Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Na Morruda 39

381 views

Published on

Na Morruda, núm. 39.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Na Morruda 39

  1. 1. Na Morruda Butlletí de la secció sindical de l’STEI-i a l’Ajuntament de Calvià Núm. 39, gener de 2010 2009: UN ANY D’ANQUILOSAMENT PEL QUE FA A ACORDS AMB L’ADMINISTRACIÓ El 2009 que tot just acabam de deixar enrere ha estat llocs de segona activitat, determinació dels efectius un any en què els sindicats ens hem trobat amb moltes mínims, valoració del lloc de feina de policia turístic... La dificultats a l’hora de negociar amb els responsables sensació d’estancament és evident i la impressió és que municipals. No sabem si ha estat una estratègia l’Administració no té cap interès en arribar a cap acord. premeditada o a causa de la desorganització i manca El 2010, però, podeu estar segurs que tornarem a de previsió, però la veritat és que, de tots els processos insistir-hi, no ens quedarem mans plegades davant la encetats durant l’any, molts pocs s’han pogut finalitzar. inactivitat dels responsables de Policia. El cas més sagnant és el de la Comissió de Valoració de Llocs de Feina, la qual va començar la seva tasca Finalment, què us hem de dir de l’Oferta Pública 2008 l’octubre de 2008 i a hores d’ara encara no ha finalitzat. que no sapigueu? Les Bases generals estan en el Sembla ser que molt aviat es convocarà Mesa General Tribunal contenciós administratiu i el procés està de Negociació per aprovar els resultats de la revisió. A suspès cautelarment, quan en els anys anteriors no hi veure si és veritat i ja es poden començar a aplicar els havia hagut cap problema per arribar a acords amb efectes econòmics de manera immediata, però queda l’Ajuntament per aprovar les Bases generals i les espe- clar que la pròxima Comissió de Valoració ha de cífiques. És la prova més palpable de l’obstinació dels funcionar d’una manera diferent. No pot ser que es torbi responsables municipals. Per a nosaltres, la problemà- un any i mig a enllestir la tasca encomanada. tica negociadora de les Bases de l’Oferta 2008 és on millor es reflecteix el canvi a pitjor del tarannà de Per altra banda, Policia és una àrea on no hi ha manera l’Administració durant aquest darrer any. Com ja d’avançar en els temes pendents. En tot l’any passat esmentàrem fa mesos, l’actual legislatura ―amb la només es va poder signar un sistema d’elecció de consegüent majoria absoluta del PP― va marcar un vacances, però, en canvi, no es va fer quasi cap passa canvi de tendència cap a postures més intransigents i el endavant en la multitud de problemes irresolts que temps, lamentablement, no ha fet més que accentuar estan enquistats des de fa massa temps: catàleg de aquesta tendència.
  2. 2. Na Morruda STEI-i a l’Ajuntament de Calvià L’AJUNTAMENT INTERPOSA EL RECURS CONTRA LA SUSPENSIÓ CAUTELAR Com era d’esperar, l’Ajuntament ha presentat recurs establerts legalment per formar part del tribunal d’apel·lació contra la suspensió cautelar de les bases avaluador sobrepassen amb escreix les 150, és fàcil generals de l’oferta pública 2008. El que no era tan arribar a la conclusió que els responsables del d’esperar és alguna de les al·legacions que hi consistori tenen la convicció que més del 90% dels seus esgrimeix. En primer lloc, argumenta que l’objectivitat i treballadors són totalment incompetents i estan la imparcialitat de l’avaluació de les proves selectives mancats de criteri per formar part d’un tribunal està garantida per la presència durant tot el procés de examinador. Encoratjador i edificant, val a dir. Es representants sindicals, quan l’Administració sap per- confirma així que si l’Ajuntament funciona és gràcies a fectament que, segons les bases generals, no té dret a la gran professionalitat de l’equip de govern i del seu ser-hi cap sindicalista, atès que només poden assistir-hi fabulós equip d’assessors, perquè amb els funcionaris representants dels sindicats que han signat les bases i, de què disposen ―quina tropa, deuen pensar― curiosament, no n’hi ha cap que les hagi signat. Brillant difícilment podrien tirar endavant res. al·legació; llàstima que no sigui veritat. La darrera al·legació de l’Ajuntament es basa en la bona L’Ajuntament també exposa que la imparcialitat i l’ob- fe de l’Administració pública, la qual s’ha de jectivitat estan garantides gràcies a l’anonimat del pressuposar, per la qual cosa no s’ha de donar per exàmens dels candidats, però no té en compte ―o no li suposat, com va fer la jutgessa que va dictaminar la interessa tenir-ho en compte— que hi ha proves en les suspensió cautelar, que la no elecció del sistema del quals aquest anonimat és impossible de mantenir, unes sorteig pressuposa una subjectivitat i parcialitat per part vegades pel reduït nombre d’aspirants i d’altres per la del batle. Ens sap greu dir-ho, però, amb les actuacions tipologia de les proves, com per exemple als exàmens que l‘Administració ha duit a terme durant tot el procés orals d’idiomes o a les proves pràctiques de places de l’oferta pública 2008, ens és impossible intuir-hi bona d’oficis. fe i entenem perfectament el que ha pressuposat la jutgessa, perquè és el que nosaltres veiem: subjectivitat Desmuntada aquesta segona argumentació de i parcialitat fora mida. l’Administració, passem, segons el nostre parer, a la més sucosa i que afecta directament els treballadors del consistori. L’Ajuntament argumenta que si els tribunals avaluadors s’elegeixen únicament per sorteig com marca la llei ―en lloc de mitjançant qualsevol sistema que Batlia en la seva clarividència tengui a bé designar― “se correría el peligro de elegir como miembros a personas totalmente incompetentes y carentes de criterio para poder valorar a los candidatos”. És a dir, els responsables municipals consideren que hi ha funcionaris que, tot i haver superat unes proves selectives semblants a les que han d’avaluar i després de l’experiència acumulada en la tasca diària a l’Ajuntament, no són capaços de corregir correctament uns exàmens que tracten sobre la seva professió. Per saber la quantitat d’incompetents que els responsables de l’Ajuntament pensen que hi ha entre els seus funcionaris el millor és posar un exemple pràctic. Per triar els tribunals de les oposicions d’auxiliar administratiu i de policia local l’Ajuntament va fer, en cada cas, un sorteig entre 15 persones seleccionades prèviament mitjançant un sistema i seguint uns criteris que només Batlia coneix. Si es té en compte que en ambdues con- vocatòries les persones que compleixen els requisits gener 2010 2 número 39
  3. 3. STEI-i a l’Ajuntament de Calvià Na Morruda RETRIBUCIONS DEL PERSONAL PER AL 2010 Retribucions bàsiques (mensuals) Grup de classificació Sou Trienni A1 1161,3 44,65 A2 985,59 35,73 C1 734,71 26,84 C2 600,75 17,94 Agrupacions professionals 548,47 13,47 Complement de destí Com segurament ja sabeu, enguany l’increment salarial ha estat Nivell Quantia tan sols del 0,3% enlloc del 2% que des de ja feia molts d’anys mensual s‘aplicava (exceptuant dues congelacions que patírem l’any 1994 30 1019,73 i 1997 respectivament). També la taxa d’inflació interanual 29 914,66 assoleix, amb el 0,8% d’enguany, un mínim històric, atès que és la més baixa registrada d’ençà que s’obtenen dades homologa- 28 876,21 bles. Continuam, per tant, amb l’excepció de l’any passat, 27 837,73 acumulant pèrdues de poder adquisitiu i fins i tot enguany, que 26 734,94 l’increment de l’IPC ha estat molt baix, la pujada dels sous encara 25 652,07 ha estat inferior. 24 613,6 23 575,16 Per altra banda, les pagues extraordinàries són ja pràcticament 22 536,67 dobles, atès que, a més del sou, els triennis i el complement de 21 498,26 destí, enguany ja incorporam el 95% del complement específic i 20 462,84 el 5% restant s’incorporarà d’aquí a un any, tal i com es recull en 19 439,21 l’acord en matèria retributiva i de carrera professional signat el 2008 entre Ajuntament i sindicats. 18 415,56 17 391,92 16 368,34 15 344,67 14 321,06 REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA 13 297,39 A l’hora d’enviar Na Morruda a la impremta la reunió de la Comissió Paritària d’Interpretació del Pacte tot just ha acabat. 12 273,75 La proposta presentada per l’STEI-i perquè els funcionaris 11 250,12 interins amb un mínim de dos anys d’antiguitat tenguessin dret a les prestacions socials recollides al capítol VIII del Pacte ha estat rebutjada per l’Administració. Els arguments INCONGRUÈNCIA EN ELS que els representants del consistori han fet servir per negar- EXPEDIENTS DISCIPLINARIS s’hi han estat febles, per la qual cosa seguirem insistint per intentar aconseguir aquesta millora, la qual consideram de Fa més d’un any, des d’aquesta mateixa justícia. tribuna, ens férem ressò que s’estenia la sospita que, a l’hora d’obrir expedient discipli- Per altra banda, l’Administració ha acceptat la proposta de nari i dictar la corresponent resolució, no se l’STEI-i d’elaborar una llista de cursos de formació transversals segueix el mateix criteri per a tothom. Sembla que es considerin relacionats amb col·lectius determinats, per que l’Administració, en lloc de només tenir en tal que no es produeixin greuges comparatius entre companyes compte la falta comesa, es fixa molt en qui és i companys de la mateixa categoria però que depenen d’àrees el possible infractor. Així, tenim que hi ha fets diferents i que, per tant, segons l’informe del cap corresponent, greus que ni tan sols mereixen l’obertura d’un que consideri el curs relacionat o no amb les tasques a realitzar, expedient, mentre que, en d’altres, en teoria no depengui el dret a poder compensar les hores del curs. No tan greus, no tan sols s’incoa expedient, sinó obstant això, el cap d’àrea és qui té la potestat de decidir sobre que es determinen, segons el nostre punt de aquest tema en cas de no coincidència de criteris. vista, unes penes totalment desproporciona- Finalment, la Comissió Paritària ha arribat a un acord que des. Des de l’STEI-i no volem impunitat per als afecta els col·lectius que treballen en dies festius en el cas funcionaris que no compleixin amb les seves que coincideixi algun festiu a treballar amb una llicència per obligacions, però reiteram la nostra petició que maternitat o paternitat. Tan aviat com l’acord estigui redactat es tracti a tots de manera justa, és a dir, el es farà arribar una circular a tot el personal que s’en pugui mateix fet ha de ser tractat de la mateixa veure afectat. manera, sigui qui en sigui el responsable. número 39 3 gener 2010
  4. 4. Na Morruda STEI-i a l’Ajuntament de Calvià IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES A LA FUNCIÓ PÚBLICA És evident que si, pel que fa a la igualtat entre dones i i que tot sovint es fa fora de l’horari laboral, per la qual homes, comparam la situació de les persones que cosa moltes dones tenen dificultats per accedir-hi, ja treballen a la Funció Pública i les que treballen al que s’han d’ocupar de les tasques domèstiques o de sector privat, comprovarem que existeixen moltes tenir cura dels infants. diferències entre unes i altres, generalment a favor de Per altra banda, els càrrecs de lliure designació els les que exerceixen la seva tasca a l’Administració. És ocupen massa sovint els homes. Segons la diagnosi per aquest motiu que moltes persones pensen que en realitzada a l’Ajuntament de Calvià, però, hi ha moltes la Funció Pública existeix igualtat d’oportunitats entre dones i homes: més dones interines que homes, amb tota la precarietat i manca d’ajudes socials que això Els exàmens són iguals per a tothom. comporta. La majoria de permisos, reduccions de No s’especifica el gènere de les persones a jornada, excedències, etc., les demanen les dones i l’hora d’ocupar un càrrec. això repercuteix en la seva cotització i en el desenvo- lupament de la seva vida professional. Els sectors més La formació està oberta a tothom per igual. feminitzats (auxiliars administratius, administratius, La promoció interna no té gènere. etc.) disposen de retribucions més baixes que d’altres sectors masculinitzats (policies, bombers, etc.), els Però s’ha de tenir en compte que els mecanismes de quals disposen de més complements salarials. la discriminació són molt subtils i l’Administració pública no n’és una excepció. Així, observam que avui Els plans d’igualtat ―com el que actualment s’està dia les dones estan millor preparades acadèmicament, duent a terme a l’Ajuntament― contribueixen, en però que els llocs de responsabilitat estan ocupats en primer lloc, a fer una diagnosi de la situació de discri- la seva gran majoria pels homes: és el que es minació que a voltes, superficialment, no es nota. denomina el sostre de vidre, invisible però eficaç. En Després, s’elaboren propostes per a millorar la situació els àmbits on les dones poden accedir als llocs de de desigualtat, mitjançant mesures d’acció positiva poder, ho han d’aconseguir a costa de renúncies ―com, per exemple, la composició paritària de d’horari o de vida familiar i afectiva, unes renúncies tribunals d’oposició, la desagregació de dades per raó que els homes no han de fer. de sexe, l’ús d’un llenguatge no sexista que no faci També s’ha de tenir en compte la maternitat. Recents invisibles les dones com fins ara― o a través de estudis demostren que les dones a Espanya cada l’adopció de mesures de conciliació que afavoreixin la vegada tenen la descendència més tard, quan ja han responsabilitat compartida entre ambdós sexes ―com assolit el lloc que desitjaven, o bé no tenen descen- la flexibilitat horària o l’ampliació de permisos. dència. Recordem que la taxa de natalitat a l’Estat Tothom, per tant, hauria de tenir clar que si en tots els espanyol és la més baixa d’Europa, un factor que té el àmbits ―professional, familiar i personal― les respon- seu pes en la taxa de població activa i que ara, per sabilitats estiguessin compartides equitativament, les exemple, influeix poderosament en el possible endar- dones podrien accedir al mercat de treball en igualtat reriment de l’edat de jubilació. de condicions amb els seus companys i, en conse- Un altre factor que s’ha de considerar és el de la qüència, la convivència seria molt millor i la situació formació, un requisit indispensable per a promocionar, laboral més justa i eficaç. per escriure millor Cal tenir en compte que en català els gerundis de posterioritat o de conse- qüència són incorrectes. El gerundi expressa una acció simultània o immedia- tament anterior a la del verb principal i no pot expressar un fet que és conse- htpp://www.stei-i.org qüència d’un altre, o que passa a continuació d’un altre. stei-i@stei-i.org Jaume Ferran, 58 Varen anul·lar la reunió, convocant-la per a la setmana següent. 07004 Palma tel. 971 90 16 00 La comissió va estudiar el reglament, aprovant-lo tot seguit. fax 971 90 35 35 No hi va haver quòrum, quedant desconvocada immediatament la reunió. mallorca@stei-i.org Aquestes frases s’han de construir d’una altra manera: Secció Sindical de l’STEI-i a Varen anul·lar la reunió i la varen convocar per a la setmana següent. l’Ajuntament de Calvià La comissió va estudiar el reglament, que va aprovar tot seguit. e-mail: stei-i@calvia.com No hi va haver quòrum, per la qual cosa la reunió va quedar immediata- Tel. 971 13 91 70 ment desconvocada. ext. 1170 gener 2010 4 número 39

×