DMOP - verdienen met Duurzaam Onderhoud

969 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
969
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

DMOP - verdienen met Duurzaam Onderhoud

  1. 1. DU U R Z A A M H E I D O NDERHOUD Verdienen met duurzaam onderhoud Een duurzaam MOP Heeft u van uw meerjarenonderhoudsplan (MOP) al een duurzame versie, een zogenaamde DMOP, gemaakt? Gebouwbeheerders die duurzaamheid integreren in hun reguliere plannen genieten namelijk van een financiële borging om energiebesparingen en een gezonder binnenmilieu te realiseren. NL Energie en Klimaat, divisie van Agentschap NL biedt bruikbare informatie en ondersteuning om het duurzame meerjarenonderhoudsplan te realiseren. TEKST: HEIKE VOORBERG IOV AGENTSCHAP NL Bij nieuwe gebouwen speelt duur- betering van het binnenmilieu is in van voordelen kleven aan duurzaam- zaamheid al op de tekentafel, maar bestaande gebouwen vaak ver te heid; er valt zelfs geld te verdienen. bij bestaande (utiliteits)panden is het zoeken. Erg jammer, want uit veel vaak een ondergeschoven kindje. Een bestaande gebouwen lekt nu gewoon Een eerste en logische stap om deze logische koppeling tussen gebouw- energie weg, terwijl er voor de winst te verzilveren, is door in het onderhoud, energiebesparing en ver- gebouwbeheerder- en gebruiker tal meerjarenonderhoudsplan ook ver-58 FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE | 185 | NOVEMBER 2010
  2. 2. ONDERHOUD DUUR Z A A M H E I D Bewuster omgaan met energievraagstukken Basisschool De Waterwilg in Nootdorp is één van de 120 gebouwen van Lucas Onderwijs, een onderwijsinstelling waar de gebouwbeheerders al jaren met Slimme Energie meerjaren onderhoudsplannen werken. Hierin staat onder meer wanneer het In veel kantoorpanden, scholen en schilderwerk moet plaatsvinden, de kozijnen moeten worden vervangen of zorginstellingen wordt onnodig veel wanneer het dak aan renovatie toe is. Directeur Suzan de Winter: ‘Hieraan energie verbruikt. Dat betekent niet koppelen we dan een standaardoplossing. Door nu ook energiebesparing en alleen een (te) hoge energierekening, het binnenklimaat mee te nemen, komen er heel andere oplossingen in beeld. maar ook klachten van gebruikers. Neem verlichting in de lokalen: normaal gesproken vervangen we de tl-bui- Slimme Energie helpt facility mana- zen en dat is het dan. Maar we denken nu ook aan het vervangen van de gers en gebouwbeheerders om ener- armaturen en het toepassen van ledverlichting. Dat is een behoorlijke inves- giebesparing te realiseren. Dit zorgt tering, maar die verdienen we weer terug. Leg je het ambitieniveau nog hoger, voor verbetering van het milieu, dan kunnen we bijvoorbeeld denken aan het combineren van ledverlichting meer comfort en betere werkpresta- met aanwezigheidsdetectie. Ongeacht welk ambitieniveau je uiteindelijk ties en bovenal een aanzienlijke kos- kiest, dankzij een duurzame MOP ga je bewuster om met energievraagstuk- tenbesparing. Kijk op www.slimme- ken. Je eigen kijk op onderhoud verbreedt.’ energie.nl voor meer informatie over Meijering vult aan: ‘De pilot bij De Waterwilg heeft duidelijk gemaakt dat ook maatregelen, hulpmiddelen, praktijk- in dit betrekkelijk nieuwe pand een pakket van maatregelen relatief snel tot voorbeelden en financieringsmoge- netto kostenbesparingen leidt. Een aantal maatregelen kan in de nabije toe- lijkheden. komst worden uitgevoerd, in combinatie met meerjaren onderhoud en zo hel- pen om energie te besparen en de huisvestingskosten voor de school te beperken’.betermaatregelen ten aanzien van Ook de gebruikte softwarepakketten beter isolerend glas, zonwerendduurzaamheid op te nemen. Aan de zijn meestal niet ingesteld op duur- glas, kozijnen waarin beter regel-hand van zo’n duurzaam meerjaren- zaam beheer en onderhoud: deze bare roosters of andere te openenonderhoudsplan (DMOP) kan op nemen in de berekening geen energie- delen zijn opgenomen die het bin-geplande en ongeplande onderhouds- kosten(besparing) op en ook de tech- nenmilieu verbeteren, waardoormomenten beter gestuurd worden nische- en economische levensduur besparing en dus winst in het ver-op energiebesparende en duurzameoplossingen. Dat voorkomt verspil-ling en zorgt voor besparing en Uit veel bestaande gebouwen lektwinst in de toekomst. nu gewoon energie wegKansen voor verbeteringDe huidige meerjarenonderhouds-plannen en het bijbehorende dage- en het effect op het verblijf- en schiet ligt.’ En de meerinvestering,lijkse beheer en onderhoud richten werkklimaat worden niet meegeno- hoe zit het daar dan mee? ‘Die ver-zich volgens Bert Meijering, advi- men. Hierdoor weten gebouwbeheer- dient u snel terug met de energieseur bij Agentschap NL, vooral op ders vaak niet wat de financiële voor- die u bespaart en de verlaging vande beoordeling van de instandhou- delen zijn van duurzame onder- het ziekteverzuim en de verbeteringding van de oorspronkelijk bouw- houdsoplossingen zoals ledlampen, van de arbeidproductiviteit’, weettechnische situatie van het gebouw. schakelklokken, decentrale HR- Meijering. ‘Soms loont het zelfs om‘Er wordt daarbij beperkt rekening ketels en isolatie, energiezuinige het moment van vervanging naargehouden met energiebesparing ventilatie en dergelijke. voren trekken: vanwege de langereen het verbeteren van het binnen- besparingstijd kost de investering jeklimaat van gebouwen en voor Energiebesparing en beter uiteindelijk niets extra’s. Sterkerdergelijke maatregelen wordt dus binnenmilieu nog: sommige maatregelen leverenook geen budget gereserveerd. Als Door energiebesparende maatrege- zoveel besparing op dat ze zelfs naonderhoud aan de orde is, lijkt het len en maatregelen ter verbetering de terugverdientijd gedurende tienlogisch om meteen ook naar de van het binnenmilieu te combine- jaar geld opleveren.’energiezuinigheid te kijken. Als een ren met geplande momenten vanverwarmingsketel aan vervanging onderhoud – en er in het onder- De winst komt volgens Meijeringtoe is, wordt die echter vaak door houdsplan geld voor te reserveren – niet alleen voort uit energiebespa-een vergelijkbaar model vervangen. is veel winst te behalen. ring. ‘Een duurzaam onderhoudenDe vraag of er een zuiniger type pand is toekomstklaar, gaat langerketel of een zuiniger warmteopwek- ‘U kunt natuurlijk op een vast mee en stijgt bovendien in waarde.kingsconcept kan worden geplaatst, moment de kozijnen vervangen en Ook de gebruikerstevredenheid stijgt,wordt vaak niet gesteld. De duur- het daarbij laten’, aldus Meijering. omdat een duurzame investeringzame investeringen blijven uit, net ‘Maar u kunt zich ook afvragen of vaak het binnenmilieu en comfortals de extra winst die hieruit kan het niet beter is om op dat soort verbetert. Dit duurzame en prettigerworden gehaald’. momenten meteen te investeren in verblijf- en werkklimaat voor bezoe- FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE | 185 | NOVEMBER 2010 59
  3. 3. ONDERHOUD DUUR Z A A M H E I D Stappenplan voor het opstellen van een DMOP Tips & tricks voor duurzaam • Onderzoek op het moment waarop het meerjaren onderhoudsplan geactuali- onderhouden seerd wordt wat voor uw gebouw(en) de gewenste duurzaamheidambitie is • Kijk met andere ogen naar het en welke maatregelen hiervoor getroffen kunnen worden; eigen gebouw; • Dien op directieniveau concrete duurzaamheidambities in, helder geformu- • Gebruik ‘natuurlijke’ vervan- leerd. Trek de ambities voor gebouwkwaliteit breder dan alleen de techni- gingsmomenten voor investe- sche kwaliteit van de oorspronkelijke gebouwelementen, kijk ook naar de ringen in energiebesparing, de gebruikerswensen; terugverdientijd is dan kort; • Gebruik de beschikbare tools op het gebied van energiebesparing en • Denk niet alleen in termen van binnenmilieu. Denk aan het Energie Prestatie Advies Utiliteitsbouw (EPA-U), investeringen, denk in termen het Energie & Binnenmilieu Advies (EBA) en de Installatie Performance van kosten én baten; Scan (IPS); • Denk bij onderhoud niet alleen • Leg de duurzaamheidambities en doelstellingen vast in het ondernemings- aan techniek maar ook aan de en/of huisvestingsplan; omgang met de techniek; • Overweeg bij het nemen van beslissingen niet alleen de meerjaren onder- • Gebruik kennis die al aanwezig houds- en beheerskosten, maar ook de kosten en opbrengsten over een is in de organisatie; langere termijn; • Start met 10 procent besparing • Betrek ook eventuele huurders in het besluitvormingsproces, overleg over zonder investering en ga dan het evenredig verdelen van de kosten en opbrengsten van bepaalde maat- pas investeren; regelen; • Als je investeert, ga dan uit van • Integreer verantwoordelijkheden op het gebied van duurzaamheid in de de gebruiksduur van het functieomschrijvingen van facilitair managers en beheerders; gebouw. Na de terugverdientijd • Schakel adviseurs in die expertise hebben op het gebied van onderhoud, blijven maatregelen immers beheer en duurzaamheid; soms nog meer dan tien jaar • Monitor – bijvoorbeeld via een energie- of gebouwbeheersysteem – of de geld opleveren. doelstellingen worden bereikt.kers en personeel, draagt op zijn berekent en rapporteert. Samen wijzen uit dat wie een DMOP opsteltbeurt weer bij aan een positief zoekt u antwoord op vragen als: en bijbehorende duurzame maatre-bedrijfsimago.’ waarop kunnen we energie bespa- gelen neemt, relatief snel tot netto ren? Wat verbetert het binnenkli- kostenbesparingen komt en zelfOnderhoud onder de duurzame maat en levert deze combinatie op gaat verdienen.loep termijn een besparing en dus winstUitgaande van het winstpotentieel, op? Op die manier wordt duurzaam Agentschap NL heeft op basis vanwordt een DMOP ook op strategisch onderhouden stapje voor stapje de ervaringen met de pilots een bro-niveau een belangrijk document. geïntegreerd in uw gebouw(en). chure ontwikkeld voor facility mana-Het zorgt er bovendien voor dathet facilitair management zichgesteund voelt door de directie om ‘Soms loont het zelfs om het momentbij onderhouds- en beheersbeslis-singen een bredere, duurzamere van vervanging naar voren trekken’afweging te maken. De duurzamedoelen brengen bovendien een expli-ciete verantwoordelijkheid van de Agentschap NL - NL Energie en gers, gebouwbeheerders, advies-gebouwbeheerder of facility mana- Klimaat helpt u graag op weg met bureau en gebouweigenaren, dieger met zich mee. Het maakt het meer informatie en advies, onder duurzaamheid in hun reguliereimmers logisch om op de natuur- meer op basis van de kennis die meerjaren onderhoudsplannen wil-lijke vervangingsmomenten te kie- zij samen met de afdeling Gebouw- len integreren. De brochure ‘Verdie-zen voor een duurzame oplossing. management van Planon opdeed nen met duurzaam onderhoud’Zo worden de duurzame overwegin- met een drietal pilots. Voor het Lucas vindt u op: www.slimme-energie.nl.gen en investeringen niet alleen Onderwijs in Den Haag, GGZ Nijme-meegenomen op het moment van gen en Aegon bedachten ze scenari-grote renovaties, maar ook welover- opakketten met duurzaamheids-wogen in een eerder stadium. maatregelen die corresponderen met verschillende ambitieniveaus.Aan de slag Er hangt namelijk nogal wat vanafOm het meerjaren onderhoudsplan of u van energielabel F naar E wiltduurzaam in te steken, is het nodig gaan of van F naar D. Elk scenario isom andere eisen te stellen aan de doorgerekend en vormt in feite eenprognoses voor onderhoud. Ook is businesscase, waardoor het inzichte-het belangrijk een onderhoudsadvi- lijk is hoeveel elk scenario oplevert,seur aan te trekken met verstand in termen van geld en energiebespa-van energie en binnenmilieu, opdat ring, en op welke termijn. De pilotsdiegene op de juiste manier meet, laten positieve resultaten zien; ze FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE | 185 | NOVEMBER 2010 61

×