Advertisement

Joan Carles Navarro

Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch
Mar. 17, 2023
Advertisement

More Related Content

More from Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch(20)

Advertisement

Joan Carles Navarro

  1. LʼAjuntament posa en marxa un espai de treball conjunt dels pro- fessionals dʼEducació i Cultura que permeti organitzar les políti- ques municipals adreçades a teixir un projecte educatiu global, que generi contextos dʼaprenen tatge amb corresponsabilitat entre els diferents agents educa- tius i culturals, i que posi en valor el desenvolupament cultural i ar- tístic de les persones al llarg de la seva vida. • Corresponsabilitat • Inclusió • Equitat • Igualtat • Cooperació • Innovació i creativitat • Sostenibilitat •Retorn i servei a la comuni- tat a partir dels aprenentat- ges desenvolupats •Educació artística • Open to the world • Foment de laLectura •Patrimoni Cultural i Cultura Popular • Científic – Tècnològic MISSIÓ VALORS ÀMBI TS PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA: MISSIÓ, VALORS, ÀMBITS
  2. AMPA / AFA CONTEXT CULTURAL Y ARTÍSTIC EQUIPAMENTS CULTURALS Ś Educaciónenlasartes Ś Impulsodelinglés Ś Lectura Ś Conocimientodela ciudad Ś Conocimientocientífico técnico y digital ALTRES CONTEXTOS EDUCATIUS AJUNTAMENT CULTURA EDUCACIÓ CENTRES EDUCA TIUS CRP SERVEIS TERRITORIALS .UNAXARXADECIUTAT Desenvolupament d’un procés de co- rresponsabilitat : • Recononeixement dels agents educatius i culturals de la ciutat • Reconeixement dels projectes i pràctiques educatives i culturals que es porten a terme des d’una perspectiva comunitària. • Generació d’espais de co-construcció de nous projectes entre la comunitat educativa i cultural. • Dotar de l’estructura tècnica i administrativa necessària al programa per acompanyar tots aquests processos. • Definir i dissenyar espais de visualització, reconeixement i co-responsabilitat de tots els agents implicats.
  3. COMISIÓ PERMANENT GRUPMOTORPROGRAMA GRUPODEDIRECCIONSCENTRESEDUCATIUS,CRP E INSPECCIÓ IMPLEMENTACIÓDELS PROJECTES - Equipaments y entitatsculturals - Centres educatius - AMPA,AFAialtrescomunitats NIVELL POLÍTIC NIVELL ESTRATÉGIC NIVELL OPERATIU OFICINA TÉCNICA COORDINACIÓ ÁMBIT COORDINACIÓPROJECTE COMISSIÓ COMUNICACIÓ NIVELL COORDINACIÓ . ORGANIZACIÓN
Advertisement