Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

REGISTRAMENT I ÚS DE LES DADES PERSONALS A LA XARXA

781 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

REGISTRAMENT I ÚS DE LES DADES PERSONALS A LA XARXA

 1. 1. Registrament i ús de les dades personals a la xarxa
 2. 2. 1. OBJECTIUS <ul><li>Analitzar la importància de l’evolució de la informàtica en el tractament de dades de caràcter personal: possibilitat de digitalitzar la informació (en forma de textos, imatges, sons, etc.), possibilitat l’emmagatzematge, manipulació o transmissió de dades de caràcter personal. </li></ul><ul><li>Estudiar la regulació vigent (nacional i comunitària) i la jurisprudència associada al tractament de dades de caràcter personal. </li></ul><ul><li>Caracteritzar el paper de diferents instruments relacionats amb la xarxa (correu electrònic, spam, cookies...) en la transmissió i tractament de dades de caràcter personal. </li></ul><ul><li>Riscos que genera l’ús dels citats instruments per a la privacitat i la intimitat personal i el tractament jurídic dels mateixos. </li></ul>
 3. 3. 2. IDEES FONAMENTALS <ul><li>Les noves tecnologies de la informació i comunicació (com Internet) suposen un nou repte pel món jurídic, el qual ha de garantir la protecció de les dades de caràcter personal que hi circulen per evitar que la xarxa es converteixi en un instrument per despullar els ciutadans i utilitzar la seva intimitat per finalitats il·lícites. </li></ul><ul><li>La Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), té per objecte garantir i protegir, en el que fa referència al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment el seu honor i intimitat personal i familiar. </li></ul><ul><li>Es necessari que els responsables dels fitxers que continguin dades de caràcter personal adoptin determinades mides en relació amb el tractament d’aquest tipus d’informació: </li></ul><ul><li> - Informar de manera expressa a l’interessat de la recollida de dades </li></ul><ul><li> - Necessari el consentiment de l’afectat </li></ul><ul><li> - Deure de secret... </li></ul>
 4. 4. 3. CONCEPTES BÀSICS <ul><ul><ul><ul><ul><li>Dada de caràcter personal. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Tractament de dades. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Transferència de dades. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Xarxa. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Adreça de correu electrònic. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Spam. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Confidencialitat. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Xifrat. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 5. 5. 4. NORMATIVA I <ul><li>Normativa de la Unió Europea. </li></ul><ul><li>Directiva 95/46/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d'octubre de 1995 relativa a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (DOCE L 281 de 23.11.1995). </li></ul><ul><li>Directiva 2002/58/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002 relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques (DOCE L 201 de 31.7.2002). </li></ul><ul><li>Directiva 2006/24/CE del Parlament Europeu i del Consell de 15 de març de 2006 sobre la conservació de dades generades o tractades en relació amb la prestació de serveis de comunicacions electròniques d'accés públic o de xarxes públiques de comunicació . </li></ul>
 6. 6. 5. NORMATIVA II <ul><li>Normativa Estatal. </li></ul><ul><li>Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 298 de 14.12.1999).(en endavant, LOPD). </li></ul><ul><li>RD 1398/1993 de 4 Ago. (Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora). </li></ul><ul><li>RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. </li></ul>
 7. 7. 6. JURISPRUDÈNCIA ASSOCIADA En cas de violació de les disposicions de la legislació interna promulgada al respecte (els principis anteriorment enunciats), es preveuen sancions penals i d'altres tipus que els Tribunals encarregats de vetllar per el seu compliment han d’aplicar Taula resum de sentències : REF.INDEN RESOLUCIÓ TRIBUNAL DESCRIPCIÓ LLEI I ARTICLE VULNERATS Recurs 326/2006 Audiència Nacional(Madrid)Secció 1ª Sanció de 60.101 Euros, a una empresa encarregada del tractament dels fitxers de dades personals d'una entitat financera i no posseir les mesures de seguretat establertes per l'Agencia de Protecció de Dades. l'article 6.1de la Llei Orgànica 15/1999 Recurs 264/2006 Audiència Nacional(Madrid)Secció 1ª Sanció de 60,101€, a una operadora de gas per cessió de dades personals a empreses del grup, sense assegurar-se de tenir el consentiment exprés de les persones afectades. l'article 6.1de la Llei Orgànica 15/1999 Recurs 2070/2001 Audiència Nacional(Madrid)Secció 1ª Sanció de 60.101 Euros a Telefònica. Una senyora demana a Telefònica que no siguin publicades les seves dades personals als butlletins d’accés públic per Internet i que fossin cedits a terceres empreses. Telefònica va publicar les dades. l'article 6.1de la Llei Orgànica 15/1999
 8. 8. 7. PRINCIPIS DE LA PROTECCIÓ DE DADES <ul><li>Principis establerts per l’Assemblea General de les Nacions Unides, la normativa de la Unió Europea i la normativa estatal, per a la reglamentació dels fitxers computeritzats de dades personals : </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Principi de la licitud i lleialtat. </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Principi d'exactitud. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Principi de finalitat. </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Principi d'accés de la persona interessada. </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Principi de no discriminació. </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Principi de seguretat. </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul>En l’àmbit de la normativa estatal és la LOPD la que recull aquests principis
 9. 9. 8. INTERNET I EL REGISTRE DE DADES <ul><li>INTERNET no compleix requisits per ser considerada “Font accessible al públic” </li></ul><ul><li>Principals instruments relacionats amb Internet: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Correu electrònic. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Cookies. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Spam. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Hipervíncles invisible . </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Altres mitjans: </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Eines de recerca </li></ul></ul><ul><ul><li>Fòrums i llistes de correu </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Amb tots aquests instruments i mitjans es produeix el tractament de dades de caràcter personal a la xarxa </li></ul>S’han de tenir en compte les obligacions establertes al respecte: el dret a la informació de l’interessat, el principi de consentiment, etc. Convé analitzar en cada cas el tractament jurídic al que estan sotmesos
 10. 10. 9. CONCLUSIONS <ul><li>La “revolució tecnològica” ha facilitat la possibilitat tècnica d’inserir-se a la intimitat dels individus. </li></ul><ul><li>En concret pel que respecta Internet podem assenyalar: </li></ul><ul><li>En contrapartida a aquesta realitat informatitzada, existeix el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal : </li></ul><ul><li>Dret individual (independent del dret a l'honor i a la intimitat familiar i personal) creat per els denominats de &quot;tercera generació&quot;, amb caràcters propis, que no es presenta com a instrumental de la resta de drets, sinó com un dret independent; dret a conèixer qui emmagatzema les nostres dades i amb quina finalitat, i els drets a accedir, rectificar, oposar-se i cancel·lar les dades que hem permès que siguin tractades, és a dir, el dret de tota persona al control de les seves dades. </li></ul>
 11. 11. 10. QUÈ PENSEU ? <ul><ul><ul><li>Creieu que utilitzant Internet les nostres dades personals estan completament protegides? Perquè? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Creieu que la política de protecció de dades de caràcter personal vigent és suficient? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utilitzeu el vostre correu electrònic per enviar les vostres dades personals? Creieu que és segur? </li></ul></ul></ul>

×