Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ad

Reptes compartits en un
context incert.
El procés “Barcelona Demà. Compromís metropolità
2030”
“La dimensió urbana a la UE...

Ad

Un nou pla estratègic
per a la metròpoli
dels 5 milions

Ad

La ciutat real
Avui, grans reptes com la crisi
climàtica, l’accés a l’habitatge
o la digitalització de l’activitat
econòmi...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 24 Ad
1 of 24 Ad

More Related Content

More from Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch

Irene Navarro PEMB

 1. 1. Reptes compartits en un context incert. El procés “Barcelona Demà. Compromís metropolità 2030” “La dimensió urbana a la UE: estat de la qüestió” CUIMP - 30 de novembre de 2020
 2. 2. Un nou pla estratègic per a la metròpoli dels 5 milions
 3. 3. La ciutat real Avui, grans reptes com la crisi climàtica, l’accés a l’habitatge o la digitalització de l’activitat econòmica, i ara la COVID-19, fan necessari superar límits administratius per prendre com a referència la ciutat real.
 4. 4. Barcelona Demà Un procés que culmina en el Compromís Metropolità 2030: un conjunt de missions col·lectives que tindran com a objectiu impulsar el progrés econòmic i social per reduir les desigualtats i la segregació en el territori de la regió metropolitana, en el context de l’emergència climàtica. Missió 1 AGENDES GLOBALS REPTES METROPOLITANS Missió 2 Missió 3 Projecte Projecte Projecte
 5. 5. Agenda 2030. Objectius de Desenvolupament Sostenible i Nova Agenda Urbana
 6. 6. Challenges & perspectives - “The future of cities” Overview of the Challenges and Perspectives chapters, showing the multitude of interlinkages. Font: Vandecasteele I.,Baranzelli C.,Siragusa A.,Aurambout J.P.(Eds.),Alberti V.,Alonso Raposo M.,Attardo C.,Auteri D.,Barranco R.,Batista e Silva F.,Benczur P.,Bertoldi P.,Bono F.,Bussolari I.,Caldeira S.,Carlsson J., Christidis P., Christodoulou A., Ciuffo B., Corrado S., Fioretti C., Galassi M. C., Galbusera L., Gawlik B., Giusti F., Gomez J., Grosso M., Guimarães Pereira Â., Jacobs-Crisioni C., Kavalov B., Kompil M., Kucas A., Kona A., Lavalle C., Leip A., Lyons L., Manca A.R., Melchiorri M., Monforti-Ferrario F., Montalto V., Mortara B., Natale F.,Panella F., Pasi G., Perpiña C., Pertoldi M., Pisoni E., Polvora A., Rainoldi A., Rembges D., Rissola G., Sala S., Schade S., Serra N., Spirito L.,Tsakalidis A., Schiavina M., Tintori G., Vaccari L., Vandyck T., Vanham D., Van Heerden S., Van Noordt C., Vespe M., Vetters N., Vilahur Chiaraviglio N., Vizcaino P., Von Estorff U., Zulian G., The Future of Cities – Opportunities, challenges and the way forward, EUR 29752 EN, Publications Office, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-03847-4, doi:10.2760/375209, JRC116711.
 7. 7. Els grans reptes urbans Cohesió social • Segregació territorial • Accés a l’habitatge • Noves pobreses • Escletxa digital • Digitalització • Ocupació • Espais d’activitat econòmica • Reindustrialització • Model turístic Model econòmic • Noves centralitats culturals • Recerca, coneixement i universitats • Innovació tecnològica i digital Cultura, innovació, educació• Infraestructures i mobilitat • Transició energètica • Espais agraris i naturals • Model alimentari Emergència climàtica
 8. 8. Els plans estratègics de tercera generació es poden considerar els de l’organització flexible dels actors per donar resposta de manera col·laborativa a unes missions comunes. Comparativa entre tres generacions de plans estratègics Primera generació Segona generació Tercera generació Finalitat Desenvolupament econòmic i social Desenvolupament humà Dret a la ciutat Funció Planificació específica econòmica i social Suport a la governança Reintegració de sobiranies Prioritat Projectes tangibles Projectes intangibles Missions Referent Escassa importància dels models Gran importància dels models NAU + Ag.2030-ODS + PUI (Futur de les ciutats) EU Lideratge Cooperatiu / democràtic Nomes democràtic Distribuït Font: elaboració pròpia a partir de Pascual (2007).
 9. 9. PRIMAVERA 2022HIVERN 2021 MEMBRES DEL PEMB I ACTORS METROPOLITANS TARDOR 2020 COMISSIÓ EXECUTIVA COMISSIÓ EXECUTIVA COMISSIÓ EXECUTIVA CONSELL GENERAL COMISSIÓ ASSESSORA + TERRITORIAL + MAPA D’ACTORS COMISSIÓ TERRITORIAL COMISSARIAT Fases del procés IDENTIFICACIÓ I PRIORITZACIÓ DE REPTES ESTRATÈGICS APROVACIÓ COMPROMÍS METROPOLITÀ 2030 ESTABLIMENT DE MISSIONS I DEFINICIÓ D’OBJECTIUS DESPLEGAMENT DE PROJECTES DOCUMENTS DE BASES CONSELL RECTOR COMISSARIAT COMISSARIAT + MAPA D’AC- TORS PARTICIPACIÓ PARTICIPACIÓ 30/11/2020 COMISSIÓ ASSESSORA + TERRITORIAL
 10. 10. Metròpoli resilient Una metròpoli amb les necessitats bàsiques garantides, més saludable i adaptable davant les incerteses. 1. Emergència climàtica i ambiental 2. Territori saludable Metròpoli pròspera Una metròpoli que posa la innovació i la creativitat al centre per garantir oportuni- tats per a tothom. 1. Innovació i coneixement 2. Ocupació inclusiva i de qualitat 3. Reequilibri territorial Metròpoli cohesionada Una metròpoli accessible i col·laborativa, que garanteix un repartiment de recursos equitatiu i cocrea amb la comunitat. 1. Habitatge i reconeixement de drets 2. Equilibri i integració territorial 3. Equitat social en contextos canviants Metròpoli intel·ligent Unametròpolivitalidiversa,queposaen relleurecerca,culturaiúsèticdelatecnolo- giacomaeixosperalseudesenvolupament. 1. Innovació social i tecnològica 2. Cultura i coneixement 3. Humanisme tecnològic Metròpoli multinivell Una metròpoli amb una governança complexa, que es projecta des de l’escala dels barris. 1. Governança metropolitana 2. Participació 360º 3. Innovació a les polítiques 4. Identitats territorials i consciència metropolitana Metròpoli oberta Una metròpoli mediterrània, europea i global que crea xarxa i dona resposta als reptes comuns. 1.Identitatimarcametropolitana 2. Diplomàcia metropolitana 3. Capitalitat i àmbits d’influència 4. Recirculació de talent Mirades/pilars fonamentals Mirades/eixostransversals Barcelona Demà
 11. 11. Alentiment del creixement econòmic Previsions a la baixa del creixement del PIB i altres. La necessitat prevista de 470 milions de llocs de treball al món ha augmentat encara més? Previsió d’esfondrament de pimes i risc de control monopolístic d’alguns sectors. Canvis en els patrons de la globalització econòmica Reorganització territorial dels fluxos de comerç mundial: ↓ UE ↓ EUA - ↑↑ Xina ? Increment o estancament global de les classes mitjanes? I a la UE, major augment de desigualtats? Revolució industrial i tecnològica Consolidació del teletreball? Hi haurà debat per les implicacions socials? Si la distància social perdura, la tecnolo- gia i els robots podran cobrir necessitats? Prosseguirà l’automatització del treball i la supressió de llocs? Canvi climàtic: punt d’inflexió? Es manté la previsió per al 2030 d’augment de 2 ºC en la temperatura mitjana? La caiguda de les emissions de GEH suposarà un incentiu per transitar cap a sistemes d’economia circular? O la inversió necessària es destinarà a cobrir pèrdues? Envelliment poblacio- nal i nous moviments migratoris Inèrcia demogràfica sense efecte signifi- catiu per la COVID-19. Envelliment global 2015-2030: increment del 55% de la població major de 60 anys i del 61% de la major de 80 anys. Augment de controls frontereres sobre moviments migratoris. Procés d’urbanització as usual? La vulnerabilitat sanitària que ha causat l’elevada densitat urbana pot fer modificar criteris de plantejament i trans- formar l’aspecte dels carrers? Retornaran les urbanitzacions perifèri- ques fruit de l’sprawl? O es derivarà cap a sistemes de ciutats mitjanes en xarxa? Revisió de les tendències en l’horitzó 2030 a partir de la pandèmia per la COVID-19 i els efectes econòmics generats Les dues grans tendències sobre les quals el PEMB ha posat el focus de cara a determinar la seva actuació són: — Les creixents desigualtats, que poden posar més en risc la cohesió social, tant entre persones com entre territoris (municipis i barris). Les dificultats d’accés a l’habitatge i a una ocupació digna cons- titueixen factors clau per explicar bona part del problema. — La situació d’emergència climàtica té i tindrà conseqüències greus arreu del món, també en els teixits urbans. Les mesures preses per la pressió ciutadana en àmbits com la mobilitat són només un primer pas de canvis més profunds que han de venir si volem aturar i, posterior- ment, mitigar la crisi climàtica.
 12. 12. Impacte de la Covid-19 Com generar estratègies de futur tenint en compte els impactes del present? Com es fa un pla estratègic en un context de tanta incertesa?   Curt termini Emergència sanitaria Emergència social Parada de l’activitat ... Mig/llarg termini Crisi social i econòmica Incertesa es fa evident Complexitat Expectatives amb la “recuperació” ...
 13. 13. Capacitat de resposta Importància de l’estratègia a llarg termini, però també es demana capacitat de reacció i passar a l’acció. Fer front a l’emergència amb capacitat de reacció i flexibilitat per pensar els equipaments i espais de forma diferent. Seguim imaginant l’escenari ideal.... però incorporem més escenaris, i plans B. Flexibilitat.
 14. 14. Emergència alimentaria Evidència de la necessitat d’incorporar nous àmbits a la planificació estratègica. Les persones al centre Serveis públics Nous àmbits
 15. 15. Urbanisme tàctic Solucions en la línia del canvi estratègic previst, que s’acceleren. Prototipat. Conflictes. Aprenentatge. Acions en resposta a l’emergència que es queden a la ciutat.
 16. 16. La ciutat sense turistes Hiperespecialització de les ciutats. Despareix el turisme i canvia el paisatge. Imatges desoladores? Nova oportunitat? Quina és la imatge real de la ciutat? Reconversió econòmica dels centres?
 17. 17. Teletreball Nova relació amb els treballs. Nova relació amb les cases. Nova relació amb la conciliació. Èxode de les ciutats cap a les perifèries? Noves relacions centre-perifèria. Escletxes digitals, socials... Habitatge Canvis en la mobilitat
 18. 18. Realitats mixtes Virtualitat vs. presencialitat. Descentralització dels espais de relació: equipaments, centres de treball, centres de formació, centres culturals... Canvi de vida?
 19. 19. Governança Cada àmbit, política, sector... té els seus límits lògics... Com s’entenen? Espais flexibles Fórmules de cooperació
 20. 20. Escala de barris Poca capacitat d’acció a escala metropolitana. Resposta ràpida sorgida principalment des del nivell municipal. Escala de barri. Millor escala per adaptar-hi polítiques i estratègies?
 21. 21. Necessitat d’acords Entre administracions. Entre agents. Entre actors. 5è hèlix. Cooperació i col·laboració. Implicació.
 22. 22. Identitat local Compromís metropolità Visió global @pembarcelona #CompromísMetropolità inavarro@pemb.cat

×