Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nieuwsbrief loonbelasting sociale verzekeringen december 2012

593 views

Published on

Op 1 januari 2013 treedt de wet Uniformering Loonbegrip (WUL) in werking. Er geldt dan één loonbegrip voor de loonbelasting, de premies volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Hieronder wordt ingegaan op de wijzigingen van het loonbegrip en de gevolgen die deze kunnen hebben voor de werkgeverslasten.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nieuwsbrief loonbelasting sociale verzekeringen december 2012

  1. 1. NIEUWSBRIEF LOONBELASTING/SOCIALE VERZEKERINGENDecember 2012Wet Uniformering LoonbegripOp 1 januari 2013 treedt de wet Uniformering Loonbegrip (WUL) in werking. Er geldt dan éénloonbegrip voor de loonbelasting, de premies volksverzekeringen, de premies werknemers-verzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Hieronder wordtingegaan op de wijzigingen van het loonbegrip en de gevolgen die deze kunnen hebbenvoor de werkgeverslasten.Financiële gevolgenOp macro-niveau wordt een totale administratieve lastenverlichting verwacht van € 380 miljoen.Deze raming heeft betrekking op alle werkgevers gezamenlijk, maar voor u als individuele werkge-ver kan de WUL wel degelijk kostenverhogend uitpakken. Factoren hierbij zijn: de samenstellingvan het personeelsbestand -met hogere, lagere of middeninkomens- en de arbeidsvoorwaarden(auto van de zaak).Hieronder wordt ingegaan op de wijzigingen van de heffingsgrondslagen voor de loonheffingen.Daarna wordt aandacht besteed aan de wijzigingen van de financiële lasten die kunnen optreden.Eén heffingsgrondslagDe uniformering van het loonbegrip, met één heffingsgrondslag voor alle loonheffingen, omvat vieraanpassingen van het huidige systeem:1- De franchise binnen de WW-premie, de premievrije som voor de berekening van de WW-Awf- premie (Werkloosheidwet en Algemeen werkloosheidsfonds), komt te vervallen;2- De inleg in de levensloopregeling wordt gelijk behandeld als pensioenpremies, zodat hierop de omkeerregel wordt toegepast;3- De bijtelling voor privégebruik auto behoort voortaan ook tot de heffingsgrondslag voor de werknemersverzekeringen; en4- De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) van werknemers én de werkgeversvergoeding hiervoor komt te vervallen. Een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt direct van de werkgever geheven.1 Vervallen franchise WW-AwfHet vervallen van de franchise (premievrije som) voor de WW-Awf heeft uitsluitend betekenis voorwerkgevers aangezien de WW-premie vanaf 2009 alleen van de werkgever wordt geheven .Het vervallen van de franchise betekent dat de heffingsgrondslag (op basis van de cijfers voor2012) toeneemt met een bedrag van maximaal € 17.299. De WW-Awf-premie zal daartegenover inprincipe omlaag kunnen. Binnen het regeerakkoord is echter afgesproken dat de WW-premie in hetkader van de hervorming van de arbeidsmarkt vanaf 2014 tijdelijk zal worden verhoogd. De exactemate waarin is nog niet bekend.
  2. 2. Nadeel uitwerkingOp macro-niveau beoogt deze maatregel budgettair neutraal te verlopen. Voor de individuelewerkgever kan de maatregel echter leiden tot een stijging van de WW-premies als er veel werkne-mers zijn met een laag loon. Daarnaast zullen de WW-lasten zeker stijgen als de beoogde tijdelijkeverhoging in het regeerakkoord doorgang vindt.De maatregel zal voorts nadelig uitwerken bij werknemers met meerdere werkgevers. Iedere werk-gever moet de premies werknemersverzekeringen afdragen tot het premiemaximum is bereikt.Doordat meerdere werkgevers die premies betalen, wordt dat premiemaximum per werknemermogelijk overschreden terwijl dit per arbeidsverhouding nog niet het geval is. Onder de huidigeregeling betaalt de Belastingdienst de premies boven premiemaximum’ pro rata terug aan de be-treffende werkgevers. Onder de WUL zullen deze terugbetalingen komen te vervallen.2 Fiscale behandeling levensloopregelingDe inleg in de levensloopregeling wordt vanaf 2013 gelijk behandeld als pensioenpremies. Dithoudt in dat de omkeerregel hierop van toepassing is. Dit betekent dat de door de werknemer be-taalde inleg aftrekbaar is voor alle loonheffingen (zowel loonheffing als premies werknemersverze-keringen) en de inleg van de werkgever onbelast is. De uitkeringen zijn daarentegen volledig be-last. Door deze nieuwe aanpak is voortaan ook premie verschuldigd over het rendement op hetlevenslooptegoed.De inleg in de levensloopregeling vermindert het premieloon voor de werknemersverzekeringen.Dat levert werkgevers een premiebesparing op bij werknemers die inleggen in de levenslooprege-ling en een salaris hebben dat lager is dan het premiemaximum (zijnde € 50.853 voor 2013).Inleg vermindert uitkeringsloonDe inleg op de levensloopregeling vermindert ook het uitkeringsloon. En dat kan dus leiden tot eenlagere uitkering ingeval van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid van de werknemer. Onder dehuidige regeling is dat nadelige effect voor werknemers niet aan de orde, maar onder de WULwordt dit dus anders. Werknemers die nog (kunnen en willen) deelnemen aan de levenslooprege-ling moeten dit nadelige uitkeringseffect meewegen.Dubbele premies voor ingelegd levenslooptegoedEen opname uit de levensloopregeling valt onder de WUL onder het loon uit tegenwoordige dienst-betrekking. Daarmee worden over het opgenomen levenslooptegoed premies werknemersverzeke-ringen geheven. Dit leidt dus tot een dubbele heffing van de premies werknemersverzekeringenover ingelegd levenslooptegoed tot en met 2012 (tot en met 2012 is over de inleg immers ook pre-mies werknemersverzekeringen geheven). Dat nadeel doet zich bij alle werkgevers voor als hunwerknemers oud levensloopgeld gaan opnemen.
  3. 3. 3 Bijtelling privégebruik auto van de zaakOnder de wetgeving tot en met 2012 valt de bijtelling privégebruik auto onder de grondslag voorde loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen) en de inkomensafhankelijke bijdrageZvw. De bijtelling maakt geen deel uit van de grondslag voor de premieheffing werknemersverze-keringen.Met ingang van 1 januari 2013 verandert dat en bent u als werkgever ook premies werknemersver-zekeringen verschuldigd over de bijtelling voor de auto van de zaak. De grondslag voor het premie-loon voor de werknemersverzekeringen gaat dus omhoog, alsmede het uitkeringsloon voor eenuitkering bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid van de werknemer.NadeelHet mogelijke nadeel voor u als werkgever is duidelijk. In situaties waarbij auto’s ter beschikkingworden gesteld aan werknemers met een loon lager dan het premiemaximum voor de werkne-mersverzekeringen, leidt de WUL per definitie tot een lastenverzwaring door de stijging van depremies werknemersverzekeringen.Voor de werknemer kan een nadeel optreden als de werknemer beschikt over een ‘Verklaring geenprivégebruik’ en later blijkt dat de werknemer ondanks die verklaring toch privé rijdt (meer dan 500kilometer). De inspecteur kan dan een naheffingsaanslag loonbelasting/premies volksverzekerin-gen en inkomensafhankelijk bijdrage Zorgverzekeringswet opleggen. Met ingang van 1 januari2013 zal in deze gevallen daarnaast ook nog een aanslag premies werknemersverzekeringen kun-nen worden opgelegd. Deze aanslag wordt in beginsel opgelegd aan de werknemer. Expliciet isbepaald dat de bij de werknemer nageheven premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zorg-verzekeringswet géén negatief loon zijn. Omdat deze premieaanslag bij de werknemer geen in-vloed heeft op de heffing van de premies werknemersverzekeringen ten laste van de werkgeverkunnen er per saldo meer premies worden geheven dan het premiemaximum.4 De werkgeversbijdrage ZorgverzekeringOnder de WUL zal een nieuw systeem gelden voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor deZorgverzekeringswet (Zvw). Vanaf 2013 bent u als werkgever direct de bijdrage verschuldigd, enheeft u hierbij geen verhaalsrecht op de werknemer.De werknemer is dus over zijn loon geen bijdrage meer verschuldigd. De direct door de werkgeverte betalen bijdrage vormt geen loon bij de werknemer en loopt buiten de loonstrook om. De inko-mensafhankelijke bijdrage voor de Zvw wordt daarmee gelijkgeschakeld met de premies werkne-mersverzekeringen. Ook voor de Zvw-bijdrage zal gelden dat bij overschrijding van het premie-maximum bij meerdere werkgevers, er geen terugbetaling zal plaatsvinden.
  4. 4. Als werkgever bent u de bijdrage Zvw verschuldigd over het door u betaalde loon uit tegenwoordi-ge dienstbetrekking. Hierop zijn enkele uitzonderingen, te weten de naheffing bij werknemers overde bijtelling privégebruik auto (zie hiervoor), het loon dat betaald wordt bij opting-in voor de loonbe-lasting en het loon van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s), die niet verzekerd zijn voor dewerknemersverzekeringen. Bij dgas moet de vennootschap de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw,net als in 2012, wél op het loon inhouden en afdragen.ConclusieDe Wet Uniformering van het Loonbegrip leidt tot een vereenvoudiging van de loonstrook en leidttot minder administratieve lasten voor u als werkgever. In voorkomende situaties zal de WUL weltot een verzwaring van de premielasten leiden. Het is verstandig om tijdig de premie-effecten vande WUL in beeld krijgen.Kennisgroep LoonheffingenKantoor Amersfoort (Peter Pennings) tel. 033 463 57 27Kantoor Arnhem (Bart Agerbeek) tel. 026 351 02 28Kantoor Ede (Duncan van Koesveld) tel. 0318 648 148Kantoor Hoofddorp (Cindy Wijers) tel. 023 562 62 48

×