Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PROGRAMA BARCELONA
SOLIDÀRIA
PROGRAMES DE
COOPERACIÓ INTERNACIONAL I
EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
  Regulació de la concessió de subvencions al

    “Programa de Cooperació per al Desenvo...
OBJECTIUS ESTRATÈGICS I OBJECTIUS
ESPECÍFICS.
COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
  Augmentar les capacitats institucional...
  Augmentar les capacitats humanes i
  socials
  Augmentar les capacitats d’actuació de col·lectius
  organitzats ...
  Augmentar les capacitats d’actuació de col·lectius
  organitzats i de les persones que els integren al sector
  ec...
  Augmentar les capacitats de prevenció
  de conflictes, construcció de la pau i de
  la defensa dels drets humans i...
OBJECTIUS PER EDUCACIÓ PER AL
DSENVOLUPAMENT
  Augmentar les capacitats en l’Educació per al
  Desenvolupament.

  D...
  Augmentar les capacitats dels agents de cooperació
  públics i privats per al desenvolupament.

  Impulsar process...
EIXOS TRANSVERSALS
  Promoure el respecte integral i la consolidació dels
  drets humans, la governança i l’augment de...
ELS SOL·LICITANTS
  Podran ser beneficiaris de les subvencions
  les persones jurídiques sense afany de
  lucre ...
CONDICIONS I REQUISITS
  Que siguin persones jurídiques sense afany de lucre legalment
  constituïdes.

  Que tingui...
LA DOCUMENTACIÓ QUE CAL
PRESENTAR
  La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de
  la següent documentació:

  BLOC A:...
MODALITATS DELS PROJECTES
Programa de Cooperació per al 
               Projectes anuals  Fins a 12 mesos ...
EDUCACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT
  Els projectes anuals han d’emmarcar-se en una o més de les
  dimensions establertes ...
PROGRAMA DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT A CIUTATS
ESPECÍFIQUES
   Totes les propostes presentades han d’estar
  form...
L’ÀMBIT TERRITORIAL DEL PROJECTE
LA QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ I
DESPESES SUBVENCIONABLES
  La subvenció concedida per l’Ajuntament per aquesta convocatòria...
DESPESES SUBVENCIONABLES
  Aquells derivats de la identificació sobre el terreny
  Subministres i materials no inventa...
MODIFICACIONS
  Les sol·licituds de modificacions han d’estar
  motivades, s’han de formular així que apareguin les
 ...
TIPUS DE MODIFCICACIONS Modificacions  a comunicar

 Modificacions  no substancials

 Modificacions  substancials
LES OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI


  Una vegada atorgades les subvencions,
  són obligacions de les entitats
  benefi...
 Justificar les despeses fetes en base a l’aplicació
 de la subvenció rebuda
 Sotmetre’s a les actuacions de comprovaci...
 Quan el sol·licitant hagi de modificar de forma
 significativa el projecte, perquè no aconsegueixi el
 conjunt del fin...
LA JUSTIFICACIÓ I EL CONTROL


 no   s’acceptaran   justificants
 anteriors a la data de presentació
 de la sol.lici...
LA JUSTIFICACIÓ I EL CONTROL
  Per a subvencions d’import inferior a 60.000 euros ,
  amb un compte justificatiu simpl...
D’IMPORT IGUAL O SUPERIOR A
60.000 EUROS
  Per a subvencions d’import igual o superior a
  60.000 euros, amb un compte...
TERMINIS DE JUSTIFICACIÓ
 Per a les modalitats anuals en un termini no
 superior als tres mesos des de la
 finalització...
INFORMES DE SEGUIMENT PER ALS
PROJECTES PLURIANUALS


  En el cas de projectes plurianuals, l’entitat
  beneficiaria h...
ELS TERMINIS I LA FORMA

 De presentació de les sol.licituds
 D’atorgament i denegació

 Condicions aplicables a la pos...
LA RESOLUCIÓ I EL PAGAMENT
La decisió de rebuig d’una sol·licitud o de no
 concedir una subvenció es basarà en alguna
 d...
  La reformulació de les sol.licituds:
  l’avaluació contempla la possibilitat de
  sol·licitar a les entitats una r...
  En el supòsit que, un cop resolta la
  convocatòria pública de subvencions i en el
  transcurs de l'exercici, qued...
  La resolució posarà fi a la via
  administrativa, contra la qual els
  interessats podran interposar, amb caràcter...
PUBLICACIÓ
  L’Ajuntament farà pública aquesta convocatòria mitjançant la
  publicació al BOPB i al tauler municipal d...
CRITERIS DE VALORACIÓ PER ALS
PROJECTES DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT

                   Puntuació ...
CRITERIS DE VALORACIÓ PER ALS
PROJECTES D’EDUCACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT

                     Puntua...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

[Cicle de subvencions 2010] barcelona solidaria 2010

701 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

[Cicle de subvencions 2010] barcelona solidaria 2010

 1. 1. PROGRAMA BARCELONA SOLIDÀRIA PROGRAMES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL I EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
 2. 2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA  Regulació de la concessió de subvencions al  “Programa de Cooperació per al Desenvolupament”  “Programa de Cooperació al Desenvolupament a Ciutats Específiques”,  “Programa d’Educació per al Desenvolupament”, tots ells realitzats a iniciativa d’ONG’s i d’entitats privades no lucratives en el marc del “Pla Director de Cooperació Internacional i Solidaritat 2009-2012” vigent de l’Ajuntament de Barcelona Marc legal: l’art. 4.1 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions (NGRS), aprovada pel Ple del Consell Municipal el dia 4 de febrer de 2005, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) núm. 31, de 5 de febrer de 2005
 3. 3. OBJECTIUS ESTRATÈGICS I OBJECTIUS ESPECÍFICS. COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT  Augmentar les capacitats institucionals  Millorar les estructures i la gestió dels serveis responsabilitat dels governs municipals.  Enfortir les capacitats dels municipis mitjançant el disseny i la implementació de polítiques públiques.  Donar suport a processos de desenvolupament local als que intervinguin de forma activa les institucions municipals junt amb actors de la societat civil.  Reforçar el teixit associatiu i la participació de la ciutadania en la gestió dels assumptes públics.  
 4. 4.  Augmentar les capacitats humanes i socials  Augmentar les capacitats d’actuació de col·lectius organitzats i de les persones que els integren al sector de la salut.  Augmentar les capacitats d’actuació de col·lectius organitzats i de les persones que els integren al sector de l’educació.  Augmentar les capacitats d’actuació de col·lectius organitzats i de les persones que els integren a altres sectors orientats a la cobertura de les necessitats socials bàsiques (l’accés a l’aigua, el sanejament bàsic, la habitabilitat bàsica i de protecció d’assentaments humans precaris, etc.).
 5. 5.  Augmentar les capacitats d’actuació de col·lectius organitzats i de les persones que els integren al sector econòmic i productiu.  Augmentar les capacitats i l’autonomia de les dones, reconèixer, visibilitzar i promoure el seu empoderament subjectiu, col·lectiu i d’incidència política i la seva participació equitativa, real i efectiva en els processos de desenvolupament humà.  Augmentar les capacitats dels actors del Sud per assegurar un accés, ús i control sostenible dels recursos naturals i la protecció i conservació dels ecosistemes, així com un accés equitatiu als seus actius ambientals.  Promoure la sobirania alimentària, entesa com el dret d’accés de forma regular a una alimentació adequada i als mitjans per produir-la.
 6. 6.  Augmentar les capacitats de prevenció de conflictes, construcció de la pau i de la defensa dels drets humans i laborals  Augmentar la capacitat d’organitzacions de defensa dels drets humans i de la població desplaçada o refugiada o de població en risc de patir alguna de les anteriors situacions.  Donar suport a iniciatives de mediació, reconciliació o diàleg entre comunitats enfrontades.  Donar suport a iniciatives de recuperació o conservació de la memòria històrica de les poblacions perseguides en conflictes.
 7. 7. OBJECTIUS PER EDUCACIÓ PER AL DSENVOLUPAMENT  Augmentar les capacitats en l’Educació per al Desenvolupament.  Denunciar i conscienciar sobre les causes de la pobresa i exclusió del Sud.  Promoure l’educació per la pau, la solidaritat i el desenvolupament, així com la formació i la capacitació dels actors de la cooperació en favor d’aquests objectius.  Impulsar el comerç just, el consum responsable i la banca ètica.  Difondre el coneixement i promoure el respecte dels Drets Humans.  Promoure i afavorir l’associacionisme de la ciutadania i el treball en xarxa entorn a l’educació per al desenvolupament, la solidaritat, la cultura de pau i els drets humans.
 8. 8.  Augmentar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats per al desenvolupament.  Impulsar processos de formació que enforteixin les capacitats dels i les agents de cooperació de Barcelona.  Afavorir els processos de formació dels i les agents de cooperació de Barcelona que tinguin una incidència en la qualitat i impacte de les seves accions.   Fomentar la implicació de totes les parts per tal de reforçar el compromís amb el principi de qualitat.
 9. 9. EIXOS TRANSVERSALS  Promoure el respecte integral i la consolidació dels drets humans, la governança i l’augment de les capacitats del teixit social  Promoure l’equitat entre les dones i els homes mitjançant l’aplicació de la perspectiva de gènere  Promoure la sostenibilitat del desenvolupament en la seva triple dimensió: social (que inclou cultural i política), econòmica i ambiental  Incorporar la perspectiva de sensibilitat al conflicte en les actuacions que es desenvolupin en contextos de tensió i /o conflicte armat (Do no Harm).
 10. 10. ELS SOL·LICITANTS  Podran ser beneficiaris de les subvencions les persones jurídiques sense afany de lucre que treballin en el camp de la cooperació internacional.  Agrupació de persones jurídiques, públiques o privades
 11. 11. CONDICIONS I REQUISITS  Que siguin persones jurídiques sense afany de lucre legalment constituïdes.  Que tinguin seu social o delegació al terme municipal de Barcelona, i gaudeixin d’una significativa presència a la ciutat.  Que, d’acord amb els seus estatuts o normes reguladores, tinguin objectius i finalitats coincidents amb l’objecte i finalitats d’aquestes subvencions i als quals es presentin.  Que hagin justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament, excepte en aquells casos en què encara no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació.  Cooperació al Desenvolupament a Ciutats Específiques, podran ser beneficiaris les persones jurídiques sense afany de lucre que treballin en l’àmbit de la cooperació internacional, que, a més de complir els requisits del punt 1 d’aquesta Base Sisena, vulguin actuar a les ciutats i àrees urbanes preferents i que tinguin experiència de treball prèvia a les mateixes.
 12. 12. LA DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR  La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:  BLOC A: documentació administrativa.  BLOC B: documentació tècnica. El projecte i annexos, que s’han de presentar per duplicat.  BLOC C: permet valorar la relació entre els agents implicats, si és que n’hi ha més d’un. Només seran valorats aquells aspectes que quedin acreditats documentalment.
 13. 13. MODALITATS DELS PROJECTES Programa de Cooperació per al  Projectes anuals Fins a 12 mesos   Desenvolupament Projectes  Entre  més  d’1  i  4    plurianuals  anys Programa de Cooperació al  Projectes anuals Fins a 12 mesos   Desenvolupament a Ciutats  Projectes  Entre  més  d’1  i  2    Específiques plurianuals anys. Programa d’Educació per al  Projectes anuals Fins a 12 mesos Desenvolupament Projectes  Entre  més  d’1  i  4  plurianuals  anys
 14. 14. EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT  Els projectes anuals han d’emmarcar-se en una o més de les dimensions establertes en el Programa d’Educació per al Desenvolupament. En el cas dels projectes plurianuals (entre més d’1 i 4 anys), aquests hauran de recollir com a mínim tres dimensions:  Sensibilització  Formació per al desenvolupament  Recerca i investigació per al desenvolupament:  Mobilització ciutadana i incidència pública i política
 15. 15. PROGRAMA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT A CIUTATS ESPECÍFIQUES   Totes les propostes presentades han d’estar formulades en coordinació i/o estar avalades per les Autoritats Locals de les ciutats o àrees urbanes preferents i han de preveure alguna de les prioritats sectorials següents:  Projectes centrats en la millora de la capacitació i la gestió de serveis bàsics urbans, així com en la implementació de nous serveis municipals socio- sanitaris i d’infraestructura.  Projectes destinats a promoure intercanvis culturals, educatius, esportius o de formació entre les ciutats de Barcelona i les ciutats i àrees urbanes preferents.
 16. 16. L’ÀMBIT TERRITORIAL DEL PROJECTE
 17. 17. LA QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ I DESPESES SUBVENCIONABLES  La subvenció concedida per l’Ajuntament per aquesta convocatòria a nivell percentual no excedirà el 80% del cost total de la intervenció contemplada.  La subvenció podrà cobrir costos directes i indirectes.  La imputació dels costos indirectes no podrà excedir el 10% del total de la subvenció atorgada per l’Ajuntament. A aquests efectes s’entendrà per costos indirectes aquells que en són propis del funcionament regular tant de l’entitat com de la seva contrapart i s’hauran d’imputar durant el període d’execució.  Són costos directes aquells que es troben directament vinculats a l’execució de la intervenció i que fan possible la consecució dels objectius i dels fins que fonamenten l’atorgament de la subvenció. Es consideren costos directes els següents:
 18. 18. DESPESES SUBVENCIONABLES  Aquells derivats de la identificació sobre el terreny  Subministres i materials no inventariables  Serveis tècnics i professionals  Arrendaments  Viatges, estades i dietes  Personal  Despeses financeres  Fons rotatoris  Terrenys i immobles  Construccions i/o reforma d’immobles i infraestructures  Equips i materials inventariables  Publicacions
 19. 19. MODIFICACIONS  Les sol·licituds de modificacions han d’estar motivades, s’han de formular així que apareguin les circumstàncies que les originen i s’hi ha d’especificar les repercussions pressupostàries i del cronograma que impliquen.  Transcorreguts tres ( 3) mesos des de la data de finalització inicialment prevista, l’Ajuntament no acceptarà cap sol·licitud de modificació i considerarà el projecte com a finalitzat. En aquest cas, l’entitat haurà de presentar el corresponent informe final i justificació econòmica en els terminis establerts en les Bases catorzena i setzena. L’import de la subvenció no executat quedarà a disposició de l’Ajuntament i, en cas que s’hagués lliurat a l’entitat, aquesta ho haurà de tornar.
 20. 20. TIPUS DE MODIFCICACIONS  Modificacions a comunicar  Modificacions no substancials  Modificacions substancials
 21. 21. LES OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI Una vegada atorgades les subvencions, són obligacions de les entitats beneficiàries perceptores de les subvencions les següents:  Comunicar per escrit en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la notificació de l’atorgament de la subvenció dels projectes anuals, o abans de la signatura del Conveni en el cas dels projectes plurianuals, la data d’inici i finalització dels projectes i el cronograma actualitzat, sempre i quan aquest hagi sofert variacions respecte a la proposta presentada a la convocatòria.
 22. 22.  Justificar les despeses fetes en base a l’aplicació de la subvenció rebuda  Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i a les de control financer que es considerin necessàries per part de l’Ajuntament.  Facilitar tota la informació requerida pels òrgans de fiscalització de la comptabilitat pública.  Fer constar en els materials de difusió i publicitat de l’activitat la frase “Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona – Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau”, d’acord amb la normativa d’imatge corporativa de l’Ajuntament de Barcelona. Cal també lliurar a l’Ajuntament dos exemplars, com a mínim, dels materials més rellevants editats en el marc de les activitats subvencionades.
 23. 23.  Quan el sol·licitant hagi de modificar de forma significativa el projecte, perquè no aconsegueixi el conjunt del finançament previst o altres raons objectives, s'haurà d'adreçar a l'Ajuntament per a proposar el replantejament del projecte o la seva suspensió, i en aquest darrer cas renunciarà a la subvenció o bé la reintegrarà, si ja l’ha rebuda.  Comunicar a l’Ajuntament, amb acreditació documental a l’efecte, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts o recursos que financin les activitats subvencionades, amb anterioritat a la finalització del termini de justificació.
 24. 24. LA JUSTIFICACIÓ I EL CONTROL  no s’acceptaran justificants anteriors a la data de presentació de la sol.licitud de la subvenció a la convocatòria, a excepció feta d’aquelles despeses derivades de la identificació sobre el terreny o de formulació
 25. 25. LA JUSTIFICACIÓ I EL CONTROL  Per a subvencions d’import inferior a 60.000 euros , amb un compte justificatiu simplificat, que constarà de:  Informe final tècnic amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts  Memòria econòmica simplificada, que constarà de:  Estat representatiu de les despeses realitzades per a la realització de les activitats subvencionades degudament agrupats, per concepte de la despesa i finançadors  Relació classificada de despeses i inversions, si s’escau, de l’activitat desenvolupada, amb identificació del proveïdor i el document, l’import, la data d’emissió, i en el seu cas la data de pagament.  Detall dels ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada indicant l’import i procedència.  Carta de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats .
 26. 26. D’IMPORT IGUAL O SUPERIOR A 60.000 EUROS  Per a subvencions d’import igual o superior a 60.000 euros, amb un compte justificatiu amb aportació d’informe d’un auditor, que constarà de:  Informe final tècnic amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts  Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:   Estat representatiu de les despeses realitzades per a la realització de les activitats subvencionades degudament agrupats, i en el seu cas, les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions sofertes  Informe dels estats comptables emès per un auditor de comptes
 27. 27. TERMINIS DE JUSTIFICACIÓ  Per a les modalitats anuals en un termini no superior als tres mesos des de la finalització de l’activitat.  Per a les modalitats plurianuals en un termini no superior als tres mesos des de la finalització de l’activitat, no obstant els projectes plurianuals hauran de presentar informes de seguiment i justificació documental de la despesa realitzada abans del 15 de setembre de l’any corresponent
 28. 28. INFORMES DE SEGUIMENT PER ALS PROJECTES PLURIANUALS  En el cas de projectes plurianuals, l’entitat beneficiaria haurà de presentar anualment un informe de seguiment abans del 15 de setembre i una justificació documental de la despesa realitzada segons si es tracta d’un import inferior, igual o superior a 60.000€.
 29. 29. ELS TERMINIS I LA FORMA  De presentació de les sol.licituds  D’atorgament i denegació  Condicions aplicables a la posada en marxa de les intervencions subvencionades per l’Ajuntament  De pagament  De justificació
 30. 30. LA RESOLUCIÓ I EL PAGAMENT La decisió de rebuig d’una sol·licitud o de no concedir una subvenció es basarà en alguna de les següents raons:  Sol·licitud rebuda fora de termini.  Incompliment d’algun dels requisits descrits a les Bases de la present convocatòria.  No assolir la puntuació mínima necessària per l’atorgament (50 punts).
 31. 31.  La reformulació de les sol.licituds: l’avaluació contempla la possibilitat de sol·licitar a les entitats una reformulació dels pressupostos de les sol·licituds que obtinguin una puntuació superior a 50 punts, així com, de la corresponent matriu de planificació i d’altres elements, de manera que les propostes finalment finançades s’ajustin als criteris establerts a aquesta normativa.
 32. 32.  En el supòsit que, un cop resolta la convocatòria pública de subvencions i en el transcurs de l'exercici, quedés crèdit sense aplicació a la partida corresponent, es podran atendre sol·licituds que haguessin quedat sense subvenció, sempre que aquestes sol·licituds s’hagin presentat en el seu moment a la convocatòria, i que compleixin tot els criteris, requisits, procediment i altres extrems d'aquestes Bases.
 33. 33.  La resolució posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
 34. 34. PUBLICACIÓ  L’Ajuntament farà pública aquesta convocatòria mitjançant la publicació al BOPB i al tauler municipal d’edictes, i n’inserirà una referència a la Gaseta Municipal. La convocatòria, així com les Bases i la documentació necessària, també estarà a disposició dels sol·licitants a la pàgina web de l’Ajuntament.  L’Ajuntament de Barcelona publicarà les subvencions concedides en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’OAC de Sant Miquel (Plaça Sant Miquel, 4).  A més, la relació de les subvencions concedides i denegades s’incorporarà a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona, com també en altres mitjans que es consideri oportú (www.bcn.cat/cooperacio).
 35. 35. CRITERIS DE VALORACIÓ PER ALS PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT Puntuació  màxima 1. Pertinença. 20 2. Entitat sol∙licitant 15 3. Metodologia. 30 4. Sostenibilitat i viabilitat. 15 5. Característiques del pressupost. 10 6. Prioritats geogràfiques. 10 TOTAL 100
 36. 36. CRITERIS DE VALORACIÓ PER ALS PROJECTES D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT Puntuaci ó màxima 1. Capacitat operativa dels agents 10 participants 2. Fonamentació 20 3. Concreció i qualitat 30 4. Impacte i viabilitat 15 5. Avaluació 10 6. Característiques del pressupost. 15 TOTAL 100

×