Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ad

La salut en l’avaluació ambiental del
planejament
Una avaluació ambiental centrada en les persones
Nacho Guilera
Responsab...

Ad

De què parlarem?
La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera
Gerència de Serveis
d’Habitatge, Urbanism...

Ad

Un breu context
La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera
Gerència de Serveis
d’Habitatge, Urbanisme...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
Sonia Hernández, COAC
Sonia Hernández, COAC
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 26 Ad
1 of 26 Ad

Nacho Guilera, Anthesis Lavola

Download to read offline

La salut en l'avaluació ambiental del planejament. Una avaluació ambiental centrada en les persones

La salut en l'avaluació ambiental del planejament. Una avaluació ambiental centrada en les persones

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch (20)

Advertisement

Nacho Guilera, Anthesis Lavola

 1. 1. La salut en l’avaluació ambiental del planejament Una avaluació ambiental centrada en les persones Nacho Guilera Responsable de Ciutat i Territori a Anthesis Lavola 03/12/2020 Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
 2. 2. De què parlarem? La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 1. Un breu context 2. Com hem arribat fins a aquí? 3. Com ho hem materialitzat a la Guia per a la Introducció de criteris de salut en l’avaluació ambiental estratègica del planejament 10 people @biciman
 3. 3. Un breu context La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum “SI EN UN ESPACIO PÚBLICO NO HAY NIÑOS/AS HACIENDO ALGO MÁS QUE DESPLAZARSE, ES QUE ALGO ESTÁ FUNCIONANDO MAL” Regidor Urbanisme Pontevedra
 4. 4. Un breu context La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum Què ens diu la legislació d’Avaluació Ambiental? Procés a través del qual s'analitzen els efectes significatius que tenen o poden tenir els plans, programes i projectes, abans de la seva adopció, aprovació o autorització sobre el medi ambient, incloent en aquesta anàlisi els efectes d'aquells sobre els següents factors: la població , la salut humana, la flora, la fauna, la biodiversitat, la geodiversitat, la terra, el sòl, el subsòl, l'aire, l'aigua, el clima, el canvi climàtic, el paisatge, els béns materials, inclòs el patrimoni cultural , i la interacció entre tots els factors esmentats (...) els probables efectes significatius del pla o programa (secundaris, acumulatius, sinergètics, a curt, mitjà o llarg termini, permanents, temporals, positius i negatius) sobre el medi ambient i la metodologia emprada per a analitzar-los, inclosos aspectes com el patrimoni, la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna, la flora, la terra, l'aigua, l'aire, l'energia, els factors climàtics, els béns materials, el patrimoni cultural, inclòs el patrimoni històric, el patrimoni geològic, el paisatge i la interrelació entre tots aquests aspectes Llei 6/2009 del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental
 5. 5. Un breu context La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
 6. 6. Com hem arribat fins a aquí La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum La crisi de la COVID 19 ha posat de manifest la necessitat de repensar els nostres espais urbans i la manera en com els planifiquem i gestionem. • Es reconeix la necessitat d’incorporar la perspectiva de salut en el disseny de polítiques publiques. • L’Avaluació d’Impacte en Salut (AIS) de projectes no sanitaris és una eina útil per impulsar la transversalitat de la salut pública. • L’urbanisme s’identifica com un dels àmbits prioritaris d’actuació del PINSAP. • La Diputació de Barcelona identifica en la seva guia Entorn Urbà i salut el planejament com una fase rellevant en la que actuar.
 7. 7. Com hem arribat fins a aquí La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum • D’una anàlisi dels documents d’avaluació ambiental de diferents POUMs es desprèn que aquests han prioritzat l’avaluació i minimització dels efectes del planejament urbanístic sobre el medi natural o el medi físic principalment • En els processos d’avaluació ambiental poc a poc es van incorporant elements que de forma directa o indirecta tenen a veure amb la salut, • De forma inicial es parteix d’analitzar la incidència però des de la perspectiva de l’impacte • S’identifica que sovint manquen indicadors o elements que permetin una anàlisi acurada d’aquests vectors associats amb la salut.
 8. 8. Com hem arribat fins a aquí La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum Evitar la urbanització extensiva tot garantint el creixement compacte, completant i consolidant la trama urbana Tenir en compte els riscos ambientals associats al transport de mercaderies perilloses i a la contaminació acústica de les principals vies de comunicació que travessen el municipi Replantejar els sòls urbanitzables programats en ubicacions compromeses Preservar les zones d’interès ambiental i patrimonial del municipi Garantir la connectivitat ecològica entre els espais naturals del municipi Prevenir el risc d’incendi forestal a partir de l’establiment de les franges d’autoprotecció d’incendis Preveure mesures de pacificació del trànsit en les noves actuacions i redisseny de la vialitat existent Preveure els criteris i els instruments necessaris per garantir una gestió forestal que minimitzi el risc d’incendi forestal Preservar i potenciar la recuperació l’entorn fluvial per la millora de l’àmbit i de la qualitat de les aigües subterrànies de l’aqüífer Preveure actuacions per minimitzar el risc d’inundació Objectius ambiental d’un POUM aprovat al 2011
 9. 9. Com hem arribat fins a aquí La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum Crear una xarxa d’itineraris d’ús social que relliguin el nucli amb l’entorn rústic i que incentivin els desplaçaments en modes no motoritzats. Apostar per la rehabilitació del parc edificatori del centre urb en clau energètica i de salut. Potenciar una mobilitat sostenible basada en els desplaçaments no motoritzats i el transport públic. Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants i la seva incidència sobre la població. Vetllar per un esponjament del teixit urbà en relació amb la dotació d’espais lliures, tot fomentant-ne la seva naturalització Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos per la legislació. Ordenar adequadament les instal·lacions de radiocomunicació i de transport d’energia elèctrica, per minimitzar-ne els efectes sobre els éssers vius i el paisatge Garantir la qualitat de les aigües superficials i subterrànies Objectius ambiental d’un POUM aprovat al 2019 (selecció d’aquells relacionats amb salut)
 10. 10. Com hem arribat fins a aquí La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum Font: Lavola a partir de les dades de la OMS S’estima que al voltant d’un 80% dels determinants de la salut es troben fora del sistema sanitari, La forma urbana i les característiques físiques de l’entorn urbà i territorial condicionen directament i indirectament la salut de la població L’entorn en què vivim afecta a la nostra salut
 11. 11. Com hem arribat fins a aquí La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum Font: Lavola a partir de dades IsGlobal
 12. 12. Com hem arribat fins a aquí La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum Font: Lavola a partir de dades IsGlobal
 13. 13. Com ho materialitzem La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum Oportunitat: vehicular l’avaluació de l’impacte sobre la salut del planejament urbanístic a través del procediment preceptiu d’avaluació ambiental estratègica. Objectiu: elaborar un Manual que orienti als equips redactors en la integració de la salut dins l’avaluació ambiental.
 14. 14. Com ho materialitzem La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum Procés de treball participat amb persones expertes dels àmbits del planejament urbanístic, l’avaluació ambiental i la salut.
 15. 15. Com ho materialitzem La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
 16. 16. Com ho materialitzem La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum • Objectius i enfocament de la GUIA: – Orientacions tècniques que permetin als equips ambientals considerar la salut de manera transversal i continuada al llarg del procés d’avaluació ambiental estratègica. – Enfocat a POUMs de municipis mitjans. – Existència d’un mandat normatiu que ja fa referència a la necessitat de considerar la salut humana a l’hora d’analitzar els probables efectes significatius en el medi ambient. – La Guia s’estructura establint criteris pels diferents apartats que conformen els documents d’avaluació ambiental.
 17. 17. Com ho materialitzem La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum • Elements clau de partida: – L’èxit de l’Avaluació ambiental radica principalment en la intervenció en els estadis més inicials del procés, que és quan la presa de decisions permet un marge major per replantejar estratègies o propostes que poden tenir incidència ambiental i de salut – És fonamental establir mecanismes efectius que assegurin el treball conjunt i coordinat entre l’equip ambiental i l’equip urbanístic. – Es recomana valorar la opció d’incorporar-hi, també, professionals de l’àmbit de la salut pública que puguin enriquir tècnicament la consideració de la vessant de la salut. – És important que el procés d’avaluació ambiental estratègica es particularitzi a les especificitats del municipi en qüestió
 18. 18. Com ho materialitzem La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum • El model urbà Diagnosi Objectius Mesures Densitat (amb perfils de població Diversitat d’usos Equipaments i serveis (mapes de proximitat i accessibilitat en modes actius) Anàlisi de dotació d’espais lliures – relacionats amb població Incrementar la dotació d’equipaments a les zones que presenten major deficiència o bé facilitar l’accés als equipaments existents en transport públic. Garantir l’equilibri entre l’espai edificat i l’espai lliure Incrementar la densitat en certs àmbits, fomentar àrees de nova centralitat Connexio amb modes actius esdevenint aquesta la xarxa bàsica
 19. 19. Com ho materialitzem La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum • Qualitat de l’aire i qualitat acústica Diagnosi Objectius Mesures Població exposada a nivells de contaminació atmosfèrica nocius per a la salut humana Relacionar amb zones amb concentració de població especialment vulnerable (persones malaltes, infants, embarassades i gent gran) Reduir la població exposada a nivells de contaminació atmosfèrica superiors als que es consideren nocius per a la salut humana. Preveure una ordenació urbana i de distribució d’usos que minimitzi la necessitat de desplaçaments i prioritzi la mobilitat en modes no motoritzats i en transport públic Actuacions de planificació de la mobilitat a nivell urbà que restringeixin l’ús del vehicle privat motoritzat en zones poblades o més sensibles Tenir en compte les condicions bioclimàtiques en la qualificació del sòl Establir una ordenació volumètrica i d’usos que mitiguin els efectes
 20. 20. Com ho materialitzem La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum • Espais oberts i espais lliures Diagnosi Objectius Mesures Introducció del concepte d’infraestructura verda Analitzar la seva superfície, tipologia i localització i valorar la seva interrelació entre sí Correcta categorització i tipología d’espais verds Tenir en compte el verd privat Fomentar la naturalització de l’espai urbà, vetllant per minimitzar la presència d’espècies invasores Vetllar per un accés no motoritzat als espais oberts i espais lliures, vetllant per compatibilitzar-ne l’ús social amb els valors naturals, ecològics o paisatgístics que se’ls hi reconeixen Afavorir la connexió i accessibilitat als espais oberts i espais lliures Dissenyar una xarxa d’itineraris saludables d’enllaç entre els nuclis urbans i els espais naturals Apostar per la renaturalització de les ciutats i la incorporació de l’agricultura Ratis de distribució relacionades amb la població
 21. 21. Com ho materialitzem La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum • Cicle de l’aigua Diagnosi Objectius Mesures Analitzar acuradament la qualitat de l’aigua així com qüestions de salubritat o accés a aquest recurs Identificar fonts de contaminació d’aigües superficials i subterrànies Posar en valor el paper regulador de la temperatura ambiental que permet l’aigua i les zones blaves associades Garantir la suficiència dels recursos d’abastament i sanejament d’aigua Afavorir l’aprofitament d’aigües amb la qualitat que escaigui per a cada ús Assegurar disponibilitat del recurs d’aigua a través de mesures d’aprofitament d’aigües residuals regenerades i d’aigües grises Definir com a criteris de nou creixement la disponibilitat d’aigua
 22. 22. Com ho materialitzem La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum • Canvi climàtic Diagnosi Objectius Mesures Valorar com els riscos climàtics podran incidir en elements com: Increment de la mortalitat associada a la calor: illes de calor Empitjorament del confort climàtic Increment de la freqüència/intensitat de riuades Establir un model de desenvolupament urbà i d’eficiència energètica que minimitzi la petjada de carboni dels desenvolupaments urbanístics Tenir en compte a l’hora de planificar els efectes que es deriven del canvi climàtic i la seva afectació futura en la presència o intensificació de riscos naturals Incorporar determinacions normatives relatives a aspectes de salut en les noves edificacions o bé en les rehabilitacions de les edificacions existents. Planificar tenint en compte els riscos climàtics évitant zones potencialment vulnerables
 23. 23. Com ho materialitzem La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum • Elements socioeconòmics Diagnosi Objectius Mesures Índex de Vulnerabilitat Social del municipi, com a mesura sintètica del nivell de benestar de la població. Qüestions d’accés i ús adequat l’habitatge (infrahabitatge, sobeeocupació, desocupació,...) així com qüestions relatives al manteniment, a efectes de pobresa o precarietat energètica Garantir un model urbà que permeti una correcta distribució de l’accés a l’habitatge Accions de rehabilitació del parc d’habitatge. Adequació del nivell d’accessibilitat als serveis i equipaments.
 24. 24. Reflexions finals La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum • Es considera que l’avaluació ambiental pot ser un vehicle rellevant a l’hora d’anar introduint el concepte de salut en el planejament. Posar més èmfasi en els elements que sovint es localitzen en les parts urbanitzades i edificades dels municipis, que tendeixen a quedar menys analitzades en els documents d’avaluació. • Cal anar introduint noves metodologies i establir els indicadors i recursos per poder fer aquesta anàlisi amb profunditat. • L’avaluació ambiental incideix en una fase de planejament, i, per tant, no pot abordar elements que queden en el camp de la gestió. • La manera com planifiquem la ciutat ja posa una primera pedra d’un model de ciutat saludable. • S’ha de prioritzar el dret de tota la ciutadania a gaudir d’espais urbans saludables.
 25. 25. Reflexions finals La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum Moltes gràcies i salut! nacho.guilera@anthesisgroup.com
 26. 26. Moltes gràcies! La salut en l’avaluació ambiental del planejament Nacho Guilera Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum Nacho Guilera: nacho.guilera@anthesisgroup.com Mar Vives: mar.vives@anthesisgroup.com

×