Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trabajo informatica ivan y david

253 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Trabajo informatica ivan y david

  1. 1. IvánDavid
  2. 2. 1. Xarxes informàtica 12. Arquitectura de xarxa 23. Parts d’una xarxa 34. Transmissió de dades 45. Configuració de la xarxa 5
  3. 3. Xarxa informàticaUna xarxa informàtica és un grup interconnectat de computadors. Lafinalitat principal per la creació de una xarxa és compartir els recursos i lainformació en la distancia, assegurar la confiabilitat i la disponibilitat de lainformació, augmentar la velocitat de transmissió de les dades i reduir elcost general daquestes accions.-Lan: xarxa d’àmbit geogràfic limitat.-Wan: xarxa d’àmbit geogràfic més entens 1
  4. 4. Arquitectura de xarxaL’arquitectura fa referència a l’ estructura física de la xarxa , un copinterconnectats tots els dispositius. En xarxes d’àrea local s’han utilitzatdiversos tipus d’arquitectura : bus, anell ,estrella i cel·lular. 2
  5. 5. Parts d’una xarxa-Adaptadors de xarxa o targeta de xarxa: Dispositiu capaç d’interpretar lesordres que arribes a través del cable de xarxa.-Concentrador ( hub ) Dispositiu que reparteix el senyal a diferentsordinadors.-Commutador ( switch )Dispositiu que reparteix el senyal només al’ordinador que el necessita.-Router comunica xarxes entre si. Ens permet la connexió a Internet. 3
  6. 6. Transmissió de dades-Cable de parells trenats. Utilitza la connexió Ethernet. És fàcil al d’usar.-Cable coaxial. S’utilitza en grans xarxes. Redueix les interferències.-Cable de fibra òptica. La informació es transmet amb impulsos de llum. Ésmés ràpid però és més car.-Connexió sense fil (Wi-Fi). La informació es transmet per ones. 4
  7. 7. Configuració de la xarxa-Adreça MAC. Número d’identificació de la tarja de xarxa.-Protocol TCP/IP. Número d’identificació d’un ordinador dins la xarxa.192.168.0.1-250. 5

×