Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dataintensiivinen laskenta Suomen menestyksen tekijänä

618 views

Published on

Suomi on ihanteellinen datakeskusten sijaintipaikka.
Pelkät datakeskukset eivät kuitenkaan yksinään luo työpaikkoja tai innovaatioita - olennaista on datakeskusten ympärille rakentuva ekosysteemi.

Datamäärien kasvun avulla voidaan saavuttaa yhteiskunnallista hyötyä ja talouskasvua. Tarvitaan panostusta sovelluksiin (mm. dataintensiivinen laskenta, big data), koulutukseen ja näistä syntyvään yritystoimintaan.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dataintensiivinen laskenta Suomen menestyksen tekijänä

 1. 1. Dataintensiivinen laskenta Suomen menestystekijänä
 2. 2. Taustaa • Suomi on energiatehokkuuden, verkottuneisuuden, vakaiden olosuhteiden ja osaamisen puolesta ihanteellinen datakeskusten sijaintipaikka. • Pelkät datakeskukset eivät yksinään tuo työpaikkoja tai innovaatioita - olennaista on datakeskusten ympärille rakentuva kokonaisvaltainen ekosysteemi. • Datamäärien kasvun avulla voidaan saavuttaa yhteiskunnallista hyötyä ja talouskasvua. Tarvitaan uusia keinoja kuten automatisoituja prosesseja ja digitalisoitumisen hyödyntämistä. Datan vapaa liikkuvuus on avaintekijä. • Tarvitaan panostusta sovelluksiin (mm. dataintensiivinen laskenta, big data), koulutukseen ja näistä syntyvään yritystoimintaan. 221.04.15
 3. 3. Sisältö • Data digiteollisuuden raaka-aineena • Esimerkkejä big data –sovelluksista • Panostusta koulutukseen ja kansalliseen yhteistyöhön • Kuinka synnyttää datasta uutta liiketoimintaa • Käynnissä olevia hankkeita • Kansainvälinen kilpailukyky • Hanke käyntiin, Suomi nousuun 321.04.15
 4. 4. “Data is the new gold.” “Data is the new gold.”
 5. 5. Data digiteollisuuden raaka-aineena (1/2) • Avoimen datan potentiaalin hyödyntäminen tutkimuksessa ja yritystoiminnassa o Luodaan edellytyksiä yritystoiminnan ja start-up -yritysten tukemiseen sekä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön edistämiseen. o Kehitetään uusia, ketteriä toimintamalleja, joissa hyödynnetään avointa dataa. o Osallistutaan aktiivisesti yhteisten dataa koskevien standardien luomiseen globaalilla tasolla ja edistetään datan vapaata liikkuvuutta poistamalla esim. lainsäädännöllisiä esteitä. Tekijänoikeuslakiin sisällytetään tutkimuspoikkeus, joka mahdollistaa aineistojen käytön tieteelliseen tutkimukseen ja tiedonlouhintaan. Tietokoneohjelmien sekä tietokantojen sääntelyä selkiytetään. 521.04.15 “Data is the new gold.” “Data is the new gold.”
 6. 6. Data digiteollisuuden raaka-aineena (2/2) • Dataintensiivinen laskenta tulevaisuuden menestystekijänä o Datatieteen (data science) koulutuksen tuominen useille eri sovellusalueille, jotta yhteiskunnan palvelukseen saadaan monipuolisia ja datankäsittelyn haasteisiin vastaavia osaajia. o Koneoppimisen ja tiedonlouhinnan perustutkimuksen ohelle synnytetään tuotekehitystä ja teollisuutta. Keskeisiä tahoja tässä ovat yliopistoja lähellä olevat yritykset, sekä julkisrahoitteiset toimijat. 621.04.15 “Data is the new gold.” “Data is the new gold.”
 7. 7. Big data ja Internet of Things: Suomen paikka loistaa • Nostetaan big data ja Internet of Things (IoT) yhdeksi Suomen tulevaisuuden kehityspanostusten painopistealueiksi. • Suunnataan julkista rahoitusta hankkeille, joissa käytetään big dataa, sensoriteknologiaa ja automaatiota synnyttämään uusia innovatiivisia prosesseja, menetelmiä ja infrastruktuureja. • Yleisen teknologiakehityksen sijaan pyritään löytämään Suomelle ominaisia sovellusalueita, joilla voidaan saavuttaa nopeasti globaalisti johtava asema ko. teknologioiden käytössä. • Valtio avaa rohkeasti omia tietovarantojaan ja prosessejaan uudenlaiselle ajattelulle, ja haastaa eri toimijoita mukaan kehitykseen. 721.04.15
 8. 8. Suomen menestys, kilpailukyvyn parantuminen ja kansallinen hyöty Suomen menestys, kilpailukyvyn parantuminen ja kansallinen hyöty TavoiteTavoite
 9. 9. Kustannustehokasta ja luotettava tiedonlouhintaa • Globaalien pilvipalveluiden tarjoajien rinnalle (Google, Amazon,..) tarvitaan luotettavia, kotimaisia palveluntarjoajia. • Datan säilyminen Suomessa on useassa tapauksessa välttämätöntä ja riippumattomuus esim. Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun vaatimuksista voidaan kääntää kilpailueduksi myös kansainvälisessä toiminnassa. • Suomi tulee säilyttää luotettavana datan säilytyspaikkana: Tieto, jota suomalaisten pilvipalvelutarjoajien konesaleissa analysoidaan, pysyy 100% varmasti asiakkaan tietona. Lainsäädäntö tärkeässä roolissa. • Suomeen on mahdollista rakentaa maailman kustannustehokkaimpia datakeskuksia. Niiden työllisyysvaikutusta ja “jalostusastetta” voidaan nostaa luotettavuuteen ja osaamiseen perustuvien korkeamman tason pilvipalveluihin panostamalla. 21.04.15 9
 10. 10. Avoin data ja avoimuus menestystekijänä • Avoin data parantaa tutkimuksen laatua, kasvattaa sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, luo edellytyksiä uusille tieteellisille ja kaupallisille innovaatioille, edistää demokratiaa sekä osallistaa kansalaisia tieteeseen ja poliittiseen päätöksentekoon (citizen science). • Avoimen datan avulla luodaan merkittävästi uusia työpaikkoja, tuotteita ja palveluita – siis talouskasvua ja innovaatioita. • Julkisen sektorin datan avoimuudella voidaan saavuttaa merkittävää toiminnan tehostamista ja säästöjä. • Avoin data mahdollistaa globaalin poikkitieteellisyyden, joka on ainoa keino suurten haasteiden (kuten ilmastonmuutoksen) ratkomiseen. 1021.04.15
 11. 11. Avoin saatavuus ei vielä riitä… • Tarvitaan globaalisti yhteentoimivia infrastruktuureja, tiiviimpää yhteistyötä elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja tiedemaailman välillä, yhteisiä globaaleja standardeja, lainsäädännön esteiden poistamista, koulutusta sekä kannustimia tutkijoille ja yrityksille. • Tarvitaan työkaluja eri lähteistä saatavien tietojen yhdistämiselle ja suurten datamäärien jalostamiselle helposti hyödynnettävään muotoon. • Tarvitaan datan hallintaan ja käsittelyyn liittyvää koulutusta osana suomalaista koulutusjärjestelmää. 1121.04.15
 12. 12. • Linux: yhden suomalaisen opiskelijan projektista koko IT- teollisuutta mullistavaksi teknologiaksi • Yhdysvaltojen säätietoliiketoiminnan koko 1500 milj. dollaria, kun EU:ssa vain 200 milj euroa. Erottava tekijä: Yhdysvaltojen avoimen datan politiikka. Esimerkkejä avoimesta toimintamallista 21.04.15 13
 13. 13. Esimerkkejä big data -sovelluksista • Pekka Lundmark / Konecranes: “Konecranesin strategiassa teollinen internet on numero yksi. Vuonna 2020 kaikki laitteemme ovat älykkäitä.” • Peliteollisuudessa käyttäjäkokemuksen optimointi big datan avulla keskeistä pelaajien mielenkiinnon ylläpitämiseksi (Rovio, Supercell) • Saksan valtiollinen työllisyysvirasto otti käyttöön big data –ratkaisut, jolloin työttömien määrä putosi 4,5 miljoonasta 2,9 miljoonaan ja asiakastyytyväisyys parantui huomattavasti 1421.04.15
 14. 14. Esimerkkejä dataintensiivisesta laskennasta • Sami Kasken ryhmä (HIIT) on kehittänyt menetelmän, jonka avulla voidaan massiivisesta määrästä ihmisten solutason mittauksia päätellä, millainen lääke sopii juuri tietylle potilaalle tehokkaasti ja ilman sivuvaikutuksia • Aalto-yliopisto selvittää miten online-talousuutisia, blogeja ja foorumeita voidaan analysoida vallitsevien markkinasentimenttien ja trendien tunnistamiseksi • HIP, HY ja LUT: osallistuminen Higgsin bosonin löytämiseen. LHC-kiihdytin tuottaa dataa noin 15 petatavua vuodessa. 1521.04.15
 15. 15. “Tulevaisuudessa pärjää se, joka kouluttaa parhaat kouluttajat” (Kimmo Koski, CSC) “Tulevaisuudessa pärjää se, joka kouluttaa parhaat kouluttajat” (Kimmo Koski, CSC)
 16. 16. Osaamisesta vientituote • Dataintensiivinen laskenta sovelluksineen tulee olemaan tärkeä ja nopeasti kehittyvä alue pitkään, joten koulutuspanostuksenkin tulee olla jatkuvaa ja pitkäjänteistä o Kouluttajien koulutus tärkeää, koska kehitys jatkuu kymmeniä vuosia o Koulutuspanostuksen laatua ja volyymia kasvatettava, lisää tieteenalarajat ylittävää koulutusta (data scientist, data analyst, …) • Suomella korkealuokkaisen koulutusjärjestelmän vuoksi hyvät mahdollisuudet onnistua, mutta tämä vaatii työtä ja dataosaamisen systemaattista integroimista suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja opetukseen. • Dataosaamisesta on mahdollista kehittää myös vientituote. 1721.04.15
 17. 17. Uutta liiketoimintaa start-up yritysten kautta Uutta liiketoimintaa start-up yritysten kautta
 18. 18. Uutta liiketoimintaa start-up yritysten kautta • Yrittämisen kulttuuri voidaan istuttaa opiskelijoihin sekä koulutuksen aikana tai valmistumisen jälkeen o Esimerkkinä peliteollisuus: merkittävä määrä uusia start-up yrityksiä • Kuinka varmistetaan, että yrittäjät voivat keskittyä olennaiseen, esimerkiksi big data –sovelluksensa tuotteistamiseen ja markkinointiin? o Erilaiset alkuvaiheen tukimuodot, esimerkiksi: o Pilvipalveluympäristö vuodeksi käyttöön minimaalisella korvauksella o Asiantuntijaresursseja yritystoiminnan perustamiseen, liiketoimintasuunnitelmien tekoon, ohjelmointiin, … 1921.04.15
 19. 19. Kansallisia hankkeita • Avoin tiede ja tutkimus: Suomi johtavaksi maaksi tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa 2017 (OKM) www.avointiede.fi • Avoin Suomi -tapahtuma 2014: julkisen ja yksityisen sektorin toimijat yhdessä (VNK) www.avoinsuomi2014.fi • KIDE-ohjelma: kilpailukyky, innovaatiot, digitalisaatio, evoluutio (LVM) www.lvm.fi/web/hanke/kide-ohjelma • Avoimen tiedon ohjelma: julkisen datan avoimen saatavuuden edistäminen ja Avoindata-portaali (VM) www.avoindata.fi • ICT 2015 –ohjelma (TEM): http://ict2015.fi 21.04.15 20
 20. 20. Kansainvälisiä hankkeita • Research Data Alliance: globaali tutkimusdatan vapaata liikkuvuutta edistävä hanke, jossa luodaan yhteisiä standardeja yhteentoimivien poikkitieteellisten datainfrastruktuurien mahdollistamiseksi www.rd-alliance.org • EUDAT: EU-rahoitteinen hanke, jossa rakennetaan Euroopan laajuista tutkimusdatainfrastruktuuria ja -palveluita www.eudat.eu • ELIXIR: EU-rahoitteinen hanke rakentaa Eurooppaan biologisen informaation infrastruktuurin bioalan tutkimuksen tueksi. Tuloksia hyödynnetään lääketieteessä ja ympäristön tutkimuksessa www.elixir-europe.org 2121.04.15
 21. 21. Miten edistetään Suomen kansainvälistä kilpailukykyä? • Nostetaan Suomi digitaalisen osaamisen mallimaaksi, luodaan meille elinvoimainen big data ja Internet of Things –sektori. Tuetaan yritysten kansainvälistä hankeyhteistyötä. • ”Uusien nokioiden” luominen erityyppisten osaamisten yhdistämisellä ja start up-yritysten avulla • Onnistuneiden datatuotteiden ja –palvelujen kaupallistaminen ja vienti • Elinkeinoelämä, julkinen sektori ja tutkimusmaailma yhteistyöhön. • Suomen houkuttelevuuden kasvattaminen datakeskusinvestoinneille mm. kehittämällä tietoliikenneyhteyksiä, energiaverotusta ja vastuullista tietoturvaa. • CSC kansallisena IT-toimijana voi kansainvälisen menestyksensä myötä ja toimia konsulttina/osaamisen siirtäjänä/infran ja palvelujen tarjoajana. • Yrityksiä tulee rohkaista hakemaan ulkopuolista rahoitusta ja tukea niitä omarahoitusosuuden hakemisessa. 21.04.15 22
 22. 22. Toimenpiteitä dataintensiivisen laskennan kehittämiseksi 1. Taataan vankka ja kustannustehokas datakeskusalusta hankkeiden käyttöön, esimerkiksi datan säilytykselle ja analyysien vaatimalle laskentakapasiteetille. 2. Tuetaan alan koulutusta uusilla ohjelmilla, lisärahoituksella sekä luomalla osaajaverkostoja eri korkeakoulujen kesken. 3. Luodaan kansallinen dataintensiivisen laskennan osaamiskeskittymä korkeakoulujen ja CSC:n yhteyteen, tai näiden toimijoiden kanssa yhteistyössä muualle. 4. Tuetaan uusien yritysten syntyä ja alkuvaiheen toimintaa mahdollistamalla kustannustehokas (pilvi)kapasiteetti. 5. Edistetään datan vapaata liikkuvuutta. Hyödynnetään avoimen datan ja avointen menetelmien mahdollisuuksia ja luodaan näiden avulla meille kansainvälistä kilpailuetua. Säädetään tekijänoikeuslain tutkimuspoikkeus. 6. Osallistutaan aktiivisesti kansainväliseen toimintaan ja etsitään keinoja osallistua yhä laajemmin EU-hankkeisiin ja samalla lisätä Suomeen päätyvää EU-rahoitusta. 7. Markkinoidaan aktiivisesti Suomea osaavana, verkottuneena ja turvallisena paikkana datakeskusinvestoinneille, datan säilytykselle ja tietoliikenteelle. 2321.04.15
 23. 23. Lisätietoja

×