Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Σύστημα καθαρισμού αέρα Imperial Tech Executive

214 views

Published on

Η συσκευή Columbia Water System της Camelot εξετάσθηκε από δεκάδες χημικά ιατρικά εργαστήρια ανά τον κόσμο. Το σύστημα Columbia D αφαιρεί όλους τους επικίνδυνους χημικούς ρύπους και όλους τους επικίνδυνους παθογόνους μικροοργανισμούς όπως π.χ. βενζίνη, χλωροφόρμιο, φυτοφάρμακα, ίνες αμιάντου, μόλυβδο, εξασθενές χρώμιο, υπολειμματικό χλώριο, κακή γεύση, μυρωδιά, θολότητα, βακτηρίδια, καθώς επίσης τυχών νιτρικά αρσενικό κ.λ.π.
Από τι είναι κατασκευασμένο το Columbia D
Εσωτερικά και εξωτερικά το σύστημα Columbia D είναι κατασκευασμένο με αξιοπιστία και ποιότητα από υλικά εγκεκριμένα από τον Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων της Αμερικής F.D.A. Σε κάθε βήμα κατασκευής του συστήματος Columbia D γίνονται έλεγχοι ποιότητας, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι κάθε σύστημα Columbia D είναι απόλυτα σύμφωνο με τα στάνταρτ κατασκευής που έχουν τεθεί. Εσωτερικά το σύστημα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι.
Τρόπος καθαρισμού του νερού
To Columbia D αντιγράφει τον φυσικό καθαρισμό του νερού όπως γινόταν πριν εκατομμύρια χρόνια και μαζί με τον ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα και τα μεταλλικά άλατα που διαθέτει μας δίνει αποδεδειγμένα το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό με το ποσοστό των μεταλλικών αλάτων που πραγματικά χρειαζόμαστε εμείς και η οικογένειά μας για την καλή μας υγεία. Το Columbia D μας αφαιρεί 100% αρσενικό, εξασθενές χρώμιο, νιτρικά, νιτρώδη, βαρέα μέταλλα, χημικά εντομοκτόνα, χλώριο και γενικά όλα τα δηλητήρια, παθογόνους μικροοργανισμούς, ιούς αλλά και τα επικίνδυνα υποπροϊόντα τους. Εν συνεχεία ξαναπροσλαμβάνει τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα που χρειαζόμαστε τόσο πολύ για την καλή μας υγεία.

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Σύστημα καθαρισμού αέρα Imperial Tech Executive

  1. 1. Qamelot News tor Koreorpé Kori noésésiypévor uyisivé vspé _. ____ . _ _. 4-. _; ' K , ... _ V. WI) ‘E . I r r C lI. ’.4/ ; ;': . . Hf]! I’ "' I
  2. 2. T Yysia & Ne/ )0’ O COLUMBIA® D ‘3 1 b ' ® D Healthy water system Aivovrag Kaflapé - vytswé V8p6 ow rronfiui pug Kat paflaivovwg ta va ztivovv mv ccoo'1r1'] rtooémra tong sgaotpakigovps 1'0 Kalfitspo ficbpo 3 ( non 68v sivou rinora am v””‘ am’) rnv vysia tong Hpokaipévov va Siatpnkdgovpa Kat va Stem] pfioon pa 'ET| V oyster icon eomxia Aidcpopor zmxibuvor may 1rou51o'3v pag, 7rpé1re1 rtpcbta our’ old voz tong rrapéxonpe owoté Kat "“"°'"°" "‘"“”‘°“’ £00 010 vs 6. a1to5e531ypéva Kaeapé vspé, xwpig {veg dpuivtov, cpvroqxippaxa, F P Mrrétopatoi, anéfiknra spyoowoiwv, 5T]7»T]Tf]pl(X am’) xwpatspég, xkob p10 Ken -: ,é0l)uot)g e1tu<iv51>vo1)g pintovg. 'O? »2g orvtég 01 Bkafispég onoisg sivou “: ';éD9DV8Q ’Y1(1 nokkég K011 181ai1:apa oofiapég acseévetsg . Tap1:11p1oor<? »1']p1)vo11, vscpportérfisra, artéiparo vooo KM). To Columbia D N-ntoupysi pa rov tpérro mg oméototgng. Egoirpigst TO vepé Kort ponotcbvrag ‘E0, 1ré(p'cs1 cstoiyéva owyévor GTO natsvwpiopévo cpnoiyyto psramtxcbv akdtwv l(0.l npookapfidvst ‘E0. xpfiotpa Ll8Ta)). lK(1 étlata 11:01) xpetagépuots értcog 1r. x.: (Aoliéono, payviioio r<. l.1r. ). Eivou 18avu<o yux °"°‘VV'° “"°P°"‘°‘ Kai p£raAAIxGuv naptoxég pt-: psydkn oxlnpétntd aldtwv, sgaoflsvég xpcbuto, aposvmé Kim. °’“*'°’V- 1"zav'ré dag avvzarobpe avezrzrpifilarcra T0 COL UMBIA HEAL THY WA T ER SYSTEM yza va éxere 7ro'cvra eyyvmuéva T0 Kafiapérspo Icaz vyzazvérapo vepé. ENA AKOMH FIPOTON THZ : CAMELOT INTERNATIONAL HEALTH ORGANIZATION C79-gal / I/.665// /4// '(e7<
  3. 3. érzfié’/ * *‘ " , “ *7‘7j '7‘ l 1' " " ‘T , =1’/ ’ 7 n , . ' ‘ X I -‘. Jll<’a~/ K; ‘,1. JAN. ) LIV. ‘ 1. J-; /UV. U! U. APIZTOTEAEIO IIANEHIITHMIO OEIZAAONIKHZ ARISTOTLE UNIVERSITY OF TI-IESSALONIKI TMHMA XHMEIAZ DEPARTMENT OF CHEMISTRY EPFAZTHPIO E/ El'XOY PYI1AN£HZ FIEPIBAAAONTOE ENVIRONMENTAL POLLUTION CONTROL LABORATORY AIEYOYNTHZI ANA| 'IA. KAOHFHTHZ K. KDYTIANOZ DIRECTOR: ASSOC. PROFESSOR K. FYTIANOS ZYZTHMA KAOAPIZMOY TOY NEPOY COLUMBIA HEALTHY WATER SYSTEM TOY AIEONOYZ OPFANIZMOY YFEIAZ CAMELOT Ztov ndpdkdrw rrivuku éivovmu ru omorsAéopara ruuv éokrpduv unopdkpuvong punwv: Columbia E rnppur1a- Healthy BAPEA METAAAA / L N‘| 'I Sam FF '0 L o o I I‘ / L I . 0 u L I‘ F Cr 5 aoezvé lL As ANIONTA Nirlkd NO‘ m/ L XAwio0d m/ L Osirkd SO. ‘ m/ L lOlnE}: HAPAMETPOI (Le uai . no (mo vc6 :00 CI to I or T0 S/ cm or<A or ra aMir<ol 09 of urroAsi anko llwio mlL aiwou cvaorssd mlL AOIHEZ HAPAMETPOI (xwgig gguoiflio and vzpo 00 Cl w I or to S/ cm urroAsr anko Adoio m/ L H ouoxcun éokrudornkc via onropdkpuvan UtI. |I]A(. I)V ouvksvrpdiocwv ptimuv Kori via nsproxég pt roruirepa cnrfiefiupuuévo vspo. Aképu opwg KCII (mg fiuapsvcig aurég ouverjxsg rraponnpouuc nwg n dvw ouokeuri onroudxpuvs ra Bapéa u€raMa as nollo rkuvonornnkd rroaocrrd KCII via my rmsroqincpia 1'rAr']pwg. AVTIO'TOl)(CI cr1'ro'rzAéapara Bpéenxav Kai via to aviévra owing to Nrrprkd N03 orrou uctd rov Kcx9apIOu6 us 10 Columbia Healthy Waters uxpuvenxav Kata 97% omo ro vepo Kai OUV€1T(. I.I§ n dvw ouoxeufi rou Areevorig K. <l>undvog )_AA Av. Kaenynrng Xnusiag 7 V44, 4?’ Aisueuvrnc Eovaornoiou E)évxou F’u1=rcvon<’lT£oIBérMov1o< 5% / ' A(’(I/ //Al. (*/ ’
  4. 4. Camelot News APIZTOTEAEIO IIANEFIIZTHMIO OEZZAAONIKHZ ARISTOTLE UNIVERITY OF THESSALONIKI TMHMA XHMEIAZ DEPARTMENT OF CHEMISTRY EPFAITHPIO EAEFXOY PYFIANZHZ HEPIBAAAONTOZ ENVIROMENTAL POLLUTION CONTROL LABORATORY ANAFIA. KAOHFHTPIA: K. ZAMAPA ASSOC. PROFESSOR: Mrs K. SAMARA AE|0l0l'HZH TH! ZYFKPATHZHZ OPFANIKQN PYl'lQN TH: ZYZKEYHZ KAOAPIZMOY rov NEPOY COLUMBIA D 1. Zkonég rou rrpon-zrvépsvou épyou Zxonég TOU apsuvnrrxou épyou rirav n a§rol6yno'n mg rkuvérnrag rng s'rrrrpon1'é§rug auakeufig Kdeaprapou vapor) rou Ars9vo0g Opyuvrapou Yyeiag Camelot yra auykpéirnan smkivfiuvwv ouordov Tng Ofinyidg 2000/60lEC. H ouokeuri Kaeapiopou vapor) 'lTOU €§£TfX09l']K£ eivar n: COLUMBIA D. O: £1'ni<iv6uv£g ouoieg rrou efieréoenkuv nepiAdp[3c'xvouv Tig ndpdkdrw Karnvopleg opvdvrkubv evcboewv: l1oAuKuKln<oi apwpcmxoi u6poyovéiv0pcn<sg (PAHs) Opyuvoxkwprwpéva avropoxréva (OCPs) l'IoAuxlwpIwpéva 6r<parv0Ara (PCBs) Oi napandvw ouoisg xupdkmpizovrcu and peyémo xpovo (Long 010 nspiBdMov, man we Biooouooobpsuon Kai onpavrrkrj Bro)oyrKr'1 épcxorrkérnm (rofirkérnm, Kupkrvoyévo 6pooTIKéTnTu r']/ Kai oppovn<r'1 épuonkérnra). Ztov flivaka 1 oivovmu TC! opra TUJV noipomdvw svuboewv 010 néoipo vapé. rlivdxug 1. 'Opra opyavrxcbv zvwocwv mo rroaipo vspo (06nviu 98l83lEK, OEK 892/11.701) Ka oia 1')1m)y Evcbcsr T1 ’ oioo Afiporopa ovykevtpcboswy 4 sytbosmv benzo[b]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[ghi]perylene indeno[ l ,2,3 cd]pyrene Ziiyolto naptxoiroxréywv Ayét pepoywpévn éycuon aldrin, dieldrin, heptachlor, heptachlor-exo-epoxide zovoxo 0-5 ug/ L Ava uspovcopévn évcoon 0-1 l1g/ L
  5. 5. F—"= '*‘ F£‘—~f'/ ’ " , “"’, "7j "’/ ' if’ ”' 4' , —, ?'4'/ ' 7 n , o ' ‘ X I -‘. J.l«'«i/ U 5. law. » L/9/L ». 1-; /mi. in U. I I “", ' I " ’FrfflrfO7‘4’/ ‘zfrfij/ <31)“ a_. ._«/ K) i/ ‘J-'1‘. )i/ I‘ ‘/ I/AI‘/ ‘W o H ouoK£ur'i sgsraoenke via 4aipn Aeiroupvia npeprioiwg srri 5 ouvexépeveg npépeg (o OUVOAIKOQ 6vKog vepou rrou rrépaoe am’) my ouoksufi may 20 L) . o Kaenpspiva, orn ciuoKsur'i arroorafiovrav 4 L VEDOU Bpuong srripoAuopévou pa PAHs, OCPs, PCBs, APs as ouvksvrpoboeig 2-3rrAaoi£g rwv avrioroixwv opiuiv via ro rréoipo vepo. o H avalxuon rwv TO§lK(IJV opvavikdiv eviiioeuiv évive oro «KCX9(1pIOpéVO» vspé mg 5”‘ npépag. - | 'Ipiv rn xpr'1ori £1ripoAuopévou VEDOU, )(pr]OlI. l01TOlfi9I']K€ vepo Bpiliong xuipig EITIIJOAUVOI] TO orroio ouAAéx9riK£ Kai urroBAi‘ienKe as xnpii<r‘i avaAuon (Asuko ésivpa). Oi pé6o6oi avaAuang rrou stpappooenkav via ra Asukd Kai ra erripoliuopéva oeivpara rrspivpacpovrai ouvorrrika orov I'IivaKa 2. ITT'1oji: (qu 3 IIIEIOYOYIII aiixaggxxi-; i-n-tqaziiiiimiu -. w-? .ii-up ‘otniwiiofiimv ilzggloifi I—IO}»1)K1)K}. lI<0I(1p(,0I.1(11.'lKOI El<X137~1°‘l I13 5T‘I7~T] SPE C18 080 oyéiv6aKe (PAHs) OPY‘1V°X7WP1‘°l1éV0 Ekxfikion ps opyayiK('> Slalom 8VTO oKtc'>ya OCPS) Holmxkwpiwpéya 5l(p(1lV137yl(1 EKxi')7u<m pa opvayucé 5ia7u')m (PCBs) n-hexane) d it : ir§i: §i2? r6.ii_p, i@: cr§: i H iKavornra mg ouoKeur'1g va ouvkparei rig roE, iKég opvaviKég eviboeig para arro arrocrragn 20 L zrripoliuopévou vepoL'i 6ivsrai orov I'IivaKa 3. I TlIm. i:uL- 5-. 'I: (o, w-: ‘miro. -Iu'i;1,oitini-iiL- 1o_uv m, ii: (i‘Ii' 0I, I", l'. |'lll(| ‘I‘| ' aworonu. -iv uni up mmzuiiii : (o_i: io. i_oiioi9ioiri u4,mI‘i ‘C!0Il| IIiI5II= ,i , |I= tl7.i XnpiK1‘i éyuxm 2vyKévtpoocm II<0.V(')‘CI11:a; ‘UyI<p('l1:110’I1g svco oto o enipokvapéyo Columbia vspé (I18/L) PAHs na o hthalene 95 ,0 0,5 fluorene 0,5 98,5 99,7 99,8 0,5 fluoranthene 98,3 0,5 99,8 benzo[a]anthracene 0,5 99,8 chrysene 0,5 99,8 benzo_[e]Qyrene 035 97,7 5%’ Aria/ /// "(W E
  6. 6. Camelot News benzo b fluoranthene benzo k fluoranthene benzola] - rene dibenz[a, h]anthracene benzohi e lene indeno[l,2,3-cd] rene OCPs Hexachlorobutadine a-HCH Hexachlorobenzene b-HCH uintozene 57-HCH Aldrin Isobenzan Isodrin He - tachlor-exo-e o oxide He o tachlor-endo—e - oxide a-Endosulfan '-DDE Dieldrin Endrin 539 row .999 NNN . .°. °.°. °.°. °.°. °.. °.°° NNNNNNNNNNN '-DDT PCBs PCB-28 PCB-101 PCB- 1 l 8 PCB-138 PCB-153 P N P N 99 NM 4. Zvpitspéiopara Fia olsg rig 81I. 'lKI’51)'£Q opvaymég sycbosig rrou s§s'rr'zo0nKay, I] oooKsoi'] Columbia mg Camelot International Health Organization éésigs ii<ayo1ron]1'iKr'] a1ropr'1Kpvyor]. To péco rrooooro a1rop('1Kp1)yci]g raw 4 Bsopotlsrripéywy PAHs siyai 99,8%. Ayrio'roi7_a, Tfl péca rroooariii arro p('1i<pvy<mg ‘row opy(1'o*/ )t(opia)péy(oy sy1'opoK‘r(')y(oy OC Ps Kai 7ro}. v)(I. a)pio)péyo)' 6i<paiyvI. i(oy PCBs €IV(ll 99,2% Kai 99,9%. 22 (’)}.2g rig rrspurrdioaig, £7tl‘l'1)“{‘/ _('l. '£T(ll psicoori row ooyi<syrp(i)oz: o)y cs snirrsfia Kara 7ro}.1'> )iapr]}. ()rspa ‘raw f1"l'IO’T0l7_(1)V' opiwy via T0 nooipo yspo. K. iapapdi Avarrli. Ka ~ - ’ (fix
  7. 7. “W. .. I 4. I1. . ‘ -iffi‘ 7;? /7 77,/ ~// i‘. )4V‘"‘ ’ Ffi/ I . . .1119!/ u VI. A/ x‘. I L/ ‘/. I. J. . Wu. L1‘ A ‘a M — — er 1‘ V v v V ’ ' '_ / I‘/ ,“tl"(‘T~ / / 9"“ ‘, /if)" ‘-4,/ l¢. Jvi1’. Ii / ‘JP/1 ‘/ I/K / UV HANEAAHNIA ETAIPEIA IATPQN AHMOZIAZ YFEIA2 HELLENIC COMPANY OF PUBLIC HEAL TH DOCTORS / .A/ EEANAPAZ 2 I 5 - AOHNA THA. 210 642983! — 210 6432939 2I064633l7 A01'1ya 13-ll-201! FNQMATEYEH KATAAAHAOTHTOZ‘. H Havaklifivia Eraipaia larpiby Anpoaiag Yvaiag para onto aimpa mg Camelot Intemational Health Organization via amam poviKr'1 vvaipéiranon agéracmg Kai épanvag airora}iaopariKomrag T(DV cnoKano')y Kaeapiopon ron 1')6arog pa rig rrpoéiavpatpég non ayacpépoyrai ora 1rioro1roinriKa ron Aiaeyong Opvayiopon Yvaiag Camelot Intemational pa svapvo (pappaKanriK(') éiy6paKa nii/ nlifig rioiémrag Kai pa papfipayag Sinliiang 0,1 Kai 0,2 micron Kaecbg ariiong Aqua Vie Kai Columbia D, Kdiyai vycoara roi agfig: Oi agaraoaig rron 8iayapv1'18nKav ca 7rayariiompiaKa, Kpariica Kai ca alika Siairiarcopéya piKpoBio7ioviKa Kai xnpma apvaompia a1ré5aiE, av rilifipn a1iaMavi'1 piKpoBiaKoi’) cpoprion Katldig Kai a7riKiy8ny(ov X11 piKd)v onoicby c')1io)g la) ion avro OKTOVUJV oh’) Son ivtby a idiyron 7IO)i. DI(1)K). lK(I. )V a no ariKd)v négoyoyavfigéiiccov, Kaégion, agaaflavong xgiopion, agoayiKo1'i, Nl. 'I. 'Q(1)5d)V, ra KapKivov(')ya nolnxkmpimpava Sicpaiynliia (PCBS) Kai vaviKa Kéi9a amKiy5nyr1g xngiKn'g onoiag, ave’) 7[apd)}. I])a ra agarao9éyra i')8ara l3pé9nKa va nagiéxony ra ara}i}iiKa (fl»(1‘l7(1 Kaii ooroi aia Kariéyra ac aorion oi oion var ion Kakion era ariirparira épia rion Katlopigony rig opvavo}u1ririKég ifiiomrag ron nfiarog. H l'Iava}i}ir'1via Eraipaia Iarptby Anpooiag Yvaiag Log anp[3on7ianriK<') a1riompoyiK('> opvavo onorfiyai or y a 71’ i (p 1') 2. or K r or rig avcorépco anoKanég Imperial Maximum Club Water System, Columbia 11 Plus, Aqua Vie II Plus, Aqua Vie, Columbia D mg 11 mo a1ro6aKrr'] Anon Ka9i1piopoi'i ron nfiarog - nrio rig avacpapopavag ’lIZp05l0.yp(1(péC_‘, Kai 7tp0I37[09é081Q Karaklifilion cnyrfipnong row cnoKand)y— and my cnyaxfl rrxéoy siiifiéipnyim non nmiipxsi ofipspa ora napiocrorapa 8iKrna 1’)6pano'r]g mg xtiipag, via a7iora}iaopariKi'1 irpoaraoia mg nvaiag pag Kai vayiKorapa mg Anpéoiag Yvaiag. E1 ’“/ —’(1'/ ’ [(11// //'0/’

×