Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chiendichdbp_zen

chiến thắng Điện Biên Phủ

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Chiendichdbp_zen

  1. 1. Điện Biên Phủ - 5 điều kì diệu chưa từng có trong lịch sử chiến tranh
  2. 2. Trận đánh liên tục dài nhất
  3. 3. Vua vận tải chiến trường
  4. 4. Người dân tham gia đông nhất
  5. 5. ‘’Địch thả dù tiếp tế cho quân đội Việt Nam ?’’
  6. 6. Cuộc lui quân chưa từng cóTa đã kéo pháo ra để lui quân
  7. 7. Chiến thắng Lòng yêu nước Lãnh đạo Nghệ thuật quân sự Lí tưởng cách mạng

×