Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat 5 (A)

3,149 views

Published on

Power Point unitat 5 a: r`pàs electricitat, magnituds, circuits sèrie-paral.lel-mixt i mesura magnituds

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unitat 5 (A)

 1. 1. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds Cristina Rodon Departament de Tecnologia 1/38
 2. 2. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds El corrent elèctric Els àtoms Càrrega elèctrica Cristina Rodon Departament de Tecnologia 2/38
 3. 3. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds El corrent elèctric EL CORRENT ELÈCTRIC CORRENT CONTINU: El sentit del corrent no varia amb CORRENT ALTERN: el sentit el temps ni tampoc el valor de del corrent varia amb el el la Intensitat. (Sempre té un pol temps i el valor de la Intensitat + i un -) també I t Cristina Rodon Departament de Tecnologia 3/38
 4. 4. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds Sentit del corrent continu sentit convencional sentit real del del corrent corrent Cristina Rodon Departament de Tecnologia 4/38
 5. 5. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Components Components Magnituds Circuits en Circuits en Mesura de Corrent elèctric circuit Llei d’Ohm circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds elèctric 0. Components bàsics d’un circuit elèctric GENERADOR CONDUCTOR RECEPTOR Cristina Rodon Departament de Tecnologia 5/38
 6. 6. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Components Components Magnituds Circuits en Circuits en Mesura de Corrent elèctric circuit Llei d’Ohm circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds elèctric Generador • dóna la Força necessària per impulsar els electrons i posa el circuit sota tensió (crea un pol + i un pol – als borns del generador) Cristina Rodon Departament de Tecnologia 6/38
 7. 7. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Components Components Magnituds Circuits en Circuits en Mesura de Corrent elèctric circuit Llei d’Ohm circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds elèctric Conductor • permet el pas del corrent elèctric (és a dir el pas d’electrons) Cristina Rodon Departament de Tecnologia 7/38
 8. 8. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Components Components Magnituds Circuits en Circuits en Mesura de Corrent elèctric circuit Llei d’Ohm circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds elèctric Conductor • Els materials conductors es classifiquen en: – Conductors: són els materials que deixen passar el corrent amb facilitat. Exemple: or, plata, coure, alumini i en general, tots els metalls. – Aïllants: no permeten el pas del corrent (per tant tenen molta resistència al pas del corrent) – Semiconductors: si modifiquem les caracteístiques químiques (estructura molecular) es poden convertir en conductors o aïllants. Aquesta propietat s’utilitza en l’electrònica. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 8/38
 9. 9. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Components Components Magnituds Circuits en Circuits en Mesura de Corrent elèctric circuit Llei d’Ohm circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds elèctric Receptor • rep l’energia elèctrica i la transforma en un alter tipus d’energia (ex. lumínica, de moviment, calorífica) Cristina Rodon Departament de Tecnologia 9/38
 10. 10. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Components Components Magnituds Circuits en Circuits en Mesura de Corrent elèctric circuit Llei d’Ohm circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds elèctric Esquema elèctric bàsic Circuit elèctric Cristina Rodon Departament de Tecnologia 10/38
 11. 11. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Components Components Magnituds Circuits en Circuits en Mesura de Corrent elèctric circuit Llei d’Ohm circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds elèctric Similitud circuit hidràulic i circuit elèctric Hi ha una bomba que fa circular l’aigua: la succiona del dipòsit B, i la impulsa cap al dipòsit A, des d’on cau, tot seguit, damunt el molinet, i el fa girar. En arribar l’aigua novament al dipòsit B, la bomba la recull un altre cop, i es torna a iniciar el cicle. Mentre la bomba tingui energia, l’aigua no pararà mai de circular, ni el molinet de girar. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 11/38
 12. 12. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds 1. Magnituds elèctriques fonamentals • Entenem per magnitud tot el que es pot mesurar (ex. en els cotxes es mesura la seva velocitat). • Les magnituds fonamentals que caracteritzen el corrent elèctric són: • Tensió • Intensitat Elèctrica • Resistència Cristina Rodon Departament de Tecnologia 12/38
 13. 13. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds 1.1. La TENSIÓ (V) La tensió La magnitud que ens calcula l’energia amb la qual un generador és capaç d’impulsar els electrons a través d’un circuit s’anomena tensió (o f.e.m=força electromotriu.). Unitats: Volts Cristina Rodon Departament de Tecnologia 13/38
 14. 14. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds 1.2. INTENSITAT ELÈCTRICA (I) La intensitat elèctrica és el nombre de càrregues elèctriques que travessa el circuit per unitat de temps. Unitats: Ampers 1A= 3,6 trilions d’electrons 1s 1 segon Cristina Rodon Departament de Tecnologia 14/38
 15. 15. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds 1.3. La RESISTÈNCIA (R) La resistència elèctrica és la dificultat que ofereixen els materials al pas del corrent elèctric. La unitat de resistència és l’ohm ( ), en honor del científic alemany Georges Simon Ohm. • Tots els elements d’un circuit tenen resistència, però normalment l’aparell receptor és el que en té més. • Els cables i el generador han de tenir una resistència baixa, que, a efectes pràctics, es considera nul·la. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 15/38
 16. 16. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds 1.4. La POTÈNCIA (P) La potència és la capacitat que té un receptor de realitzar la seva funció més intensament i/o amb més rapidesa, i es mesura en watts. • Una de les característiques més importants dels receptors és la seva potència. • Exemple: un motor més potent que un altre vol dir que gira més ràpid o que pot suportar esforços més grans. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 16/38
 17. 17. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds 1.4. La POTÈNCIA (P) • La Potència d’un receptor està directament relacionada amb el voltatge (V) i la Intensitat (I) amb què l’alimenta el circuit P= V Potència (P) en Watts I Voltatge o Tensió (V) en Volts Intensitat (I) en Ampers Cristina Rodon Departament de Tecnologia 17/38
 18. 18. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds 1.4. La POTÈNCIA (P) Exemple 1: Càlcul de Potències Calcula la potència d’una estufa que, connectada a una tensió de 220 V, és travessat per un corrent de 10 A d’intensitat. La potència de l’estufa serà: P = V • I = 220 V • 10 A = 2 200 W = 2,2 kW Exemple 2: Càlcul de Potència Calcula la intensitat que circularà per un circuit que alimenta un motor de 5 500 W connectat a una tensió de 220 V. P = V • I , d’on I=P/V Per tant, la intensitat que passarà pel motor és: I = 5 500W / 220V = 25A Cristina Rodon Departament de Tecnologia 18/38
 19. 19. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds Comptabilitat dels elements d’un circuit • Classe de corrent • Voltatge • Potència Cristina Rodon Departament de Tecnologia 19/38
 20. 20. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques d’Ohm sèrie paral lel magnituds 2. La Llei d’Ohm • En un circuit elèctric, les tres magnituds bàsiques (tensió, intensitat i resistència) estan íntimament relacionades entre si. Aquesta relació es coneix com la llei d’Ohm La intensitat del corrent elèctric que circula per un circuit és directament proporcional a la tensió que hi apliquem i inversament proporcional a la resistència que ofereix. I= V Intensitat (I) en Ampers R Voltatge o Tensió (V) en Volts Resistència (R) en Ohms ( ). Cristina Rodon Departament de Tecnologia 20/38
 21. 21. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques d’Ohm sèrie paral lel magnituds 2. La Llei d’Ohm Exemple 1: Aplicació de la llei D’ohm. Determina la intensitat que circularà per un receptor de 10 de resistència si el connectem a un generador que subministra una tensió de 24 V. V 24 V Aplicant la llei d’Ohm, tenim que: I = = = 2,4A R 10 Ω Cristina Rodon Departament de Tecnologia 21/38
 22. 22. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques en sèrie sèrie paral lel magnituds 3. Circuits en sèrie i circuits en paral·lel • Fins ara hem vist circuits alimentats per un generador en els quals funciona un sol receptor a la vegada. Però hi ha circuits que disposen de diferents receptors alimentats per un generador o més d’un. • Aquests elements poden estar connectats de maneres diferents: connexió en sèrie, connexió en paral·lel o derivació, i connexió mixta. •La manera de connectar els diferents elements en un circuit té molta importància ja que afecta les característiques elèctriques del circuit. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 22/38
 23. 23. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques en sèrie sèrie paral lel magnituds 3.1. Circuits en sèrie Connexió en sèrie de receptors •En un circuit un circuit els diferents •Quan en que alimenta més d’un receptor, els receptors que elements estan connectats un darrere estan en sèrie estan connectats un a continuació de l’altre. l’altre diem que estan connectats en sèrie. IT No funciona cap làmpada perquè La pila, l’interruptor i la làmpada circuit queda obert I1 I2 I3 estan connectats en sèrie. làmpara fosa Característiques receptors connectats en sèrie: a) IT=I1=I2=I3 Per tant, si es desconnecta un receptor, el circuit queda obert, s’interromp el corrent i deixen de funcionar tots els receptors Cristina Rodon Departament de Tecnologia 23/38
 24. 24. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques en sèrie sèrie paral lel magnituds 3.1. Circuits en sèrie Connexió en sèrie de receptors VT V1 V2 V3 làmpara fosa Característiques receptors connectats en sèrie: a) IT=I1=I2=I3 b) La tensió del generador es reparteix entre els receptors de manera directament proporcional a la seva resistència. VT=V1+V2+V3 Cristina Rodon Departament de Tecnologia 24/38
 25. 25. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques en sèrie sèrie paral lel magnituds 3.1. Circuits en sèrie Circuits en sèrie: Aplicacions La connexió de receptors en sèrie no té aplicació pràctica, excepte en la connexió de resistències en els circuits electrònics i en algunes instal·lacions molt concretes, com la d’algunes garlandes de bombetes de colors de l’arbre de Nadal. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 25/38
 26. 26. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques en sèrie sèrie paral lel magnituds 3.1. Circuits en sèrie Connexió de piles en sèrie – + 9V • Es connecten una darrere l’altra, tenint en compte la polaritat, de manera que el pol negatiu d’una pila es connecta al positiu de la següent, i així successivament. Al final, queden dos pols lliures, als quals es connecten els borns del circuit que cal alimentar. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 26/38
 27. 27. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques en sèrie sèrie paral lel magnituds 3.1. Circuits en sèrie Connexió de piles en sèrie – 9V + •La tensió subministrada al circuit serà la suma de cadascuna de les piles. Cal tenir en compte! En la connexió de piles: •Per tant, podem concloure que la connexió de a) Es recomana fer servir piles de les mateixes servir per augmentar piles en sèrie es facaracterístiques la tensió elèctriques. queb) No és recomanableun circuit. cal subministrar a substituir parcialment les piles d’un receptor • Exemple: pilaes canvien, s’han de portàtil; quan de petaca canviar totes. VT=VPILA1+VPILA2+VPILA3+… Cristina Rodon Departament de Tecnologia 27/38
 28. 28. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel paral lel magnituds 3.2. Connexió en paral·lel o derivació Quan en un circuit hi ha elements que es connecten de manera que a partir d’un punt de connexió el corrent es reparteix entre aquests elements i es torna a unir a la sortida, diem que aquests elements estan connectats en paral·lel. R La instal·lació elèctrica d’un 220 V edifici (per exemple, la de la teva N escola) està formada per diferents circuits que han de funcionar independentment, és a dir, connectats en paral·lel. 4,5V Si els elements tenen polaritat, com és el cas de les piles, cal connectar per una banda tots els pols positius i per l’altra tots els negatius. 4,5V Cristina Rodon Departament de Tecnologia 28/38
 29. 29. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel paral lel magnituds 3.2. Connexió en paral·lel o derivació Connexió en paral·lel de receptors En un circuit que alimenta dos o més receptors, aquests receptors estan connectats en paral·lel si el corrent es reparteix entre tots ells, de manera que es pot tancar el circuit per cadascun dels receptors. IT I1 I1 I2 I2 làmpara fosa Característiques dels receptors connectats en paral·lel: a) Quan per qualsevol anomalia deixa de funcionar un dels receptors, els altres continuen funcionant. IT=I1+I2 Cristina Rodon Departament de Tecnologia 29/38
 30. 30. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel paral lel magnituds 3.2. Connexió en paral·lel o derivació Connexió en paral·lel de receptors En un circuit que alimenta dos o més receptors, aquests receptors estan connectats en paral·lel si el corrent es reparteix entre tots ells, de manera que es pot tancar el circuit per cadascun dels receptors. VT=4,5 V V1 V2 làmpara fosa a) Rumia... Cada receptor rep la mateixa tensió, que és la del generador. Saps quina és la tensió VT=V1=V2 que haurà de tenir cada Cristina Rodon receptor? Departament de Tecnologia 30/38
 31. 31. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel paral lel magnituds 3.2. Connexió en paral·lel o derivació Connexió en paral·lel: aplicacions En la majoria de les instal·lacions elèctriques, els receptors es connecten en paral·lel, perquè així tots funcionen a la mateixa tensió. Si un falla, els altres continuen funcionant. R 220 V N Cristina Rodon Departament de Tecnologia 31/38
 32. 32. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel paral lel magnituds 3.2. Connexió en paral·lel o derivació Connexió de piles en paral·lel 4,5V Si connectem dues o més piles de manera que unim tots els pols 4,5V positius per una banda i tots els pols negatius per l’altra, les haurem connectat en paral·lel. La tensió d’alimentació del circuit serà la d’una pila (recorda que per fer agrupacions, les piles han de ser de les mateixes característiques), però el corrent que consumeix el circuit el subministren entre totes; per tant, podem dir que: En un circuit alimentat per una associació de piles en paral·lel, 4,5 V augmenta l’autonomia de les piles, ja que l’energia consumida pel circuit la subministren entre totes a parts iguals. 4,5 V Cristina Rodon Departament de Tecnologia 32/38
 33. 33. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques en sèrie sèrie paral lel paral lel magnituds 3.3. Connexió mixta (sèrie - paral·lel) En l’esquema següent, les làmpades 2 i 3 estan connectades en paral·lel i la làmpada 1 està en sèrie amb elles; aquest tipus de connexió s’anomena connexió mixta. La connexió mixta de receptors només s’utilitza en la connexió 2 de resistències en els circuits 1 2 3 electrònics. 3 1 També es fa servir per augmentar la tensió d’alimentació i la durada de les piles. Per exemple, en l’associació de piles de la figura, les piles en sèrie de cada branca ens proporcionen més tensió, i la intensitat la subministren entre les dues branques en paral·lel. Perquè funcionin correctament, cal que el valor de la tensió o f.e.m. (força electromotriu) de cada branca sigui el mateix. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 33/38
 34. 34. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Components Magnituds Circuits en Circuits en Mesura de Mesura de Corrent elèctric Llei d’Ohm Magnituds circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds 4. Mesura de magnituds elèctriques Quan facis els muntatges dels circuits elèctrics, és probable que, per alimentar-los, utilitzis una font d’alimentació igual que la de la fotografia o semblant. Aquesta font porta incorporats dos aparells de mesura, un per saber la tensió, i l’altre per saber la intensitat del CC que subministra al circuit. Hi ha aparells de mesura per a qualsevol de les magnituds del circuit elèctric: voltímetres per saber la tensió, amperímetres per mesurar la intensitat, ohmímetres per a la resistència, wattímetres per a la potència… Els aparells de mesura poden ser analògics o digitals. En els primers, el valor de la lectura el dóna una agulla que es desplaça sobre una escala graduada. En els digitals, s’indica amb nombres que apareixen en un display o pantalla, igual que en les calculadores. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 34/38
 35. 35. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Components Magnituds Circuits en Circuits en Mesura de Mesura de Corrent elèctric Llei d’Ohm Magnituds circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds 4.1. Voltímetre V Per mesurar la tensió 0 1 2 3 4 5 6 7 8 s’utilitzen els voltímetres. El V voltímetre és un aparell que té dues pinces o terminals que s’han de posar en contacte entre els dos punts del circuit. V Hi ha voltímetres per a CC i voltímetres per a CA. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 35/38
 36. 36. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Components Magnituds Circuits en Circuits en Mesura de Mesura de Corrent elèctric Llei d’Ohm Magnituds circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds 4.2. Amperímetre A Per mesurar la intensitat que travessa IT un circuit es fa servir l’amperímetre. Aquest aparell s’intercala enmig del A circuit, connectat en sèrie, i s’efectua la mesura quan el circuit està tancat o en funcionament. 300 200 400 100 500 A mA Cristina Rodon Departament de Tecnologia 36/38
 37. 37. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Components Magnituds Circuits en Circuits en Mesura de Mesura de Corrent elèctric Llei d’Ohm Magnituds circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds 4.3. Ohmímetre S’utilitza per mesurar la resistència elèctrica d’un circuit, d’un receptor o d’un resistor. Per mesurar la resistència cal desconnectar-la. No pot haver-hi tensió Cristina Rodon Departament de Tecnologia 37/38
 38. 38. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Components Magnituds Circuits en Circuits en Mesura de Mesura de Corrent elèctric Llei d’Ohm Magnituds circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds 4.4. Multímetre o polímetre • Per mesurar tensions, intensitats i resistències existeix un aparell que té integrada les 3 funcions (entre d’altres): multímetre o polímetre, també conegut amb el nom de tèster. • Els multímetres solen tenir diverses escales per a cadascuna de les magnituds que es volen mesurar, i poden utilitzar-se tant en circuits de CC com de CA. N’hi ha d’analògics i de digitals. • Els multímetres no tenen un símbol específic, sinó que en els circuits es representa la funció que fan, com per exemple la de voltímetre, amperímetre, etc. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 38/38

×