Successfully reported this slideshow.

Efectes corrent elèctric i màquines electromagnètiques

0

Share

Loading in …3
×
1 of 15
1 of 15

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Efectes corrent elèctric i màquines electromagnètiques

 1. 1. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques 5. Efectes del corrent elèctric En un circuit no podem veure el pas del corrent elèctric, però el podem detectar per la presència dels seus efectes tèrmics, lluminosos, magnètics, acústics, dinàmics, etc. 5.1. Efectes tèrmics: L’efecte Joule • Els aparells elèctrics quan fa estona que funcionen s’escalfen. • En els circuits elèctrics el pas del corrent sempre provoca un despreniment de calor. Com més Intensitat i més temps encesos més s’escalfen. Això és degut al xoc dels electrons amb els àtoms del material conductor. • Molts aparells elèctrics es fonamenten en l’efecte Joule: estufes, torradores de pa, forns elèctrics, etc. La seva funció és transformar l’energia elèctrica en calor. Dues aplicacions particulars de l’efecte Joule són les làmpades d’incandescència i els fusibles. Cristina Rodon Balmaña 1/15 Departament de Tecnologia
 2. 2. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques 5. Efectes del corrent elèctric 5.1.1. Làmpades d’incandescència •L’enllumenat artificial amb corrent elèctric s’inicia a partir de l’any 1879, amb Thomas Alva Edison (amb filament de carbó) •Actualment, les làmpades incandescents consten d’una ampolla de vidre d’alta puresa dins de la qual hi ha un filament de tungstè (també conegut amb el nom de wolframi), que és un metall amb un punt de fusió elevat (3400 ºC) i una alta resistència elèctrica. •En passar-hi el corrent elèctric, el filament s’escalfa fins a temperatures d’entre 2000 i 3000 ºC, i es produeix el fenomen de la incandescència, segons el qual el filament emet radiacions lluminoses intenses com a conseqüència de Vídeo l’alta temperatura a què es troba. Cristina Rodon Balmaña 2/15 Departament de Tecnologia
 3. 3. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques 5. Efectes del corrent elèctric 5.1.2. El curtcircuit •El curtcircuit es produeix quan el corrent elèctric va d’un pol del generador a l’altre sense passar per cap receptor. •Per tant, si no n’hi ha cap receptor, el corrent elèctric no troba a penes resistència i circula amb molta facilitat, fet que comporta un gran despreniment d’energia calorífica que pot arribar a cremar tot el circuit. •Per això, els curtcircuits poden provocar incendis i malmetre Un curtcircuit, per tant, és un accident que es produeix aparells i instal·lacions. en un circuit elèctric quan el corrent elèctric va d’un pol a l’altre del generador sense passar per cap receptor, fet que provoca un gran despreniment d’escalfor que pot resultar perillós. Cristina Rodon Balmaña 3/15 Departament de Tecnologia
 4. 4. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques 5. Efectes del corrent elèctric 5.1.3.Els fusibles • Per evitar els efectes destructius dels curtcircuits, s’utilitzen els fusibles. • Els fusibles són els elements de protecció més antics utilitzats en els circuits elèctrics. • Es fonamenten en l’efecte Joule. Construïts amb un material conductor de baix punt de fusió, es col·loquen a l’inici de la instal·lació i al costat de l’aparell o circuit que es vol protegir; si es produeix un curtcircuit, els fusibles detecten l’augment de temperatura i es fonen, de manera que el circuit queda obert, cessa el corrent i s’eviten altres conseqüències. • Els fusibles van col·locats en el portafusibles que conté els terminals de connexió. Normalment s’hi marca la intensitat màxima que són capaços de suportar de manera permanent. Cristina Rodon Balmaña 4/15 Departament de Tecnologia
 5. 5. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques 5. Efectes del corrent elèctric 5.2. Efectes magnètics Un dels efectes més importants del corrent elèctric és el magnetisme que provoca. Es pot comprovar pràcticament que el pas del corrent elèctric per un conductor genera un camp magnètic que té les mateixes propietats que el camp magnètic dels imants naturals. 5.2.1. L’electromagnetisme Durant molts segles el fenomen del magnetisme va servir per fer experiències curioses, però sense cap mena d’aplicació pràctica. Fins al principi del segle XIX, primer amb l’experiment d’Oersted i anys més tard amb el de Michael Faraday, no es va fer evident la relació entre l’electricitat i el magnetisme, l’anomenat electromagnetisme L’electromagnetisme és la ciència que estudia la relació entre el corrent elèctric i els camps magnètics. Cristina Rodon Balmaña 5/15 Departament de Tecnologia
 6. 6. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques 5.2.1. L’electromagnetisme Sabem que tot conductor recorregut per un corrent elèctric crea un camp magnètic. Aquest camp és el que va fer moure la brúixola en l’experiment d’Oersted, en interaccionar els dos camps magnètics, tal com succeeix en acostar dos imants. – G + En circular un corrent elèctric per un conductor,es crea un camp magnètic de forma circular al seu voltant que es va afeblint a mesura que ens n’allunyem; per tant, les línies de força que el representen formen cercles concèntrics cada vegada més separats. Vídeo Cristina Rodon Balmaña 6/15 Departament de Tecnologia
 7. 7. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques 5.2.1.1. La bobina •Si enrotllem un conductor elèctric formant una volta o espira al costat d’una altra, haurem construït una bobina. En connectar els seus extrems a una pila, els camps magnètics creats per cada espira se sumen a l’interior de la bobina. •Si s’inverteix la polaritat de l’alimentació, els pols canvien de posició. N S S N Les bobines es fan amb fil de bobinar, fil de coure d’un sol conductor recobert per una fina capa de vernís (esmaltat) que actua d’aïllant i que permet reduir les dimensions de les bobines, que solen tenir moltes voltes o espires. Cristina Rodon Balmaña 7/15 Departament de Tecnologia
 8. 8. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques 5.2.1.2. L’electroimant Si a l’interior de la bobina hi col·loquem un nucli de ferro, en fer circular el corrent elèctric per la bobina quedarà magnetitzat, i el camp magnètic es farà molt més intens que sense nucli, en concentrar-se en el nucli el camp creat per la bobina. Haurem construït un electroimant. El camp magnètic creat per la bobina es reforça considerablement en col·locar-hi un nucli de material ferromagnètic. S N Un electroimant és un imant artificial temporal, ja que només actua com a imant quan hi circula el corrent elèctric. Està format per una bobina de coure i un nucli de ferro. Cristina Rodon Balmaña 8/15 Departament de Tecnologia
 9. 9. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques 5.2.1.2. L’electroimant •Com hem vist, a diferència dels imants permanents, els electroimants es poden governar tancant o obrint el circuit d’alimentació (El nucli es construeix de ferro dolç, un acer que, pràcticament, perd tot el magnetisme quan no circula corrent per la bobina). • A més, es poden obtenir camps magnètics molt intensos a base de construir bobines amb moltes voltes o espires i fent-hi circular corrents elevats. •Els electroimants són una de les grans aplicacions de l’electromagnetisme; s’utilitzen en multitud d’aparells i màquines: timbres, relés, panys dels porters automàtics, frens elèctrics de camions i autocars, grues per aixecar ferralla; és a dir, qualsevol aparell que necessiti un camp magnètic intens i governable. S N Cristina Rodon Balmaña 9/15 Departament de Tecnologia
 10. 10. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques Màquines electromagnètiques 6. Màquines electromagnètiques Les màquines electromagnètiques més importants són els generadors i els motors. 6.1. Generadors electromagnètics Un generador electromagnètic és una màquina motriu que transforma l’energia mecànica en energia elèctrica. Els generadors electromagnètics es basen en el fenomen conegut com a inducció electromagnètica. La inducció electromagnètica és el fenomen pel qual, en moure un imant dins d’una bobina de fil conductor o a l’inrevés, es genera (indueix) un corrent elèctric a la bobina. Vídeo mA mA Cristina Rodon Balmaña 10/15 Departament de Tecnologia
 11. 11. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques Màquines electromagnètiques 6.1. Generadors electromagnètics Els generadors electromagnètics consten bàsicament de dues parts: una fixa, l’estator, i una altra de giratòria, el rotor. Bobines (induïr) Estator Pols magnètic (inductor) Rotor Lamel.les Escombretes + – Col.lector Circuir exterior Cristina Rodon Balmaña 11/15 Departament de Tecnologia
 12. 12. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques Màquines electromagnètiques 6.1. Generadors electromagnètics Hi ha dues classes de generadors electromagnètics: • Els alternadors: Els • Les dinamos: Les dinamos alternadors generen un corrent generen un corrent continu altern (CA), i s’utilitzen a les (CC) centrals elèctriques Cristina Rodon Balmaña 12/15 Departament de Tecnologia
 13. 13. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques Màquines electromagnètiques 6.2. Motors elèctrics Un motor elèctric és una màquina motriu que transforma l’energia elèctrica en energia mecànica. Cristina Rodon Balmaña 13/15 Departament de Tecnologia
 14. 14. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques Màquines electromagnètiques 6.2. Motors elèctrics Parts constitutives dels motors Bobines Estator Pols magnètic Rotor Lamel.les Escombretes Col.lector + – Circuir d’alimentació Cristina Rodon Balmaña 14/15 Departament de Tecnologia
 15. 15. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques Màquines electromagnètiques 6.2. Motors elèctrics Funcionament dels motors Els motors elèctrics es basen en el següent fenomen: Escombretes Circuit alimentació N exterior – + Espira M M S Lamel.les Vídeo Cristina Rodon Balmaña 15/15 Departament de Tecnologia

×