La problemàtica de la baixa densitat des d'una perspectiva integral

Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest LluchConsorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch
La problemàtica de la baixa densitat
des d'una perspectiva integral
7/4/2022
Sarai Samper Sierra
Col·lectiu d’Analistes Socials
Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic
“Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions”
Eix transversal:
Cicle de vida,
gènere.
8 1
2
3
4
5
7
6
Model
d’anàlisi de
la inclusió
social
Àmbit d’inclusió
Riscos personals
Efectes públics
Model
d’anàlisi de
la inclusió
social Factors determinants
• Origen planificat o no de la
urbanització.
• Antiguitat dels habitatges.
• Orografia
• Pes del nucli urbà.
• Perfil d’edat i familiar de la
població resident.
• Nivell socioeconòmic de la
població resident.
Salut, cura, benestar,
educació
Riscos personals
Salut, cura, benestar,
educació
Riscos personals
1. Aïllament i solitud no volguda.
2. Invisibilització de situacions de
vulnerabilitat, maltractament,
malaltia mental i major risc de
desemparament.
3. Difícil accés a serveis sanitaris i
socials.
4. Dificultat dels infants i joves per
accedir a l’escola i a activitats
extraescolars.
5. Alta dependència parental d’infants
i adolescents i altres membres
dependents i major sobrecàrrega
dels membres cuidadors.
Salut, cura, benestar,
educació
1. Accentuació de la demanda de
serveis a la dependència (ex.
transport adaptat).
2. Accentuació de la necessitat de
prestar serveis socials i sanitaris a
domicili (ex.SAD, prestacions de
càtering a domicili).
3. Major incidència de síndromes
d'acumulació que poden generar
problemes de salut pública (ex.
síndrome de Noé, acumulació
d'animals).
4. Necessitat de bus escolar,
menjador escolar, absentisme a
l'ESO quan es fa horari partit.
Efectes públics
Mobilitat
Riscos personals
Mobilitat
Riscos personals
1. Dificultat de la mobilitat a peu i en
bicicleta.
2. Barreres arquitectòniques en la via
pública.
3. Connectivitat deficient amb el nucli
urbà de referència.
4. Dependència del vehicle privat.
5. Transport col·lectiu molt limitat.
6. Dificultat de fer arribar taxis.
7. Perillositat en la circulació vial.
8. Carrers no identificats i rutes poc
racionals que dificulten l’orientació.
Mobilitat
Efectes públics
1. Transport públic deficitari.
2. Major sinistralitat.
3. Difícil viabilitat de sistemes
compartits de vehicle.
Seguretat
Riscos personals
Seguretat
Riscos personals
1. Robatoris a les cases
2. Poca presència social a la via
pública
3. Il·luminació insuficient
4. Sentiment d'inseguretat
5. Dificultat d’accés de vehicles
d’emergència (bombers,
ambulàncies...)
6. Manca d'itineraris d'evacuació
previstos en cas d'emergència
7. Proximitat a zones de caça
Seguretat
Efectes públics
1. Major demanda de vigilància
pública (policia, videovigilància).
2. Necessitat d'adaptar els protocols
de protecció civil en cas
d'emergència.
3. Ubicació d'activitats econòmiques
il·legals.
Cultura, socialització
i participació
Riscos personals
Cultura, socialització
i participació
Riscos personals
1. Dèbil identificació amb el municipi.
2. Vida social escassa.
3. Xarxa veïnal feble per l’alta
privatització dels recursos.
4. Baix associacionisme i participació.
5. Menor accés als mitjans de
comunicació locals.
6. Menor accés a processos
participatius i consultius i menor
presència en consells
representatius.
7. Manca d’espais (equipaments,
comerços, restauració) que
vertebrin la vida social.
8. Manca de zones verdes, de joc i
menor condicionament de l’espai
públic amb mobiliari urbà.
9. Menors oferta de lleure, cultura i
esport de proximitat.
Cultura, socialització
i participació
Efectes públics
1. Dificultat d'articular una identitat
comuna de municipi.
2. Difícil vinculació al municipi de la
població infantil i jove de les
urbanitzacions.
3. Sentiment de greuge i
abandonament envers a
l’Ajuntament, relació negativa i
conflictiva amb l'administració local.
4. Incivisme.
5. Necessitat d'adaptar les
ordenances i la seva aplicació a les
urbanitzacions (ex. de civisme,
tinença d'animals).
6. Necessitat de descentralitzar
l'agenda d'actes públics.
Economia
Riscos personals
Economia
Riscos personals
1. Altes despeses associades a
l’habitatge i a viure en una
urbanització.
2. Corresponsabilitat en els costos de
legalització o manteniment de la
urbanització.
3. Manca de comerç de proximitat.
4. Menors oportunitats laborals de
proximitat.
Economia
Efectes públics
1. Insuficiència dels ajuts socials per
evitar la pèrdua d’habitatge,,
pensats per a habitatges sense
tant sobrecost.
2. Inadequació d’altres prestacions
socials (ex. prestacions
alimentàries).
3. Fuga de compra fora del municipi.
Habitatge
Riscos personals
Habitatge
Riscos personals
1. Predomini d'habitatges grans amb
alts costos i necessitats de
manteniment que poden suposar
una gran càrrega.
2. Baixa eficiència energètica dels
habitatges.
3. Desinformació de la situació
urbanística de la parcel.la o de
l'habitatge en el moment de
compra i dificultats per regularitzar
les situacions.
4. Situacions anòmales d’habitatge
(barraquisme, caravanes,
ocupacions il·legals, infrahabitatge,
habitatge buit permanent)
5. Barreres arquitectòniques als
habitatges.
Habitatge
Efectes públics
1. Manca d’opcions alternatives
d’habitatge per a unitats de
convivència petites.
2. Dificultat de fer polítiques
d’habitatge social.
3. Major dificultat d'articular un nucli
urbà neuràlgic.
4. Conversions irregulars d’habitatges
unifamiliars en bifamiliars.
5. Obres irregulars.
6. Aplicació laxa de la disciplina
urbanística.
7. Repunt de l’interès immobiliari per
les urbanitzacions de baixa
densitat.
8. Nova construcció amb mòduls
prefabricats, de ràpida execució i
sense llicències urbanístiques.
Serveis urbans
Riscos personals
Serveis urbans
Riscos personals
1. Manca de serveis urbans mínims o
deficitaris (electricitat, gas natural,
clavegueram, aigua corrent,
telèfon, correus, fibra òptica).
2. Necessitat de disposar de pous,
bombes d’aigua, dipòsits de gasoil,
gas butà, generadors d’electricitat,
fosses sèptiques, etc.
3. Mal estat de la via pública.
4. Manca d’enllumenat a la via
pública.
Serveis urbans
Efectes públics
1. Desacord i confusió permanent
sobre la distribució de
responsabilitats en l’assumpció de
despeses de manteniment.
2. Bucles legals que provoquen una
degradació creixent de la zona.
3. Gran dificultat i costos de
manteniment de la via pública (alt
cost per càpita).
4. Socialització a tot el poble de
despeses de manteniment en
major mesura del que
correspondria per llei
Medi ambient
Riscos personals
Medi ambient
Riscos personals
1. Manca de coneixements i cultura
per conviure amb la natura de
forma sostenible.
2. Gran consum d’aigua per les
piscines i els jardins.
3. Pitjor servei de recollida de
residus.
4. Risc d'incendis.
5. Veïnatge amb activitats molestes
(abocadors, canteres, línies d'alta
tensió)
6. Proliferació de plagues i animals
vectors de malalties o que causen
inseguretat (ex. mosquits, porcs
senglars).
Medi ambient
Efectes públics
1. Alteració de l’entorn i fauna natural
2. Alt consum energètic
3. Malbaratament d'aigua (fuites,
desaprofitament...) i
sobreexplotació dels recursos
subterranis.
4. Mala gestió d’aigües negres i
contaminació del sòl.
5. Rieres brutes o en mal estat.
6. Dificultats d’implementar sistemes
de recollida de residus eficaços.
7. Alta generació de residus (ex.
poda) i baix reciclatge.
8. Incivisme en l’ús dels contenidors
9. Gran dificultat per fer o/i mantenir
les franges contra incendis.
10.Acumulació de vegetació, brutícia i
materials inflamables en parcel·les.
La problemàtica de la baixa densitat des d'una perspectiva integral
1 of 28

Recommended

Informe avaluació Programa de Rehabilitació by
Informe avaluació Programa de RehabilitacióInforme avaluació Programa de Rehabilitació
Informe avaluació Programa de RehabilitacióArnau Balcells
121 views21 slides
Eixos i accions realitzades del Pla de Civisme 2013 by
Eixos i accions realitzades del Pla de Civisme 2013Eixos i accions realitzades del Pla de Civisme 2013
Eixos i accions realitzades del Pla de Civisme 2013AjuntamentManlleu
847 views85 slides
Eixam tic´s by
Eixam tic´sEixam tic´s
Eixam tic´srludenauoc
555 views8 slides
Reinventant el Maestrat. Propostes contra el despoblament by
Reinventant el Maestrat. Propostes contra el despoblamentReinventant el Maestrat. Propostes contra el despoblament
Reinventant el Maestrat. Propostes contra el despoblamentmaestratviu
507 views3 slides

More Related Content

More from Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch(20)

La problemàtica de la baixa densitat des d'una perspectiva integral

 • 1. La problemàtica de la baixa densitat des d'una perspectiva integral 7/4/2022 Sarai Samper Sierra Col·lectiu d’Analistes Socials Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions”
 • 2. Eix transversal: Cicle de vida, gènere. 8 1 2 3 4 5 7 6 Model d’anàlisi de la inclusió social
 • 3. Àmbit d’inclusió Riscos personals Efectes públics Model d’anàlisi de la inclusió social Factors determinants • Origen planificat o no de la urbanització. • Antiguitat dels habitatges. • Orografia • Pes del nucli urbà. • Perfil d’edat i familiar de la població resident. • Nivell socioeconòmic de la població resident.
 • 5. Salut, cura, benestar, educació Riscos personals 1. Aïllament i solitud no volguda. 2. Invisibilització de situacions de vulnerabilitat, maltractament, malaltia mental i major risc de desemparament. 3. Difícil accés a serveis sanitaris i socials. 4. Dificultat dels infants i joves per accedir a l’escola i a activitats extraescolars. 5. Alta dependència parental d’infants i adolescents i altres membres dependents i major sobrecàrrega dels membres cuidadors.
 • 6. Salut, cura, benestar, educació 1. Accentuació de la demanda de serveis a la dependència (ex. transport adaptat). 2. Accentuació de la necessitat de prestar serveis socials i sanitaris a domicili (ex.SAD, prestacions de càtering a domicili). 3. Major incidència de síndromes d'acumulació que poden generar problemes de salut pública (ex. síndrome de Noé, acumulació d'animals). 4. Necessitat de bus escolar, menjador escolar, absentisme a l'ESO quan es fa horari partit. Efectes públics
 • 8. Mobilitat Riscos personals 1. Dificultat de la mobilitat a peu i en bicicleta. 2. Barreres arquitectòniques en la via pública. 3. Connectivitat deficient amb el nucli urbà de referència. 4. Dependència del vehicle privat. 5. Transport col·lectiu molt limitat. 6. Dificultat de fer arribar taxis. 7. Perillositat en la circulació vial. 8. Carrers no identificats i rutes poc racionals que dificulten l’orientació.
 • 9. Mobilitat Efectes públics 1. Transport públic deficitari. 2. Major sinistralitat. 3. Difícil viabilitat de sistemes compartits de vehicle.
 • 11. Seguretat Riscos personals 1. Robatoris a les cases 2. Poca presència social a la via pública 3. Il·luminació insuficient 4. Sentiment d'inseguretat 5. Dificultat d’accés de vehicles d’emergència (bombers, ambulàncies...) 6. Manca d'itineraris d'evacuació previstos en cas d'emergència 7. Proximitat a zones de caça
 • 12. Seguretat Efectes públics 1. Major demanda de vigilància pública (policia, videovigilància). 2. Necessitat d'adaptar els protocols de protecció civil en cas d'emergència. 3. Ubicació d'activitats econòmiques il·legals.
 • 14. Cultura, socialització i participació Riscos personals 1. Dèbil identificació amb el municipi. 2. Vida social escassa. 3. Xarxa veïnal feble per l’alta privatització dels recursos. 4. Baix associacionisme i participació. 5. Menor accés als mitjans de comunicació locals. 6. Menor accés a processos participatius i consultius i menor presència en consells representatius. 7. Manca d’espais (equipaments, comerços, restauració) que vertebrin la vida social. 8. Manca de zones verdes, de joc i menor condicionament de l’espai públic amb mobiliari urbà. 9. Menors oferta de lleure, cultura i esport de proximitat.
 • 15. Cultura, socialització i participació Efectes públics 1. Dificultat d'articular una identitat comuna de municipi. 2. Difícil vinculació al municipi de la població infantil i jove de les urbanitzacions. 3. Sentiment de greuge i abandonament envers a l’Ajuntament, relació negativa i conflictiva amb l'administració local. 4. Incivisme. 5. Necessitat d'adaptar les ordenances i la seva aplicació a les urbanitzacions (ex. de civisme, tinença d'animals). 6. Necessitat de descentralitzar l'agenda d'actes públics.
 • 17. Economia Riscos personals 1. Altes despeses associades a l’habitatge i a viure en una urbanització. 2. Corresponsabilitat en els costos de legalització o manteniment de la urbanització. 3. Manca de comerç de proximitat. 4. Menors oportunitats laborals de proximitat.
 • 18. Economia Efectes públics 1. Insuficiència dels ajuts socials per evitar la pèrdua d’habitatge,, pensats per a habitatges sense tant sobrecost. 2. Inadequació d’altres prestacions socials (ex. prestacions alimentàries). 3. Fuga de compra fora del municipi.
 • 20. Habitatge Riscos personals 1. Predomini d'habitatges grans amb alts costos i necessitats de manteniment que poden suposar una gran càrrega. 2. Baixa eficiència energètica dels habitatges. 3. Desinformació de la situació urbanística de la parcel.la o de l'habitatge en el moment de compra i dificultats per regularitzar les situacions. 4. Situacions anòmales d’habitatge (barraquisme, caravanes, ocupacions il·legals, infrahabitatge, habitatge buit permanent) 5. Barreres arquitectòniques als habitatges.
 • 21. Habitatge Efectes públics 1. Manca d’opcions alternatives d’habitatge per a unitats de convivència petites. 2. Dificultat de fer polítiques d’habitatge social. 3. Major dificultat d'articular un nucli urbà neuràlgic. 4. Conversions irregulars d’habitatges unifamiliars en bifamiliars. 5. Obres irregulars. 6. Aplicació laxa de la disciplina urbanística. 7. Repunt de l’interès immobiliari per les urbanitzacions de baixa densitat. 8. Nova construcció amb mòduls prefabricats, de ràpida execució i sense llicències urbanístiques.
 • 23. Serveis urbans Riscos personals 1. Manca de serveis urbans mínims o deficitaris (electricitat, gas natural, clavegueram, aigua corrent, telèfon, correus, fibra òptica). 2. Necessitat de disposar de pous, bombes d’aigua, dipòsits de gasoil, gas butà, generadors d’electricitat, fosses sèptiques, etc. 3. Mal estat de la via pública. 4. Manca d’enllumenat a la via pública.
 • 24. Serveis urbans Efectes públics 1. Desacord i confusió permanent sobre la distribució de responsabilitats en l’assumpció de despeses de manteniment. 2. Bucles legals que provoquen una degradació creixent de la zona. 3. Gran dificultat i costos de manteniment de la via pública (alt cost per càpita). 4. Socialització a tot el poble de despeses de manteniment en major mesura del que correspondria per llei
 • 26. Medi ambient Riscos personals 1. Manca de coneixements i cultura per conviure amb la natura de forma sostenible. 2. Gran consum d’aigua per les piscines i els jardins. 3. Pitjor servei de recollida de residus. 4. Risc d'incendis. 5. Veïnatge amb activitats molestes (abocadors, canteres, línies d'alta tensió) 6. Proliferació de plagues i animals vectors de malalties o que causen inseguretat (ex. mosquits, porcs senglars).
 • 27. Medi ambient Efectes públics 1. Alteració de l’entorn i fauna natural 2. Alt consum energètic 3. Malbaratament d'aigua (fuites, desaprofitament...) i sobreexplotació dels recursos subterranis. 4. Mala gestió d’aigües negres i contaminació del sòl. 5. Rieres brutes o en mal estat. 6. Dificultats d’implementar sistemes de recollida de residus eficaços. 7. Alta generació de residus (ex. poda) i baix reciclatge. 8. Incivisme en l’ús dels contenidors 9. Gran dificultat per fer o/i mantenir les franges contra incendis. 10.Acumulació de vegetació, brutícia i materials inflamables en parcel·les.