Aanbevelingen voor het jaar vh geloof 2012/13

701 views

Published on

Notitie met pastorale aanbevelingen voor het Jaar van het Geloof door de CONGREGATIE VOOR DE GELOOFSLEER.
Met de Apostolische Brief Porta fidei van 11 oktober 2011, riep Paus Benedictus XVI een Jaar van het Geloof uit. Dit jaar zal beginnen op 11 oktober 2012, op de 50e verjaardag van de opening van het Tweede Oecumenisch Vaticaans Concilie, en worden afgesloten op 24 november 2013, het Hoogfeest van onze Heer Jezus Christus, Koning van het Heelal.
Op uitnodiging van Paus Benedictus XVI15,heeft de Congregatie voor de Geloofsleer, in overleg met de bevoegde Dicasterieën van de Heilige Stoel en met de bijdrage van de Commissie van Voorbereiding voor het Jaar van het Geloof 16, deze Notitie opgesteld, met een aantal adviezen voor het beleven van deze tijd van genade, zonder andere initiatieven uit te sluiten waartoe de Heilige Geest pastores en gelovigen in verschillende delen van de wereld zal inspireren.
Gegeven in Rome, door de Congregatie voor de Geloofsleer, op 6 januari 2012, het Hoogfeest van de Openbaring van de Heer.
William Kardinaal Levada, Prefect
Luis F. Ladaria, S.I., Titulair Aartsbisschop van Thibica, Secretaris
overgenomen van www.incaelo.wordpress.com

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
701
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aanbevelingen voor het jaar vh geloof 2012/13

  1. 1. Notitie met pastorale aanbevelingen voor het Jaar van het Geloof, 6-1-2012 pagina 1 Notitie met pastorale aanbevelingen voor het Jaar van het Geloof CONGREGATIE VOOR DE GELOOFSLEER Notitie met pastorale aanbevelingen voor het Jaar van het GeloofIntroductieMet de Apostolische Brief Porta fidei van 11 oktober 2011, riep Paus Benedictus XVI een Jaar vanhet Geloof uit. Dit jaar zal beginnen op 11 oktober 2012, op de 50e verjaardag van de opening vanhet Tweede Oecumenisch Vaticaans Concilie, en worden afgesloten op 24 november 2013, hetHoogfeest van onze Heer Jezus Christus, Koning van het Heelal.Dit jaar zal een goede gelegenheid voor de gelovigen zijn om met meer diepgang te begrijpen datde basis van het christelijk geloof “de ontmoeting met een gebeurtenis, met een Persoon die aanons leven een nieuwe horizon en daarmee zijn definitieve richting gaf” is.1 Gebaseerd op deontmoeting met de Verrezen Christus, kan het geloof worden herontdekt in haar geheel en in alhaar luister. “Ook in onze tijd is het geloof een gave om te herontdekken, te ontwikkelen en van tegetuigen” omdat de Heer “het ieder van ons vergunt om de schoonheid en de vreugde van hetchristen-zijn te leven”.2Het begin van het Jaar van het Geloof valt samen met de verjaardagen van twee grotegebeurtenissen die het leven van de Kerk in onze tijd hebben gekenmerkt: de vijftigste verjaardagvan de opening van het Tweede Vaticaans Concilie, bijeengeroepen door de Zalige Paus JohannesXXIII (11 oktober 1962), en de twintigste van de uitvaardiging van de Katechismus van deKatholieke Kerk, aan de Kerk gegeven door de Zalige Paus Johannes Paulus II (11 oktober 1992).Het Concilie wilde, volgens Paus Johannes XXIII, “de katholieke leer in haar geheel, onverminderden niet verwrongen doorgeven,” op zo’n manier dat “deze veilige en onveranderlijke leer, waaraanmen een trouwe onderdanigheid dient te bewijzen,” wordt onderzocht en verklaart, “dat zij aanonze tijd wordt aangepast”.3 In dit opzicht blijven de openingswoorden van de DogmatischeConstitutie Lumen gentium van het grootste belang: “Omdat Christus het licht is van de volken,heeft dit heilig Concilie, in de Heilige Geest vergaderd, het vurig verlangen om, door deverkondiging van het Evangelie aan heel de schepping (vg. Mc 16:15), alle mensen te verlichtendoor zijn helder licht, dat uitstraalt over het gelaat van de Kerk.” 4 Beginnend met het licht vanChristus, dat zuivert, verlicht en heiligt in de viering van de heilige liturgie (vg.Constitutie, Sacrosanctum Concilium) en met Zijn heilig woord (vg. Dogmatische Constitutie DeiVerbum), wilde het Concilie uitwijden over de innerlijke aard van de Kerk (vg. DogmatischeConstitutie, Lumen gentium) en haar relatie met de huidige wereld (vg. PastoraleConstitutie, Gaudium et spes). Rondom deze vier Constituties, de ware pijlers van het Concilie,zijn de Decreten en Verklaringen gerangschikt die een aantal van de grote uitdagingen van de tijdaankaarten.Na het Concilie begon de Kerk – onder de zekere leiding van het Magisterium en in continuïteit metde gehele Traditie – met het verzekeren van de ontvangst en toepassing van de leer van hetConcilie in al haar rijkdom. Om te assisteren bij de juiste ontvangst van het Concilie, hebben depausen regelmatig de Bisschoppensynode5, voor het eerst in 1965 opgericht door de Dienaar GodsPaulus VI, bijeen geroepen, en de Kerk duidelijke leiding geboden door de verschillende post-Synodale Apostolische Exhortaties. De volgende Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode,te houden in oktober 2012, heeft als thema: De Nieuwe Evangelisatie voor het Doorgeven van hetChristelijk Geloof.Vanaf het begin van zijn pontificaat heeft Paus Benedictus XVI doelgericht gestreeft naar een juistbegrip van het Concilie, als onjuist de zogeheten “hermeneutiek van discontinuïteit en scheuring”afgewezen en bevorderd wat hijzelf aangeduid heeft als “de “hermeneutiek van de hervorming”,die een vernieuwing van het ene subject Kerk, die de Heer ons geschonken heeft, doorvoert in eenblijvende continuïteit. De Kerk is een subject dat met de tijd meegroeit en zich verder ontwikkelt,daarbij steeds zich zelf blijft, het Volk Gods als een subject op zijn weg.”6
  2. 2. Notitie met pastorale aanbevelingen voor het Jaar van het Geloof, 6-1-2012 pagina 2De Katechismus van de Katholieke Kerk is, in dit verband, zowel een “authentieke vrucht van hetTweede Vaticaans Concilie”7 als een werktuig dat helpt in de ontvangst ervan. De BuitengewoneBisschoppensynode van 1985, bijeengeroepen ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van desluiting van het Tweede Vaticaans Concilie en om haar ontvangst te peilen, stelde de voorbereidingvan een Katechismus voor om het Volk van God een compendium te bieden van de gehelekatholieke leer en een vast referentiepunt voor plaatselijke katechismussen. Paus Johannes PaulusII nam dit voorstel aan als een verlangen dat ” volledig beantwoord aan een werkelijke nood vande universele Kerk en van de particuliere Kerken.”8Samengesteld in samenwerking met het geheleepiscopaat van de Katholieke Kerk drukt deze Katechismus werkelijk uit “wat men een “symfonie”van het geloof kan noemen.”9The Katechismus omvat “iets nieuws en iets ouds (vg, Matt. 13:52): het geloof, dat altijd hetzelfdeblijft en dat tevens de bron is van telkens nieuw licht. Om deze dubbele taak te vervullen, sluitde Katechismus van de Katholieke Kerk enerzijds aan bij de “oude”, traditionele volgorde,gehanteerd in de katechismus van de heilige Pius V, door de inhoud in vier delen te verwoorden:het credo; de heilige liturgie met daarin de sacramenten op de eerste plaats; het christelijkhandelen uiteengezet met de geboden als uitgangspunt; en tenslotte het christelijk gebed. Maartegelijk is de inhoud vaak op een “nieuwe” wijze uitgedrukt als antwoord op de vragen van onzetijd.”10, Deze Katechismus is “een betrouwbare leidraad bij het geloofsonderricht … en een krachtigen een geschikt middel voor de kerkelijke gemeenschap.”11 De geloofsinhoud vind “inde Katechismus van de Katholieke Kerk haar systematische en organische synthese. Hier duiktnamelijk de rijkdom op van de leer die de Kerk verzameld, bewaard en aangeboden heeft in deloop van haar tweeduizendjarige geschiedenis. Van de Heilige Schrift tot de Kerkvaders, van deMeesters in theologie tot de Heiligen die de eeuwen zijn doorgegaan, biedt de Katechismus eenpermanente herinnering aan de talrijke manieren waarin de Kerk over het geloof heeft nagedachten vooruitgang heeft gemaakt in de doctrine, om de gelovigen in hun geloofsleven zekerheid tebieden.”12Het Jaar van het Geloof is bedoeld om bij te dragen aan een hernieuwde bekering tot de HeerJezus en aan de herontdekking van het geloof, zodat de leden van de Kerk geloofwaardige envreugdevolle getuigen zullen zijn van de Verrezen Heer in de wereld van vandaag – in staat om devele mensen die zoeken naar de “deur van het geloof” te leiden. Deze “deur” opent wijd de blik vande mens op Jezus Christus, aanwezig onder ons “alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld”(Matt. 28:20). Hij laat ons zien hoe “de kunst van het leven” geleerd wordt “in een intenseverhouding met hem.”13 “Door Zijn liefde trekt Jezus Christus de mensen van alle generaties totzich: in alle tijden roept Hij de Kerk bijeen door haar de verkondiging van het Evangelie toe tevertrouwen; dit is een altijd nieuwe opdracht. Daarom is ook vandaag voor de nieuwe evangelisatieeen overtuigder engagement van de Kerk nodig, om de vreugde van het geloven te herontdekkenen opnieuw het enthousiasme te vinden dat het geloof meedeelt.”14Op uitnodiging van Paus Benedictus XVI15,heeft de Congregatie voor de Geloofsleer, in overleg metde bevoegde Dicasterieën van de Heilige Stoel en met de bijdrage van de Commissie vanVoorbereiding voor het Jaar van het Geloof 16, deze Notitie opgesteld, met een aantal adviezenvoor het beleven van deze tijd van genade, zonder andere initiatieven uit te sluiten waartoe deHeilige Geest pastores en gelovigen in verschillende delen van de wereld zal inspireren.AANBEVELINGEN“Ik weet wie ik mijn vertrouwen heb geschonken” (2 Tim 1:12). Deze woorden van de heiligePaulus helpen ons te begrijpen dat geloof “op de eerste plaats een zich persoonlijk bekennen vande mens tot God [is]; het is tegelijkertijd, en hiermee onlosmakelijk verbonden, de vrijeinstemming met geheel de waarheid die God geopenbaard heeft.”.17 Geloof dat een persoonlijkvertrouwen in de Heer is en het geloof dat we in het Credo belijden zijn onafscheidelijk; zij richtenzich op elkaar en ze hebben elkaar nodig. Er bestaat een diepgaande band tussen het geleefdegeloof en zijn inhoud. Het geloof van de Getuigen en de Belijders is ook het geloof van deApostelen en de Kerkleraren.De volgende aanbevelingen voor het Jaar van het Geloof willen zo zowel de ontmoeting metChristus bevorderen door authentieke getuigenissen van het geloof, als het steeds grotere begripvan de inhoud ervan. Deze voorstellen zijn bedoeld als voorbeelden om een parate reactie aan temoedigen op de uitnodiging van de Heilige Vader om dit Jaar van het Geloof volledig als een “tijdvan genade” 18 te beleven. De vreugdevolle herontdekking van het geloof kan ook bijdragen aan
  3. 3. Notitie met pastorale aanbevelingen voor het Jaar van het Geloof, 6-1-2012 pagina 3het herstel van eenheid en communie tussen de verschillende lichamen die de grote familie van deKerk vormen.I. Op het niveau van de Universele Kerk1. De belangrijkste kerkelijke gebeurtenis aan het begin van het Jaar van het Geloof zal dedertiende Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode zijn, bijeengeroepen door PausBenedictus XVI in oktober 2012, gewijd aan De Nieuwe Evangelisatie voor het Doorgeven van hetChristelijk Geloof. Tijdens deze Synode, op 11 oktober 2012, zal er een plechtige viering van hetbegin van het Jaar van het Geloof plaatsvinden, in herinnering aan de vijftigste verjaardag van deopening van het Tweede Vaticaans Concilie.2. In het Jaar van het Geloof dienen pelgrimstochten van de gelovigen naar de Stoel van Petrus teworden aangemoedigd, om het geloof in God de Vader, Zoon en Heilige Geest te belijden, ineenheid met hem die vandaag geroepen is zijn broeders en zusters in het geloof te sterken (vg,Luc. 22:32). Het is ook belangrijk om pelgrimstochten naar het Heilige Land, de plaats die alseerste getuige was van de aanwezigheid van Jezus, de Verlosser, en Maria, zijn Moeder, aan temoedigen.3. Tijdens dit Jaar zal het nuttig zijn de gelovigen uit te nodigen zich met bijzondere devotie totMaria te keren, het model van de Kerk, “die als een toonbeeld van deugden schittert voor heel degemeenschap van de uitverkorenen”.19 Daarom dient ieder initiatief dat de gelovigen helpt despeciale rol van Maria in het mysterie van de verlossing te herkennen, haar lief te hebben en na tevolgen als een model van geloof en deugdzaamheid, te worden aangemoedigd. Hiertoe is hetgepast om pelgrimstochten, vieringen en samenkomsten te organiseren naar of in de grote Maria-heiligdommen.4. De volgende Wereldjongerendag, in Rio de Janeiro in juli 2013, zal een bijzondere gelegenheidbieden voor jongeren om de vreugde te ervaren die voortkomt uit het geloof in de Heer Jezus ende eenheid met de Heilige Vader, in de grote familie van de Kerk.5. Het is te hopen dat vele symposia, conferenties en grote samenkomsten zullen wordengeorganiseerd, zelfs op internationaal niveau, om ontmoetingen met authentieke getuigen van hetgeloof aan te moedigen en begrip van de inhoud van de katholieke leer te bevorderen. Gezien hoe,ook vandaag, het Woord van God blijft groeien en zich verspreiden, zal het belangrijk zijn omgetuigenis te geven dat in Jezus Christus “elke kwelling en elke verzuchting van het mensenharthaar voltooiing”20 vindt en dat geloof “een nieuw criterium van verstaan en handelen [wordt] datheel het leven van de mens verandert.”21 Een aantal conferenties zullen specifiek gewijd moetenworden aan de herontdekking van de leerstellingen van het Tweede Vaticaans Concilie.6. Het Jaar van het Geloof zal een bijzonder gelegenheid zijn voor alle gelovigen om hun kennisvan de belangrijkste documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en hun studie vande Katechismus van de Katholieke Kerk te verdiepen. Dit geld in het bijzonder voor kandidatenvoor het priesterschap, speciaal tijdens hun propedeutisch jaar of in het eerste jaar van huntheologische studies, voor novicen in Instituten van Gewijd Leven of Gemeenschappen vanApostolisch Leven, evenals voor hen die zich bevinden in een onderscheidingsperiode voor hettoetreden tot een Kerkelijke Vereniging of Beweging.7. Dit Jaar zal een gunstige tijd zijn voor een meer oplettende ontvangst van homilieën, catechesesen andere toespraken en documenten van de Heilge Vader. Pastores, gewijde personen en delekengelovigen worden uitgenodigd hun werk te hernieuwen in effectieve en hartelijke trouw aande leer van de Opvolger van Petrus.8. Tijdens het Jaar van het Geloof zijn er, in samenwerking met de Pauselijke Raad ter Bevorderingvan de Eenheid der Christenen, verschillende oecumenische initiatieven gepland, gericht op “hetherstel der eenheid onder alle christenen” dat “één van de voornaamste doelstellingen van hettweede heilig Vaticaans Oecumenisch Concilie”22 is. Specifiek zal er een plechtige oecumenischeviering zijn waarin alle gedoopten hun geloof in Christus zullen herbevestigen.9. Een Secretariaat om alle verschillende initiatieven van de verschillende Dicasterieën van deHeilige Stoel, of andere evenementen van belang voor de Universele Kerk, zal coördineren zalworden opgericht binnen de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit Secretariaat zaltijdig worden geïnformeerd over de belangrijkste gebeurtenissen en kan ook gepaste initiatieven
  4. 4. Notitie met pastorale aanbevelingen voor het Jaar van het Geloof, 6-1-2012 pagina 4voorstellen. Het Secretariaat zal een website openen met het doel om nuttige informatiebeschikbaar te stellen om het Jaar van het Geloof effectiever te beleven.10. Aan het einde van dit Jaar, op het Hoogfeest van Onze Heer Jezus Christus, Koning van hetHeelal, zal er een Eucharistie worden gevierd door de Heilige Vader, waarbij een plechtigehernieuwing van de geloofsbelijdenis plaats zal vinden.II. Op het niveau van de Bisschoppenconferenties231. Bisschoppenconferenties, in het licht van de specifieke missie van de bisschoppen als leraren en“herauten van het geloof,”24 kunnen een studiedag wijden aan het onderwerp ‘geloof’, depersoonlijke getuigenis ervan, en het overbrengen aan nieuwe generaties.2. De herpublicatie in paperback en voordelige uitgaven van de Documenten van het TweedeVaticaans Concilie, de Katechismus van de Katholieke Kerk en het Compendium ervan dient teworden aangemoedigd, evenals als de verdere verspreiding van deze teksten met elektronischemiddelen en moderne technologieën.3. Een hernieuwde poging de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en de Katechismusvan de Katholieke Kerk in talen die een vertaling missen uit te brengen is wenselijk. Liefdadigesteun om vertalingen in de lokale talen van missielanden, waar de plaatselijke Kerken zich deuitgaven niet kunnen veroorloven, mogelijk te maken, dient te worden aangemoedigd. Dit dient tegebeuren onder leiding van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren.4. Pastores dienen televisie- en radio-uitzendingen, films en uitgaven over het geloof, haarprincipes en inhoud, evenals het kerkelijk belang van het Tweede Vaticaans Concilie, aan temoedigen. Dit dient te gebeuren met gebruik van de nieuwe vormen van communicatie, zeker ophet volksniveau, om deze beschikbaar te stellen voor een groter publiek.5. De Heiligen en Zaligen zijn authentieke getuigen van het geloof. 25 Het is daarom raadzaam datBisschoppenconferenties de kennis van de plaatselijke Heiligen van hun grondgebied verspreiden,ook door middel van moderne vormen van communicatie.6. De huidige wereld is gevoelig voor de relatie tussen geloof en kunst. Daarom wordt hetaangeraden dat Bisschoppenconferenties het catechetisch potentieel – mogelijk in oecumenischesamenwerking – van het artistieke erfgoed van het gebied van hun pastorale zorg maximaalbenutten.7. Onderwijzers in centra van theologisch onderwijs, seminaries en katholieke universiteitenmoeten worden aangemoedigd om in hun onderwijs de relevantie binnen hun verschillendewerkvelden te laten zien van de inhoud van de Katechismus van de Katholieke Kerk en van deimplicaties die daaruit voortkomen.8. Het zal nuttig zijn om pamfletten en folders voor te bereiden van een apologetische aard (vg 1Pet 3:15), wat zal moeten gebeuren in samenwerking met theologen en auteurs. Elke gelovige zaldan in staat worden gesteld beter te reageren op vragen die opkomen in moeilijke situaties – hetzijover sekten, of de problemen die te maken hebben met secularisme en relativisme, of vragen die“voortkomen uit een veranderde mentaliteit die, vooral vandaag, het domein van de rationelezekerheden herleidt tot wetenschappelijke en technologische verworvenheden.” 26 of met anderespecifieke zaken.9. Het is te hopen dat plaatselijke katechismussen en verschillende katechetische supplementen diegebruikt worden in plaatselijke Kerken worden onderzocht om hun complete overeenkomst metde Katechismus van de Katholieke Kerk27 te verzekeren. Mocht een katechismus of supplement niettotaal overeenkomen met de Katechismus, of mochten er bepaalde lacunes worden ontdekt, danmoeten er nieuwe worden ontwikkelt, volgens het voorbeeld van die Conferenties die dit al gedaanhebben.10. Het Jaar van het Geloof zal ook een geschikte tijd zijn om, in samenwerking met deCongregatie voor Katholiek Onderwijs, de ratio van vorming voor toekomstige priesters teonderzoeken, en zo te verzekeren dat de inhoud van de Katechismus van de KatholiekeKerk aanwezig is in hun theologische studie.
  5. 5. Notitie met pastorale aanbevelingen voor het Jaar van het Geloof, 6-1-2012 pagina 5III. Op bisdomsniveau1. Het is te hopen dat elke specifieke Kerk een viering zal houden voor de opening van het Jaar vanhet Geloof en een plechtige afsluiting ervan, waarin wij “de gelegenheid hebben het geloof in deverrezen Heer in onze kathedralen en in de Kerk van de hele wereld te belijden.”282. Het is wenselijk dat elk bisdom in de wereld een studiedag over de Katechismus van deKatholieke Kerk organiseert, in het bijzonder voor de priesters, gewijde personen en catechisten.Hiervoor kunnen, bijvoorbeeld, de Oosters-Katholieke Eparchieën een bijeenkomst organiseren methun priesters om te getuigen van hun specifieke ervaring en liturgische traditie in het ene geloof inChristus. Op deze wijze kunnen ook jonge Kerken in missiegebieden in staat zijn een hernieuwdegetuigenis te geven van die vreugde in het geloof die zo vaak kenmerkend voor hen is.3. Iedere bisschop zou een eigen pastorale brief kunnen wijden aan het onderwerp geloof, metaandacht voor de specifieke pastorale omstandigheden van de gelovigen die aan hem zijntoevertrouwd, en hen herinneren aan het belang van het Tweede Vaticaans Concilie ende Katechismus van de Katholieke Kerk.4. Het is te hopen dat er in elk bisdom, onder leiding van de bisschop, catechese-evenementenworden georganiseerd, in het bijzonder voor de jeugd en zij die zoeken naar de zin van het leven,om hen de schoonheid van kerkelijk geloof te helpen ontdekken en ontmoetingen metbetekenisvolle getuigen van het geloof te bevorderen.5. Het zou passend zijn voor iedere specifieke Kerk om de ontvangst van het Tweede VaticaansConcilie en de Katechismus van de Katholieke Kerk in haar eigen leven en missie, in het bijzonderop het gebied van catechese, te beoordelen. Dat zal een kans scheppen voor de vernieuwing vande toewijding aan de kant van de verantwoordelijken voor de catechese in de bisdommen die –gesteund door de catechese-commissies van de Bisschoppenconferenties – de taak hebben tezorgen voor de theologische vorming van catechisten.6. De voortdurende educatie van de geestelijkheid kan tijdens dit Jaar van het Geloof gerichtworden op de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en de Katechismus van de KatholiekeKerk, en thema’s behandelen als “de verkondiging van de Verrezen Christus”, “de Kerk –sacrament van verlossing”, “de missie van evangelisatie in de wereld van vandaag”, “geloof enongeloof”, “geloof, oecumene en interreligieuze dialoog”, “geloof en eeuwig leven”, “dehermeneutiek van hervorming in continuïteit” en “de Katechismus in de dagelijkse pastorale zorg.”7. Bisschoppen worden uitgenodigd om boetevieringen te organiseren, in het bijzonder in deVastentijd, waarin een ieder kan vragen om Gods vergeving, in het bijzonder voor zonden tegenhet geloof. Dit Jaar biedt ook een passende gelegenheid waarin allen het Sacrament van Boete metgroter geloof en grotere frequentie kunnen benaderen.8. Het is te hopen dat er een hernieuwde creatieve dialoog tussen geloof en rede zal ontstaan in deacademische en artistieke gemeenschappen, door middel van symposia, bijeenkomsten enstudiedagen, in het bijzonder op katholieke universiteit, om te laten zien dat “er geen conflict kanzijn tussen geloof en authentieke wetenschap aangezien beide, zij het langs verschillende wegen,op de waarheid gericht zijn.”299. Het is ook belangrijk om ontmoetingen te bevorderen met die personen die, “alhoewel zij degave van het geloof op zich niet erkennen – toch eerlijk op zoek zijn naar de uiteindelijke zin endefinitieve waarheid over hun bestaan en deze wereld,”30 met de dialogen van de Voorhof van deHeidenen, gesteund door de Pauselijke Raad voor Cultuur, als voorbeeld.10. Het Jaar van het Geloof kan een kans zijn om meer aandacht te besteden aan katholiekescholen, die een perfecte plaats zijn om leerlingen een levende getuigenis van de Heer te bieden enhun geloof te voeden. Dat kan gebeuren door gebruik te maken van goede catechetischehulpmiddelen, zoals de Compendium van de Katechismus van de Katholieke Kerk en Youcat.IV. Op het niveau van parochie/gemeenschap/vereniging/beweging1. Als voorbereiding op het Jaar van het Geloof worden alle gelovigen uitgenodigd de ApostolischeBrief Porta fidei, van Paus Benedictus XVI zorgvuldig te lezen en te overdenken.
  6. 6. Notitie met pastorale aanbevelingen voor het Jaar van het Geloof, 6-1-2012 pagina 62. Het Jaar van het Geloof “zal ook een gunstige gelegenheid zijn om de viering van het geloof inde liturgie te intensifiëren, vooral in de Eucharistie.”31 In de Eucharistie, mysterie van het geloof enbron van de nieuwe evangelisatie, word het geloof van de Kerk verkondigd, gevierd en gesterkt.Alle gelovigen zijn uitgenodigd actief, vruchtbaar en bewust deel te nemen aan de Eucharistie, omauthentieke getuigen van de Heer te zijn.3. Priesters dienen meer aandacht te besteden aan het bestuderen van de documenten van hetTweede Vaticaans Concilie en de Katechismus van de Katholieke Kerk, en hieruit bronnen voor depastorale zorg van hun parochies te halen – catechese, preken, voorbereiding op de sacramenten.Ze dienen ook homilie-reeksen te verzorgen over het geloof of over bepaalde specifieke aspectenzoals, bijvoorbeeld, “de ontmoeting met Christus”, “de fundamentele inhoud van deGeloofsbelijdenis”, en “geloof en de Kerk.”324. Catechisten dienen zich meer te houden aan de leerstellige rijkdom van de Katechismus van deKatholieke Kerk om, onder leiding van hun pastores, begeleiding te kunnen bieden in het lezen vandit kostbare document aan groepen gelovigen, zo werkend naar een dieper algemeen begrip ervan,met het doel kleine gemeenschappen van geloof te scheppen, en getuigenis te geven van de HeerJezus.5. Het is te hopen dat er een hernieuwde toewijding in parochies ontstaat voor de verspreiding vande Katechismus van de Katholieke Kerk, en van andere geschikte bronnen voor gezinnen, die deware huiskerken zijn en de eerste plaats voor het doorgeven van het geloof. Dit kan bijvoorbeeldplaatsvinden tijdens huiszegeningen, de Doop van volwassenen, het Vormsel en Huwelijken. Ditkan bijdragen aan de verdieping van de katholieke leer “in onze huizen en gezinnen, zodatiedereen sterk de vereiste aanvoelt het geloof van altijd beter te kennen en aan de toekomstigegeneraties door te geven.”336. De bevordering van missies en andere programma’s in parochies en op het werk kunnen degelovigen helpen de gave van het Doopsgeloof en de taak om getuigenis te geven te herontdekken,wetend dat de christelijke roeping “van nature ook een roeping tot het apostolaat”34 is.7. In deze periode worden leden van Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen vanApostolisch Leven gevraagd binnen de nieuwe evangelisatie te werken met een hernieuwdeeenheid tot de Heer Jezus, elk volgens zijn eigen charisma, trouw aan de Heilige Vader en de juisteleer.8. Contemplatieve gemeenschappen dienen, tijdens het Jaar van het Geloof, in het bijzonder tebidden voor de vernieuwing van het geloof van het Volk van God en voor een nieuwe impuls in hetdoorgeven ervan aan de jeugd.9. Verenigingen en Kerkelijke Bewegingen zijn uitgenodigd specifieke initiatieven te bevorderendie, door de bijdrage van hun passende charisma en in samenwerking met hun plaatselijkepastores, bij zullen dragen aan een bredere beleving van het Jaar van het Geloof. De nieuweVerenigingen en Kerkelijke Bewegingen zullen, op een creatieve en vrijgevige manier, in staat zijnde meest geschikte manier te vinden om hun getuigenis van het geloof ten dienste van de Kerk testellen.10. Alle gelovigen, geroepen om de gave van het geloof te hernieuwen, moeten proberen huneigen ervaringen van geloof en liefdadigheid 35 door te geven aan hun broeders en zusters vanandere religies, met zij die niet geloven, en met hun die gewoon onverschillig zijn. Op die manierzal hopelijk het hele christenvolk een soort missie beginnen naar hen met wie zij leven en werken,wetend dat zij “het nieuws van de verlossing, die bedoeld is voor iedere mens, hebbenontvangen.”36ConclusieGeloof “is een levensgezellin waardoor men met steeds nieuwe blik de wonderen kan waarnemendie God voor ons bewerkt. Omdat wij de plicht hebben de tekenen van de tijd in het nu van degeschiedenis te begrijpen, spoort het geloof ieder van ons aan een levend teken te worden van deaanwezigheid van de Verrezene in de wereld.”37 Geloof is zowel een persoonlijke alseen gemeenschappelijke handeling: het is een gave van God die geleefd wordt in de gemeenschapvan de Kerk en moet worden doorgegeven aan de wereld. Elk initiatief voor het Jaar van het
  7. 7. Notitie met pastorale aanbevelingen voor het Jaar van het Geloof, 6-1-2012 pagina 7Geloof moet zijn ontworpen om te helpen in de vreugdevolle herontdekking van het geloof en haarhernieuwde overdracht. De hier gegeven aanbevelingen hebben als doel alle leden van de Kerk uitte nodigen ervoor te zorgen dat dit Jaar een speciale tijd kan zijn waarin wij, als christenen, mogendelen in dat wat ons het meest dierbaar is: Christus Jezus, de Verlosser van de mensheid, Koningvan het Heelal, “leidsman en voltooier van ons geloof” (Heb 12:2).Gegeven in Rome, door de Congregatie voor de Geloofsleer, op 6 januari 2012, het Hoogfeest vande Openbaring van de Heer. William Kardinaal Levada Prefect Luis F. Ladaria, S.I. Titulair Aartsbisschop van Thibica Secretaris____________________________1 BENEDICTUS XVI, Encycliek Deus caritas est, 25 december 2005, n. 1.2 ID., Homilie op het Feest van de Doop van de Heer, 10 januari 2010.3 JOHANNES XXIII, Toespraak bij de plechtige opening van het Tweede Oecumenisch VaticaansConcilie, 11 oktober 1962.4 VAT. II, Dogmatische Constitutie Lumen gentium, n. 1.5 De Algemene Vergaderingen van de Bisschoppensynode hebben de volgende onderwerpenbehandeld: Het behoud en de versterking van het Katholieke Geloof, haar integriteit, ijver,ontwikkeling, historische en leerstellige samenhang (1967), Het ambtelijke priesterschap engerechtigheid in de wereld (1971), Evangelisatie in de moderne wereld (1974),Catechese in onzetijd (1977), Het christelijke gezin (1980), Boete en verzoening in de missie van deKerk (1983), Roeping en missie van de leken in de Kerk en in de wereld (1987), De vorming vanpriesters in huidige omstandigheden (1991), Gewijd leven en haar missie in de Kerk en in dewereld (1994), De Bisschop: Dienaar van het Evangelie van Jezus Christus voor de hoop van dewereld (2001), De Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de missie van deKerk (2006), Het Woord van God in het leven en de missie van de Kerk (2008).6 BENEDICTUS XVI, Toespraak tot de Roomse Curie, 22 december 2005.7 ID., Porta fidei, n. 4.8 JOHANNES PAULUS II, Toespraak bij de sluiting van de Tweede Buitengewone Vergadering vande Bisschoppensynode, 7 december 1985, n. 6.Dezelfde paus zei, in de eerste fase van dezeSynode, tijdens het Angelus van 24 november 1985: “Geloof is de eerste basis, het is dehoeksteen, het essentiële criterium voor de vernieuwing dat het Concilie voor ogen had. Van geloofkomt gebruik, de stijl van leven en praktische richting in iedere omstandigheid.”9 ID., Apostolische Constitutie Fidei depositum, 11 oktober 1992, n. 2.10 Ibid., n. 3.11 Ibid., n. 4.12 BENEDICTUS XVI, Porta fidei, n. 11.13 ID., Toespraak tot de deelnemers aan de bijeenkomst georganiseerd door de Pauselijke Raadvoor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie, 15 oktober 2011.14 ID., Porta fidei, n. 7.15 Cfr. ibid., n. 12.16 Deze Commissie, gevormd door de Congregatie voor de Geloofsleer volgens het mandaat van deHeilige Vader, Benedictus XVI, heeft als leden: Kadrinalen William Levada, Francis Arinze, AngeloBagnasco, Ivan Dias, Francis E. George, Zenon Grocholewski, Marc Ouellet, Mauro Piacenza, Jean-Pierre Ricard, Stanisław Ryłko en Christoph Schönborn; Aartsbisschoppen Luis F. Ladaria enSalvatore Fisichella; Bisschoppen Mario Del Valle Moronta Rodríguez, Gerhard Ludwig Müller enRaffaello Martinelli.17 Katechismus van de Katholieke Kerk, n. 150.18 BENEDICTUS XVI, Apostolische Brief Porta fidei, n. 15.
  8. 8. Notitie met pastorale aanbevelingen voor het Jaar van het Geloof, 6-1-2012 pagina 819 VAT. II, Dogmatische Constitutie Lumen gentium, n. 65.20 BENEDICTUS XVI, Apostolic Brief Porta fidei, n. 13.21 Ibid., n. 6.22 VAT. II, Decreet Unitatis redintigratio, n. 1.23 De volgende aanbevelingen voor Bisschoppenconferenties worden ook verstrekt, op dezelfdewijze, aan de Bisschoppensyndoe van Patriarchale en Aartsepiscopale Kerken, evenals aan deVergaderingen van andere Oosters Katholieke Kerken sui iuris.24 VAT. II, Dogmatische Constitutie Lumen gentium, n. 25.25 BENEDICTUS XVI, Apostolische Brief Porta fidei, n. 13.26 Ibid., n. 12.27 JOHANNES PAULUS II, Apostolische Constitutie Fidei depositum, n. 4.28 BENEDICTUS XVI, Apostolische Brief Porta fidei, n. 8.29 Ibid., n. 12.30 Ibid., n. 10.31 Ibid., n. 9.32 Vg. BENEDICTUS XVI, Apostolische Exhortatie Verbum Domini, 30 september 2010, nn. 59-60en 74.33 ID., Apostolische Brief Porta fidei, n. 8.34 VAT. II, Decreet Apstolicam actuositatem, n. 2.35 Vg. BENEDICTUS XVI, Apostolische Brief Porta fidei, n. 14.36 VAT. II, Pastorale Constitutie Gaudium et spes, n. 1.37 BENEDICTUS XVI, Apostolische Brief Porta fidei, n. 15.overgenomen van www.incaelo.wordpress.com

×