Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mια περιδιάβαςη τουχθεσ και του ςήμερα ςτο   Δαςάκι Άχνασ       Από τα παιδιά τησ Στ΄2
Ζνα δάςοσ γεννιζται• Δθμιουργείται από τουσ κατοίκουσ τθσ Άχνασ και τθσ Ξυλοτφμβου.• Φυτεφεται με πεφκα, κυπαρίςςια, ευκ...
Ο κόςμοσ και το δάςοσ• Το δάςοσ γίνεται πόλοσ ζλξθσ για όλουσ τουσκατοίκουσ τθσ περιοχισ.• Το επιςκζπτονται για να χαροφν ...
Δάςοσ, το καταφφγιό μασ• Καλοκαίρι του 1974: Το δάςοσ κατακλφηεται από χιλιάδεσ κόςμο που κυνθγθμζνοι από τον Τοφρκο Αττ...
Το δάςοσ αγκαλιάηει τουσ πρόςφυγεσ   για δφο ολόκλθρα χρόνια
Σιγά ςιγά οι πρόςφυγεσ αρχίηουν να      δθμιουργοφν...
Μια κοινότθτα δθμιουργείται
Μια ςφγχρονθ κοινότθτα
Η πλατεία τθσ κοινότθτασ
Τα ςχολείαΔημοτικό ΣχολείοΔάσους Άχνας «ΦώτηςΠίττας»Δημόσιο ΝηπιαγωγείοΒρεφοπαιδοκομικόςΣταθμός
ΞωκλιςιαΗ Παναγία η Τραχειά ,η ΑγίαΘεοδώρα , Ο Άγιος Βλάσης , οΆγιος Γεώργιος ο Τερατσιώτης ,οΆγιος Γεώργιος της Αγκώναςεί...
Εκκλθςία Αγίασ Μαρίνασ και     Αρχαγγζλου ΜιχαιλΠήρε το όνομά της από τις κατεχόμενες εκκλησίες της Άχνας και της Καλο...
Κοινοτικό Συμβοφλιο Άχνασ
Στάδιο και Σωματείο Εκνικοφ Άχνασ          • Ο Εκνικόσ Άχνασ           ιδρφκθκε το 1968.        ...
Κζντρο Νζων <<ΑΧΝΑ>>
Αίκουςα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων
Μνθμείο Φϊτθ Πίττα      Το μνημείο του ήρωα      της Ε.Ο.Κ.Α βρίσκεται      στο Δημοτικό Σχολείο    ...
Μνθμείο Γιαςουμι ΧατηθΘεοδοςίουΤο μνημείο τουήρωα Γιασουμήβρίσκεται στηνπλατεία τηςκοινότητας.Κτίστηκε το 2000.Ο Γιασουμής...
Μνθμείο «Εκκλθςία -Αντίςκθνο»         Το μνθμείο είναι ζνα μικρό         κτίριο που μοιάηει από     ...
Το Ταμιευτιριο ΆχνασΤο Ταμιευτήριο Άχνας ιδρύθηκε το 1927.Μετά την κατοχή της Άχνας ογραμματέας Παύλος Βάσιλας και ουπάλλη...
Το φράγμα τθσ Άχνασ     Η περιοχι γφρω από το φράγμα εξυπθρετεί     ςαν ςτακμόσ το φκινόπωρο και τθν άνοιξθ για ...
Καταςτιματα-Υπθρεςίεσ
Δθμιουργοφμε, δουλεφουμε,      προχωράμε...Πάντα με το βλζμμα ςτραμμζνο ςτθν    κατεχόμενθ γθ μασ
δασάκι άχνας 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

δασάκι άχνας 1

1,830 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

δασάκι άχνας 1

 1. 1. Mια περιδιάβαςη τουχθεσ και του ςήμερα ςτο Δαςάκι Άχνασ Από τα παιδιά τησ Στ΄2
 2. 2. Ζνα δάςοσ γεννιζται• Δθμιουργείται από τουσ κατοίκουσ τθσ Άχνασ και τθσ Ξυλοτφμβου.• Φυτεφεται με πεφκα, κυπαρίςςια, ευκαλφπτουσ, ακακίεσ, ςχ ίνουσ.• Προςφζρει καταφφγιο ςε ηϊα, πουλιά, ζντομα, ερπετά.
 3. 3. Ο κόςμοσ και το δάςοσ• Το δάςοσ γίνεται πόλοσ ζλξθσ για όλουσ τουσκατοίκουσ τθσ περιοχισ.• Το επιςκζπτονται για να χαροφν τθ δροςιά, τθνπραςινάδα, τθ φφςθ.
 4. 4. Δάςοσ, το καταφφγιό μασ• Καλοκαίρι του 1974: Το δάςοσ κατακλφηεται από χιλιάδεσ κόςμο που κυνθγθμζνοι από τον Τοφρκο Αττίλα παίρνουν το δρόμο του ξεριηωμοφ. Καταφεφγουν ςτο δάςοσ γιατί:• Είναι αγγλικζσ βάςεισ.• Είναι κοντά ςτα χωριά τουσ.
 5. 5. Το δάςοσ αγκαλιάηει τουσ πρόςφυγεσ για δφο ολόκλθρα χρόνια
 6. 6. Σιγά ςιγά οι πρόςφυγεσ αρχίηουν να δθμιουργοφν...
 7. 7. Μια κοινότθτα δθμιουργείται
 8. 8. Μια ςφγχρονθ κοινότθτα
 9. 9. Η πλατεία τθσ κοινότθτασ
 10. 10. Τα ςχολείαΔημοτικό ΣχολείοΔάσους Άχνας «ΦώτηςΠίττας»Δημόσιο ΝηπιαγωγείοΒρεφοπαιδοκομικόςΣταθμός
 11. 11. ΞωκλιςιαΗ Παναγία η Τραχειά ,η ΑγίαΘεοδώρα , Ο Άγιος Βλάσης , οΆγιος Γεώργιος ο Τερατσιώτης ,οΆγιος Γεώργιος της Αγκώναςείναι τα ξωκλήσια στα ελεύθεραχώματα της Άχνας ,ενώ στηνκατεχόμενη περιοχή είναι ταξωκλήσια της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Ανδρονίκου και τουΑγίου Γεωργίου των Αλωνιών.
 12. 12. Εκκλθςία Αγίασ Μαρίνασ και Αρχαγγζλου ΜιχαιλΠήρε το όνομά της από τις κατεχόμενες εκκλησίες της Άχνας και της Καλοψίδας.
 13. 13. Κοινοτικό Συμβοφλιο Άχνασ
 14. 14. Στάδιο και Σωματείο Εκνικοφ Άχνασ • Ο Εκνικόσ Άχνασ ιδρφκθκε το 1968. • H ποδοςφαιρικι ομάδα το ςυλλόγου ζχει ωσ ζδρα τθσ το Δαςάκι Άχνασ και αγωνίηεται ςτθν Α’ κατθγορία.
 15. 15. Κζντρο Νζων <<ΑΧΝΑ>>
 16. 16. Αίκουςα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων
 17. 17. Μνθμείο Φϊτθ Πίττα Το μνημείο του ήρωα της Ε.Ο.Κ.Α βρίσκεται στο Δημοτικό Σχολείο στο Δασάκι Άχνας από το 200. Η κοινότητα κατασκεύασε την προτομή του ήρωα προς τιμή του. Ο ήρωας δάσκαλος δίδαξε μόνο στη κατεχόμενη Άχνα και μετά θανατώθηκε από τους Άγγλους κατά τον απελευθερωτικό αγώνα 1955-59.
 18. 18. Μνθμείο Γιαςουμι ΧατηθΘεοδοςίουΤο μνημείο τουήρωα Γιασουμήβρίσκεται στηνπλατεία τηςκοινότητας.Κτίστηκε το 2000.Ο Γιασουμήςέπεσε μαχόμενοςκατά τοναπελευθερωτικόαγώνα 1955-59.
 19. 19. Μνθμείο «Εκκλθςία -Αντίςκθνο» Το μνθμείο είναι ζνα μικρό κτίριο που μοιάηει από μπροςτά ςαν αντίςκθνο και πίςω ςαν εκκλθςάκι. Το αντίςκθνο κυμίηει τισ μζρεσ τθσ προςφυγιάσ μζςα ςτα αντίςκθνα κακϊσ και τθν εκκλθςία που ιταν αντίςκθνο. Μζςα ςτο κτίριο βλζπουμε αγάλματα κακϊσ και το άγαλμα μιασ θλικιωμζνθσ γυναίκασ γεμάτθ πόνο. Επίςθσ υπάρχουν αγάλματα δεμζνων πουλιϊν που ςυμβολίηουν τθν ελευκερία που μασ ςτζρθςαν. Το ζργο αυτό άρχιςε να κτίηεται το 2002 και τζλειωςε ςε δφο χρόνια περίπου.
 20. 20. Το Ταμιευτιριο ΆχνασΤο Ταμιευτήριο Άχνας ιδρύθηκε το 1927.Μετά την κατοχή της Άχνας ογραμματέας Παύλος Βάσιλας και ουπάλληλος Γεώργιος Χ’ Γεώργιουμεταφέρουν τα χρήματα και τα βιβλία τηςΕταιρείας στις ελεύθερες περιοχές.Στο λογότυπο, το χέρι δείχνει τηνπροσφορά του Ταμιευτηρίου στηνκοινότητα ενώ το γράμμα α συμβολίζει τοαρχικό της κοινότητας. κάνει παρά πολλές προσφορές γιαπαράδειγμα, διοργανώνουν διαφορέςεκδήλωσεις στην κοινότητα ή σε αλλάμέρη. Δεινοί χρήματα στο ΑθλητικόΣωμάτιο Εθνικός Άχνας και ετήσιαεκδρομή στους συνταξιούχους .Στο ταμιευτήριο Άχνας υπάρχει πολύπροσωπικό για την καλύτερηεξυπηρετηση των πελατών.
 21. 21. Το φράγμα τθσ Άχνασ Η περιοχι γφρω από το φράγμα εξυπθρετεί ςαν ςτακμόσ το φκινόπωρο και τθν άνοιξθ για τα αποδθμθτικά πουλιά, ςυμπεριλαμβανομζνων και τθσ Ίβθσ, τθσ πολφχρωμθσ Αλκυόνθσ και των φλαμίνγκο. Το φράγμα που είναι εν μζρει και βιότοποσ, φιλοξενεί μια μεγάλθ ποικιλία από ψάρια όπωσ ποταμοκαραβίδεσ, κυπρίνουσ και ςπάρουσ. Το ψάρεμα επιτρζπεται ςε ζνα μζροσ του φράγματοσ, αλλά όλα τα ψάρια που πιάνονται πρζπει να ξαναπεταχτοφν μζςα. Το φράγμα που χτίςτθκε το 1987, ζχει χωρθτικότθτα 6.8 εκατομμφρια κυβικά μζτρα. Στθ μακρινι πλευρά του υπάρχει ζνασ χϊροσ για πικνίκ που λζγεται Lakeside Park.
 22. 22. Καταςτιματα-Υπθρεςίεσ
 23. 23. Δθμιουργοφμε, δουλεφουμε, προχωράμε...Πάντα με το βλζμμα ςτραμμζνο ςτθν κατεχόμενθ γθ μασ

×