Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

C-SAP e-learning forum: Social science research methods in Welsh

937 views

Published on

This presentation was part of e-learning forum, which was organised by the Subject Centre for Sociology, Anthropology and Politics in July 2010 t will provide a forum for presenting some of our recent project work around the sharing of electronic educational resources, and explore the processes, methods and practices of sharing and using e-learning materials and tools which engage our colleagues in the social sciences. The scope of the day will include presentations from the C-SAP Open Educational Resources project, findings from current C-SAP mini-project focused around e-learning, and a 'show and share' session in the afternoon offering an opportunity to disseminate examples of practice from across our disciplinary networks.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

C-SAP e-learning forum: Social science research methods in Welsh

 1. 1. Social Scicene Research Methods Online and in Welsh Dr Dafydd Trystan [email_address] Dr Delyth Morris [email_address]
 2. 2. Strwythur y Cyflwyniad Structure of Presentation <ul><li>Cyd-destun Addysg Uwch yng Nghymru </li></ul><ul><li>Datblygiad y Porth </li></ul><ul><li>Datblygiad adnoddau dulliau ymchwil </li></ul><ul><li>Gwersi i’w dysgu </li></ul><ul><li>Cynlluniau i’r dyfodol </li></ul><ul><li>The HE context </li></ul><ul><li>The Development of Y Porth </li></ul><ul><li>Development of research methods resources </li></ul><ul><li>Lessons learnt </li></ul><ul><li>Plans for the future </li></ul>
 3. 3. Cyd-destun Addysg Uwch Higher Education Context <ul><li>Darpariaeth cymharol brin yn hanesyddol </li></ul><ul><li>Cryfder mewn rhai meysydd a rhai sefydliadau </li></ul><ul><li>2007 – Strategaeth Genedlaethol ac ymrwymiad i ddatblygiad pellach </li></ul><ul><li>Historically sparse provision </li></ul><ul><li>Strength in some fields and in particular institutions </li></ul><ul><li>2007 – National Strategy and commitment to further development </li></ul>
 4. 4. Datblygiad y Porth Development of Y Porth <ul><li>Hydref 2008 – Is-grwp E-ddysgu yn asesu dulliau rhannu adnoddau </li></ul><ul><li>Blackboard/Moodle annibynnol, OpenLearn … neu RhAD y sefydliadau? </li></ul><ul><li>Chwe 2009 – cymeradwyo argymhelliad i ddatblygu llwyfan annibynnol yn seiliedig ar Blackboard </li></ul><ul><li>Autumn 2008 – E-Learning Sub-Group assess how best to share resources </li></ul><ul><li>Independent Moodle/Blackboard, OpenLearn … or institutional VLEs? </li></ul><ul><li>Feb 2009 – proposal to develop a separate Blackboard-based platform approved </li></ul>
 5. 5. Pam Blackboard? Why Blackboard? <ul><li>Defnydd eang yn SAU Cymru (80+% SAU): </li></ul><ul><ul><li>Technoleg cyfarwydd </li></ul></ul><ul><ul><li>Cyfnewid data yn rhwydd </li></ul></ul><ul><ul><li>Cymuned fywiog Blackboard </li></ul></ul><ul><li>Pecyn Iaith Gymraeg </li></ul><ul><li>Cefnogaeth </li></ul><ul><li>Hyblygrwydd </li></ul><ul><li>Wide-use in Welsh HEIs (80+% HEI): </li></ul><ul><ul><li>Familiar technology </li></ul></ul><ul><ul><li>Ease of data-exchange </li></ul></ul><ul><ul><li>Active Blackboard community </li></ul></ul><ul><li>Welsh Language Pack </li></ul><ul><li>Support </li></ul><ul><li>Flexibility </li></ul>
 6. 6. Datblygu’r Porth Y Porth Development <ul><li>Ebrill 2009 – ffurfio Bwrdd Prosiect </li></ul><ul><li>Enw, brand gweledol ac enw parth i’r llwyfan e-ddysgu – ‘Y Porth’ </li></ul><ul><li>April 2009 – Project Board established </li></ul><ul><li>Title, branding and domain for e-learning platform – ‘Y Porth’ (“the gateway”) </li></ul>
 7. 7. Datblygu’r Porth Y Porth Development <ul><li>Awst 2009 – lansiad swyddogol gyda’r Gweinidog Addysg </li></ul><ul><li>Medi 2009 – myfyrwyr a staff yn cofrestru ar Y Porth, gyda 12 set cychwynnol o adnoddau </li></ul><ul><li>August 2009 – official launch, attended by the Education Minister </li></ul><ul><li>September 2009 – staff and students register on ‘Y Porth’, with initial 12 sets of resources </li></ul>
 8. 8. Datblygu Adnoddau Gwyddorau Cymdeithas Social Science Resources Development <ul><li>Cydweithredu anffurfiol yn bodoli rhwng Ysgolion / Adrannau </li></ul><ul><li>Myfyrwyr ym mhob ysgol (Bangor, Aberystwyth a Chaerdydd) yn astudio dulliau ymchwil </li></ul><ul><li>Dim adnoddau ar gael yn Gymraeg </li></ul><ul><li>Gwahanol lefelau o ddiddordeb mewn dulliau ymchwil </li></ul><ul><li>Informal collaboration between schools / departments </li></ul><ul><li>Students in every school studying research methods (Bangor, Cardiff and Aberystwyth) </li></ul><ul><li>No resources available in Welsh </li></ul><ul><li>Differing levels of interest among students </li></ul>
 9. 9. Y Cynllun The Plan <ul><li>Datblygu set o adnoddau rhyngweithiol gan gynnwys: </li></ul><ul><li>Cyflwyniad i Ddulliau Ymchwil </li></ul><ul><li>Dulliau Ymchwil Meintiol </li></ul><ul><li>Dulliau Ymchwil Ansoddol </li></ul><ul><li>Develop a set of interactive resources including: </li></ul><ul><li>Introduction to Research methods </li></ul><ul><li>Quantitative Research methods </li></ul><ul><li>Qualitative Research methods </li></ul>Y Porth
 10. 10. Cryfderau / Gwendidau’r Cynllun Strengths / Weakness of the Plan <ul><li>Adborth myfyrwyr yn ddefnyddiol tu hwnt </li></ul><ul><li>Gwahanol lefel o sgiliau technegol ymysg darlithwyr </li></ul><ul><li>Arddull gwahanol darlithwyr ac felly anghenion golygu </li></ul><ul><li>Anodd sicrhau mewnbwn gan aelodau cysylltiol y tîm </li></ul><ul><li>Student feedback very important in developing resources </li></ul><ul><li>Differing levels of technical expertise amongst lecturers </li></ul><ul><li>Differing styles and therefore editorial input </li></ul><ul><li>Securing input from non core team members </li></ul>
 11. 11. Cynlluniau’r Dyfodol Future Plans <ul><li>Datblygu elfennau rhyngweithiol yr adnoddau (9.1 ymlaen) </li></ul><ul><li>Adeiladu’r adnoddau i wahanol modiwlau / cyrsiau </li></ul><ul><li>Ehangu defnydd yr adnoddau tu hwnt i’r Gwyddorau Cymdeithasol </li></ul><ul><li>Development interactive elements of the resources (9.1 onwards) </li></ul><ul><li>Embedding the resources into various modules and courses </li></ul><ul><li>Expanding the use of the resources outside the social sciences </li></ul>
 12. 12. Dr Dafydd Trystan [email_address] Dr Delyth Morris [email_address] www.porth.ac.uk

×