Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CROP Nieuwsbrief 6 2010 - 42 Eindejaarstips

862 views

Published on

- Profiteer van lager VPB-tarief
- Maak gebruik van kredietgarantieregelingen
- Herinvesteringsreservetermijn niet verlopen

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CROP Nieuwsbrief 6 2010 - 42 Eindejaarstips

 1. 1. JAARgANg 15 december 2010 NIEUWS Deze nieuwsbrief is een uitgave van CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs NR 6 42 EINdEjaaRStIpS Profiteer van Maak gebruik Herinvesterings- lager VPB-tarief van kredietgarantie- reservetermijn niet regelingen verlopenAmersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Leusden Nieuwegein www.crop.nl
 2. 2. 42 tIpS 4e kwartaal 201037 allE bElaStINgplIchtIgEN tIp 1 t/m 16 3 oNdERNEmER tIp 17 9 bv tIp 18 t/m 22 10 oNdERNEmER bv tIp 23 t/m 29 11 dga tIp 30 13 25 WERkgEvER tIp 33 t/m 37 14 WERkgEvER EN WERkNEmERS tIp 38 t/m 40 16 omzEtbElaStINgtIpS tIp 41 t/m 42 17 15 WaaRdEER oNINbaRE voRdERINg op UW bv af 30 NiEuws 6 2
 3. 3. allE bElaStINgplIchtIgENalgEmEEN1. Hoe BlijVen ongeHuwd saMenwonenden 3. Benut Vrije toerekening Van geMeen- Vanaf 2011 fiscaal Partner? scHaPPelijke inkoMensBestanddelen enFiscale partners kunnen in het algemeen hun hef- gezaMenlijke rendeMentsgrondslagfingskortingen beter benutten. Bovendien kunnen zij Elk jaar is het een uitdaging om bepaalde inkomens-bepaalde inkomsten en aftrekposten onderling verde- bestanddelen en aftrekposten zo gunstig mogelijk telen. Denk aan het saldo van de inkomsten en uitga- verdelen, zodat u onder aan de streep zo veel mogelijkven van de eigen woning, studiekosten of giften. Op overhoudt. Denk vooral aan:1 januari 2011 komt er één standaard partnerbegrip 1. Positieve inkomensbestanddelen toerekenen aandat geldt voor alle belastingwetten. Bent u ongehuwd de partner die weinig of geen inkomen heeft; diesamenwonend? Dan bent u voor de inkomstenbe- inkomsten worden dan immers tegen een lagerlasting pas elkaars fiscale partner als u aan bepaalde tarief belast.voorwaarden voldoet, zoals de aanwezigheid van 2. Aftrekposten toerekenen aan degene met heteen notarieel samenlevingscontract, een gezamenlijk hoogste inkomen; de belastingbesparing kan daar-kind of een gezamenlijke eigen woning. Als u voldoet bij oplopen tot 52%.aan de voorwaarden, dan bent u fiscaal partner en is 3. Optimaal gebruikmaken van de persoonsgebon-er geen vrije keuze meer. Bij de schenk- en erfbelas- den aftrek: verdeel dit zo met uw partner dat uting is als aanvullende voorwaarde gesteld dat u in maximaal profiteert van de besparingsmogelijk-het samenlevingscontract een wederzijdse zorgplicht heden in box 1. Bent u echter 65 jaar of ouder,opneemt. dan doet u er juist verstandig aan om zo weinig mogelijk in box 1 af te trekken. Het beste resultaat ! tIp! bereikt u door de positieve box 1-bestanddelenOngehuwd samenwonenden zijn vanaf 1 januari 2011 fiscaal partner aan de ene partner toe te delen en de box 2- enals ze al op 1 januari 2011 op hetzelfde woonadres staan ingeschre- box 3-bestanddelen plus de persoonsgebondenven in de gBA en pas in de loop van 2011 een notarieel samenle-vingscontract afsluiten. aftrek aan de andere partner. 4. Vrije toerekening bij verdamping van verliezen: dreigen er verliezen bij uw partner te verdampen, dan kunnen de positieve inkomensbestanddelen aan hem/haar worden toegerekend zodat toch2. Maak Bezwaar tegen aMBtsHalVe verliesverrekening mogelijk is. VerMindering VoorloPige aanslagen 5. De mogelijkheid dat er geen aanslag wordt opge-ga na of de Belastingdienst te weinig rente heeft legd: zorg – indien mogelijk – voor een verdelingvergoed bij de vermindering van de voorlopige aan- waarbij de verschuldigde belasting van één vanslagen inkomsten- of vennootschapsbelasting over beide partners niet meer dan € 44 bedraagt. inde jaren tot en met 2009. De Belastingdienst handelt dat geval wordt namelijk geen aanslag opgelegduw bezwaar tegen een voorlopige aanslag meestal af en hoeft deze partner het belastingbedrag nietvia ambtshalve vermindering in plaats van het opleg- te betalen. Met verschuldigde belasting wordtgen van een nadere voorlopige aanslag met een terug hier bedoeld het voor de inkomstenbelasting bijte geven bedrag. Hierdoor krijgt u te weinig rente te betalen bedrag, dus na vermindering met bij-vergoed. Het Hof heeft beslist dat de Belastingdienst voorbeeld de loonbelasting over eventuele eigenonrechtmatig handelt door te kiezen voor de ambts- arbeidsinkomsten.halve vermindering. Tegen deze uitspraak heeft deBelastingdienst inmiddels beroep in cassatie ingesteldbij de Hoge Raad. Het wachten is nu op het oordeelvan de Hoge Raad. Maar mocht de Hoge Raad in uwvoordeel beslissen, dan is het – ter behoud van uwrechten – raadzaam tijdig bezwaar te (laten) maken. ! tIp!Mocht u over de jaren tot en met 2009 een ambtshalve verminderingin plaats van een nadere voorlopige aanslag hebben ontvangen meteen terug te geven bedrag, maak dan binnen zes weken na dagteke-ning van deze vermindering bezwaar tegen de omvang van de bere-kende rentevergoeding. NiEuws 6 3
 4. 4. allE bElaStINgplIchtIgENaUto (vaN dE zaak) EIgEN WoNINg4. scHaf een ‘groene’ auto aan 6. BesPaar oVerdracHtsBelasting BijVanaf 2010 geldt voor personenauto’s met een lage doorVerkooP Bestaande woningCO2-uitstoot een vrijstelling voor de heffing van de Voor woningen die in 2011 worden gekocht en die bin-wegenbelasting (MRB) en de belasting van personen- nen twaalf maanden voor de tweede keer van eigenaarauto’s en motorrijwielen (BPM). De overheid handhaaft wisselen, is bij de tweede aankoop alleen overdrachts-voor volgend jaar de beide vrijstellingen en de 14% bij- belasting verschuldigd over het verschil tussen de nieu-telling voor het privégebruik van de auto van de zaak. we en de oude koopsom. Deze maatregel ziet alleen op het jaar 2011 en geldt dus niet in de situatie waarin ! tIp! de woning wordt doorverkocht aan een ander binnenin 2011 is het opnieuw voordelig om een groene auto aan te schaffen. zes maanden na de vorige verkrijging, gelegen voor 1 januari 2011 respectievelijk na 31 december 2011.Op 1 januari 2010 is gestart met de stapsgewijzeombouw van de BPM van cataloguswaarde naar CO2- ! tIp!uitstoot voor personenauto’s. Vanaf 2013 wordt er dan Mogelijk bent u goedkoper uit als u wacht met het kopen van eenalleen nog geheven op basis van CO2. in 2011 gaat de andere woning tot in 2011! Vraag uw makelaar of notaris of de woning binnen twaalf maanden voor de tweede keer van eigenaarombouw van de BPM-grondslag gewoon door. Ook wisselt.de tijdelijke BPM-korting (bonus) voor auto’s met eenCO2-uitstoot van maximaal 120 gram per kilometervoor zowel benzine- als dieselauto’s blijft voor het helejaar 2011 bestaan. De afbouw van de BPM en de daar-aan gekoppelde verhoging van de MRB per 1 januari 7. VerHoging nationale HyPotHeek2011 is stopgezet in afwachting van een definitief garantie langer geldigbesluit over de kilometerheffing. Op 1 januari 2009 is de grens van de Nationale Hypotheek garantie (verder: NHg) verhoogd van € 265.000 naar € 350.000. De verhoging van de NHg-grens geldt in beginsel tot en met 31 december 2010. in het Belastingplan 2011 is voorgesteld dezedoE tIjdIg aaNgIftE grens ook voor volgend jaar te handhaven. in ruil voorINkomStENbElaStINg een eenmalige termijnverlenging eist het kabinet een hogere premiebetaling van de kopers, een risicobeper-5. doe tijdig aangifte king en versterking van de zeggenschap van het rijk bijiedereen die in Nederland woont, is belastingplichtig de NHg.voor de inkomstenbelasting. Toch krijgt niet ieder-een een aangiftebiljet toegestuurd. wanneer u erredelijkerwijs van uit kunt gaan dat u wel inkomsten-belasting, premies volksverzekeringen en een inko-mensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over2010 verschuldigd bent, maar u ontvangt vóór 1 juli2011 geen aangiftebiljet, vraag deze dan vóór 14 juli2011 schriftelijk aan. Doet u dat niet, dan kan deBelastingdienst u een bestuurlijke boete tot maximaal€ 4.920 opleggen. NiEuws 6 4
 5. 5. allE bElaStINgplIchtIgEN8. geBruik aftrek geen of geringe 9. controleer oP lagere woz-waarde eigenwoningscHuld in 2011Op 1 januari 2005 is de aftrek wegens geen of geringe Elke gemeente geeft normaliter binnen acht wekeneigenwoningschuld ingevoerd. De regeling houdt in dat na 1 januari 2011 de wOZ-beschikking 2011 naarmensen zonder of met een lage eigenwoningschuld per de waardepeildatum 1 januari 2010 af. De wOZ-saldo geen inkomstenbelasting en premie volksverze- beschikking wordt meestal opgenomen in de aanslagkeringen betalen over hun inkomen uit eigen woning. onroerende zaakbelasting. Als de woning volgensBinnen de huidige regeling kunt u onder voorwaarden u te hoog gewaardeerd is, kunt u tegen de wOZ-in 2010 door middel van vooruit- of achterafbetaling beschikking in bezwaar gaan. De gemeente moet uw(elk maximaal zes maanden) van uw eigenwoningrente bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening vanin aanmerking komen voor deze aftrekpost. Om onei- de beschikking hebben ontvangen. Laat u de bezwaar-genlijk gebruik van deze regeling door belastingplich- termijn onverhoopt verstrijken, dan kunt u niet meertigen te stoppen, is in het Belastingplan 2011 voor- in beroep gaan bij de rechter. Vanaf 22 oktober 2010gesteld deze te wijzigen. Let op als u een renteloze of is de bezwaarprocedure versoepeld: het verschil tus-laagrentende personeelslening voor uw eigen woning sen de vastgestelde waarde en de door u voorgestaneheeft. Door de nihilwaardering in de loonbelasting waarde hoeft niet meer aan een minimum te voldoen.zou u onbedoeld eerder in aanmerking komen voor u kunt dus altijd bezwaar maken tegen een te hogede aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. wOZ-waarde.Daar wordt nu een stokje voor gestoken. ! tIp! Maak bezwaar tegen een volgens u te hoge wOZ-waarde, ook al gaat het om een kleine waardevermindering. Maar let wel: op het moment dat u bezwaar maakt, mag de wOZ-beschikking nog niet VoorBeeld definitief vaststaan. Het eigenwoningforfait bedraagt € 3.000. De jaarlijkse rente bedraagt € 5.000. De rente De wOZ-waarde wordt vanaf dit jaar ook gebruikt over de eerste zes maanden van het jaar 2011 voor de schenk- en erfbelasting. (€ 2.500) wordt vooruitbetaald op 31 december 2010, de rente over de tweede zes maanden van ! tIp! 2011 (€ 2.500) wordt achteraf betaald op 1 janu- Door de economische en financiële crisis dalen de verkoopprijzen van woningen. Dergelijke dalingen zullen normaliter ook tot uitdrukking ari 2012. in 2011 ontstaat in dat geval een recht moeten komen in de wOZ-waarde op de peildatum 1 januari 2010. op aftrek wegens geen of geringe eigenwoning- Controleer dus uw wOZ-beschikking 2011. schuld van € 3.000. Na inwerkingtreding van de voorgestelde wijziging, wordt zowel de in 2010 vooruitbetaalde rente als de in 2012 achteraf- betaalde rente in aanmerking genomen in 2011. Daarmee zijn de aftrekbare kosten (€ 5.000) in INkomEN UIt SpaREN 2011 groter dan het eigenwoningforfait (€ 3.000) EN bElEggEN en resteert geen aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. 10. Houd dePositogarantiestelsel in de gaten Het Nederlandse depositogarantiestelsel is een regeling ter garantie van bepaalde banktegoeden van rekening- ! tIp! houders als een Nederlandse bank failliet gaat. spaartDirecteuren-grootaandeelhouders die van plan zijn een eigen woning u bij een buitenlandse bank, dan geldt soms de spaar-– zijnde hun hoofdverblijf – te kopen, hebben nu (nog) de mogelijk- garantie van dat land. De Europese Commissie werktheid om een personeelslening met een nihilrente met hun eigen BV afte spreken. Deze mogelijkheid verdwijnt waarschijnlijk per 1 januari nu aan een voorstel voor een nieuwe Europese spaar-2011. garantie. Anders dan onder de huidige regeling moet straks elk land € 100.000 (inleg plus opgebouwde rente) garanderen, ongeacht bij welke Europese bank u spaart. Als een Europese bank failliet gaat, kunt u een claim indienen bij De Nederlandsche Bank. Deze betaalt vervolgens binnen zeven dagen de spaarga- rantie aan u uit. De nieuwe spaargarantie gaat gelden voor consumenten en kleine en grote bedrijven. Het is nu nog niet bekend wanneer de nieuwe Europese garantieregeling in werking treedt. ! tIp! Zet in een voorkomend geval niet meer dan € 100.000 per rekening- houder op de bank als u niet zeker bent van uw zaak en zolang die grens blijft bestaan. NiEuws 6 5
 6. 6. allE bElaStINgplIchtIgEN11. Vanaf 1 januari slecHts één PeildatuM 13. geBruik aftrek Voor Periodieke Voor Box 3 en oVerige giftenin 2010 moet u uw inkomen uit sparen en beleg- giften die zijn betaald aan goede doeleninstellingengen in box 3 berekenen op het gemiddelde van de komen voor aftrek in aanmerking. De aftrek is alleenrendementsgrondslag (saldo van uw bezittingen mogelijk als de instelling voorkomt op de lijst vanen schulden) op 1 januari en 31 december van het Algemeen Nut Beogende instellingen (ANBi-lijst) vankalenderjaar. de Belastingdienst. instellingen worden als ANBi aan- gemerkt als zij voor minimaal 90% (tot 2010: 50%) hetMaar per 1 januari 2011 blijft nog maar één peilda- algemeen nut dienen. Bovendien is dit jaar een inte-tum bestaan, en wel 1 januari van elk kalenderjaar. griteitstoets ingevoerd. instellingen die niet aan dezeVoor 2011 hoeft u uw bezittingen en schulden dan voorwaarden voldoen, verliezen hun ANBi-status ofalleen nog op de peildatum 1 januari 2011 vast te hebben die al vanaf 1 februari 2010 verloren.stellen. Ook het bepalen van een gemiddelde is nietlanger nodig. wanneer u toch al regelmatig schenkt aan een goed doel, kunt u ook kiezen voor een periodieke gift. Voor zo’n gift geldt namelijk geen aftrekdrempel als u via een notariële akte vastlegt dat u minimaal vijf jaarpERSooNSgEboNdEN aftREk lang, maar uiterlijk tot het tijdstip van uw overlijden, regelmatig een vast bedrag aan de instelling van uw12. stel uitgaVen Voor MonuMenten- keuze schenkt. Maar stel nu dat tijdens een lopende Panden uit periodieke gift een instelling zijn ANBi-status verliest?Als u voor de aftrek uitgaven voor monumenten- Volgens goedkeurend beleid van de minister vanpanden in aanmerking wilt komen, dan gelden Financiën blijft de aftrekpost gehandhaafd, tenzij u destrikte voorwaarden. Zo geldt in 2010 de aftrekrege- mogelijkheid heeft om de periodieke gift te beëindi-ling alleen voor de eigen woning die bestemd is als gen als de instelling de ANBi-status verliest of als dehoofdverblijf of die leegstaat bij aankoop en aan- instelling wordt gezien als een afgezonderd particulierbouw. Daar staat tegenover dat de aftrek uitgaven vermogen. De aftrek vervalt als de periodieke gift eenvoor monumentenpanden niet geldt voor: familiestichting betreft die door de invoering van het• de eigen woning die in de verkoop staat; 90%-criterium de ANBi-status verliest.• de woning die in het kader van een echt- scheiding nog twee jaar kwalificeert als ! tIp! eigen woning; De periodieke giften kunt u het beste aftrekken bij de partner• de eigen woning die wordt aangehouden met het hoogste inkomen uit werk en woning in box 1. Maar valt u als 65-plusser in het 15,55%-tarief van de eerste schijf of het tijdens een verblijf in een AwBZ-instelling; 24,05%-tarief van de tweede schijf, dan is doorschuiven naar box 3• de eigen woning die wordt aangehouden (tarief 30%) juist wel voordelig. gedurende een tijdelijk verblijf elders.Er zijn geen goede redenen voor deze ongelijke fis-cale behandeling. Daarom is voorgesteld om vanaf2011 de aftrek voor uitgaven voor monumenten-panden ook te laten gelden voor eigen woningen dieeerst niet voor de aftrekpost in aanmerking kwamen. ! tIp!is uw woning in 2010 van de aftrek uitgaven voor monumenten-woning uitgesloten, maar in 2011 niet meer, stel uw uitgaven danuit tot in 2011. NiEuws 6 6
 7. 7. allE bElaStINgplIchtIgENhEffINgSkoRtINgEN14. looP doorwerkBonus niet Mis! Vanaf het kalenderjaar dat u 65 jaar wordt, daalt hetDe doorwerkbonus is er specifiek op gericht om oudere percentage van 10% naar 2%. De inkomstenbelasting-mensen langer en meer te laten (door)werken en daarom tarieven in de eerste twee tariefschijven voor mensenextra te belonen. u heeft recht op de doorwerkbonus vanaf 65 jaar zijn immers aanzienlijk lager.als u op 1 januari 2010 61 jaar bent en uw inkomstenuit tegenwoordige arbeid (arbeidskortingsgrondslag) ! tIp!meer dan € 9.041 bedragen. De doorwerkbonus wordt Bent u niet verplicht aangifte inkomstenbelasting te doen, dan kunt uberekend over het verschil tussen deze inkomsten en de doorwerkbonus laten uitbetalen door vóór 31 december 2014 een T-biljet over 2009 in te dienen. in 2010 kunt u een dergelijk uitbeta-€ 9.041, met een maximum van € 46.790. De inkomsten lingsverzoek doen met behulp van het programma ‘Verzoek of wijzigingbedragen daarom maximaal € 55.831 (€ 46.790 plus van de voorlopige aanslag 2010’. Dit is te vinden op de website van€ 9.041). De doorwerkbonus bedraagt een percentage de Belastingdienst. in 2011 kunt u via het aangifteprogramma 2010 of een T-biljet 2010 verzoeken om uitbetaling van de doorwerkbonus.van de grondslag. Afhankelijk van uw leeftijd bedraagt de Het T-biljet 2010 moet vóór 31 december 2015 door de Belastingdienstdoorwerkbonus: ontvangen zijn. Belastingteruggaven van € 14 en minder krijgt u echter niet uitbetaald. leeftijd op in kalenderjaar de arbeidskortingsgrondslag doorwerkbonus- doorwerk-bonus 1 januari van leeftijd bereikt van grondslag, percentage maximaal drempel 61 62 5% € 55.831 € 9.041 € 46.790 € 2.340 62 63 7% € 55.831 € 9.041 € 46.790 € 3.275 63 64 10% € 55.831 € 9.041 € 46.790 € 4.679 64 65 2% € 55.831 € 9.041 € 46.790 € 936 65 66 2% € 55.831 € 9.041 € 46.790 € 936 66 67 en ouder 1% € 55.831 € 9.041 € 46.790 € 468 NiEuws 6 7
 8. 8. allE bElaStINgplIchtIgENSchENkEN15. Heeft u aan uw kind(eren) een renteloze 16. scHenk BelastingVrij Voor eigen woning of laagrentende direct oPeisBare lening of studie Van kind Verstrekt? in 2010 mag u uw kind tot een bedrag van € 5.000Het verstrekken van een renteloze of laagrentende belastingvrij schenken. is uw kind (of diens partner)direct opeisbare lening aan uw kind(eren) leidt vanaf ouder dan 18 maar jonger dan 35 jaar, dan mag u hem1 januari 2010 tot een schenking van de (niet bedon- of haar in plaats daarvan ook eenmalig tot € 24.000gen) rente. Bij dergelijke leningen tussen natuurlijke belastingvrij schenken. u moet bij gebruik van dezepersonen wordt een schenking van een vruchtgebruik eenmalige vrijstelling altijd aangifte doen. Volgensvan de uitgeleende geldsom aangenomen. u berekent goedkeurend beleid is de eenmalige vrijstelling ook vandit vruchtgebruik van dag tot dag en u wordt geacht toepassing als uw kind de 34-jarige leeftijd al is gepas-het totale bedrag te hebben geschonken op de laat- seerd, maar diens partner nog niet.ste dag van het kalenderjaar dan wel – als dat eerderis – op de overlijdensdag van uw kind. uw kind moet in 2010 heeft u als ouders tevens de mogelijkheidschenkbelasting betalen over het verschil van 6% en om uw kind van 18 tot en met 34 jaar belastingvrijde bedongen rente. maximaal € 50.000 (€ 24.000 plus extra verhoging € 26.000) te schenken. Voorwaarde is dat uw kind dat bedrag gebruikt voor de aankoop van een eigen VoorBeeld woning of voor de betaling van kosten voor een dure Op 1 januari 2010 leent u aan uw kind een studie of beroepsopleiding. Onder de term duur moet bedrag van € 150.000 uit tegen een rente van u verstaan kosten die aanzienlijk hoger zijn dan gebrui- 3%. De lening is direct opeisbaar. Het fictieve kelijk. Van die schenking moet een notariële akte wor- rentebedrag bedraagt € 9.000 (6% x € 150.000), den opgemaakt. Opname van de schenking in de akte terwijl het overeengekomen rentebedrag € 4.500 van levering van de woning volstaat ook. (3% x € 150.000) bedraagt. Vóór 1 maart 2011 moet uw kind aangifte schenkbelasting in het geval dat uw kind al vóór 1 januari 2010 een doen over een schenking van € 4.500 (€ 9.000 beroep heeft gedaan op de eenmalig verhoogde vrij- - € 4.500), ervan uitgaande dat de jaarlijkse vrij- stelling van € 22.760 (2009), dan geldt als tijdelijke stelling van € 5.000 reeds is benut. regeling een eenmalige extra vrijstelling van € 26.000 op voorwaarde dat uw kind de schenking gebruikt voor de financiering van een eigen woning. Voor de extra verhoogde vrijstelling gelden aanvullende voorwaar- ! tIp! den, waaronder de voorwaarde dat de schenking moetEr is geen overgangsrecht voor direct opeisbare leningen die al vóór zijn vastgelegd in een notariële akte.1 januari 2010 zijn aangegaan. Vooruitlopend op een wetswijziging keurt de minis- ! tIp! ter van Financiën goed de eenmalig extra verhoogdewilt u een jaarlijkse schenking van de (niet bedongen) rente voor- vrijstelling ook te laten gelden voor:komen, dan kunt u de rente aanpassen dan wel de lening aflossen. • de verwerving van een eigen woning die nog tijdelijk leegstaat bij aankoop en aanbouw; • de aflossing van de eigenwoningschuld; • het onderhoud en verbetering van de eigen woning van uw kind; • de afkoop van een recht van erfpacht, opstal of beklemming. Dit betekent dat u met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2010 de eenmalig extra verhoogde vrij- stelling kunt benutten voor een van de vier genoemde mogelijkheden. NiEuws 6 8
 9. 9. oNdERNEmER17. Vraag een Var aanVoor een lopend kalenderjaar kunt u de verklaringarbeidsrelatie (verder: VAR) gedurende dat hele jaaraanvragen. Maar al vanaf 1 september 2010 kunt ude VAR voor 2011 aanvragen. u kunt geen VAR meeraanvragen over een al verstreken kalenderjaar.in sommige gevallen hoeft u voor 2011 niet zelf eenVAR aan te vragen. u krijgt automatisch een VAR alsu voldoet aan de volgende voorwaarden:• heeft de afgelopen drie jaar een VAR aangevraagd;• heeft telkens een VAR voor hetzelfde soort werk aangevraagd;• heeft het werk onder vergelijkbare omstandigheden uitgevoerd;• heeft telkens eenzelfde VAR van de Belastingdienst ontvangen;• de VAR’s zijn in de tussentijd niet herzien.De automatische VAR voor 2011 kreeg u uiterlijk rond15 september 2010. Kreeg u geen VAR, dan voldoet uniet aan de voorwaarden. in dat geval vraagt u zelf eenVAR aan. ! tIp!Heeft u van de Belastingdienst automatisch een VAR gekregen, maarzijn uw werkzaamheden of de omstandigheden waaronder u werkt,veranderd? Vraag dan zelf een nieuwe VAR aan. Let op dat u de juisteVAR krijgt. 15 sept VAR NiEuws 6 9
 10. 10. bv18. Vraag aftrek s&o aan 21. reken VennootscHaPsBelasting BinnenAls zelfstandig ondernemer heeft u onder voorwaar- fiscale eenHeid VPB toeden recht op toepassing van de s&O-aftrek. u moet Fiscale resultaten van bedrijven binnen een fiscaledan minimaal 1.225 uur aan uw onderneming beste- eenheid Vpb worden direct met elkaar verrekend inden én op jaarbasis meer dan 500 uur aan s&O-werk, de geconsolideerde jaarrekening. De manier waaropwaarvoor een s&O-verklaring is afgegeven. Voor 2010 de vennootschapsbelasting in de enkelvoudige jaar-bedraagt de s&O-aftrek € 12.031. Bent u een star- rekening van de moeder en dochter(s) wordt verant-tende ondernemer, dan is € 18.048 aftrekbaar. woord, is afhankelijk van de onderlinge toerekening van het belastingbedrag. Aangezien er geen verplichte methode bestaat, is het raadzaam de gekozen toereke- ning van de vennootschapsbelasting in een schriftelijke overeenkomst vast te leggen. gaat een dochter bin-19. Profiteer Van lager VPB-tarief nen de fiscale eenheid Vpb failliet, dan is de moederVoor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden,blijft het zogenoemde MKB-tarief over de eerste ongeacht of deze (gedeeltelijk) is doorbelast. Zonder€ 200.000 winst gehandhaafd op 20%. Bovendien is contract heeft de failliete dochter feitelijk de doorbe-deze winstgrens definitief vastgesteld op € 200.000. laste vennootschapsbelasting onverschuldigd betaald.Het algemene Vpb-tarief wordt per 1 januari 2011 ver- Betaalde de moeder minder belasting doordat de fail-laagd van 25,5% naar 25% over de winsten boven de liete dochter verlies leed, dan kan – als een contract€ 200.000. ontbreekt – de curator het standpunt innemen dat de moeder onrechtmatig is verrijkt ten koste van de doch- ! tIp! ter en haar schuldeisers.Overweeg de fiscale eenheid vennootschapsbelasting te verbrekenom zodoende optimaal gebruik te kunnen maken van het lagereMKB-tarief. in dat geval overschrijdt de winst van de fiscale eenheidde € 200.000, terwijl de winst van elke vennootschap afzonderlijkonder dat grensbedrag blijft. Onderzoek of voor u de voordelen vanverbreking van de fiscale eenheid groter zijn dan de nadelen. Let dus 22. wacHt Met oPricHting nieuwe BVop de geldende standaardvoorwaarden. wacht, indien mogelijk, met de oprichting van een nieuwe BV tot na de invoering van het nieuwe BV-recht. Het nieuwe BV-recht zal op zijn vroegst op 1 januari 2011 in werking treden, maar vermoedelijk20. Maak tijdig Bezwaar tegen VoorloPige later. De oprichting van een nieuwe BV wordt dan aanslag VennootscHaPsBelasting voor u gemakkelijker en goedkoper. Zo bent u straksBent u het niet eens met de voorlopige aanslag ven- niet langer verplicht om minimaal € 18.000 nominaalnootschapsbelasting, dan moet u hiertegen binnen zes aandelenkapitaal te storten en hoeft u niet langer eenweken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar bank- en accountantsverklaring te overleggen.maken. is de aanslag bijvoorbeeld al in januari opge-legd, maar pas medio dat jaar blijkt dat het belastbaar ! lEt op!bedrag te hoog is, dan bent u te laat voor het indienen De bepalingen van het nieuwe BV-recht gelden vanaf de inwerking-van een bezwaarschrift. wel kunt u de inspecteur ver- tredingsdatum van de wet, maar alleen voor de feiten die na die datum plaatsvinden. Het is dan ook mogelijk om de statuten vanzoeken deze aanslag ambtshalve te verminderen. Maar bestaande BV’s aan te passen om zo aandelenkapitaal af te stempe-de inspecteur is niet verplicht aan uw verzoek tege- len. Het gevolg kan echter zijn een verhoogde aansprakelijkheid alsmoet te komen. in dat geval kunt u niet meer in beroep bestuurder.gaan bij de belastingrechter. u ontvangt dan de te veelbetaalde belasting pas terug bij de aanslagregeling dievolgt na indiening van de aangifte. oNdERNEmER Neem een balansvoorziening op NiEuws 6 10
 11. 11. oNdERNEmER bv23. Maak geBruik Van 25. VerBeter Balanswaardering Vankredietgarantieregelingen onderHanden werk en oPdracHtenBedrijven ondervinden door de kredietcrisis vaak moei- Vanaf 1 januari 2007 moeten onderhanden werk enlijkheden bij het aantrekken van een nieuw bankkrediet onderhanden opdrachten (bij dienstverleners, zoalsof een nieuwe bankgarantie. Om kredietverlening aan zelfstandige beroepsbeoefenaren) worden gewaar-bedrijven te vergemakkelijken en het risico voor ban- deerd op het gedeelte van de overeengekomenken te beperken, heeft de overheid de afgelopen jaren vergoeding voor het aangenomen werk dat is toe temeerdere regelingen in het leven geroepen. Deze rege- rekenen aan dat onderhanden werk. Dit betekent datlingen moeten een stimulans zijn voor bedrijven om u voortschrijdend winst moet nemen op het onder-toch te investeren. in het Belastingplan 2011 zijn de handen werk en de onderhanden opdrachten. Doorvolgende maatregelen voorgesteld: deze benadering moet ook het constante deel van• De garantie Ondernemingsfinanciering, die in de algemene kosten in de balanswaardering worden 2009 is ingevoerd, blijft in 2011 gehandhaafd. opgenomen. De wetgever gaat ervan uit dat u bij lang- Deze regeling helpt (middel)grote ondernemingen lopende projecten een systeem van voor-, eventueel bij het aantrekken van bankleningen en bank- tussentijdse en nacalculatie gebruikt. garanties met een overheidsgarantie van 50%.• Het Besluit Borgstelling MKB Kredieten, dat in ! tIp! 2008 is ingevoerd, is bedoeld voor ondernemin- Pleeg overleg met uw contactpersoon bij CROP voor de meest gun- gen in het midden- en kleinbedrijf met maximaal stige waardering van uw onderhanden werk en opdrachten op de balans per einde van het boekjaar. Als u formeel winst moet nemen, 250 werknemers met een jaaromzet tot € 50 mln. denk dan tegelijkertijd ook aan een voorziening wegens eventuele Ook deze maatregel blijft in 2011 bestaan. claims en dergelijke.• Heeft u een lening nodig om uw bedrijf te starten of uit te breiden, dan kunt u ook bij Qredits online een financieringsaanvraag indienen (www.qredits.nl). Onder deze handels- naam verstrekt een samenwerkingsverband tussen de ABN AMRO, de iNg, de Rabobank en de over- heid zakelijke leningen tot maximaal € 35.000 aan ondernemers met minder dan vijf werknemers of zelfstandigen zonder personeel.• Andere instrumenten om de economie te stimuleren, zijn de exportkredietverzekering, de innovatiekredieten, de groeifaciliteit (voor klei- nere bedrijven), de seed faciliteit en de faciliteit opkomende markten. 26. HerinVesteringsreserVeterMijn24. neeM een BalansVoorziening oP niet VerloPenOm uw liquiditeitspositie te verbeteren, kan het zinvol Heeft uw onderneming of uw BV een herinveste-zijn bij de winstbepaling over 2010 een voorziening ringsreserve gevormd doordat een bedrijfsmiddel dete vormen voor toekomstige uitgaven. Voorwaarde afgelopen drie jaren voor meer dan de boekwaarde isis dat die uitgaven hun oorsprong vinden in feiten of verkocht? Op deze wijze stelt u belastingheffing overomstandigheden die zich in de periode voorafgaand de boekwinst uit, waardoor uw liquiditeitspositie ver-aan de balansdatum hebben voorgedaan, ook aan dat betert. Zorg er dan voor dat uw onderneming of BV dejaar kunnen worden toegerekend en er een redelijke herinvesteringsreserve tijdig benut voor nieuwe inves-kans bestaat dat ze zullen plaatsvinden. teringen. Doet uw onderneming of BV dit niet binnenstel uw boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. u moet drie jaar, dan valt de reserve verplicht vrij ten gunstedan vóór 31 december 2010 nagaan welke aftrekbare van het fiscale resultaat. Binnen deze termijn moet dezakelijke kosten leiden tot toekomstige uitgaven. Voor ondernemer of de directie van de BV altijd een her-deze uitgaven kunt u dan een fiscale voorziening vor- investeringsvoornemen hebben. Bij een BV moet demen, mits onderbouwd. Enkele voorbeelden: directie jaarlijks aan het einde van het boekjaar in een• een loondoorbetalingsverplichting tot ontslag- schriftelijk besluit vastleggen dat er nog een herinves- datum, terwijl u geen of minder gebruik maakt teringsvoornemen bestaat. van de diensten van uw personeel;• een verlof met behoud van salaris (sabbitical ! tIp! leave) voor uw personeel; ga na of er vóór het einde van het boekjaar nog een herinvesterings-• aan uw personeel toegekende voornemen aanwezig is en leg dit als directie(lid) van de BV vast in een schriftelijk besluit. Dreigt u uit de termijn van drie jaar te raken en jubileumuitkeringen; kunt u aannemelijk maken dat dit veroorzaakt wordt door omstandig-• een latente terugbetalingsverplichting; heden buiten uw wil (denk bijvoorbeeld aan een bank die dwarsligt• adviseurskosten; bij de financiering of de gemeente die dwarsligt bij de afgifte van een bouwvergunning), leg dit dan goed vast, ook in directieverslagen. u• eigenrisicodrager voor wgA-lasten. kunt dan de termijn op verzoek oprekken. NiEuws 6 11
 12. 12. oNdERNEmER bv27. VerwacHt Boete Bij Voortijdige 29. Verlenging regeling Versnelde Beëindiging BedrijfsHyPotHeek afscHrijVingOndernemers met een eigen bedrijfspand hebben de De tijdelijke regeling voor versnelde (willekeurige)aankoop daarvan veelal gefinancierd met een hypo- afschrijving op investeringen in bedrijfsmiddelen, wordtthecaire geldlening bij de bank. Ze zijn vaak niet op de opnieuw met een jaar verlengd. Dit betekent dat u ookhoogte van de verschillen tussen de voorwaarden bij de investeringen die u in 2011 gaat doen in twee jaarbedrijfshypotheken en die bij woonhuishypotheken. kunt afschrijven. in het investeringsjaar mag maximaalwoningeigenaren betalen boeterente bij de tussentijd- 50% worden afgeschreven en het restant (tot de rest-se oversluiting van een hypothecaire geldlening of bij waarde) in één of meer volgende jaren.een tussentijds hogere aflossing dan afgesproken, maarniet bij de verkoop van hun woning. Deze stimuleringsmaatregel bestaat al enkele jaren.Daarentegen betalen ondernemers een boeterente als Om de liquiditeits- en financieringspositie van bedrij-het bedrijfspand wordt verkocht vóór het einde van ven die voor vervangings- of uitbreidingsinvesteringende looptijd van de bedrijfshypotheek. De bank neemt staan te verbeteren, heeft het kabinet vóór 2009 eendan het standpunt in dat de onderneming voortijdig tijdelijke willekeurige afschrijving ingevoerd voor inves-en eenzijdig de bedrijfshypotheek (het rentecontract) teringen in het belang van de bevordering van de eco-opzegt. Bij voortijdige beëindiging van de bedrijfshy- nomische ontwikkeling.potheek moet u aan de bank in totaal de uitstaandehoofdsom plus de boeterente terugbetalen. 2009 Heeft u investeringen gedaan in 2009, dan kunt u deze ! lEt op! in twee jaar of meer afschrijven onder de voorwaardeDenk eraan dat de boeteclausule bijvoorbeeld ook een rol kan spelen dat u in het investeringsjaar niet meer dan 50%bij verkoop van uw onderneming waartoe een bedrijfspand behoort afschrijft en de jaren erna de rest. De tweede voor-of bij faillissement van uw onderneming. Lees altijd de kleine lettersgoed door. weet wat u tekent! waarde is dat het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2012 in gebruik moet zijn genomen. Door versneld af te schrij- ven, kunt u de belastbare winst in 2011 en 2012 verla- gen en hoeft u daardoor minder belasting te betalen. Op deze manier kunt u dus belastingbetaling uitstellen naar toekomstige jaren!28. VerVang digid door eHerkenningVanaf 1 januari 2011 wordt DigiD voor bedrijven ver- 2010vangen door eHerkenning. Hiermee kan uw onderne- Heeft u in 2010 geïnvesteerd of gaat u dit nog doen,ming of BV zich elektronisch identificeren om toegang dan kunt u afschrijven onder dezelfde voorwaardentot digitale overheidsdiensten te krijgen. Onder andere met het verschil dat het bedrijfsmiddel vóór 1 januaride Belastingdienst en de Kamer van Koophandel 2013 in gebruik moet worden genomen.stappen over op eHerkenning. Voorwaarde is dat uwonderneming of BV is ingeschreven bij de Kamer van 2011Koophandel. Bij een overstap naar eHerkenning kunt in 2011 blijft de regeling onder dezelfde voorwaardenu een eHerkenningsmiddel en een machtiging aan- bestaan. u moet het bedrijfsmiddel wel vóór 1 januarischaffen bij een aantal gecertificeerde leveranciers. 2014 in gebruik nemen.Verder moet u in een machtigingsregister vastleggenwie (uzelf of uw medewerker) namens uw bedrijf magoptreden richting de overheid. ! tIp! ga na of versnelde afschrijving voor uw onderneming gunstig is. Controleer of uitstel van belastingbetaling zinvol is, omdat verdeling van de gewone afschrijving over meerdere jaren kan leiden tot een voordeel in verband met de progressieve belastingtarieven die van jaar tot jaar kunnen verschillen. Bij een lagere fiscale winst kan een iB-ondernemer ook minder aan de fiscale oudedagsreserve toevoe- gen, maar is het bedrag van de zelfstandigenaftrek weer hoger. NiEuws 6 12
 13. 13. dga30. waardeer oninBare Vordering oP uw BV afHeeft u een vordering op uw eigen BV waarin u eenaanmerkelijk belang heeft, dan wordt u in fiscaalopzicht gezien als resultaatgenieter. Een vordering dieminder waard wordt, kunt u afwaarderen ten laste vanuw resultaat uit overige werkzaamheden. Dit verlieskunt u wellicht verrekenen met ander positief inkomenuit werk en woning in box 1. ! tIp!Denk eraan dat u zakelijk handelt als u geld uitleent aan uw BV. sluiteen goed contract – dat is overigens ook verplicht – en neem zakelijkerente- en aflossingsvoorwaarden op.31. reik geen diVidendnota uitVooruitlopend op wetgeving, is goedgekeurd dat uwBV geen dividendnota meer hoeft uit te reiken als deBV aan u dividend uitkeert. Voorwaarde is dat u alsontvanger van dat dividend een aanmerkelijk belang(minimaal 5% van het geplaatste aandelenkapitaal) indie BV bezit. Er is voorgesteld dit goedkeurende beleidin de wet op te nemen. ! tIp!gebruik wel de goede omschrijving als u geld overboekt. Als u dusdividend uitkeert, gebruik dan ook die omschrijving. Anders kan eencurator in voorkomend geval de vraag stellen op grond waarvan u hetgeld tot u heeft genomen.32. dga en zorgVerzekeringswetwanneer u als dga onder de werknemersverzeke-ringen valt, dan is uw BV als werkgever verplichtover uw loon een inkomensafhankelijke bijdrageZorgverzekeringswet van 7,05% (in 2010) in te houdenen te vergoeden.Voor een dga die niet onder de werknemersverzekerin-gen valt, houdt de BV een inkomensafhankelijke bijdra-ge Zorgverzekeringswet van 4,95% (in 2010) in. De BVis niet verplicht om deze bijdrage aan u te vergoeden. NiEuws 6 13
 14. 14. WERkgEvER33. oVerstaPPen oP werkkostenregeling in 34. oVerstaPPen of uitstellen 2011 of tocH nog uitstellen in individuele arbeidsovereenkomsten, personeelsregle-Een werknemer kan de arbeidskosten in de inkomsten- menten of cao’s heeft u met uw personeel afsprakenbelasting niet aftrekken, maar de werkgever mag in de gemaakt over vergoedingen en verstrekkingen. Dezeloonbelasting wel belastingvrije vergoedingen of ver- afspraken kunt u arbeidsrechtelijk niet zomaar onge-strekkingen toekennen. Op 1 januari 2011 vervangt de daan maken. Maar naar aanleiding van de aanstaandenieuwe werkkostenregeling (verder: wKR) het huidige invoering van de wKR kan het wel zo zijn dat u dezestelsel. afspraken wilt aanpassen.De wKR ziet op vaste en incidentele kostenvergoe- Om een juiste keuze te maken, kunt u de volgendedingen en verstrekkingen. werkkosten zijn kosten die stappen nemen.de werknemer maakt in het kader van zijn dienstbe- Allereerst maakt u een lijst van alle huidige vergoedin-trekking. Hiertoe behoren niet het privégebruik van gen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde goede-de auto van de zaak, het genot van de dienstwoning, ren voor uw personeel bij dezelfde inhoudingsplichtige.boetes en vergoedingen en verstrekkingen ter zake van Hiervoor raadpleegt u de loon- en financiële adminis-(strafrechtelijke gevolgen van) criminele activiteiten. tratie, de arbeidsvoorwaarden, cao en dergelijke.Deze blijven – net als nu – tot het loon behoren. Onder Vervolgens deelt u al deze posten in in vierde wKR vallen evenmin de volgende posten: categorieën:• voordelen buiten de dienstbetrekking, zoals een 1. intermediaire kosten. fruitmand of rouwkrans; 2. gerichte vrijstellingen.• intermediaire kosten; 3. Verstrekkingen die op nihil mogen worden• vrijgestelde aanspraken, uitkeringen en gewaardeerd. verstrekkingen; 4. Overige vergoedingen en verstrekkingen.• verstrekkingen waarvoor de werknemer een eigen Daarna stelt u het 1,4%-budget (ofwel 1,4% van de bijdrage van minimaal de (factuur)waarde betaalt. totale fiscale loonsom exclusief eindheffingsbestand-• De wKR geldt alleen voor werknemers met loon delen (kolom 14 loonstaat)) vast. De resultante daar- uit tegenwoordige dienstbetrekking. van is het bedrag waaruit u onbelast mag vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Het meerdere is ! tIp! belast tegen een eindheffing van 80%.Bij holdingstructuren of een samenhangende groep inhoudings-plichtigen heeft elke inhoudingsplichtige een eigen budget. Het 1,4%-budget vergelijkt u met het huidige totaal- bedrag aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen. Als het budget kleiner is dan dit totaalbedrag, vergelijkt u het eindheffingsbedrag onder de wKR en de huidige regeling. Afhankelijk van deze totale vergelijking gaat u na of de overstap op 1 januari 2011 naar de nieuwe wKR gunstiger is voor uw bedrijf. Als de wKR onvoordelig uitpakt, kunt u van 2011 tot en met 2013 elk jaar opnieuw kiezen voor de huidige regeling. Pas vanaf 2014 bent u verplicht de wKR toe te passen. Als startende werkgever kiest u bij de aanvang van uw inhoudingsplicht. ! lEt op! Kiest u in 2011 voor de wKR, dan blijven de afspraken met de Belastingdienst over vergoedingen en verstrekkingen gehandhaafd die gerichte vrijstellingen zijn. Alle andere afspraken met de fiscus die zijn gemaakt op basis van de wet- en regelgeving tot en met 2010 komen te vervallen per 1 januari 2011. u kunt de bestaande afspraken wel weer gebruiken als u in 2012 of 2013 niet kiest voor de wKR. wanneer u, naast kosten die in 2011 gerichte vrijstel- lingen worden, veel andere kosten aan uw werknemers vergoedt, dan is de wKR wellicht minder gunstig. Bij bedrijven met sobere secundaire arbeidsvoorwaarden is de wKR in het algemeen een uitkomst en bij zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden niet. ! tIp! De wKR is nadelig voor werkgevers met veel deeltijdwerknemers. De  vergoedingen en verstrekkingen voor voltijdwerknemers zijn gelijk aan die voor deeltijdwerknemers, terwijl de totale fiscale loonsom voor deeltijdwerknemers lager is. NiEuws 6 14
 15. 15. WERkgEvER >500 pRiVé km35. Vraag ander aangiftetijdVak 37. BescHik tijdig oVer nieuwe ‘Verklaring loonHeffingen 2011 Vóór 15 deceMBer geen PriVégeBruik auto’ aan uw werknemer heeft een auto van de zaak waarmeewilt u als werkgever met ingang van 1 januari 2011 hij op kalenderjaarbasis maximaal 500 privékilometerseen ander aangiftetijdvak voor uw aangifte loonhef- rijdt. in uw bedrijfsadministratie bewaart u een kopiefingen, dan moet u dit vóór 15 december 2010 bij de van de ‘Verklaring geen privégebruik auto’. Met dezeBelastingdienst aanvragen. u heeft de mogelijkheid verklaring mag u geen privégebruik auto bij het loonhet aangiftetijdvak van één maand te wijzigen in vier tellen vanaf het eerstvolgende loontijdvak waaroverweken of omgekeerd. Het wijzigingsformulier kunt u u het loon moet berekenen. wanneer aan uw werk-vinden op de website van de Belastingdienst. nemer een andere auto van de zaak ter beschikking is gesteld, moet hij voor deze nieuwe auto ook een ! lEt op! ‘Verklaring geen privégebruik auto’ overhandigen. DeOntvangt de Belastingdienst uw aanvraag op of na 15 december ‘Verklaring geen privégebruik auto’ voor de oude auto2010, dan geldt het nieuwe aangiftetijdvak pas per 1 januari 2012. geldt namelijk niet voor de nieuwe auto. Zorg ervoor dat u tijdig beschikt over een nieuwe ‘Verklaring geen privégebruik auto’.36. loon oVerDe overgangsregeling ‘loon over’ wordt nogmaals met ! tIp!een jaar verlengd. Dit is het gevolg van het uitstel van ga na of het voor u als werknemer zinvol is om geregistreerd te staande eenduidige loonaangifte. De regeling is inmiddels als houder van de ‘Verklaring geen privégebruik auto’. Feit is dat er een verscherpt toezicht van de fiscus is als uw werknemer over zo’nviermaal verlengd. verklaring beschikt.loonbetalingen 2011De overgangsregeling geldt dus ook voor loonbeta-lingen in 2011. Ze houdt in dat de werkgever binnenhet kalenderjaar loonbetalingen mag toerekenen aande verstreken loontijdvakken waarop zij betrekkinghebben. NiEuws 6 15
 16. 16. WERkgEvER EN WERkNEmERS38. sPreek Met werkneMer een Hogere 40. Verlies financieringsVoordeel Bij Bouw eigen Bijdrage Voor PriVégeBruik af Bij Van nieuwe woning in 2011 aanscHaf duurdere auto Van de zaak stel u koopt als btw-ondernemer een onroerendeu heeft als werkgever op verzoek van uw werknemer zaak die u volledig aan uw ondernemingsvermogenaan hem een auto ter beschikking gesteld uit een duur- toerekent en als woon-werkpand gaat gebruiken. Dedere prijsklasse dan de auto die past binnen het voor verschuldigde btw in het jaar van aankoop is volledighem geldende leasebudget. Dit verzoek berust uitslui- aftrekbaar. Vervolgens wordt het privégebruik vantend op privéoverwegingen. uw werknemer rijdt met dit pand belast. Kortom, de afgetrokken btw over hetdeze auto zowel zakelijk als privé (op kalenderjaarbasis privégebruik moet u binnen een periode van tien jaarmeer dan vijfhonderd privékilometers). Voor de terbe- terugbetalen, waarbij jaarlijks wordt gekeken naar deschikkingstelling van de duurdere auto moet uw werk- omvang van het privégebruik. Dat is een rente- ennemer, naast de eigen bijdrage voor het privégebruik, financieringsvoordeel.een extra eigen bijdrage betalen. Volgens jurispruden-tie van de Hoge Raad moet de eigen bijdrage voor de Vanaf 2011 zal de btw die aan het privégebruik kanduurdere auto dan worden gesplitst in een deel dat ziet worden toegerekend niet langer aftrekbaar zijn. Daarop de privéritten en een deel dat ziet op de zakelijke staat tegenover dat er in de toekomst geen btw meerritten. Alleen de eigen bijdrage voor privéritten kan in wordt geheven over het privégebruik. De btw over demindering worden gebracht op de bijtelling privége- aanschaffings-, onderhouds- en renovatiekosten kanbruik auto. daarom slechts aftrekbaar zijn naar evenredigheid van het zakelijk gebruik van de onroerende zaak. De aftrek ! tIp! corrigeert u bij een wijziging in het zakelijk en privége-Het is in fiscaal opzicht gunstiger om met uw werknemer overeen bruik gedurende een periode van tien jaar. Herzieningte komen dat hij een hogere eigen bijdrage voor het daadwerkelijke van de aftrek vindt alleen plaats bij de ingebruiknemingprivégebruik van de auto van de zaak betaalt in plaats van een extraeigen bijdrage voor de terbeschikkingstelling van een duurdere auto. en aan het einde van het desbetreffende kalender- of boekjaar. Vervolgens wordt aan het einde van dat jaar de aftrek eventueel herzien op basis van de verhouding tussen privé en zakelijk tijdens dat jaar. De aldus afge-39. VoorkoM Bijtelling PriVégeBruik Bij trokken btw wordt in latere jaren niet meer herzien. geBruik Van auto Van de zaak Voor andere dienstBetrekking ! lEt op!stelt u een auto ter beschikking aan uw werknemer en in het wetsvoorstel is overgangsrecht opgenomen voor onroerendegebruikt hij deze ook voor een andere dienstbetrek- zaken die nog in aanbouw zijn en op of na 1 januari 2011 in gebruik worden genomen. Dit houdt in dat de huidige regeling blijft geldenking? Dan telt het laatste gebruik als privégebruik. voor nog in aanbouw zijnde onroerende zaken die worden opgeleverdDat is alleen anders als de andere werkgever de auto na 1 januari 2011 en waarvoor reeds één of meer betalingen zijnmede ter beschikking stelt en ook de kosten die daarbij gedaan op termijnnota’s en waarbij is gekozen om het pand tot het btw-ondernemingsvermogen te rekenen.horen volledig voor zijn rekening neemt. in een recenterechtszaak waren de kosten niet volledig doorbere-kend. Daarom heeft de inspecteur een bijtelling voorhet privégebruik van de auto van de zaak bij het inko-men geteld. ! tIp!Een ter beschikking gestelde auto van de zaak die mede voor eenandere dienstbetrekking wordt gebruikt, leidt tot een bijtelling voorhet privégebruik van de auto van de zaak. Bij de werknemer kan eenbijtelling worden voorkomen indien de andere werkgever de kostenvan het gebruik van de auto ten behoeve van de voor hem verrichtewerkzaamheden volledig voor zijn rekening neemt. NiEuws 6 16
 17. 17. omzEtbElaStINgtIpS41. VerBeter uw liquiditeitsPositie Met 42. Meld VerBreking fiscale eenHeid Btw kwartaalaangifte uw holding-BV en werk-BV maken deel uit van deu kunt ook in 2011 kiezen om btw-aangifte per maand fiscale eenheid omzetbelasting. Deze fiscale eenheidof per kwartaal te doen. eindigt als de holding-BV de aandelen in de werk-BV verkoopt. Denk er dan aan de verbreking van de fiscale ! tIp! eenheid te melden aan de inspecteur! Zolang u nietVerbeter uw liquiditeitspositie door over te stappen van maandaan- meldt, blijft de holding-BV hoofdelijk aansprakelijkgifte op kwartaalaangifte als u telkens per saldo btw moet afdragen. voor de omzetbelasting van de fiscale eenheid.u bent niet verplicht om over te stappen op kwar- ! lEt op!taalaangifte als u liever maandaangifte blijft doen. Niet melden kan leiden tot een flinke financiële strop, omdat deMaandaangifte verdient de voorkeur als u bijvoorbeeld holding-BV aansprakelijk blijft voor de btw van de verkochte werk-BV, zelfs als die btw stamt uit de periode na de aandelenverkoop.per saldo btw terugkrijgt, het bedrag van de voorbe-lasting is groter dan het af te dragen btw-bedrag. Deinspecteur mag u op maandaangifte zetten als u struc- De fiscale eenheid kan ook eindigen als een van detureel geen aangifte doet of niet of te laat betaalt. BV’s failliet gaat. De curator verbreekt dan namelijk de bestuurlijke eenheid. NiEuws 6 17
 18. 18. amERSfooRturaniumweg 23 3812 RJ AmersfoortPostbus 468 3800 AL AmersfoortTel. (033) 463 57 27 amersfoort@crop.nl aRNhEmMr. E.N. van Kleffensstraat 4 6842 CV ArnhemPostbus 1210 6801 BE ArnhemT (026) 351 02 28 arnhem@crop.nl EdERubensstraat 215C 6717 VE EdeT (0318) 648 148 ede@crop.nl hoofddoRpOpaallaan 1208 2132 LN HoofddorpPostbus 245 2130 AE HoofddorpT (023) 562 62 48 hoofddorp@crop.nl lEUSdEN colofoN Nieuwsbrief is een uitgave vanstorkstraat 24 3833 LB Leusden CROP registeraccountants enPostbus 102 3830 AC Leusden CROP belastingadviseursT (033) 495 25 00 leusden@crop.nl realisatie: BenedenBoven Marketing en Communicatie Barneveld benedenboven.nl NIEUWEgEIN CROP registeraccountants enMarconibaan 59 B 3439 MR Nieuwegein CROP belastingadviseurs strevenPostbus 584 3430 AN Nieuwegein steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie. NietteminT (030) 604 00 35 nieuwegein@crop.nl kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden.

×