θό λη τη δι ά ρκει α το υ χ ρό νο υ φι λο ξε νεί φο ιτη τές κα ι έ χει ό λες τι ςμον τέ ρ νες α νέ σει ς. ξενώνα με όλες τιςΠερι γ ρα φή τω ν υ πη ρεσ ιών το υ ξ εν ών α ό πο υ μένο υ ν οι συμ με τέ χο ντ εςστη ν κ α τα σκή νω ση μ αζ ί μ ε τ ου ς π ρο πο νη τ ές κ αι του ς ε πι β λέπο ν τε ς: ανέσεις  Κα φε τέ ρι α κ αι ε σ τια τό ρ ιο ,  Βιβ λ ιο θή κη ,  Αίθ ου σα τη λ εό ρα ση ς κ αι Δ ια δι κτ ύου ,  Πλ υν τή ρι α ,  Πισί ν α,  Αν οικ τά γή π ε δα κα λ αθ ό σφ αι ρα ς .Ο ξ εν ών α ς δι αθ έτε ι σ ε ντ όν ια και πε τσ έτ ες . Ο ι συ μμε τέ χο ντ ες οφ εί λ ουννα φέ ρο υν τις πετ σέ τ ες γι α τ ις π ρο πο νή σ ει ς και τη ν πι σί να ή τ η νπα ρα λί α.Όλ οι οι σ υμμ ετέ χ ον τε ς πρέ πει να φτ ά σου ν τ η ν Κυ ρια κή π ριν τη ν έν α ρ ξητη ς κ α τα σκή νω ση ς κα ι ν α φ ύγο υ ν α πό τα δι αμε ρί σμα τ α το Σ άβ βα το μ ε τηλή ξη τη ς πε ριό δ ου τ η ς κ ατ ασ κή νω ση ς πο υ έ χο υν επι λέ ξει .1 επ ιβ λέ πω ν αν ά 10 σ υμ μ ετέ χ ον τε ς στη ν πα ρα μ ονή σ το ν ξ εν ώ να . στη διεθνήΚα τ α σκ ήν ωσ η μ ε δι αμο νή με π λ ήρ η σίτ ι σ ηΟι σ υμμε τέ χ ον τε ς σ τη ν κ ατ ασ κή νω ση γ λω σ σώ ν κ αι κ α λα θό σφ αι ρ ας κατασκήνωση γλωσσών καιγευμ α τίζο υ ν κ α θη με ρι ν ά Δ ευ τέ ρα μ ε Π αρ α σκ ευή σ το εσ τι ατ όρι ο τ ουΞεν ών α : Ε ιδι κό π ρ όγε υμ α γι α α θ λη τ ές : φρ ού τα, δη μη τ ρι ακά , γι αο ύ ρτι, γ ά λα, ζαμ π όν ή τυ ρί, ψωμ ί . καλαθόσφαιρας Γε ύμ α: π ρο σω πική ε ξ υπη ρέ τη ση μ ε ο ρε κτι κ ό ( επι λ ογή α πό τ ρί α ορε κτι κά ), κυ ρίω ς πι άτ ο ( επι λ ογή α πό τ ρί α κυρ ίω ς) κ αι επι δό ρ πι ο στο Αλικάντε (επ ιλ ογή α πό δύ ο), Δείπ νο : π ρο σω πική ε ξ υπη ρέ τη ση μ ε ο ρεκ τικ ό (επ ιλ ογή απ ό δ ύο ορε κτι κά ), κ υ ρίω ς πι ά το (επ ι λογ ή α πό δ ύο κ υρ ί ως ) κ αι ε πι δό ρπι ο.Οι εγ γεγ ρ αμμέ νο ι παί κτ ες στι ς δύο π ερ ιό δο υς τη ς κ ατ α σκή νω ση ς κ ατ ά τηδι ά ρκει α του Σ αβ β ατ οκ υρί ακ ου θ α π ρο γευ μ α τί ζου ν κ αι θ α δει πν ού ν σ το νξε νώ να κ αι τ ο με ση μ έ ρι θα τ ου ς δί ν ετ αι φ αγ η τ ό για να πά ρο υν μ αζί το υςστι ς ε κ δρ ομέ ς.Κ α τ α σ κ ή ν ω σ η κ α λ α θ ό σ φ α ι ρ α ς κ α ι γ λ ω σ σ ώ ν , Α λ ι κ ά ν τ ε  + 3 4 945 23 48 95  basket@zadorspain.com www.basketball-camp-spain.com
 7. 7. Δραστηριότητες Ε κτό ς απ ό τα μ αθή ματ α α γγ λι κώ ν κ αι τι ς π ροπ ονή σε ις σ τη ν κα λα θό σ φαι ρ α σε α γ γλ ικά κ αι ι σ πα νικ ά, οι συμ με τε χο ντ ες στη ν κατ α σκή νω ση το υ Αλ ικ ά ντ ε έ χο υ ν κ αι ά λ λε ς δ ρ ασ τη ριό τη τ ες με τά α πό τις προ πο νή σει ς τη ς κα λ αθ όσ φαι ρ ας κα ι κ ατ ά τη δ ιά ρκει α το υ Σ α ββ άτ ου κ αι τη ς Κ υρ ιακ ή ς όσ οι συ μ μετέ χ ου ν στη ν κα τ ασκ ή νω ση τη ς κ α λα θό σφ αι ρ ας δι ά ρκει ας 2 εβ δο μά δ ων : Ε πισ κέ ψ εις κ αι δρ α στ ηρι ότητ ες στο Α λικ άντ ε κατ ά τ η δ ιά ρκ εια τ ηςΚάνε φίλους κατ ασ κή νω ση ς γ λω σσ ώ ν κ αι κ α λα θό σ φαι ρα ς  Πισί ν α, γ ή πε δ ο τ έν ις, γ ή πε δο κ α λ αθ όσ φα ιρ α ς στ ον ξε ν ών ααπό διάφορα  Ε πίσκ ε ψη σ το κ έν τ ρο το υ Α λι κά ντ ε  Αν έβ ασ μα στ ο κά σ τρ ο τ η ς Sa n ta Bárb ara ό πο υ μπο ρού ν να δο υ νμέρη του μ ία απί σ τευ τη θέ α του Αλ ικ άν τε,  Ε πίσκ εψη σ το αρ χ αιο λ ογικ ό μο υσ είο όπο υ θ α μπ ορ έσ ου ν να γν ωρ ίσο υ ν τ η ν πιο α ρ χα ία ι στ ορ ία τ ο υ Αλ ικ άν τε ,κόσμου  Ε πίσκ εψ ή σ το μο υ σείο Fal l ero σ το ο ποί ο θ α μ πορ ού ν να μά θο υν πώς εί να ι οι πιο πα ρ α δ οσι ακέ ς γιο ρτ ές σ το Α λι κά ντε .  Στο μο υσε ίο d e B el en e s ή σ το μο υ σείο T au r in o .  Παι χ νί δι α κα ι δρ α στη ρι ότη τες με επ ιτη ρη τέ ς σ τη ν πα ρ α λία το υ Αλ ικ άν τε .  Από γε υμα γι α ψ ώ ν ια κα ι γε ύμα με t ap a s σε έν α εσ τια τό ριο .  Κα ρ αόκε . Για τ ο υ ς συ μμ ετέ χο ντε ς και στι ς δύ ο π ερ ιόδ ου ς της κατ α σκ ήνω σ ης  Ολ οή με ρη εκ δ ρο μή σ τη ν T e rra Mít ic a , σ τη ν T er ra Natu ra , στη ν Aq u a lan d i a ή σ τη Βα λ έν θι α , τ η ν πό λη τω ν τε χ νώ ν κ αι τω ν επι στη μ ώ ν τ ο Σ ά ββ ατ ο .  Μέ ρα σ τη ν π α ρα λί α το υ Α λικ ά ντε , στη V ill ajoy o sa ή στο ν η σί τη ς Tab ar ca τη ν Κ υρ ιακ ή .στη διεθνή Από Δ ευ τέ ρα μ έ χρι Πέμ πτη οι δ ρα σ τη ριό τη τ ες έχο υ ν δ ιά ρκε ια γύ ρω σ τηκατασκήνωση 1μ ι ση ώ ρ α ή δύ ο ώ ρε ς ( μετ αξ ύ τω ν 1 8 :3 0 κ αι τ ων 20 : 30 ). Οι δρ α στη ρι ότη τε ς το υ Σα ββ ά του έχ ου ν μί α δι άρ κε ι α γ ύρ ω σ τι ς 8 με 10γλωσσών και ώρε ς, μ ετ α ξύ τω ν 10 :0 0 -1 1 :0 0 το π ρ ωί κ αι τω ν 20 :0 0 το από γε υμ α. Κα τά τη δι άρκ ει α τω ν ε πισκ έψε ων κ αι τω ν εκ δ ρομ ών ό λ α τ α με τα φο ρι κάκαλαθόσφαιρας – δη μ ό σι α ή ι διω τικ ά - κ αι ο ι ει σό δο ι όπου ε ίν αι αν αγ κ αίο συμ πε ρι λα μ β ά νο ντ αι στ η ν τιμή τη ς κ ατ α σκή ν ωση ς. Τ α αν αψ υκ τικ ά, ταστο Αλικάντε πα γω τά κ αι ά λ λα ψ ώνι α π ου θέ λο υ ν ν α π ρα γμ ατ οπο ιή σ ου ν οι συμ μ ετ έχ ον τε ς δε ν συ μ περ ι λαμ β άν ον τ αι στη ν τ ιμή τη ς κ α τα σκή νω ση ς . * Οι δρ ασ τη ριό τη τ ες πρ ογρ αμμ ατί ζον τα ι μ ε τά τ η δι άρ κεια ό λο υ το υ μη νός Ιο υ λίο υ κα ι α λ λά ζου ν κά θ ε εβ δο μά δα . Οι συμ με τέ χο ντε ς στ η ν κατ ασ κή ν ωσ η τη ς κ α λα θό σφ αι ρα ς, μαζ ί μ ε το υς σ υμμε τέ χο ν τες στη ν κατ ασ κή ν ωσ η του τ έν ις, τη ς ισ τιο π λοΐα ς, τη ς ισ τιο σα νί δα ς ή του γ κο λφ , τό σο ο ι Ι σπ α νοί όσο κ αι οι ξέ νο ι , συ μμε τέ χου ν στι ς π ρογ ρ αμ μα τι σμέ νε ς δ ρα στη ρι ότη τε ς κ ατ ά τη δι άρ κει α τ η ς πα ραμ ο νή ς το υς . Κ α τ α σ κ ή ν ω σ η κ α λ α θ ό σ φ α ι ρ α ς κ α ι γ λ ω σ σ ώ ν , Α λ ι κ ά ν τ ε  + 3 4 945 23 48 95  basket@zadorspain.com www.basketball-camp-spain.com
 8. 8. Ωράρια της κατασκήνωσηςΑυ τά εί ναι τ α γε νικ ά ω ρ άρ ια τη ς κ ατ ασ κή νω ση ς γλ ωσ σώ ν καικα λα θό σ φαι ρ ας . Πι θ αν όν ν α υ πά ρ χο υν α λ λ αγέ ς.Ω ρά ριο Δευ τ έρ ας μ ε Π α ρα σκ ευ ή ς γι α τ ο υ ς Ι σπ α νού ς συ μ μετέ χ οντ ες7: 30 — α ρ χή τη ς μέ ρα ς , προ σω πι κή κα θ αρ ιότ η τ α8: 15 — π ρόγ ευμ α9: 15 — μα θή μ ατ α αγ γ λι κών13 :0 0 — γεύ μα14 :3 0 — δι ά λε ξη κ αι βί ν τεο γι α τ η ν κα λ α θόσ φ αι ρα15 :0 0 — π ρο πό νη ση στη ν κ α λα θό σφ αι ρ α 10 Τε ν τώμ ατ α 20 ε ρ γα στ ή ρ ι γ ια α ντ ε πίθ εση 4 σ τ αθμ οί τω ν 12 λε πτ ώ ν ο κα θέ ν ας γι α π ρο σ ω π ική τ ε χ νι κή Απόλαυσε μια μέρα που τα Διά λε ιμμ α γι α νε ρό 1: 30 ώ ρα ομα δ ική ς π ρο πόν η ση ς (1 x1, 2x 2, 5x 5, δι αγ ων ισμ ός βο λ ών ... )18 :0 0 — ώ ρ α γ ια μπ άν ι ο κα ι α πο γευμ α τι νό18 :3 0 — ε πί σκε ψ η σ το κ έν τρ ο τ ου Α λικ ά ντε ( επί σκε ψ η σ το κέ ντ ρο τη ς π όλη ς, έχει όλαεπί σκε ψη σ το κά στ ρο , π αρ α λί α, ψ ών ια και δείπ νο μ ε tap a s, ka rao ke,Μου σεί ο h o gu era s , π αι χ νί δι α στο γή πε δο σ τα α γγ λικ ά κ αι ισ πα νικ ά . .. )20 :3 0 — ε πι στ ρο φή στ ο ν ξε νώ να21 :0 0 — δε ίπ νο22 :0 0 —τ αι νί α, παι χ νί δι α, ομ α δικ ές δ ρ ασ τη ριό τ η τε ς23 :0 0 —κ λε ίσι μο τω ν φ ωτώ νΟι ξ έ νο ι συ μμ ετέ χο ντ ες στ ην κατ ασ κή νω σ η ο λο κλη ρώ νο υ ν τη ν μ έ ρα το υς μ ετη λή ξη τ ω ν π ρο πο νή σ ε ων κ α λ αθ όσ φα ιρ α ς σ τι ς 1 8 :0 0 -1 8 :1 5 κ αι συμ μετ έχο υ νστι ς δ ρ ασ τη ριό τη τ ες γι α το τέ λο ς τη ς εβ δ ομ ά δ α ς.Ω ρά ριο Σα β βάτ ου γι α τ ο υ ς συ μμετ έ χο ντ ες τ ω ν δύ ο πε ριό δωνΣά β βατ ο : Εκ δρ ομ ή9: 00 — α ρ χή τη ς μέ ρα ς, προ σω πική κα θ αρ ιότ η τ α στη διεθνή9: 30 — π ρόγ ευμ α10 :0 0 — τα ξί δι μέ χ ρι τη Βα λέ ν θι α μ ε επί σκ εψη σ τη ν πό λη τω ν Τ εχ ν ών κα ιτω ν Ε π ισ τη μ ώ ν, σ τη ν Te rra Mi ti ca , Aq u a lan d ia ή T er ra N atu r a .φα γη τ ό p icn ic , εκ τός α π ό τη ν T er ra Mit ic a , μ ε φ αγη τό σ το ε σ τια τό ρι ο τ ο υπά ρκο υ. κατασκήνωση20 :0 0 — ε πι στ ρο φή στ ο ν ξε νώ να20 :3 0 — δε ίπ νο , παι χ νί δ ια στ ον ξε ν ών α ε λ εύ θε ρ ος χ ρό νος γλωσσών και καλαθόσφαιραςΚυ ρ ια κή : Μ έ ρα γι α π α ρ αλ ία9: 30 — α ρ χή τη ς μέ ρα ς, προ σω πική κα θ αρ ιότ η τ α10 :0 0 — π ρό γε υμ α11 :0 0 — μ ετ αφ ορ ά στ η ν πα ρ αλ ία E l Po sti gu et μ ε επι τη ρη τές ( στ ο κέ ν τρ ο το υΑλ ικ άν τε ), στη ν πα ρ α λί α τ ου San J u an , ή μ ε π λ οίο στο νη σί T ab ar ca : στο Αλικάντεθα λ άσ σι ο vol ey , π αι χν ί δ ια, μ πά νι α . ..13 :3 0 — φα γη τό p icn ic και παι χ νί δι α16 :3 0 — ε πι στ ρο φή στη ν π α ρα λί α κ αι πε ρι σσ ότ ερ α19 :3 0 — ε πι στ ρο φή στ ο ν ξε νώ ναΚ α τ ά τ ι ς ε πι σ κ έ ψ ε ι ς κ α ι τ ι ς ε κ δ ρ ο μ έ ς τ όσ ο η μ ε τ α φ ο ρ ά – δ η μ όσ ι α ή ι δ ι ω τ ι κ ή - , όσ οκ α ι ο ι ε ι σ όδ οι , ό π ου ε ί ν α ι α ν α γ κ α ί ο , π ε ρ ι λ α μ β ά ν ον τ α ι σ τ η ν τ ι μ ή . Τ α α ν α ψ υ κ τ ι κ ά ,π α γ ω τ ά κ α ι ά λ λ α ψ ώ ν ι α π ου ε πι θ υ μ ού ν ν α κ ά ν ου ν ο ι σ υ μ μ ε τ έ χ ον τ ε ς Δ Ε Νπε ρ ι λ α μ β ά ν ον τ α ι . Κ α τ α σ κ ή ν ω σ η κ α λ α θ ό σ φ α ι ρ α ς κ α ι γ λ ω σ σ ώ ν , Α λ ι κ ά ν τ ε  + 3 4 945 23 48 95  basket@zadorspain.com www.basketball-camp-spain.com
 9. 9. Ασφάλεια και μεταφορά Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων της καλαθόσφαιρας υπάρχει φυσιοθεραπευτής, υπεύθυνος για τη φροντίδα των παικτών, αλλά και επιβλέποντες με πρώτες βοήθειες. Οι συμμετέχοντες είναι πάντοτε συνοδευόμενοι με επιτηρητές, δασκάλους ή προπονητές. Ασφάλεια ΑσθενείαςΑσφάλεια, Όλ οι οι συμμ ετ έχ ον τε ς στη ν κ ατ α σκή νω ση γ λω σσ ών κ αι κ α λα θό σ φαι ρ ας , Ισπ α νοί κ αι ξ έ νοι , κ α λύπ το ν ται απ ό μια ιδι ωτι κή α σφ ά λει α πουμεταφορά και περ ι λαμ β άν ει : ι ατ ρικ ά έξ ο δα σ ε πε ρίπ τω ση ατ υ χή μα το ς ή ασ θέ νει ας , έξο δ α φυ σιο θε ρ απε ία ς ή χει ρο πρ ακ τική ς, έξ ο δ α γ ια επ είγ ον πε ρι σ τα τι κόυπηρεσία οδ ον τι άτ ρο υ, έ ξο δ α γι α α πώ λει α ε ξο πλ ισμ ού, καθ υ στέ ρη ση ς πτ ή σ εω ν, ασ τική ς ε υ θύ νη ς κ τ λ .φυσιοθεραπείας Ε άν έχ ου ν ι δι ωτι κή α σφ ά λι ση , π ρέ πει ε πί σ η ς ν α π ρο σκο μίσ ου ν τη ν αν τί στ οι χη κ ά ρτ α κ αι να μα ς τη ν απο σ τεί λο υ ν π ρι ν τ η ν έ να ρ ξη τ η ς κατ α σκή νω ση ς , το όν ομ α τη ς α σ φα λι σ τική ς, το ν α ριθ μό και τ ο τη λέ φω νο επικο ιν ων ία ς. Προεραιτική ασφάλιση ακύρωσης Οι συμ μ ετ έχ ον τε ς π ου ε πιθ υμο ύν μπο ρο ύ ν ν α ασ φ αλ ισ το ύν γι α ακύ ρω ση . Ε άν το επ ιθ υμο ύν , μα ς α να φέ ρο υν το λό γο και ε νη με ρώ νο υμε τ η ν ασ φ άλ ει α ακ ύρ ωσ η ς και τ ου ς ε νη με ρώ νο υ με μέσ ω η λεκ τρ ον ικο ύ τα χ υ δρ ομ είο υ.στη διεθνή Υπηρεσία μεταφοράς από και προς το Αεροδρόμιο, το σταθμό λεωφορείων ή τρένωνκατασκήνωση Για τ ο υ ς Ι σπ αν ού ς συ μ μετέ χο ντε ς τη ς κα τα σκ ή νω ση ς , εά ν επι θ υμού ν ν α του ς πα ρ αλ ά βει κά ποι ο ς υ πέυ θ υν ος απ ό τη ν κ α τα σκή νω ση απ ό το στ α θ μόγλωσσών και τω ν τ ρέ νω ν ή τω ν λε ωφο ρε ίω ν ή το Αε ρο δ ρόμι ο, σ υμπ λη ρ ών ου ν τη ν αν τί στ οι χη υ πη ρε σία με τα φο ρά ς στ η ν εγ γ ρα φή .καλαθόσφαιρας Το κό στο ς τη ς υπη ρε σία ς δι α φέ ρει α νά λο γ α μ ε το ν τόπ ο ά φι ξη ς ή αν α χώ ρη ση ς κ αι τη ν ώ ρα , κ α θώς ε πί ση ς κ αι η η λικί α το υ συ μμε τέ χο ν ταστο Αλικάντε σε π ερ ίπ τω ση π ου τα ξι δε ύει αε ρο πο ρικώ ς ως ασ υν ό δευ το ς ανή λ ικο ς και θα ή τ αν α ν αγκ αίο ν α το ν π α ρα λ άβ ει κ άπ οιο ά το μο. Το Zad o r π ρο σ φέ ρει μ ε έ να επι π λέο ν κ όσ τος α υτή τη ν υπη ρε σ ία μ ετ αφ ορ ά ς κ αθό λ ο τ ο 2 4ω ρο απε υ θεί ας μέ χρ ι τ η δι αμο νή / ξε νώ να . Για τ ο υ ς ξέ νου ς συ μμ ετ έχο ντ ες , οι με τα φο ρέ ς από κ αι πρ ος τ ο Α λικ άν τε και τη ν κ ατ α σκή νω ση Δ Ε Ν πε ρι λ αμβ ά νο ντ αι στ η ν τιμή . Κ α τ α σ κ ή ν ω σ η κ α λ α θ ό σ φ α ι ρ α ς κ α ι γ λ ω σ σ ώ ν , Α λ ι κ ά ν τ ε + 34 945 15 17 19  basket@zadorspain.com www.basketball-camp-spain.com
 10. 10. Σημεία υποδοχής και συγκέντρωσης για την κατασκήνωσηΧρήσιμες πληροφορίες για τους συμμετέχοντες στηνκατασκήνωση γλωσσών και καλαθόσφαιρας.Σημεία της υποδοχής για την κατασκήνωση Έλεγξε όλαΥποδοχή συμμετεχόντων από το εσωτερικό:Κυριακή 14, ή Κυριακή 21 Ιουλίου από τις 16:00 στην υποδοχήτων εγκαταστάσεων του πανεπιστημιακού ξενώναΟδός Vicente Savall Pascual, 16 τα ωράρια03690 San Vicente del RaspeigAΛΙΚΑΝΤΕ άφιξης καιΥποδοχή συμμετεχόντων από το εξωτερικό:Δευτέρα 15, ή Δευτέρα 22 Ιουλίου από τις 8:45 στην υποδοχή αναχώρησητων εγκαταστάσεων του πανεπιστημιακού ξενώναΟδός Vicente Savall Pascual, 1603690 San Vicente del RaspeigΑΛΙΚΑΝΤΕΣημεία συγκέντρωσης για την κατασκήνωσηΣυγκέντρωση από Δευτέρα με Παρασκευή για τους ξένουςσυμμετέχοντες:Από Δευτέρα με Παρασκευή, μπροστά από την είσοδο τουαθλητικού κλαμπ μέσα στον περίβολο του χώρου του στη διεθνήΠανεπιστημίου του Αλικάντε μεταξύ 18:00 και 18:15 .Συγκέντρωση για τους Ι σπανούς συμμετέχοντες :Σάββατο 20, ή Σάββατο 27 Ιουλίου μεταξύ 09:00 και 12:00 κατασκήνωσηστην υποδοχή των εγκαταστάσεων του πανεπιστημιακούξενώνα γλωσσών καιΟδός Vicente Savall Pascual, 1603690 San Vicente del RaspeigAΛΙΚΑΝΤΕ καλαθόσφαιρας στο ΑλικάντεΚ α τ α σ κ ή ν ω σ η κ α λ α θ ό σ φ α ι ρ α ς κ α ι γ λ ω σ σ ώ ν , Α λ ι κ ά ν τ ε  + 3 4 945 23 48 95  basket@zadorspain.com www.basketball-camp-spain.com
 11. 11. Χρήσιμες πληροφορίες Εξοπλισμός για τους συμμετέχοντες 1 βδομάδας 5 φ α ν ε λ ά κ ι α κ α ι 5 κ ο ν τ ά α θ λ η τ ι κ ά πα ν τ ε λ ο ν ά κ ι α 5 ζευγάρια κάλτσες 2 ζ ε υ γ ά ρ ι α α θ λ η τ ι κ ά π α πο ύ τ σ ι α κ α λ α θ ό σ φ α ι ρ α ς ( πο τ έ κ α ι ν ο ύ ρ ι α α θ λ η τ ι κ ά πα πο ύ τ σ ι α ) 1 μ πλ ο ύ ζ α ή 1 α θ λ η τ ι κ ή φ ό ρ μ α Κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ε ν δ υ μ α σ ί α : α θ λ η τ ι κ ά ρ ο ύ χ α , κ ό ν τ α πα ν τ ε λ ό ν ι α , μ α κ ρ ι ά πα ν τ ε λ ό ν ι α , φανελάκια Ζακέτα και 1 λεπτό αδιάβροχο Κάλτσες και εσώρουχα. Πιτζάμες Π ε τ σ έ τ α πα ρ α λ ί α ς , 2 μ α γι ώ , σ κ ο υ φ ά κ ι μ πά ν ι ο υ , κ α π ε λ ά κ ι γι α τ ο ν ή λ ι ο Διαβασε Σ α ν τ ά λ ι α κ α ι σ α γι ο ν ά ρ ε ς γι α τ ο μ πά ν ι ο σ τ η ν πι σ ί ν α . Γυαλιά ηλίου Μ ι κ ρ ό ν ε σ ε σ έ ρ ό πο υ ο σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ α ς μ πο ρ ε ί ν α β ά λ ε ι ε ί δ η π ρ ώ τ η ς α ν ά γκ η ς αυτή τη ό πω ς σ α πο ύ ν ι , σ α μ πο ύ , ο δ ο ν τ ό πα σ τ α , ο δ ο ν τ ό β ο υ ρ τ σ α , ο δ ο ν τ ι κ ό ν ή μ α , α πο σ μ η τ ι κ ό , χ τ έ ν α κ α ι α θ λ η τ ι κ ή β ο ύ ρ τ σ α . Αντιηλιακό υψηλής αντιηλιακής προστασίας σελίδα για να Πιστολάκι για τα μαλλιά Πετσέτα μπάνιου μην ξεχάσεις * Ο μ έ σ ο ς η λ ε κ τ ρ ι σ μ ός σ τ η ν Ι σ π α ν ί α λ ε ι τ ου ρ γε ί σ τ α 2 2 0 β ολ τ , 5 0 H e r t z . Ο ι σ τ α θ μ οί π ρ έ πε ι ν α α ν τ α π οκ ρ ί ν ον τ α ι σ τ η ν ε υ ρ ω πα ϊ κ ή α ρ χ ή κ α ι ε ί ν α ι ε υ ρ ω π α ϊ κ ού β ύ σ μ α τ ος τ ου τ ύ π ου “ s c h u k o ” . Ε ί ν α ι α ν α γκ α ί ο ν α φ έ ρ ε τ ε π ολ ύ πρ ι ζ α κ α ι ν α κάτι β ε β α ι ω θ ε ί τ ε ό τ ι ο ε ξ ο πλ ι σ μ ός π ου θ α χ ρ η σ ι μ ο π οι ή σ ε τ ε ( φ ο ρ η τ ός υ π ολ ογι σ τ ή ς , φ ο ρ τ ι σ τ ή ς κ ι ν η τ ού τ η λ ε φ ώ ν ου , ξ υ ρ ι σ τ ι κ έ ς μ η χ α ν έ ς , πι σ τ ολ ά κ ι α μ α λ λ ι ώ ν … ) λ ε ι τ ου ρ γ ού ν μ ε α υ τ έ ς τ ι ς πρ ί ζ ε ς . * Β ά λ τ ε τ ο όν ομ α τ ου σ υ μ μ ε τ έ χ ον τ α ή τ α α ρ χ ι κ ά τ ου σ ε όλ α — ρ ού χ α , κ α π έ λ α , μ α γ ι ώ , πε τ σ έ τ ε ς — κ α λ ύ τ ε ρ α μ ε μ α ρ κ α δ ό ρ ο γι α ρ ού χ α ή ε τ ι κ έ τ ε ς γι α ν α σ ι δ ε ρ ώ ν ον τ α ι ή ν α ρ ά β ον τ α ι * Μ ί α τ σ ά ν τ α γι α τ η ν μ π ου γ ά δ α ( μ ε τ ο όν ο μ α τ ου σ υ μ μ ε τ έ χ ον τ α ) ό π ο υ θ α τ ο π οθ ε τ ού ν τ α ι τ α β ρ ε γ μ έ ν α ή α κ ά θ α ρ τ α ρ ού χ α . Έγγραφα, φάρμακα Τ α υ τ ό τ η τ α ή δ ι α β α τ ή ρ ι ο ( πρ ω τ ό τ υ πο κ α ι δ ύ ο α ν τ ί γρ α φ α ) 2 φωτογραφίες Φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ή α γ ω γ ή ε ά ν ε ί ν α ι α ν α γκ α ί α μ έ σ α σ ε μ ί α πλ α σ τ ι κ ή τ σ ά ν τ α μ ε μ ί α ε τ ι κ έ τ α μ ε τ ο ό ν ο μ α τ ο υ σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ α . Στ ε ί λ ε τ ε τ α φ ά ρ μ α κ α σ τ η ν α υ θ ε ν τ ι κ ή τ ο υ ς θ ή κ η , μ α ζ ί μ ε σ υ γκ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς ο δ η γί ε ς σ υ ν τ α γ ή ς γι α τ ο υ πε ύ θ υ ν ο ά τ ο μ ο τ η ς κ α τ α σ κ ή ν ω σ η ς ή τ ο κ έ ν τ ρ ο υ γε ί α ς . Ό λ α τ α κ α θ ο ρ ι σ μ έ ν α φ ά ρ μ α κ α πρ έ π ε ι ν α σ υ ν ο δ ε ύ ο ν τ α ι μ ε μ ί α ε ξ ο υ σ ι ο δ ό τ η σ η γι α ν α λ α μ β ά ν ε τ α ι ι α τ ρ ι κ ή θ ε ρ α π ε ί α . Γονεϊκή εξουσιοδότηση. Π ι σ τ ο πο ι η μ έ ν ο χ α ρ τ ί α πό τ ο ν γι α τ ρ ό μ ε χ ρ ο ν ι κ ό ό ρ ι ο τ ο υ ς δ ώ δ ε κ α τ ε λ ε υ τ α ί ο υ ςγια τη διεθνή μ ή ν ε ς σ τ ο ν α ρ χ η γό τ ο υ πρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς πο υ πι σ τ ο πο ι ε ί ό τ ι ο σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ α ς β ρ ί σ κ ε τ α ι σ ε κ α λ ή φ υ σ ι κ ή κ α τ ά σ τ α σ η γι α τ η ν π ρ α κ τ ι κ ή τ η ς κ α λ α θ ό σ φ α ι ρ α ς . * Ε ά ν ο σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ α ς φ ο ρ ε ί γυ α λ ι ά ή φ α κ ο ύ ς ε πα φ ή ς , σ υ σ τ ή ν ε τ α ι ν α φ έ ρ ε ι δ ύ οκατασκήνωση ζ ε υ γ ά ρ ι α γ υ α λ ι ώ ν κ α ι υ γρ ό γι α τ ο υ ς φ α κ ο ύ ς . Ε πι κ ά ρ πι α κ α ι ε πι γο ν α τ ί δ ε ς κ α ι ά λ λ ο τ ύ πο πρ ο σ τ α σ ί α ς πο υ σ υ ν η θ ί ζ ε ι ν α χ ρ η σ ι μ ο πο ι ε ί . γλωσσών και Ε πί δ ε σ μ ο ς σ ε πε ρ ί πτ ω σ η πο υ χ ρ ε ι α σ τ ε ί ν α δ έ σ ο υ ν τ α χ έ ρ ι α τ ο υ ς … Αλειφή για τις φουσκάλες. Κ ρ έ μ ε ς ή τ ζ ε λ γι α β ρ ά σ ι μ ο τ ω ν μ υ ώ ν σ ε πε ρ ί π τ ω σ η πο υ σ υ ν η θ ί ζ ε ι ν α τ ο υ ςκαλαθόσφαιρας χ ρ η σ ι μ ο πο ι ε ί . στο Αλικάντε Για τα μαθήματα ισπανικών ή αγγλικών Λεξικό τζέπης. Υλικό για τα μαθήματα (τετράδιο, στυλό…) 2012 Άλλα αντικείμενα Τ σ ά ν τ α ή ά λ λ ο α ν τ ί σ τ ο ι χ ο γι α τ η μ ε τ α φ ο ρ ά τ ω ν α θ λ η τ ι κ ώ ν ρ ο ύ χ ω ν σ τ ο γ ή πε δ ο κ α λ α θ ό σ φ α ι ρ α ς κ α ι γι α τ ι ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς κ α ι τ ι ς ε κ δ ρ ο μ έ ς ε κ τ ό ς κ α τ α σ κ ή ν ω σ η ς . Φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ ή μ η χ α ν ή κ α ι μ πα τ α ρ ί ε ς Κινητό τηλέφωνο (και φορτιστής) / τηλεκάρτα . Κ α τ α σ κ ή ν ω σ η κ α λ α θ ό σ φ α ι ρ α ς κ α ι γ λ ω σ σ ώ ν , Α λ ι κ ά ν τ ε  + 3 4 945 23 48 95  basket@zadorspain.com www.basketball-camp-spain.com
 12. 12. Κατασκήνωση γλωσσών καικαλαθόσφαιρας, Αλικάντε 2013Κατασκήνωση καλαθόσφαιρας στην Ισπανία Cερcασ Bαjασ 15, Βιτορια, Ισπανία + 3 4 9 4 5 23 48 95 basket@zadorspain.com www.basketball-camp-spain.com

×