Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1505 JGIC 2015 - El Portal de la Recerca de Catalunya

1,156 views

Published on

Presentació de El Portal de la Recerca de Catalunya a les 4es Jornades sobre Gestió de la Informació Científica (JGIC 2015) dels dies 21 i 22 de maig del 2015, a cárrec d'Enric Canela (UB) i Lluís Anglada (CSUC) amb el suport de Sandra Reoyo (CSUC), Ricard de la Vega (CSUC) i Ramon Ros (CSUC).

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1505 JGIC 2015 - El Portal de la Recerca de Catalunya

 1. 1. Enric I. Canela (UB), Lluís M. Anglada (CSUC) Sandra Reoyo, Ramon Ros & Ricard de la Vega El Portal de la Recerca de Catalunya agregant informació de procedència i institucions diverses Quartes Jornades sobre Gestió de la Informació Científica (JGIC-2015) Barcelona, 21 i 22 de maig de 2015
 2. 2. 3. Àmbits de treball a) Dades b) Sistema de tramesa c) Identificadors d) Construcció del Portal e) Accés Obert 4. Estat actual i properes tasques 1. La recerca a Catalunya 2. El Portal de la Recerca de Catalunya
 3. 3. 3 1 - El sistema català d’R+D Un sistema complet i madur 25.500 investigadors 45.000 en R+D+I (1,50 % població ocupada) 22 PARCS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS 22 CENTRES TECNOLÒGICS 300 SPIN-OFFS I 8.600 EMPRESES INNOVADORES 66 CENTRES DE RECERCA (45 CERCA, 21 CSIC), 15 INSTITUTS RECERCA HOSPITÀLARIA 3 GRANS INFRAESTRUCTURES, 8 IR DE SUPORT A LA RECERCA 12 UNIVERSITATS (7+5) 1.652 GRUPS DE RECERCA i 8 xarxes de referència En 10 anys la població dedicada a R+D+I ha augmentat un 50% i la comunitat investigadora un 60%. Uns 25.500 investigadors: uns 14.000 a universitats, 5,000 a centres CERCA, 1.300 a centres del CSIC i 5.000 a instituts de recerca hospitalària. Unes 45.000 persones treballen en R+D+I a Catalunya, aprox. 1,50 % de la població ocupada (darreres dades disponibles SUR, INE i IDESCAT)
 4. 4. 4 La base: un sòlid sistema universitari UNA XARXA FORTA, ESTESA PEL TERRITORI I DIVERSIFICADA Barcelona (8) Girona (1) Lleida (1) Tarragona (1) Vic (1) 12 universitats (7 públiques, 4 privades, 1 online) > 226.000 estudiants, > 38.0000 graduats, > 7.500 professorat doctors 1 - El sistema català d’R+D
 5. 5. 5 Competitiu internacionalment 1.5% 2.4% 3.0% 3.6% 8.3% 15.0% Pes de Catalunya dins la UE Universitats joves QS (2014) Universitats joves THE (2014) Ajuts ERC (2007-14) Publicacions (2010) Fons FP7 (2007-14) Població (2013) 2 - El sistema català d’R+D
 6. 6. 6 Líder a l’Estat espanyol 2 - El sistema català d’R+D 51.8% 44.4% 31.4% 29.5% 27.8% 27.0% 20.4% 15.9% Pes de Catalunya dins el marc estatal Població Fons Plan Nacional (2008-2012) Publicacions científiques (2005-2010) Acreditacions Recerca Hospitalària Carlos III Fons FP7 (2007-2013) AE en Salud Carlos III (2000-2012) Com més competitiva i restrictiva és una convocatòria, més èxit hi té Catalunya. Percentatge de fons o ajuts captats per Catalunya en relació al conjunt de l’Estat espanyol. Fonts: Micinn i Mineco, AGAUR, ERC, Meridià (IEC) i CDTI a 2014.
 7. 7. 7 Publicacions científiques de Catalunya respecte a Europa i el món (sèrie fins a 2010) Competitius internacionalment 2 - El sistema català d’R+D Catalunya va duplicar en cinc anys (2004- 2009) el nombre d’autors que publiquen en revistes d’impacte Millora quantitativa El nombre d’articles molt citats (HCP) va augmentar un 80% en cinc anys (2004- 2009) Millora qualitativa 2,92% de la UE25 1,04% mundial 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
 8. 8. 8 41.9 39.9 29.0 22.8 19.0 18.7 18.2 15.8 15.7 15.1 14.6 12.8 10.5 10.4 9.3 9.3 8.7 8.1 6.9 5.5 5.0 4.7 4.7 3.4 3.1 1.9 1.4 1.0 0.7 0.5 0.4 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0 10 20 30 40 50 CH IL NL CAT SE DK UK BE FI CY AT IE NO FR DE IS EU ERA ES ES- IT HU PT EL EE LU CZ SI HR LV BG PL SK RS TR RO Ajuts ERC per millió d’habitant Agregat StG, CoG, AdG, PoC i SyG 2007-2014 Country codes: CH (Switzerland), IL (Israel), NL (The Netherlands), CAT (Catalonia), SE (Sweden), DK (Denmark), UK (United Kingdom), BE (Belgium), FI (Finland), CY (Cyprus), AT (Austria), IE (Ireland), NO (Norway), FR (France), DE (Germany), IS (Iceland), EU (European Union), ERA (European Research Area), ES (Spain), ES- (Spain excluding Catalonia), IT (Italy), HU (Hungary), PT (Portugal), EL (Greece), EE (Estonia), LU (Luxembourg), CZ (Czech Republic), SI (Slovenia), HR (Croatia), LV (Latvia), BG (Bulgaria), PL (Poland), SK (Slovakia), RS (Serbia), TR (Turkey), RO (Romania). Amb 22,8 ajuts de l’ERC per milió d’habitant, Catalunya ocupa la segona posició a la UE Competitius internacionalment LÍDERS A EUROPA EN RECERCA D’EXCEL·LÈNCIA
 9. 9. 9 34.40 78.60 131.80 221.50 954 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00 FP3 (90-94) FP4 (94-98) FP5 (98-02) FP6 (02-06) FP7 (07-13) x 12 x 7 1.00 x 28 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 FP3 FP4 FP5 FP6 FP7 (07-13) Augment dels fons captats per Catalunya Augment dels fons captats per l’Estat Augment dels fons de l’ERA Catalunya absorbeix augment pressupostari de la UE i multiplica la captació x 28 (normalitzat a dada FP3) Creixement espectacular dels fons europeus competitius captats per Catalunya Milions d’euros captats per Catalunya en els successius programes Marc de la UE 2 - El sistema català d’R+D
 10. 10. 10 Competitiu internacionalment 1.5% 2.4% 3.0% 3.6% 8.3% 15.0% Pes de Catalunya dins la UE Universitats joves QS (2014) Universitats joves THE (2014) Ajuts ERC (2007-14) Publicacions (2010) Fons FP7 (2007-14) Població (2013) 2 - El sistema català d’R+D
 11. 11. Scientific production: European comparison SOURCE: National Science Indicators de Thomson-Reuters, june 2011 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 Catalunya Finlandia Denmark Norway
 12. 12. CATALONIA and the European Union 1.50% 1,69% 3,04% 2,38% 3,30% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% Population (2011) GDP (2010) Scientific publications (2010)* 7thFP (2007-2012) ERC Calls (2013) Catalan indicators: ratio as percentage of European values Population, GDP and ERC calls: EU-27 Scientific publications: EU-25 7th Framework Program: FP7 area Sources: General Directorate of Research from data APSCIT, CDTI, Idescat, INE, Eurostat and ERC * Source: Mendez, R.; Suñen, E. i Rovira, L.: National Science Indicators 2010
 13. 13. 1. La recerca a Catalunya 2. El Portal de la Recerca de Catalunya 3. Àmbits de treball a) Dades b) Sistema de tramesa c) Identificadors d) Construcció del Portal e) Accés Obert 4. Estat actual i properes tasques
 14. 14. Què volem? • Visualitzar i difondre des d’un portal únic l’activitat de recerca que es duu a terme a Catalunya • Fomentar l’accés obert a la producció científica
 15. 15. Com ho volem? • Aprofitant la feina feta – Als sistemes de gestió de la recerca (CRIS), als repositoris institucionals (RI) i a UNEIX – Als portals de recerca ja desenvolupats per algunes universitats basats en la integració dels continguts dels CRIS i els RI – Als repositoris cooperatius que ens han ensenyat com organitzar la informació a nivell local i col·lectiu • Repercutint els treballs per al Portal en millores en la gestió de la informació dins de cada institució – Fomentant els estàndards i capturant la informació dels sistemes existents a través de protocols d’interoperabilitat • Seguint bones pràctiques internacionals – NARCIS / Holanda ; CRIStin / Noruega ; ORCID i estàndards d’interoperabilitat (CERIF)
 16. 16. Qui ho fem? • Iniciativa de la DG de Recerca de la Generalitat de Catalunya – Feina feta per les universitats – Feina i coordinació pel CSUC • Vicerectors de recerca – Presidida pel Vicerector de Política Científica de la UB, Dr. Enric I. Canela • Comissió de treball – Formada per un representant de cada universitat – Reunions presencials, wiki i llista de treball Un bon equip de treball (de diferents institucions, serveis i nivells)
 17. 17. Segones Jornades sobre Gestió de la Informació Científica (JGIC-2013), Barcelona, IEC, 28.02.2013 17
 18. 18. Documents Investigadors Organitzacions i recerca Dades Maig 2013 • Departaments i Instituts • Grups de recerca • Projectes de recerca Publicacions • Investigadors Protocol i format: Estàndard CERIF Dades Propi DRAC Universitas XXI GREC SIGMA UNEIX Febrer 2014 Sistema de tramesa de dades
 19. 19. Moltes discussions...
 20. 20. Sistema de tramesa de dades Altress DRAC Universitas XXI GREC SIGMA UNEIX Repositoris locals i cooperatius DataWarehouse Generalitat de Catalunya DSpace-CRIS (CINECA) 11 universitats = 4 sistemes CRIS diferents Protocol: OAI-PMH/SWORD Format: DC Protocol: OAI-PMH Format: CERIF-XML Protocol: XLS Format: UNEIX Establert l’estàndard CERIF-XML com a format per traspassar les dades des de els sistemes CRIS al PRC Definitiu
 21. 21. 1. La recerca a Catalunya 2. El Portal de la Recerca de Catalunya 3. Àmbits de treball a) Dades b) Sistema de tramesa c) Identificadors d) Construcció del Portal e) Accés Obert 4. Estat actual i properes tasques
 22. 22. Universitats UB | UAB | UPC | UPF UdG | UdL | URV | UOC UVic-UCC | URL | UIC Departaments i Instituts Departaments vigents Instituts universitaris de recerca propis i vigents Grups de recerca SGR Grups de recerca propis i vigents Publicacions Articles Llibres Tesis Projectes de recerca Competitius Investigadors PDI i PSR amb ORCID i 1 activitat a) Dades PRC
 23. 23. a) Dades - Elements 23 Universitats Nom Sigles Adreça URL a/e Situació (Google maps) Telèfon Fax Departaments i Instituts Nom Sigles Adreça URL a/e Pertany a Situació (Google maps) Telèfon Grups de recerca Nom Sigles URL a/e Pertany a Codi SGR Data de creació Àmbit de recerca Nom i Cognom/s investigador principal (amb ORCID) Nom i Cognom/s dels investigadors membres (amb ORCID) Projectes de recerca Títol Codi Programa Data d’inici Data de fi del projecte Nom i Cognom/s dels investigadors (amb ORCID) Investigadors Nom Cognom/s ORCID a/e Universitat Departament/Institut Publicacions DOI Handle Títol Autor/a (amb ORCID) Data de publicació Publicat a Publicat per Tipus de document
 24. 24. 1. Model CERIF 2. Simplificació per al PRC (Informe P. de Castro) 3. Subconjunt CERIF triat b) Sistema de tramesa
 25. 25. c) Identificadors Universitats Departaments Instituts Grups de recerca Projectes de recerca Investigadors Publicacions PRC
 26. 26. c) ORCID: actuacions realitzades • Selecció del sistema d’identificació • Informe  Sistemes d’identificació unívoca d’investigadors d’Àngel Borrego • Acord dels Vicerectors de recerca 24.07.13  Les universitats catalanes acorden l'ús de l'identificador ORCID per als seus investigadors • Definició de la població d’investigadors a identificar • Bones pràctiques xxxxxxxx • Integració en els sistemes (CRIS, RI, Catàlegs...) • Difusió i creació del codi • Reunions de la Comissió de treball per al seguiment de la implementació • Merchandising, traduccions... • We studied the ORCID apps, to create ORCID id automatically, but we decided not to use it • Merchandising, translations, videos... • Vice provost approved a ‘good practices’ document in order to promote the creation and usage of ORCD ids • Political work • UB (the biggest university) mandate for an ORCID id in some process related with research assessment • We are trying to do the same at Catalan government level
 27. 27. c) Evolució d’investigadors amb ORCID* 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% UB UAB UPC UPF UdG UdL URV UOC UVic-UCC UIC URL TOTAL Desembre 14 Abril 15 * Dades proporcionades per les pròpies universitats – ORCID afegits als Gestors de la Recerca
 28. 28. c) Investigadors amb ORCID* 1,632 765 923 658 231 322 287 184 212 143 186 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 UB UAB UPC UPF UdG UdL URV UOC UVic-UCC UIC URL * Dades proporcionades per les pròpies universitats – ORCID afegits als Gestors de la Recerca
 29. 29. d) Construcció del portal • DSpace-CRIS • DSpace amb funcionalitats de CRIS (CILEA) + opcions afegides pel CSUC • D’institució a multi-institució • De repositori/CRIS a recol·lector • Eines elaborades per a la ingesta de dades • Validador de dades en CERIF-XML • Conversor de dades EXCEL a CERIF-XML • Importador de CERIF-XML al PRC
 30. 30. e) Accés obert • Polítiques d’accés obert en totes les universitats del CSUC • Bones pràctiques i guia de les universitats catalanes per al compliment dels mandats d’accés obert per a publicacions de la Llei de la ciència espanyola i de l’Horitzó 2020 de la Unió Europea • Iniciada una nova línia de treball per a la gestió de dades de recerca
 31. 31. 1. La recerca a Catalunya 2. El Portal de la Recerca de Catalunya 3. Àmbits de treball a) Dades b) Sistema de tramesa c) Identificadors d) Construcció del Portal e) Accés Obert 4. Estat actual i properes tasques
 32. 32. Estat actual
 33. 33. El principal repte: deduplicar
 34. 34. El principal repte: deduplicar
 35. 35. Properes tasques • Dades – Càrrega global de dades de totes les universitats – Millora de les dades en origen • Sistema de tramesa – Perfeccionament dels processos de càrrega – Automatització i actualització • Portal – Millora de la interfície – Esmena d’errors – Obertura al públic
 36. 36. Futur • Creixement – Ampliar els continguts (altre tipus de personal investigador i publicacions, ajuts i convenis, etc.) – Ús de més identificadors comuns – Continuar treballant en el foment de l’accés obert a les publicacions incloses • Ampliació – Integrar els centres de recerca i hospitals • Expansió – Ampliar els serveis del Portal
 37. 37. Preguntes?

×