Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dezvoltarea prin proiecte consortiul CERC

86 views

Published on

Dezvoltarea prin proiecte
“Dezvolta-te la nivel European”
Material realizat in cadrul proiectului : 2015 -1- RO01- KA104 - 014746

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dezvoltarea prin proiecte consortiul CERC

 1. 1. Dezvoltarea prin proiecte “Dezvolta-te la nivel European” Material realizat in cadrul proiectului : 2015 -1- RO01- KA104 - 014746 Centre Educationale in Rural - Consortiul CERC
 2. 2. DOCUMENTELE CADRU ALE UNEI FINANŢĂRI necesare printr-un proiect aplicat Ghidul programului Apelul national Cererea de finantare + anexe Contractul de finanţare Cadrul contractual de parteneriat Cadrul legislativ
 3. 3. 1. Contractul de finanţare Contract: => “legea părţilor” Contractul de finanţare: este documentul cadru în care sunt cuprinse toate cerinţele (obligaţii, termene, proceduri) impuse de finanţator precum şi condiţiile de acordare şi menţinere a finanţării.
 4. 4. Conţinutul contractului de finanţare  Condiţii Speciale: Contractul propriu zis intitulat: CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ  Anexa I: Descrierea proiectului.  Anexa II: Condiţii Generale aplicabile Contractelor de finanţare nerambursabilă din partea Comunităţii Europene  Anexa III: Bugetul Proiectului  Anexa IV: Proceduri pentru contractare  Anexa V: Cererea standard pentru plată şi formularul de identificare financiară  Anexa VI: Manualul de Identitate Vizuală pentru contractanţii şi agenţiile de implementare ce beneficiază de finanţare din partea Uniunii Europene
 5. 5. ANEXE Alte anexe -in funcţie de natura şi specificul unui program de finanţare
 6. 6. 2. Cadrul contractual de parteneriat - Sunt partenerii obligatorii? - Este acordul de parteneriat suficient? - Trebuie încheiate contracte de parteneriat?
 7. 7. Răspunderea contractuală -in faţă finanţatorului, aplicantul/ contractantul este singurul responsabil pentru modul în care se derulează proiectul.
 8. 8. 3. Cadrul legislativ - Contractul de finanţare. - Reglementările finaciar fiscale. - Divergente legislative
 9. 9. PLANUL DE ACŢIUNE ŞI IMPLEMENTARE Ipoteze
 10. 10. Analiza ipotezelor - Între momentul redactării unei cereri de finanţare şi acela al semnării contractului, există un interval - -de la câteva luni până la un an. În acest interval de timp este foarte posibil ca o parte din ipotezele avute în vedere la momentul redactării proiectului să se fi schimbat. În ceea ce priveşte bugetul proiectului şi activităţile trebuie avute în vedere eventualele modificări impuse de Autoritatea Contractantă.
 11. 11. Ajustările planului de acţiune
 12. 12. Cum procedăm? Refacerea diagramei Gantt ( activitati/ timp) Realocarea unor sume în buget -eventuale amendamente Necesitatea unor ajustări trebuie analizată pe toată durata proiectului.
 13. 13. PLANUL DE IMPLEMENTARE Metode folosite pentru planificarea activităţilor. -planificarea evenimentelor cheie; -planificarea etapelor succesive; -planificarea prin diagrame cu bare (diagrama GANTT); -Diagrama Pert cu vectori şi module
 14. 14. Criterii de ierarhizare - legături cauză  efect între activităţi - prioritate  demersurile de continuare a proiectului. - activităţi complexe - cât mai aproape posibil de data de început - mărimea cheltuielilor vs. mărimea tranşelor şi resurse proprii - atenţie la costurile cu caracter permanent (salarii, chirii, utilităţi) - perioade de aprobare cereri, rapoarte.
 15. 15. Completarea echipei
 16. 16. Proiect  Echipă Cauze: - amploarea, - complexitatea - specificul proiectelor Selecţia unor noi membri: - o activitate delicată şi importantă - reuşita unui proiect depinde de calitatea echipei
 17. 17. Echipă  Voluntari - instruire  unitate de viziune şi metodologie - motivare
 18. 18. Elaborarea standardelor interne
 19. 19. Standardele interne - CE? Proceduri şi documente -DE CE? Monitorizarea şi controlul proiectului; asigură calitatea activităţilor proiectului
 20. 20. Exemple de standarde interne -tipul şi formatul rapoartelor interne, -fişe de post, -fişele de lucru cu beneficiarii, -frecvenţa întâlnirilor de echipă, -registrele de evidenţă a beneficiarilor, -protocoalele situaţionare şi de abordare -fişele de monitorizare şi evaluare.
 21. 21. ACTIVITĂŢI CU CARACTER GENERAL 1. Evaluare şi monitorizare 2. Vizibilitatea finanţatorului 3. Publicitatea proiectului (promovare, diseminare, valorizare).
 22. 22. 1. Monitorizare şi evaluare Monitorizarea = “supravegherea” în permanenţă a proiectului în scopul determinării în timp util a eventualelor blocaje sau devieri de la planul iniţial.
 23. 23. Ce? - Concordanţa între activităţi şi planul iniţial - Volumul şi calitatea muncii efectuate - Cheltuielile făcute în comparaţie cu cele prevăzute. - Gradul de implicare şi cooperare între membrii echipei
 24. 24. Rezultatul monitorizării  fişe/rapoarte de monitorizare care ne dau: -stadiul proiectului la Ti; -justificări pentru modificări, - documentaţia tehnică privind evoluţia proiectului.
 25. 25. Evaluarea Ce? - estimare, analiză Cum? - sistematică şi obiectivă Cui? - proiect, program Când? Concepţie, implementare, rezultate finale.
 26. 26. Scopul evaluării - compară coerenţa rezultatelor proiectului cu obiectivele propuse, - determină eficienţa, eficacitatea, impactul şi durabilitatea proiectului. -evaluarea trebuie să furnizeze informaţii credibile şi utile, permiţând incorporarea de -“ lecţii învăţate” - bune-practici în procesul de decizie,
 27. 27. Finalitatea Evaluarea ar trebui să conducă la decizia de: - a continua, - a revizui, - a opri un proiect/program.
 28. 28. ACTIVITĂŢI CU CARACTER SPECIFIC RESURSE, NECESITĂŢI
 29. 29. Caracteristici Activităţi care dau consistenţa proiectului - determină apartenenţa la un domeniu, - dau caracterul unic, - dau valoarea adăugată.
 30. 30. Exemple - seminarii, - conferinţe, - programe de instruire, produse, - servicii directe, etc.
 31. 31. ACTIVITĂŢI CU CARACTER ADMINISTRATIV - Corespondenţa cu finanţatorii - Modificări şi amendamente - InforEuro - Cererile de plată - Recuperarea TVA
 32. 32. 1. Corespondenţa cu finanţatorii - CINE? coord. proiect - CU CINE? asistenţa tehnică, coord program -CUM? OBLIGATORIU in scris - CÂND?
 33. 33. 2. Modificări şi amendamente Amendament: - Modificările unui contract de finanţare - Dacă circumstanţele în care este implementat proiectul se schimbă faţă de momentul semnării contractului.
 34. 34. Situaţii de aplicare - Schimbarea partenerilor, - Modificări mari ale activităţilor, - Modificări a perioadei de contract, - Variaţii de buget mai mari de 10, 15%.
 35. 35. CUM? - Cerere de amendament/ justificarea necesitatii de realizare a unei schimbari; -Anexe: plan de acţiune revizuit, buget modificat, descrierea partenerului
 36. 36. Notificare  Amendament - schimbarea adresei, - a contului, - modificări minore ale activităţilor, - modificări de buget care presupun variaţii mai mari de 10 sau 15% *Există dreptul Autorităţii Contractante de a aproba sau nu amendamentul
 37. 37. Principiile generale ale amendamentului - argumentare - suma minima/ maximă admisa - nedepăşirea termenului impus de programul de finantare (30 zile inaintea inchiderii proiectului) - excepţii / administrative
 38. 38. 3. InforEuro - raportări în EURO - cursul de schimb InforEuro: http://europa.eu.int/comm/budget/inforeuro/index. cfm?Language=en
 39. 39. 4.Cereri de plată, termene limită şi raportarea la timp Plata: avans, intermediară, finală  doar pe baza cererilor de plată standard.
 40. 40. Situaţii de folosire a termenelor limită: Comunicate de presă, materiale editate din bugetul proiectului Amendamente Raport intermediar Aprobare raport Plată intermediară Raport final Plată finală Terminarea contractului Dispute şi rezolvarea lor
 41. 41. 6. Recuperarea TVA TVA reprezintă un cost eligibil/ neeligibil în contextul finanţărilor nerambursabile Alternative: - asumarea acoperirii TVA ; - recuperarea TVA.
 42. 42. TVA Recuperarea TVA este o constrângere: - trebuie luată în considerare în implementarea unui proiect, - trebuie avută în vedere ca şi criteriu la stabilirea ierarhiei paşilor de lucru. - se stabileşte timpul consumat şi perioada optimă de efectuare a unor cheltuieli.
 43. 43. Vizitele de monitorizare
 44. 44. Monitorizarea externă Acţiunea pe care o întreprinde Autoritatea Contractantă sau Autoritatea de Implementare. Tehnici: - vizite: anunţate, neanunţate, la birou, la locul acţiunii, cu ocazia evenimentelor. - discuţii telefonice.
 45. 45. Ce se urmăreşte - stadiul în atingerea obiectivelor; - stadiul derulării activităţilor; - contactul cu beneficiarii; - contactul cu echipa de proiect; - relaţiile cu presa (vizibilitatea şi publicitatea); - relaţiile cu autorităţile locale; - relaţiile cu partenerii de proiect;
 46. 46. Ce se urmăreşte - eventualele dificultăţi înregistrate; - respectarea procedurilor impuse prin contractul de finantare; - verificarea documentelor financiare; - verificarea achiziţiilor; - planurile de acţiune viitoare; - documentele standard interne legate de proiect; - pregătirea pentru raportarea intermediară/ finala
 47. 47. Recomandări Formulaţi întrebări evaluatorului Pregătiţi toate documentele necesare vizitei
 48. 48. G. RAPORTUL INTERMEDIAR
 49. 49. Când? Raportul intermediar se realizează cu aproximaţie, la jumătatea perioadei de implementare sau în momentul cheltuirii a minim 70% din prima tranşă acordată conform Contractului de Finanţare
 50. 50. Conţinutul unui raport intermediar Raport narativ /tehnic Raport financiar Anexe
 51. 51. Tipuri de documente solicitate pe linii de buget
 52. 52. I. Resurse Umane Costurile de personal -- liste de plată; -- ordine de plată pentru taxe şi impozite. Costurile de subzistenţă - liste cu semnături, - ordine de deplasare.
 53. 53. II. Transport - bilete de avion, - bilete de tren, - bilete de autobus, - bonuri de benzină / ordine de deplasare / foi de parcurs
 54. 54. III. Echipamente şi bunuri Facturi şi documente de plată (chitanţe sau ordine de plată). Documentele de licitaţie/achiziţie, contractele de furnizare.
 55. 55. IV. Sediu local – costuri aferente proiectului Facturi şi documente de plată (chitanţe sau ordine de plată). Atentie la plata utilitatilor procentual cu spatial folosit
 56. 56. V. Alte costuri, servicii - facturi şi documentele de plată +documentele de licitaţie/achiziţie (dacă a fost cazul), contractele de furnizare. - costurile bancare - extrase de cont.
 57. 57. VI. Costuri indirecte În funcţie de Autoritatea Contractantă costurile din acest capitol se justifică sau nu cu documente. În caz că se justifică se vor folosi ca documente facturi şi documente de plată (chitanţe sau ordine de plată). Înainte de raportare agreaţi cu Autoritatea Contractantă tipurile de costuri care se pot include în acest capitol.
 58. 58. PLATA FINALĂ ŞI ARHIVAREA Aprobarea raportului final  suma finală şi plata sau rambursarea Arhivarea documentelor - 7 ani.
 59. 59. Evaluarea finală internă/externă TERMENII DE REFERINŢĂ METODOLGIE
 60. 60. Termeni de referinţă a.Introducere - titlu proiectului / programului de evaluat - contextul – ţară, sector etc. - nivelul – proiect, program, strategie - tipul – investiţie, reformă instituţională, servicii, program educational - momentul evaluării - calendarul şi bugetul - documentele de referinţă. - expertiza evaluatorului.
 61. 61. Metodologia evaluarii Obiectivele evaluării Cadrul general Aspectele relevante Criterii Tehnici Rezultate Concluzie
 62. 62. Tipuri de evaluare Intermediară Finală Ex-post Formativă - pentru “implementatori”; internă. Sumativă - pentru “acţionarii” externi.
 63. 63. Criteriile de evaluare 1. Relevanţa legată de design, indică măsura în care obiectivele formulate se adresează în mod corect problemei sau nevoii identificate în mod real.
 64. 64. 2. Eficienţa felul în care activităţile transformă resursele în rezultate
 65. 65. 3. Eficacitatea cât de mult au fost utilizate rezultatele sau în ce măsură au generat beneficii.
 66. 66. 4. Impact în ce măsură scopul proiectului a fost atins şi cât de mult s-a datorat asta proiectului
 67. 67. 5. Sustenabilitatea continuare a. financiară b. instituţională c. transpunere în politici, bune practici, coduri de conduită.
 68. 68. "The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

×