Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bedrijfsprofiel

959 views

Published on

Bedrijfsprofiel

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

Bedrijfsprofiel

  1. 1. Uw 2nd opinion CAMALIA Technisch Vastgoed Management Dwarsakkers 44 3958 HG Amerongen Telefoon 0343 456 466 Mobiel 06 1518 1549 Fax 084 741 1002 E-mail info@camalia.nl Internet www.camalia.nl K.v.K. nummer Utrecht 09140028 BTW-nummer NL 1685.91.479.B.01 Bankrekeningnummer 3651.81.277 Vastgoedbeheer is prestatie leveren De kwaliteit van vastgoed inclusief de gebouwgebonden installaties (comfort), in directe relatie met de geformuleerde doelstellingen, komt tot de uitdrukking tijdens de exploitatieperiode. Voor een adequate invulling van de gebouwfunctie werden o.a. diverse technische gebouwgebonden installaties en randvoorwaarden geschapen. Zo zal een eigenaar/verhuurder van het vastgoedobject aannemelijk moeten maken, dat de door de gebruiker/huurder vereiste kwaliteit, in de vorm van prestaties, zal geleverd worden. Daarnaast zullen ingehuurde derde partijen (contractanten) aannemelijk moeten maken dat zij de vereiste kwaliteit kunnen leveren gedurende de gehele contractperiode. Op basis van deze garanties kunnen dan de technisch beheer - en onderhouds-overeenkomsten en/of contracten vervolgens geëvalueerd en gecontroleerd worden op prestatie.
  2. 2. Uw 2nd opinion CAMALIA ondersteunt úw verantwoordelijkheid en positie CAMALIA is úw onafhankelijkste aanspreekpunt voor al uw technisch beheer en onderhouds- zaken. U kunt CAMALIA op verschillende manieren in het nazorg- cq. instandhoudings- programma, tussen fasen 5 en 6, zoals hieronder in het figuur is weergegeven, inschakelen. Het zogenaamde ‘nazorgprogramma’ bestaat uit de exploitatiefase met de nodige investeringen en evaluaties. Gedurende de exploitatieperiode zullen de kwaliteiten van het vastgoedobject voortdurend getoetst moeten worden ten opzichte van de gemaakte afspraken/prestaties. Ook naar aanleiding van de vraag in de markt (o.a. wettelijke verplichtingen) en die van de gebruikers (o.a. huurders) zal regelmatig aanpassingen plaats moeten vinden.CAMALIA functioneert als het ware als een filter die u ‘beschermt’ tegen ongewenste invloeden van buitenaf die u extra inspanningen en geld kunnen kosten. Kortom invloeden die risico's met zich mee brengen bij technisch beheer en onderhoud op zowel operationeel, tactisch als op strategisch niveau. U krijgt met minimale effort een maximale support! Resultaat Met CAMALIA bent u nog meer overtuigd én objectief onderbouwd om de (juiste) beslissingen te nemen. Zo levert het u binnen uw organisatie een geoptimaliseerd onderhoud- en beheerproces op. Een onderhoudscontractvorm kan wel resultaat- cq. prestatieverplicht zijn maar de inspanningsverplichting blijft toch altijd bestaan. De inspanning van een contractant is direct meetbaar want het comfort, de veiligheid en niet te vergeten de communicatie is zichtbaar in diverse werkomgevingen. CAMALIA Technisch Vastgoed Management Pagina 2 van 8
  3. 3. Uw 2nd opinion Onderhouden en Beheren van de gebouwgebonden installaties is controleren. De uitvoerende partijen zullen natuurlijk meten en registreren om het één ander te weten en vervolgens sturen. Het beste is als dit echt geheel onafhankelijk én periodiek zal gebeuren. Minimaal de hoofdlijnen van de uitvoering, het management en het beleid zal geëvalueerd moeten worden om de vaak zeer grijze gebieden zichtbaar te krijgen. Het bewegende logo van CAMALIA symboliseert het zichtbaar maken van de grote lijnen binnen het grijze gebied op strategisch, tactisch en operationeel niveau. In principe zal alles duidelijk moeten zijn door middel van goede communicatie cq. verslaglegging (rapportage) zoals contractueel is afgesproken. In de praktijk blijkt de uitvoering niet geheel conform gemaakte afspraken te verlopen. Het is daarom ook erg belangrijk dat er een duidelijke scheiding is tussen de korte, middellange en lange termijn activiteiten. Oftewel de operationele, tactische en beleidsmatige (strategische) beslissingen of ‘technisch’ gezegd; het technisch onderhoud en beheer versus het technisch facilitair management (TFM). De inhoud van beheercontracten technisch functioneel beoordelen is moeilijk Contracten van soortgelijke contractanten beoordelen is nog moeilijker. Vaak is daar de kennis en de tijd niet voor om contracten te kunnen vergelijken. Soms ontbreekt het al aan tijd of is het gewoon voordeliger en raadzaam om de contracten die afgesloten zijn objectief te laten evalueren. Tenslotte kan het altijd beter en weten twee meer dan één! CAMALIA Technisch Vastgoed Management Pagina 3 van 8
  4. 4. Uw 2nd opinion Gegarandeerd dat het proces van beheer en onderhoud beter kan en word na een second opinion. Is er geen verbetering financieel mogelijk dan wel organisatorisch of functioneel! CAMALIA kan altijd een besparingspotentieel traceren op basis van de kennis en jarenlange praktische ervaring in het proces van onderhoud en beheer. Evaluatie van beheercontracten en performance geeft nieuw inzicht en besparingen CAMALIA bied u een korte en bondige rapportage van de technische dienstverlening betreffende onderhoud en beheer binnen uw organisatie. Veel informatie wordt gelukkig al gegeven door uw technisch dienstverlenende partijen. Natuurlijk is dat service want geen ander weet het beter dan de door u in dienst genomen specialistische partijen. Een echte second opinion en controle/inspectie door een externe partij op zijn tijd is en blijft noodzakelijk. U moet overtuigd uw koers, het beleid, kunnen blijven bepalen want tenslotte betaalt u! Daarom zal het technisch beheer in eigen hand gehouden moeten worden d.w.z. tenminste zal er zorg gedragen moeten worden voor voldoende “beoordelend vermogen” met betrekking tot het onderhoud en beheer om de performance van uw kostbare installatie-‘park’, uw assets en organisatie, te kunnen borgen en te verbeteren. Anticiperen is kansen creëren Van uw (main)contractanten en beheer krijgt u wat u vraagt. Maar het is erg moeilijk te vragen wat u nu echt nodig heb. Een geheel objectief technisch en functioneel plan op maat opstellen is daarom raadzaam. Het opstellen van plannen en adviezen in samenspraak met uw contractanten is in de regel eenzijdig cq. erg subjectief. U bent opdrachtgever en draagt een stuk verantwoordelijkheid af, besteed werkzaamheden uit, en vertrouwt deze toe aan aannemers die alles voor u willen doen en hun kennis is en blijft macht. Om installaties op geborgd niveau te houden is een plan nodig die zich over meerdere jaren uitspreidt een zogenaamd meerjarenonderhoudsplan. CAMALIA Technisch Vastgoed Management Pagina 4 van 8
  5. 5. Uw 2nd opinion Meerjarenonderhoudsplan Een meerjarenonderhoudsplan of afgekort een MOP legt iedere fase in het technische exploitatiemanagement nauwkeurig vast. Tijd, werkzaamheden en kosten worden op een overzichtelijke en eventueel op geautomatiseerde wijze in beeld gebracht. Van een periodieke beurtenplanning met instructies voor een facilitaire dienst tot en met de strategische beleidsplannen en kostenoverzichten. Een MOP gaat uit van het principe 'voorkomen is beter dan genezen'. Zo zullen de technisch onderhoudsfirma’s verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het plan door regelmatig te rapporteren aan het technisch beheer cq. facilitair management. Per situatie zullen ze bij het begin van het onderhoud moeten bekijken of preventief of correctief onderhoud nodig of wenselijk is. Deze gegevens zullen als ‘ijkpunt’ fungeren, een zogenaamde nul-status- rapportage, om in de toekomst te kunnen evalueren. Hiervoor dienen periodieke conditiemetingen, inventarisaties plaats te vinden om vervolgens recente status rapportages te kunnen verschaven. Een systematisch technisch beheerplan en MOP betekent voor u vooral beheersbaarheid van uw investeringen; de budgetten en begrotingen. Minimale inspanningen en maximaal rendement Zowel in organisatorische als technische zin is CAMALIA uw rechterhand en zorgt voor de optimalisatie van het onderhoud en beheer. Doordat CAMALIA echt onafhankelijk is, kan CAMALIA continu zoeken naar alternatieve en innovatieve oplossingen of het nu gaat over het beheerproces, het daadwerkelijke onderhoud aan de gebouwgebonden installaties of het functioneren van de betrokken derde partijen. Bij de uitvoering van het onderhoud en beheer kan CAMALIA u ook adviseren over het uit- of inbesteden van de verschillende activiteiten. Het is vaak absoluut niet zo dat volledige outsourcing aan bijvoorbeeld één partij, de zogenaamde multi service provider of main-contractor, of aan meerdere contractanten de ideale situatie is. CAMALIA Technisch Vastgoed Management Pagina 5 van 8
  6. 6. Uw 2nd opinion Audits • Hoe staat het met de veiligheid van mijn gebouwgebonden installaties? • Voldoe ik aan de wettelijke onderhoudsverplichtingen? • Krijg ik op korte termijn te maken met hoge onderhoudskosten? • Welke bedrijfsrisico’s loop ik? • Waar en hoe kan ik het beste kosten besparen? Allemaal voorbeelden van vragen waarop de audit van CAMALIA u een antwoord geeft. De audit is een onderzoek waarbij uw gebouwgebonden installaties worden getoetst aan vooraf vast te stellen criteria (prestatieindicatoren cq. ontwerp-/bestekseisen). CAMALIA inspectie Afhankelijk van de vraagstelling hanteer ik een bepaalde inspectiemethode met als resultaat een betrouwbare meerjaren onderhoudsplanning en –begroting. 0p basis van de NL-Sfb-codering worden de installatie-elementen objectief, systematisch en volledig geïnventariseerd en - ïnspecteerd. Door de volledige aanpak vormt deze methode een uitermate goede evaluatie en/of basis voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan. Conditiemeting Bij conditiemeting wordt de onderhoudsopgave bepaald door het verschil te bepalen tussen gewenste en werkelijke conditie van de installatie-elementen. Om dit verschil te kunnen bepalen worden alle installatieonderdelen gewaardeerd op de volgende aspecten: CAMALIA Technisch Vastgoed Management Pagina 6 van 8
  7. 7. Uw 2nd opinion • Veiligheid, beveiliging binnen en buiten en gezondheid, • Culturele, esthetische, emotionele en historische waarde, • Bedrijfsproces gebruiker, • Financieel, functionaliteit en energieverbruik. Door op elementniveau een waardering toe te kennen aan bovenstaande aspecten ontstaat een beeld van de gewenste onderhoudssituatie. Plan van Aanpak Eerst wordt in overleg met de opdrachtgever besloten tot op welk niveau inventarisatie en dus ook inspectie gaat plaatsvinden. Hoe meer details worden geïnventariseerd des te nauwkeuriger de meerjarenplanning tenslotte wordt. CAMALIA ondersteun u bij de niveaubepaling die het beste aansluit bij uw ondernemingsvisie. Inventarisatie van alle gebouwgebonden installatieonderdelen maar wanneer klanten al in het bezit zijn van een inventarisatie kunnen deze gegevens in de meeste gevallen worden gebruikt. Met uitzondering van verbouwingen of aanpassingen is inventarisatie een eenmalige actie. Naast de waarderingen op elementen worden ook verplichte keuringen en registraties opgenomen (o.a. SCIOS-, NEN 3140-, STEK- en liftkeuringen). Advisering Het bepalen van de keuze welke inspectiemethode het meest geschikt is om de gestelde doelstellingen te verwezenlijken vormt een belangrijk item in de advisering door CAMALIA. In overleg met de cliënt wordt bepaald welke methodiek toereikend danwel gewenst is. Het scenario dat het beste aansluit bij uw ondernemingsvisie is een ideaalcomplex tussen enerzijds de onderhoudskosten en anderzijds de risico’s en de gewenste kwaliteit. CAMALIA Technisch Vastgoed Management Pagina 7 van 8
  8. 8. Uw 2nd opinion Daarbij kan de onderhoudsopgave aanleiding zijn om de kwaliteit van het gebouw en/of de installaties aan te passen aan nieuwe wensen; het zogenaamde ‘upgraden’. Het is de uitdaging om samen met u te zoeken naar het onderhoudsscenario dat u het beste past en u te adviseren om al dan niet over te gaan tot het upgraden van uw gebouw en/of installaties. Hierbij moeten beslissingen naar aanleiding van de organisatorische, technische en functionele aanbevelingen genomen worden. Daarnaast de bepaling van de optimale; efficiëntste en effectiefste, synergie van genoemde aanbevelingen op strategisch, tactisch en operationeel vlak. Deze advisering is wellicht het belangrijkste deel van de toegevoegde waarde van CAMALIA. CAMALIA Technisch Vastgoed Management Pagina 8 van 8

×