CROP Nieuwsbrief 1 2011

1,454 views

Published on

* Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus
* Zekerheid over arbeidsongeschiktheidsrisico van werknemers
* Hoe werkt de (onbelaste) vaste kostenvergoeding in de werkkostenregeling?
* Is beleggen in durfkapitaal nog wel aantrekkelijk?
* Twijfels over jaarlijkse BTW-correctie auto van de zaak
* Pas op met de verkrijging van aandelen in een onroerendgoed-bv
* Flexibele bv komt eraan
* Buitenlandse auto van de zaak aantrekkelijker
* Voorkom mogelijke verliesverdamping per 31 december 2011
* Verzekeringsplicht voor de DGA en familieleden
* 12 Tips

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,454
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CROP Nieuwsbrief 1 2011

 1. 1. JAARgANg 16 Februari 2011 NIEUWS Deze nieuwsbrief is een uitgave van CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs NR 1 SpRINg IS IN thE aIR Verzekeringsplicht Hoe werkt vaste Flexibele bv voor de DGA en kostenvergoeding komt eraan familieleden in de werkkosten- regeling?Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Leusden Nieuwegein www.crop.nl
 2. 2. 9 colUmN gEachtE lEZER, De champagne is van tafel, de agenda’s zijn weer gevuld. Op economisch terrein ontluikt voorzichtig optimisme. Helaas nog niet in alle sectoren, maar toch. Dit jaar wordt duidelijk of het herstel doorzet. Of de kansen het winnen van bedreigingen. De kansen van groeiende economieën en stijgend consumentenvertrouwen. De bedreigingen van bezuinigingen en oplo­ pende inflatie. Ondernemers zijn van nature optimisten. Daarom zijn zij gericht op de kansen. Dat is de cruciale factor voor de eigen onderneming en voor de economie. Wij adviseren u ook in 2011 graag bij het optimaliseren van uw kansen. 8 00 Dries Snetselaar 10 Voorzitter CROP registeraccountants en CROP belastingadviseursINhoUd 3 BEtalINgSpRoBlEmEN? KRIjg UItStEl vaN dE fIScUS 4 ZEKERhEId ovER aRBEIdSoNgESchIKthEIdSRISIco vaN WERKNEmERS 5 6 hoE WERKt dE (oNBElaStE) vaStE KoStENvERgoEdINg IN dE WERKKoStENREgElINg? IS BElEggEN IN dURfKapItaal Nog WEl aaNtREKKElIjK? 11 7 tWIjfElS ovER jaaRlIjKSE BtW-coRREctIE aUto vaN dE ZaaK 8 paS op mEt dE vERKRIjgINg vaN aaNdElEN IN EEN oNRoERENdgoEd-Bv 9 flExIBElE Bv Komt ERaaN10 BUItENlaNdSE aUto vaN dE ZaaK aaNtREKKElIjKER11 vooRKom mogElIjKE vERlIESvERdampINg pER 31 dEcEmBER 201112 vERZEKERINgSplIcht vooR dE dga EN famIlIElEdEN13 12 tIpS2
 3. 3. Bv oNdERNEmERBEtalINgSpRoBlEmEN?KRiJg uitstEL VAN DE FisCusWaNNEER U alS oNdERNE- Uitstel Voor elke Bij eenmanszaken, vennootschap­ ! lEt op!mER BEtalINgSpRoBlEmEN belAstinGscHUlD pen onder firma, commanditaire Zorg ervoor dat uwhEEft, KUNt U oNdER in principe kunt u voor elke belas­ vennootschappen en maatschappen verzoek bij de Belas­ tingdienst binnen isomStaNdIghEdEN UItStEl tingschuld om uitstel vragen. Wel is elke eigenaar, vennoot of maat voordat de betalings­vaN BEtalINg vooR UW moet u eerst onderzoeken of u uw verplicht om naast een verzoek om termijn afloopt.BElaStINgSchUldEN KRIjgEN. belastingschulden op een andere uitstel van betaling voor onderne­ Zo voorkomt u dat u een aanmaning ont­ manier kunt betalen. De Belasting­ mers, ook een verzoek om uitstel vangt waarvoor u dienst vindt namelijk dat het verlenen van betaling voor particulieren aan kosten moet betalen. van uitstel concurrentieverstorend te vragen. werkt ten opzichte van ondernemers die hun belastingen wel op tijd melDinG VAn betalen. betAlinGsonmAcHt Bent u bestuurder van bijvoorbeeld uitstel wordt alleen verleend aan een bv en kan uw bv haar belasting “gezonde bedrijven” die zekerheid niet betalen, dan moet u dat schrif­ kunnen stellen. is uw onderneming telijk melden binnen twee weken na failliet, dan kunt u in ieder geval het verstrijken van de betalingster­ geen uitstel van betaling krijgen. mijn. Doet u een verzoek om uit­ ! lEt op! Bij surseance van betaling kan aan stel, dan merkt de Belastingdienst De Belastingdienst de bewindvoerder uitstel worden dit verzoek aan als een schriftelijke zal na het verstrijken van de oorspronke­ verleend voor een belastingschuld melding van betalingsonmacht. lijke betalingstermijn die is ontstaan vóór de surseance. Dat is echter alleen het geval als gewoon rente in het verzoek inzicht geeft in de rekening brengen. Hoe langer het uitstel, Uitsteltermijn oorzaak en omstandigheden van hoe meer rente is Het uitstel geldt voor maximaal de betalingsproblemen. Bij een 12 verschuldigd! twaalf maanden en u moet zeker­ niet tijdige melding van beta­ heid stellen voor de totale omvang lingsonmacht riskeert u als van de openstaande schuld. Bij een bestuurder dat u hoofdelijk zekerheidsstelling moet worden aansprakelijk gesteld gedacht aan een bankgarantie, een wordt voor de belasting maanden hypotheekrecht of een verpanding. die uw bv niet heeft De zekerheid moet gelijk zijn aan voldaan. het bedrag waarvoor uitstel wordt gevraagd. JAARgANg 16, NummER 1 3
 4. 4. WERKgEvERZEKERhEId ovERaRBEIdSoNgESchIKthEIdSRISIcovaN WERKNEmERS U KUNt alS WERKgEvER EIgENRISIcodRagER WoRdEN vooR dE Wga (REgElINg WERK- hERvattINg gEdEEltElIjK aRBEIdSgESchIKtEN). hEt aRBEIdSoNgESchIKthEIdSRISIco vaN UW WERKNEmERS WoRdt daN dooR UZElf gEdRagEN. dIt RISIco KaN vERvol- gENS EvENtUEEl (dEElS) WoRdEN vERZEKERd BIj EEN paRtIcUlIERE vERZEKERaaR. WaaR moEt U op lEttEN EN WaNNEER moEt UW aaNvRaag vooR EIgENRISIcodRagER- Schap BIj dE BElaStINgdIENSt BINNEN ZIjN? eiGenrisicoDrAGerscHAp Dit heeft uiteraard alleen zin als de kosten van de ver­ Hoofdregel is dat als uw werknemer ziek wordt, na zekeringspremies lager uitvallen dan de premies die u 104 weken ziekte het uWV de uitkering gaat betalen. aan het uWV betaalt. Dit kan voor de WgA bijvoor­ Als werkgever betaalt u hiervoor verzekeringspremies, beeld het geval zijn als u tussen 2001 en 2005 geen maar 50% van de gedifferentieerde WgA­premie mag of een lage WAO­instroom had. maar ook als u vanaf u verhalen op uw werknemers. Als u dit doet, moet u 2006 nog geen instroom in de WgA heeft gehad en de premie inhouden op het nettoloon. Wanneer het geen langdurig zieke werknemers heeft. risico van arbeidsongeschiktheid in uw bedrijf laag is, kan het gunstiger zijn om eigenrisicodrager te worden Dien Uw AAnVrAAG op tijD in voor de WgA. u betaalt dan geen gedifferentieerde Er zijn twee momenten in het jaar waarop het eigen­ WgA­premie, maar op het moment dat een werknemer risicodragerschap kan beginnen: 1 januari of 1 juli. recht heeft op een uitkering, betaalt u deze uitkering uw aanvraag voor het eigenrisicodragerschap moet gedurende de eerste tien jaar zelf. tenminste dertien weken vóór de beoogde ingangs­ datum (dus voor 2 oktober of voor 1 april) binnen zijn re-inteGrAtie bij de Belastingdienst. Er zijn twee voorwaarden ver­ Bij het nemen van het eigen risico bent u gedurende bonden aan het eigenrisicodragerschap: de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid zelf • u heeft een garantieverklaring van een erkende verantwoordelijk voor de re­integratie van de werk­ kredietinstelling of een erkende verzekeraar. nemer. Vanaf de start van de WgA­uitkering blijft u • u bent in de drie jaar voor de beoogde ingangs­ vervolgens nog tien jaar verantwoordelijk voor die re­ datum niet al eerder eigenrisicodrager voor de integratie. u draagt dus in totaal in principe maximaal WgA geweest. twaalf jaar de kosten van re­integratie. complexe reGelGeVinG pArticUlier Verzekeren De regelgeving rondom het eigenrisicodragerschap is Het risico van uitkeringen aan uw arbeidsongeschikte zéér complex. Laat u goed adviseren voordat u besluit (ex­)werknemer kunt u eventueel particulier verzekeren. om het eigenrisicodragerschap op u te nemen.4
 5. 5. WERKgEvERvEEl WERKgEvERS gEvEN aaN hUN WERKNEmERS EEN vaStE KoStENvERgoEdINg. INmIddElS gEldtpER 2011 dE WERKKoStENREgElINg: EEN NIEUWE maNIER vaN omgaaN mEt vERgoEdINgEN ENvERStREKKINgEN. ooK oNdER dE WERKKoStENREgElINg KUNt U Nog StEEdS oNBElaSt EEN vaStEKoStENvERgoEdINg gEvEN vooR BEpaaldE ZaKEN. maaR lEt op: dE EISEN ZIjN WEl aaNgESchERpt. hoE WERKt dE (oNBElaStE) vaStE KoStENvERgoEdINg IN dE WERKKoStENREgElINg? De werkkostenreGelinG: is dit niet meer genoeg. Aan de in een dergelijk geval is het dan ook een keUze vaste kostenvergoeding moet dan slim om deze vertegenwoordiger, De werkkostenregeling geldt sinds altijd een onderzoek ten grondslag indien mogelijk, in een andere groep 1 januari van dit jaar. maar werk­ liggen. Wilt u dus in de toekomst te plaatsen. gevers hebben nog gedurende drie ook een vaste kostenvergoeding jaar de mogelijkheid een overgangs­ blijven geven, start dan een niet Alle kosten onbelAst regeling te hanteren en op basis kostenonderzoek. Verder moet u weten dat u niet voor van de oude wet vergoedingen en alle kosten een (onbelaste) vaste verstrekkingen te doen. Heeft u nog bonnetjes VerzAmelen kostenvergoeding mag verstrekken. niets gedaan met de werkkostenre­ Dat betekent dat u uw werknemers Onder de werkkostenregeling zijn geling, dan geldt deze overgangsre­ gedurende een aantal maanden de mogelijkheden hiervoor beperkt. geling voor u. uiterlijk in 2014 bent bonnetjes (van kosten) moet laten ga dan ook eerst na welke kosten u verplicht de werkkostenregeling te verzamelen en dat u op basis hier­ uw werknemers maken en bepaal gaan toepassen. Bereid u dus vast van bepaalt welke kostenvergoedin­ vervolgens welke van deze kosten u voor. gen uw werknemers krijgen. Van onbelast mag geven. meer informa­ belang hierbij is dat u uw werkne­ tie hierover vindt u op: VAste kostenVerGoeDinG mers indeelt in groepen die ver­ www.belastingdienst.nl onder het Als u onder de oude regeling een gelijkbaar zijn qua kosten. stel u zoekwoord “werkkostenregeling”, vaste kostenvergoeding verstrekt heeft drie vertegenwoordigers en maar u kunt hiervoor natuurlijk ook aan werknemers, dan moet deze twee van hen maken kosten voor altijd contact opnemen met uw vergoeding onderbouwd zijn. Dat maaltijden tijdens dienstreizen. Een belastingadviseur. wil zeggen dat er een specificatie van hen maakt deze kosten niet. in moet zijn waaruit blijkt voor welke dat geval kan deze derde vertegen­ zaken een kostenvergoeding wordt woordiger, als hij bij de groep verte­ gegeven en de daarbij behorende genwoordigers wordt meegenomen, bedragen. De Belastingdienst kan ervoor zorgen dat de representatie­ u vervolgens vragen om een steek­ kosten van de andere twee verte­ proef. Onder de werkkostenregeling genwoordigers discutabel worden. JAARgANg 16, NummER 1 5
 6. 6. allE BElaStINgplIchtIgENIS BElEggEN INdURfKapItaalNOg WEL AANtREKKELiJK?WIE EEN StaRtENdE oNdERNEmER fINaNcIEEl StEUNt mEt EEN lENINg, KaN REKENEN ! lEt op!op EEN aaNtal aaNtREKKElIjKE fIScalE facIlItEItEN. hEt KaBINEt lEgt dE facIlItEItEN Een durfkapitaal­vooR BElEggINgEN IN dURfKapItaal EchtER StEEdS mEER aaN BaNdEN. lening moet dienen ter financiering van het verplichte onder­ nemingsvermogenVrijstellinG in box 3 Verlies niet meer AFtrekbAAr van de beginnende ondernemer. u magDurfkapitaal is dus geld dat u uitleent aan een star­ Ook de persoonsgebonden aftrekpost voor een verlies de lening niet finan­tende ondernemer of belegt in bepaalde participatie­ op de achtergestelde lening aan een startende onderne­ cieren met geleendmaatschappijen of cultuurfondsen. Onder voorwaarden mer is komen te vervallen. Een verlies is dus niet meer geld. Daarnaast moet u samen metkunt u hiervoor een vrijstelling krijgen in box 3. De vrij­ aftrekbaar. Er geldt een uitzondering voor leningen die de ondernemer eenstelling bedraagt maximaal € 55.476. Heeft u het hele vóór 1 januari 2011 zijn verstrekt. Deze verliezen blijven leenovereenkomstjaar dezelfde fiscale partner, dan geldt een gezamenlijke wel aftrekbaar. opstellen waarin onder meer staat dat het gaatvrijstelling van € 110.952. om een achtergestelde wel oF Geen DUrFkApitAAl lening en een leningHeFFinGskortinG AAn bAnDen startende ondernemers zijn blij met een extra steuntje in durfkapitaal. Het minimaal uit te lenenVoor de achtergestelde lening aan een startende onder­ in de rug. Zeker als zij geen krediet kunnen krijgen van bedrag is € 2.269 en unemer en voor culturele beleggingen gold in 2010 nog de bank. Voor u als gelduitlener zijn er nog steeds fisca­ mag geen (onderne­een extra heffingskorting van 1,3% van het bedrag dat le voordelen te behalen, maar deze worden wel minder. mings)partner van de starter zijn. Een andereis vrijgesteld in box 3. Deze korting wordt de komende voorwaarde is dat ujaren afgebouwd. Dit jaar is de korting 1% om vervolgens de leenovereenkomststapsgewijs op nul uit te komen met ingang van 2014. binnen vier weken laat registreren bij de Belastingdienst.6
 7. 7. oNdERNEmERhEEft U alS oNdERNEmER IN dE INKomStENBElaStINgEEN aUto vaN dE ZaaK EN gEBRUIKt U dEZE ooK pRIvé,daN moEt U jaaRlIjKS EEN BtW-coRREctIE toEpaSSENvooR hEt pRIvégEBRUIK. dEZE BEdRaagt IN dE mEEStEgEvallEN 12% ovER 25% vaN dE catalogUSWaaRdEvaN dE aUto. gEBRUIKt U dE aUto jaaRlIjKS mINdERdaN 500 Km pRIvé, daN hoEft U dE coRREctIE NIEt toEtE paSSEN. dE hogE Raad tWIjfElt NU of NEdERlaNddEZE BtW-coRREctIE vooR dE oNdERNEmER Zo WElmag toEpaSSEN EN hEEft hIERovER vRagEN gEStEldaaN hEt EURopESE hof vaN jUStItIE (hIERNa: hvj EU).tWIjfElS ovERjaaRlIjKSEBtW-coRREctIEAutO VAN DE ZAAKeUropese ricHtlijnen thans weer 12%. Ook de bijtellingAlle landen van de Eu kennen hun in de inkomstenbelasting is een aan­eigen btw­systeem om omzetbe­ tal malen gewijzigd. Op dit momentlasting te heffen. Om de heffing te bedraagt de maximale bijtellingharmoniseren, zijn er in het verleden 25%, oftewel hoger dan de 20% dierichtlijnen uitgevaardigd. Eu­landen gold bij invoering van de Richtlijn.moeten omzetbelasting heffen vol­gens deze richtlijnen. De belangrijk­ Hoewel het HVJ Eu nog met eenste richtlijn was de Zesde Richtlijn. uitspraak moet komen, is het nietDeze is in 2007 vervangen door de de verwachting dat het Hof de helehuidige btw­richtlijn. Nederlandse btw­correctie over het privégebruik van de auto onver­wAAr twijFelt De bindend verklaart. mogelijk beslistHoGe rAAD AAn? het Hof wel dat Nederland moetDe Hoge Raad twijfelt of de btw­ uitgaan van de btw­correctie zoalscorrectie over het privégebruik die gold op 1 januari 1979. De cor­van de auto van de zaak voor de rectie is dan 12% van 20% van deondernemer wel richtlijnconform is. cataloguswaarde.in zowel de Zesde Richtlijn als dehuidige btw­richtlijn is een zoge­ wel oF Geen bezwAAr?naamde standstill­bepaling opge­ Hoewel het belang niet al te grootnomen. Die houdt in dat Nederland is, kan het toch een overwegingde btw­correctie mag handhaven waard zijn om bezwaar aan te teke­zoals deze bestond bij invoering nen tegen uw aangifte waarin u devan de Zesde Richtlijn op 1 januari privécorrectie voor 2010 heeft ver­1979. Destijds bedroeg de btw­cor­ werkt. Op die manier behoudt u uwrectie 12% van de onttrekking in de rechten voor het geval de uitkomstinkomstenbelasting. De onttrekking van de procedure uiteindelijk in uwwas toen 20% van de catalogus­ voordeel uitpakt. Wilt u bezwaarwaarde van de auto. sinds die tijd aantekenen, doe dit dan wel binnenis het percentage van 12 een aantal zes weken na de dag van betalingmalen gewijzigd, maar dit bedraagt van uw omzetbelastingschuld. JAARgANg 16, NummER 1 7
 8. 8. Bv dga ! bestaan. sinds 1 januari 2011 geldt echter een lager criterium. Als de bezittingen voor 6% WaaRdE tenminste 50% uit onroerend goed bestaan, komt men in de gevarenzone. Het maakt daarbij niet uit of het in Nederland gelegen onroerend goed is of buitenlands onroerend goed. Wel ligt er een beperking. Onroerend goed dat wordt gebruikt voor een echte onderneming (denk aan het gebouw bij een BV die een hotel exploiteert) is in eerste aanleg niet van belang. Het gaat in principe om onroerend goed dat als belegging wordt aangehouden. kUnstmAtiG GecreëerDe bezittinGen in de praktijk werd de bezitseis (voorheen 70% thans 50%) nog weleens omzeild door de balans “op te pompen”. Bijvoorbeeld door een lening aan te gaan, kon het banksaldo aan de actiefzijde van de balans worden ver­ hoogd. Daardoor werd minder snel aan de bezitseis voldaan. Weliswaar is de bezitseis nu verlaagd, maar men achtte het toch nodigpaS op mEt dE om ook iets aan deze oppompconstructies te doen. Om die reden worden gecreëerdevERKRIjgINg vaN aaNdElEN activa, zoals gecreëerde vorderingen op ver­ bonden lichamen of natuurlijke personenIN EEN oNRoERENdgoEd-Bv genegeerd als de toetsing aan het 50%­per­ centage plaatsvindt. Het gaat dan om vorde­ ringen die eigenlijk niet voortvloeien uit dealS U oNRoERENd goEd Kort gesteld komt het er op neer dat als normale bedrijfsuitoefening van het lichaam.Koopt, IS vEElal ovER- aandelen in een onroerendgoed­BV worden Dergelijke bezittingen worden onder de nieu­dRachtSBElaStINg vER- verkocht, toch overdrachtsbelasting wordt we wetgeving buiten beschouwing gelatenSchUldIgd. dIE BEdRaagt geheven. Die bedraagt dan 6% van de voor de toets aan de bezitseis.6% vaN dE WaaRdE vaN waarde van het onroerend goed, ook als diehEt oNRoERENd goEd. IN waarde hoger is dan de waarde van de aan­ oVeriGe mAAtreGelenhEt vERlEdEN WERd dE delen. Het tussenschuiven van een BV heeft De wetgever heeft per 1 januari 2011 nogovERdRachtSBElaStINg daardoor geen zin meer. diverse andere wijzigingen doorgevoerd omomZEIld dooR oNRoE- mogelijk misbruik te voorkomen. Het gaat bij­RENd goEd oNdER tE Deze anti­misbruikbepaling is alleen onder voorbeeld om maatregelen die voorkomen datBRENgEN IN EEN Bv. vER- strikte voorwaarden van toepassing. ten de eigendom bij een onroerend goed wordtvolgENS ZoUdEN dE aaN- eerste moesten de bezittingen van de BV gesplitst over verschillende BV’s, maar ookdElEN IN dIE Bv KUNNEN voor 70% of meer bestaan uit in Nederland tezamen beoordelen van afzonderlijke trans­WoRdEN vERKocht, ZoN- gelegen onroerend goed. Bovendien kwam de acties die in de loop van de tijd plaatsvinden.dER dE hEffINg vaN ovER- heffing van overdrachtsbelasting alleen aan Die maatregelen zijn allemaal zeer technischdRachtSBElaStINg. hEt de orde als, kort gesteld, men tenminste 1/3 van aard en bespreken wij om die reden hieroNRoERENd goEd ZElf deel van de aandelen verkreeg. Op allerlei niet.WoRdt ImmERS NIEt vER- manieren werd er in de praktijk voor gezorgdKocht, maaR BlIjft EIgEN- dat niet aan die voorwaarden werd voldaan. tot slotdom vaN dE Bv. maaR vIa Daardoor kon de heffing van overdrachtsbe­ Door alle maatregelen is er eerder dan voor­hEt aaNdElENBElaNg KoN lasting toch achterwege blijven. Om die reden heen sprake van een onroerendgoed­BV.WEl hEt EcoNomISchE is sinds 1 januari 2011 sneller sprake van een Voordat aandelen worden gekocht in een BVBElaNg BIj dat oNRoERENd onroerendgoed­BV. met daarin onroerend goed, is het verstan­goEd WoRdEN vERKocht. dig om samen met uw belastingadviseur teom Zo’N EENvoUdIgE wAnneer is er een onderzoeken of de koop tot overdrachtsbelas­oNtgaaNSmogElIjKhEId onroerenDGoeD-bV? tingheffing leidt. Ook bij het aanpassen vantE vooRKomEN, BEvat dE Een van de voorwaarden om een BV als de statuten waar het de aandeelhoudersrech­ovERdRachtSBElaStINg onroerendgoed­BV aan te merken was dat ten betreft, kan overdrachtsbelasting aan deEEN aNtI-mISBRUIKBEpa- de bezittingen voor tenminste 70% uit in orde komen. in al die gevallen is overleg danlINg. Nederland gelegen onroerend goed moesten ook verstandig.8
 9. 9. dga BvSNEllER EN EENvoUdIgER EEN Bv opRIchtEN EN mEER vRIjhEId omUW BEdRIjf NaaR UW EIgEN WENSEN IN tE RIchtEN. hEt BEhooRtStRaKS allEmaal tot dE mogElIjKhEdEN. om ERvooR tE ZoRgENdat dE Bv-voRm aaNtREKKElIjK BlIjft vooR oNdERNEmERS, ZIjN ERplaNNEN om hEt Bv-REcht tE vEREENvoUdIgEN EN tE flExIBIlISEREN.flExIBElE Bv Komt ERaaN eenVoUDiGer een bV opricHten Akte VAn opricHtinG en stAtUten Het minimaal te plaatsen aandelenkapitaal van in de akte van oprichting van een bv wordt het bedrag € 18.000 bij de oprichting van een bv wordt afge­ van het geplaatste kapitaal en het gestorte deel daar­ schaft. Ook hoeft bij inbreng in geld geen bankver­ van vermeld. Zijn er verschillende soorten aandelen, klaring meer te worden overgelegd en vervalt de dan moet het geplaatste en gestorte kapitaal worden verplichte accountantsverklaring bij inbreng in natura uitgesplitst per soort. Het geplaatste kapitaal hoeft (bijvoorbeeld inbreng van een onderneming). De ver­ niet volgestort te zijn. in de statuten is het niet lan­ plichting om een beschrijving van de inbreng in natura ger verplicht om het maatschappelijk kapitaal op te op te stellen, blijft wel gehandhaafd. nemen. Het aantal aandelen hoeft ook niet langer te worden vastgelegd. De statuten vermelden alleen nog VerklArinG VAn Geen bezwAAr het nominale bedrag van elke soort aandelen. u hoeft straks geen verklaring van geen bezwaar meer aan te vragen bij de oprichting (en statutenwij­ meer inricHtinGsVrijHeiD ziging) van een besloten vennootschap (bv) of naam­ u krijgt meer vrijheid bij de inrichting van uw bv. Zo loze vennootschap (nv). Daarvoor in de plaats komt wordt het bijvoorbeeld mogelijk om stemrechtloze en een nieuw systeem van doorlopende controle van winstrechtloze aandelen uit te geven. Aan bepaalde rechtspersonen. aandelen kunnen verplichtingen worden verbonden. betere creDiteUrenbescHerminG AFscHAFFinG blokkerinGsreGelinG Om schuldeisers voldoende te beschermen, wordt De verplichte blokkeringsregeling wordt afgeschaft. de aansprakelijkheid van het bestuur en van de Nu is het nog zo dat als een aandeelhouder zijn aan­ aandeelhouders vergroot. Dividenduitkeringen zijn delen wil verkopen, hij de goedkeuring nodig heeft alleen mogelijk als het eigen vermogen van de bv van zijn mede­aandeelhouders of dat hij zijn aandelen groter is dan de wettelijke reserves of de reserves die eerst aan hen moet aanbieden. straks is deze beper­ volgens de statuten moeten worden aangehouden. king een keuze. Het bestuur moet goedkeuring verlenen aan de divi­ denduitkering. Er moet een uitkeringstest worden uit­ inkoop VAn eiGen AAnDelen gevoerd. De bv mag geen dividend uitkeren als blijkt tot slot wordt het makkelijker om eigen aandelen in dat zij haar schulden niet kan blijven betalen. gebeurt te kopen. De beperking van de verkrijging van eigen dit toch, dan kunnen bestuurders en aandeelhouders aandelen tot maximaal de helft van het geplaatste aansprakelijk worden gesteld. kapitaal wordt afgeschaft. Alle aandelen, op een na, mogen worden ingekocht. Ook de regels voor afstem­ peling van aandelenkapitaal of intrekking van aande­ len worden versoepeld. JAARgANg 16, NummER 1 9
 10. 10. oNdERNEmER dga WERKgEvERBuitENLANDsEAutO VAN DE ZAAKaaNtREKKElIjKER WaNNEER U EEN IN hEt BUItENlaNd gEREgIStREERdE aUto IN NEdERlaNd gEBRUIKt, daN BENt U vooR aaNvaNg vaN hEt WEggEBRUIK IN NEdERlaNd Bpm vERSchUldIgd. tot vooR KoRt moESt U EERSt dE vollEdIgE Bpm BEtalEN EN WERd – op vERZoEK – EEN gEdEEltE vaN dE Bpm tERUggEgEvEN ZodRa dE aUto WEER BUItEN NEdERlaNd WaS gEBRacht. U moESt dUS EEN foRS BEdRag vooRSchIEtEN. aaN dEZE maNIER vaN hEf- fINg EN tERUggavE IS NU EEN EINdE gEKomEN. dE REgElS ZIjN vERSoEpEld, WaaRdooR hEt aaNtREKKElIjKER WoRdt om EEN aUto IN hEt BUItENlaNd tE lEaSEN of tE hUREN. bpm-Verzoek bij AAnGiFte VoorwAArDen Heeft u in een ander land een auto gehuurd of Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moet geleased, dan is het voortaan mogelijk om bij de aan­ aan de volgende voorwaarden worden voldaan: gifte BPm, voor aanvang van het gebruik in Nederland, • uit een huur­ of leaseovereenkomst moet blijken ook direct een verzoek om teruggaaf in te dienen. dat er sprake is van een zakelijk overeengekomen Aangifte en teruggaaf worden dus tegelijkertijd met gebruik tussen het verhuurbedrijf of de leasemaat­ elkaar verrekend. u hoeft alleen nog het daadwerke­ schappij en u als automobilist. lijke saldo te betalen. Blijkt achteraf dat er een onjuist • De huur­ of leasetermijn bedraagt maximaal drie bedrag aan BPm is teruggegeven, dan kan alsnog een jaar. Dit geldt ook voor de gebruiksperiode in correctie volgen. Nederland. • Een verlenging van de duur van de huur­ of lease­ UitsprAAk VAn Het eUropese HoF overeenkomst moet ten minste twee weken vóór De regels zijn versoepeld naar aanleiding van een de ingangsdatum schriftelijk worden gemeld aan uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Volgens de belastinginspecteur. in dat geval wordt de BPm deze uitspraak moet Nederland bij de berekening over de verlengde periode nageheven zonder van de verschuldigde belasting voor een in een boete. u moet wel rekening houden met de maxi­ andere lidstaat geregistreerd en gehuurd voertuig, male termijn van drie jaar. rekening houden met de gebruiksduur van het • Het motorrijtuig is geregistreerd in een andere lid­ Nederlandse wegennet. Een aanpassing in het sys­ staat van de Europese unie of een staat die partij is teem van betalen en terugontvangen van BPm was binnen de Europese Economische Ruimte (iJsland, dus noodzakelijk. Noorwegen of Liechtenstein).10
 11. 11. Bv oNdERNEmEREINd 2011 ZUllEN BIj vENNootSchappENdE Nog tE vERREKENEN vERlIEZEN, dIEZIjN oNtStaaN IN dE pERIodE vóóR1 jaNUaRI 2003, vERloREN gaaN tENZIjNog dIt jaaR actIE oNdERNomEN WoRdtom dEZE vERlIEZEN tE vERREKENEN.vooRKom mogElIjKEvERlIESvERdampINgPER 31 DECEmBER 2011VerliesVerrekeninG beoogd. De vraag is echter of het voorkomen vanindien een vennootschap in enig jaar een verlies een fiscaal nadeel (de verliesverdamping) gelijk staatbehaalt, is dit verlies in beginsel verrekenbaar met toe­ aan het beogen van een fiscaal voordeel.komstige winsten in andere jaren. Dit vermindert dande belasting over het winstjaar. tot slot Heeft uw vennootschap nog verliezen van vóórbeperkinG VerliesVerrekeninG ! lEt op! 1 januari 2003, dan heeft u dit jaar nog de tijd omsinDs 1 jAnUAri 2007 in het kader van de eventuele verliesverdamping te voorkomen. NeemtPer 1 januari 2007 zijn echter strengere regels inge­ crisisbestrijding is u in dat geval contact op met uw accountant of overigens geregeldvoerd die verband houden met de termijnen van ver­ dat voor de jaren belastingadviseur om de mogelijkheden daartoe teliesverrekening. Verliezen kunnen nog worden verre­ 2009, 2010 en 2011 bespreken.kend met de winst van één jaar terug, de zogenoemde kan worden gekozen voor 3 jaar carry­carry­back. Het resterende verlies kan vervolgens back. De carry­for­worden verrekend met winsten uit de negen volgende ward termijn wordtjaren, de zogenoemde carry­forward. dan 6 jaar in plaats van 9 jaar. De twee­ jaar extra carry­backoVerGAnGsrecHt Voor Verliezen is gemaximeerd totontstAAn in 2002 oF eerDer € 10 miljoen per jaar.Op grond van overgangsrecht kunnen vennoot­schappen hun verliezen die zijn ontstaan in 2002 ofeerder nog uiterlijk verrekenen met winst over hetjaar 2011. Bij onvoldoende winst in 2011 kunnen deverliezen niet meer worden verrekend en gaan dezedefinitief verloren. Heeft uw vennootschap dus nogverliezen van vóór 1 januari 2003 dan heeft u dit jaarnog de tijd om een eventuele verliesverdamping tevoorkomen.stelselwijziGinGEen van de maatregelen om verliesverdamping tevoorkomen is bijvoorbeeld stelselwijziging. De ven­nootschap herwaardeert haar vermogensbestand­delen dan naar de waarde in het economisch verkeer.Deze herwaarderingswinst kan vervolgens wordenverrekend met de nog openstaande verliezen. Eendergelijke stelselwijziging is niet mogelijk als hiermeeuitsluitend een incidenteel fiscaal voordeel wordt JAARgANg 16, NummER 1 11
 12. 12. dga WERKgEvERvERZEKERINgSplIcht vooRdE dga EN famIlIElEdENop gRoNd vaN dE REgElINg aaNWIjZINg dga, ZIjN StatUtaIR BEStUURdERS, dIE tEvENS dIREct of INdI-REct aaNdElEN hEBBEN IN dE vENNootSchap WaaRIN ZIj WERKZaam ZIjN, oNdER vooRWaaRdEN NIEtvERZEKERINgSplIchtIg vooR dE WERKNEmERSvERZEKERINgEN. dat WIl EchtER NIEt ZEggEN dat NIEt-StatUtaIR BEStUURdERS EN dE mEEWERKENdE famIlIElEdEN vaN dE (StatUtaIR) BEStUURdERS altIjd alSvERplIcht vERZEKERdEN moEtEN WoRdEN aaNgEmERKt. hIERNa ZUllEN dE REgElS vooR dE vERZEKE-RINgSplIcht vaN dE (StatUtaIR) BEStUURdER EN dE famIlIElEdEN KoRt vooR U op EEN RIj WoRdEN gEZEt.VerzekerinGsplicHt • de bestuurder van een vennootschap gezagsverhouding evident. maar ook hierwerknemersVerzekerinGen waarvan ten minste twee derde van geldt dat als de aandelen tezamen metDe bestuurder van een vennootschap is in de aandelen gehouden worden door echtgenoot gehouden worden of metbeginsel als werknemer verzekerd voor de de bestuurder en/of zijn bloed­ of familieleden (tot en met de 3e graad),werknemersverzekeringen. Bestuurders die aanverwanten tot en met de derde gemotiveerd kan worden dat de feiten entevens direct of indirect aandelen hebben graad. omstandigheden op basis van de familie­in de vennootschap waarin ze werkzaam Deze regeling heeft slechts een beperkte verhoudingen dusdanig zijn dat niet aan­zijn, kunnen echter door middel van die betekenis aangezien deze alleen betrek­ nemelijk is dat zij in een verhouding vanaandelen invloed uitoefenen op hun eigen king heeft op de bestuurder zelf en ondergeschiktheid werkzaam zijn.positie als bestuurder van de vennoot­ bovendien alleen voor zover hij/zij ook Voorts kunnen de feiten en omstandig­schap. Deze invloed kan zo sterk zijn dat statutair bestuurder is. Dat wil echter niet heden zo zijn dat op basis van het gelijkeen reële gezagsverhouding niet meer zeggen dat niet­statutaire bestuurders of aantal uit te brengen stemmen in de AVAaannemelijk is. Deze invloed is ook aanwe­ meewerkende familieleden als verplicht de bestuurders/aandeelhouders, die allenzig als de aandelen in handen zijn van de verzekerden moeten worden aange­ in het bedrijf werken en die de winst gelij­partner of van een naast familielid. in deze merkt. integendeel, op basis van feiten en kelijk verdelen, niet in ondergeschiktheidgevallen is er geen sprake meer van een omstandigheden kan volgen dat verze­ werkzaam zijn. gemotiveerd kan wordenverplichte verzekering voor de werkne­ keringsplicht ontbreekt. Voor alle andere dat er tussen deze bestuurders/aandeel­mersverzekeringen. Daarnaast kunnen er situaties dan benoemd in het besluit is houders geen andere verhouding bestaatook andere feiten en omstandigheden zijn de aanwezigheid van verzekeringsplicht dan tussen gelijkgerechtigde mede­eige­op grond waarvan het niet aannemelijk is afhankelijk van het totale complex aan fei­ naren. in een recente uitspraak van hetdat een bestuurder in een ondergeschikte ten en omstandigheden. Hof Den Bosch werd beslist dat ook eenpositie verkeert en tegen zijn wil ontslagen op korte termijn nog te bereiken neven­kan worden. Dus ook de bestuurder met bestUUrDers (niet stAtUtAir) en geschiktheid illustratief kan zijn voor deeen minderheidspakket van de aandelen meewerkenDe FAmilieleDen afwezigheid van ondergeschiktheid.hoeft niet verzekerd te zijn voor de werk­ Voor de niet statutair benoemde bestuur­nemersverzekeringen, als hij over een ders en familieleden (ook die van statu­ tot slotdusdanige machtspositie beschikt dat van taire bestuurders) die werkzaam zijn in Het is belangrijk om te weten dat als eenwerkgeversgezag niet meer gesproken kan de onderneming van de vennootschap echtgenoot en/of familieleden meewerkenworden. te denken valt bijvoorbeeld aan moet voor de verzekeringsplicht dus een in de vennootschap, voor hen niet auto­een directeur met een minderheidsbelang materiële beoordeling plaatsvinden. Hierbij matisch verzekeringsplicht aangenomen(bijv. 20%) die beschikt over een licentie geldt dat de werking van familiebanden hoeft te worden, indien de bestuurder nietdie essentieel is voor de bedrijfsvoering niet alleen beperkt is tot gehuwden of verplicht verzekerd is. Ook voor meewer­van de vennootschap dan wel een direc­ hun naaste bloedverwanten maar dat kende familieleden geldt dat de feiten enteur met een minderheidsbelang die een dit geldt voor ongehuwden met een omstandigheden van het geval bepalendgrote vordering heeft op de vennootschap. samenlevingsovereenkomst. zijn. De beoordeling en vaststelling van Evenals bij de statutair bestuurders, kan alle feiten en omstandigheden dient dusstAtUtAir bestUUrDer er bij een niet­statutair bestuurder die zorgvuldig plaats te vinden, waarbij deVoor de formele (statutair) bestuurder is meer dan 50% van de stemmen in de invulling en vastlegging van de arbeids­een en ander vastgelegd in de Regeling AVA kan uitbrengen geen sprake zijn van verhouding vooraf belangrijk is. De al danaanwijzing DgA. Op grond hiervan is niet een ondergeschikte positie, waardoor er niet aanwezigheid van verzekeringsplichtverzekerd: dus geen verzekeringsplicht behoeft te kan hierbij min of meer voor een belangrijk• de bestuurder die al dan niet tezamen zijn. Ook kan het zijn dat op grond van deel ‘gestuurd’ worden. met zijn/haar echtgenoot over een de statuten een versterkte meerderheid mocht u vragen hebben over dit onder­ dusdanig aandelenpakket beschikt dat nodig is voor ontslag van de bestuurder, in werp, dan kunt u natuurlijk altijd contact hij/zij niet tegen de eigen wil ontsla­ welk geval er ook geen verzekeringsplicht opnemen met uw adviseur of met een gen kan worden; behoeft te zijn ingeval de overige aan­ lid van de Kennisgroep Loonheffingen:• de bestuurders die in de algemene ver­ deelhouders niet de vereiste meerderheid Bart Agerbeek (Arnhem), Cindy Wijers gadering van aandeelhouders een gelijk hebben. (Hoofddorp), Duncan van Koesveld (Ede) of nagenoeg gelijk aantal stemmen kun­ ingeval de bestuurder zelf deze aan­ of Peter Pennings (Leusden). nen uitbrengen (nevengeschikt zijn); of delen bezit is het ontbreken van een12
 13. 13. 12 tIpS + allE BElaStINgplIchtIgEN 1 allE BElaStINgplIchtIgEN 2betAAl lijFrentepremie op tijD Geen belAstinG Voor Dsb-spAArDers metHeeft u een lijfrenteverzekering, dan zijn de door u betaalde teGoeDpremies aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting, mits u een Oud DsB­spaarders hoeven geen belasting te betalenaantoonbaar pensioentekort heeft. Wilt u de premie nog in de over het spaargeld dat zij nog tegoed hebben van DsBaangifte over 2010 in aftrek brengen, dan moet deze premie vóór voor zover geen uitkering onder het depositogarantie­1 april 2011 betaald zijn. Er is dus een terugwenteling mogelijk stelsel te verwachten is. Bezittingen en schulden wor­voor betaalde premies in de eerste drie maanden van 2011. Vanaf den in box 3 in aanmerking genomen voor de waardehet belastingjaar 2011 vervalt deze mogelijkheid. Dat betekent in het economisch verkeer. Voor de bepaling van dedat u voor aftrek in de aangifte inkomstenbelasting 2011 de waarde is het voor de Belastingdienst belangrijk omlijfrentepremie ook dit jaar moet betalen. Aftrek is anders niet te weten of de rekeninghouder (een deel van) zijnmogelijk. geld zal krijgen, op welk moment hij een eventuele uitkering zal krijgen en hoe groot die uitkering zal zijn. Aangezien de curatoren voorzien dat de kans op een uitkering gering is, worden zowel op 1 januari 2010 als op 31 december 2010 de DsB­vorderingen op nihil gesteld. Dit geldt voor alle vorderingen uit (spaar) rekeningen bij DsB waarop het depositogarantiestelsel niet van toepassing is. 12 tIpS 1e kwartaal 2011 allE BElaStINgplIchtIgEN 3 oNdERNEmER Bv 4belAstinGDienst GAAt bellen bij bezwAAr btw-nUmmers controlerenDe Belastingdienst wil bezwaarschriften van belas­ Levert u diensten of goederen aan een buitenlandse ondernemertingplichtigen sneller gaan verwerken. in alle belas­ binnen de Europese unie, dan moet u er zeker van zijn dat hettingregio’s worden de komende tijd speciale teams btw­nummer van uw zakelijke klant klopt. u heeft dit nummeringericht die de bezwaren sneller kunnen afwikke­ bijvoorbeeld nodig voor uw iCP­opgave. Wilt u het btw­nummerlen. Ook wordt er vaker dan voorheen telefonisch controleren, dan kunt u dit doen via de Belastingtelefoon. Dit kancontact gezocht met de indiener van het bezwaar. echter maar voor maximaal 5 nummers per telefoongesprek. WiltOnduidelijkheden komen zo eerder aan het licht u een groot aantal btw­nummers in één keer laten checken, danen wederzijdse vragen kunnen sneller worden kan dit via www.btw­nummer­controle.nl.beantwoord. JAARgANg 16, NummER 1 13
 14. 14. + 12 tIpS oNdERNEmER 5 WERKgEvER 6DiGitAle VrAAGbAAk oVer AoV-VerzekerinGen inbeslAGnAme ADministrAtieVanaf nu kunnen zelfstandig ondernemers alle nodige informatie over bij onDerbetAlinGarbeidsongeschiktheidsverzekeringen vinden op www.verzekeren­ De Arbeidsinspectie mag binnenkort, bij eenvoorzelfstandigen.nl. De website is een initiatief van het Verbond van vermoeden van onderbetaling, de administra­Verzekeraars met de Kamer van Koophandel, het Platform Zelfstandige tie van een werkgever in beslag nemen. DeOndernemers en FNV Zelfstandigen. u kunt hier antwoord krijgen op inspectiedienst controleert onder andere ofvragen zoals: hoe werkt de AOV, welke vorm is handig en is het wel of werkgevers minimaal het wettelijk minimum­niet noodzakelijk om een verzekering af te sluiten? loon en het verplichte vakantiegeld betalen. Op dit moment mag de inspectie bij een ver­ moeden van onderbetaling wel de administra­ tie van werkgevers inzien en kopiëren, maar niet in beslag nemen. 12 tIpS 1e kwartaal 2011 WERKgEvER 7 allE BElaStINgplIchtINgEN 8kleinebAnenreGelinG ook in 2011 stAnDAArD VijF jAAr Voor AmbtsHAlVeDe kleinebanenregeling is met een jaar verlengd en geldt dus ook VerminDerinG oF terUGGAAFin 2011. Werkgevers hoeven geen premies werknemersverzeke­ Bent u het niet eens met uw belastingaanslag, maarringen te betalen voor werknemers jonger dan 23 jaar die minder bent u te laat met het indienen van een bezwaarschrift,verdienen dan ongeveer de helft van het wettelijk minimumloon. dan kunt u de Belastingdienst schriftelijk verzoekenDe inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet wordt om een ambtshalve vermindering. tot voor kort konin dat geval op nul gezet. u hoeft als werkgever eveneens geen dit voor sommige belastingmiddelen tot zeven jaar navergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage te geven. het einde van het jaar van de aanslag. Deze termijn isLoonheffing moet u wél gewoon inhouden. gewijzigd. Vanaf 2011 is de termijn voor een ambtshal­ ve vermindering of teruggaaf voor alle belastingen vijf jaar geworden. Let op: voor toekenning van een ambts­ halve vermindering gelden wel nadere voorwaarden. Het kan dus zijn dat de Belastingdienst uw verzoek niet honoreert.14
 15. 15. oNdERNEmER Bv 9 Bv 10De FiscUs betAAlt mee AAn enerGiezUiniGe nieUwe nUmmers bij inscHrijVinG kAmer VAnbeDrijFsmiDDelen koopHAnDelinvesteert uw bedrijf in energiebesparing of in bedrijfs­ De Kamer van Koophandel is in december gestart met de uitgiftemiddelen die duurzame energie opwekken, dan kunt van het Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatieu via de Energie­investeringsaftrek (EiA) fiscale steun Nummer (RsiN). Dit nummer vervangt het fiscale nummer vanontvangen van de overheid. Het beschikbare budget de Belastingdienst voor niet­natuurlijke personen en heeft exactvoor 2011 is € 151 mln. ten opzichte van de regeling van dezelfde nummerkenmerken. Voor startende samenwerkings­2010 zijn er enkele wijzigingen. Het percentage voor de verbanden en rechtspersonen betekent dit dat zij zich voortaanEiA is verlaagd van 44 naar 41,5 en de energielijst is per alleen nog hoeven in te schrijven bij de Kamer van Koophandel1 januari 2011 vernieuwd. Er staat een aantal nieuwe en niet meer apart bij de Belastingdienst. Aan de hand van hettechnieken op de energielijst, terwijl enkele bestaande RsiN bepaalt de Belastingdienst over het algemeen binnen vijftechnieken zijn afgevoerd. De complete energielijst staat werkdagen de benodigde fiscale nummers.op de website van Agentschap NL:www.nlenergieenklimaat.nl. oNdERNEmER Bv De fiscus betaalt mee aan energiezuinige bedrijfsmiddelen allE BElaStINgplIchtINgEN 11 allE BElaStINgplIchtINgEN 12scHenken in 2011 HooG btw-tArieF op poDiUmkUnsten enDit jaar mag u een bedrag van € 5.030 belastingvrij aan uw kUnstVoorwerpenkinderen schenken. is uw zoon/dochter of diens partner tussen De geplande btw­verhoging op podiumkunsten is metde 18 en 35 jaar, dan mag u eenmalig belastingvrij een bedrag een halfjaar uitgesteld tot 1 juli van dit jaar. Koopt uschenken van € 24.144. Dit bedrag mag nog worden verhoogd echter vanaf 1 januari 2011 een kaartje voor een voor­tot € 50.300 als uw zoon of dochter het geld gebruikt voor een stelling die plaatsvindt na 1 juli, dan bent u wel degelijkbuitengewoon dure studie of voor de eigen woning. Opa en oma het hoge btw­tarief van 19% verschuldigd. Bovendienmogen hun kleinkinderen dit jaar verrassen met een belastingvrije geldt het uitstel niet voor de aankoop van antiek enschenking van € 2.012. kunstvoorwerpen. De btw hierop is per 1 januari 2011 verhoogd naar 19%. JAARgANg 16, NummER 1 15
 16. 16. amERSfooRturaniumweg 23 3812 RJ AmersfoortPostbus 468 3800 AL Amersfoorttel. (033) 463 57 27 amersfoort@crop.nl aRNhEmmr. E.N. van Kleffensstraat 4 6842 CV ArnhemPostbus 1210 6801 BE Arnhemt (026) 351 02 28 arnhem@crop.nl EdERubensstraat 215C 6717 VE Edet (0318) 648 148 ede@crop.nl hoofddoRpOpaallaan 1208 2132 LN HoofddorpPostbus 245 2130 AE Hoofddorpt (023) 562 62 48 hoofddorp@crop.nl lEUSdEN colofoN Nieuwsbrief is een uitgave vanstorkstraat 24 3833 LB Leusden CROP registeraccountants enPostbus 102 3830 AC Leusden CROP belastingadviseurst (033) 495 25 00 leusden@crop.nl realisatie: BenedenBoven marketing en Communicatie Barneveld benedenboven.nl NIEUWEgEIN CROP registeraccountants enmarconibaan 59 B 3439 mR Nieuwegein CROP belastingadviseurs strevenPostbus 584 3430 AN Nieuwegein steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie. Niettemint (030) 604 00 35 nieuwegein@crop.nl kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden.

×