Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Caminada-Pedalada Ruta de les colònies Triptic 2013

Caminada-Pedalada Ruta de les colònies Triptic 2013

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Caminada-Pedalada Ruta de les colònies Triptic 2013

  1. 1. 16aedicióBaix BerguedàAjuntament dAviàAjuntament de BergaAjuntament de CasserresAjuntament de CercsAjuntamentde GaiàAjuntament de GironellaAjuntament de NavàsAjuntament dOlvanAjuntament de Puig-reigCreu Roja26 de maig de 2013Col.laborenOrganitzaRuta de lesColòniesRuta de lesColòniesaedicióInformació a la xarxaPUIG-REIGGIRONELLABERGACal RieraCal VidalCal PonsCal MarçalCal CasesCal PratGuixaróViladomiu VellViladomiu NouCal BassacsCal MetreLAmetlla de CasserresLa PlanaCal RosalWEBLOG CAMINADA PEDALADA PER LA RUTA DE LES COLÒNIEShttp://rutadelescolonies.blogspot.com/T CAMINADA PEDALADA PER LA RUTA DE LES COLONIESwitter:http://twitter.com/#!/rutacoloniesFacebook CAMINADA PEDALADA RUTA DE LES COLÒNIES:http://www.facebook.com/rutadelescoloniesFOTOS C ES ESAMINAD PEDALADhttp://www.flickr.com/photos/rutadelescoloniesFederaciód’Associacionsde Veïnsdel BaixBerguedàEn/NaCarrerPoblacióEdadTelèfonCorreuelectrònicParticipovoluntàriamentalaCaminadaPedaladaperlaRutadelesColòniesdeldia2demaigde201iacceptoelreglament.63SignaturaCaminadaPedaladaPorteuemplenadaaquestabutlletapertalquelasortidasiguimésàgil.Gràciespercol.laborarhttp://www.slideshare.net/CaminadaPedaladaBUTLLETADINSCRIPCIÓCAMINADAPEDALADAPERLARUTADELESCOLÒNIES16
  2. 2. El pagament anticipat a Catalunya Caixa jaconstarà com a inscripció anticipada.Els pagaments anticipats shan defectuarabans del dia al número de24 de maigcompte corrent de Catalunya Caixa20 . . 0 2052 .13 6036 15. 200 47 Un sol ingrés potincloure diverses inscripcions. Caldrà presentarel resguard de lingrés a la sortida.Per a qualsevol consulta podeu trucar al tel:660 480 612 93 425 30 75( )Eduard Frias o al(J. Huguet), via e-mail a les adrecesd daquest mateixInformació a la xarxatríptic.- Caminada i pedalada no competitives. Lesbicicletes aniran per alguns trams alternatiusper evitar llocs de difícil accés.- L’organització no es fa responsable de capaccident que puguin patir els participants. Hihaurà una unitat de la Creu Roja disponible pelspossibles trasllats.- Els ciclistes han de portar casc obliga-tòriament.- Els participants es comprometen a respectar elmedi natural que els envolta durant tot elrecorregut.- En cas de pluja es donarà la sortida igualment.- Abans de la sortida els participants hand’omplir la butlleta d’inscripció.- Si algun participant porta gos, ha danar lligat.- Fer la sortida suposa l’acceptació del presentreglament.-Tot allò no especificat queda sota la decisió del’organització.ReglamentPresentació Inscripcions anticipadesLa caminada-pedalada té dues possibilitats desortida: Berga o Gironella. Tant ciclistes comcaminadors . Hi ha unacaben la ruta a Cal Rieraservei de transport opcional per ciclistes icaminadors des del punt darribada (CalRiera) als de sortida (Berga o Gironella), a les 7i a les 8 respectivament.Pedalada 30 KmCaminada 28 KmCaminada 20 KmLloc de sortidaBERGAInstitutGIRONELLAFont del BalçHora8’30 a9’307’30 a8’3012, 13, 14 i 15nomès a les 12 h.(peatons)(bicicletes)10 h.’30Aquest horaris es poden veure modificats silorganització ho creu convenient.Per facilitar lorganització de la Ruta de lesColònies, els horaris de sortida seran estrictes.Horaris i sortidaEn acabar la caminada-pedalada hi hauràtransport opcional de retorn des del puntd’arribada (Cal Riera) als de sortida(Gironella o Berga).Amb el següents horaris:Retorn de participantsSortidaSortidaCalGironellaRieraINSCRIPCIÓAUTOCAR8 euros4 euros 4 euros10 eurosFins el 24 de Maig el 26 de MaigPreusNO RETALLEM EL PATRIMONI DE LES COLÒNIES, PRESERVEM-LO.El 2005 la nostra Federació dAssociacions deVeïns va impulsar unapetició a la Generalitat, amb el suport dels Ajuntaments i el ParcFluvial amb la finalitat daconseguir protecció per les colònies. El2007 això es va traduir en un Pla director urbanístic (PDU) el qual varebre dels veïns moltes al legacions que van ser majoritàriament.desateses. En efecte, el PDU, elaborat en una conjuntura en quèprevalia la construcció, basava la sostenibilitat en un augmentdesmesurat de nous habitatges (passant de mil a dos mil). Per altrabanda, el PDU no va ser dissenyat per protegir les colònies com es vaveure amb el projecte dobres aprovat al Guixaró, el qual ha malmèsgran part de la zona verda central (camp de futbol i horts). Per cert,en aquells moments cap dels organismes oficials, inclòs el ParcFluvial, no va donar suport als veïns que havien demandat les obresals tribunals, ni van fer res per escoltar les seves raons. No obstant,molts dels que vàreu participar en les caminades del 2010 i 2011vàreu ser sensibles a la petició dels veïns contra les obres i contra latanca que el juny del 2011 lAjuntament de Casserres sortint vainstal.lar enmig de la plaça del Guixaró i vàreu firmar en contradaquesta ignominiosa tanca. Més de 800 firmes es van presentar altribunal acompanyant la demanda i, ves per on, el tribunal ha donatla raó als veïns i ha declarat nul de ple dret el projecte dobres.Ara ha canviat la conjuntura econòmica i ja ningú somnia en noushabitatges ni en megaurbanitzacions, però això no implica plegar-se de braços. Els veïns, a qui tots els experts invoquen com els actorsmés importants dun nucli habitat, pensem que es pot actuar afavor de les colònies fins i tot en temps de crisi.En primer lloc no fer més mal i procurar que les colònies tinguin unavertadera protecció legal que nimpedeixi la seva destrucció.Aquesta protecció està en mans dels ajuntaments que haurien dedemanar que esdevinguin Béns culturals dinterès local (BCIL) entota la seva extensió. Fer aquesta aprovació no implica despeses,només voluntat política i és per aquí on es comença.En segon lloc, demanarem una revisió del PDU de manera queshauria deliminar la previsió dhabitatges nous, doncs primer detot cal pensar en la rehabilitació de molts dels actuals que estan enpèssimes condicions i donen molt mala imatge al conjuntpatrimonialEn tercer lloc, els ajuntaments no haurien de deixar caure els edificissingulars que estan en mal estat. Ja vindrà un dia que es podranrecuperar.Els veïns de les associacions federades demanarem als ajuntamentsi Consell Comarcal que sadhereixin a aquest modest però factibleprograma de protecció. Recordem i fem nostre avui el que va dir unexalcalde: “Les colònies shan de conservar tal com eren”Federació dAssociacions de Veïns del Baix Berguedà. Maig 2013

×