Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

טופס 50

8,674 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

טופס 50

 1. 1. ‫טופס 05‬‫וקשרי הגומלין בין מס שבח ומס הכנסה‬ ‫רו"ח אהוד אברהמי‬ ‫- אוגוסט 2102 -‬‫המידע המוצג במצגת זו הינו בעל אופי כללי ואינו מיועד לפנות לנסיבות אישיות של אדם או ישות מסוימת. למרות שאנו משתדלים לספק מידע נכון ועדכני אין הבטחה שמידע‬ ‫זה ימשיך להיות מדויק גם בעתיד. לא מומלץ לפעול על פי מידע זה ללא ייעוץ מקצועי מתאים ואחרי בחינה מדוקדקת של מצבו הספציפי של כל אדם או ישות.‬
 2. 2. ‫1. רקע חוקתי‬ ‫•‬ ‫הטלת המס על מכירת זכות מקרקעין‬ ‫)א( מס שבח מקרקעין )להלן – המס( יוטל על השבח במכירת זכות‬ ‫6.‬ ‫במקרקעין.‬‫)ב( השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על יתרת שווי הרכישה‬ ‫כמשמעותה בסעיף 74.‬
 3. 3. ‫פטורים:‬ ‫‪ ‬פרק חמישי 1 – פטור לדירת מגורים‬ ‫‪ ‬פרק חמישי 2 – אופציה במקרקעין חייבת במס רווח‬ ‫‪ ‬פרק חמישי 3 – חילוף זכויות במקרקעין‬ ‫הוראת שעה עד 01/21/13 )פג תוקף(‬ ‫‪ ‬פרק חמישי 4 – פינוי-בינוי‬‫פטור לדיירים המוכרים במתחם פינוי-בינוי‬ ‫‪ ‬פרק חמישי 5 – פטור בתמ"א 83‬
 4. 4. ‫פרק שישי – פטורים אחרים ודחיית תשלום‬ ‫מכירה החייבת במס הכנסה‬ ‫05.‬‫)א( מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד שהריווח מהן נתון לשומה על פי‬ ‫הפרק הראשון לחלק ב לפקודת מס הכנסה תהא פטורה ממס.‬ ‫)ב( הפטור לפי סעיף זה יינתן לאדם שימציא למנהל אישור בדרך שתיקבע‬ ‫בתקנות, כי הריווח מאותה מכירה או מאותה פעולה באיגוד נתון לשומה‬ ‫לפי פקודת מס הכנסה ;‬ ‫פקיד השומה רשאי להתנות מתן האישור בתשלום מס ההכנסה המגיע‬ ‫מאותו אדם, או במתן ערובה כדי הנחת דעתו של פקיד השומה להבטחת‬ ‫תשלום מס ההכנסה ; .......................................‬ ‫"טופס 05" הוא טופס 0435‬
 5. 5. ‫2. שלבים בדיווח על עסקה במקרקעין‬ ‫1.2 טופס ב/0007‬ ‫הצהרה על טופס ב/0007 מקפיאה את השומה ל-21 חודש‬
 6. 6. ‫2.2 בקשת קבלן בונה להקפאת חובו במס שבח – טופס 1692‬‫טופס 1692 - אפשרות הקפאה עד מועד מסירת הדירות‬
 7. 7. ‫3. תיקון 07 לחוק מס שבח‬
 8. 8. ‫4. טופס 05‬ ‫"טופס 05" אומר לשלטונות מס שבח:‬‫השומה הנ"ל נתונה להוראות פקודות מס הכנסה‬ ‫ולכן פטורה ממס שבח‬ ‫הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 0102/2‬ ‫3 סוגי אישורים לטופס 05:‬ ‫1.4 אישור כללי‬ ‫יינתן לשנת מס אחת בלבד‬
 9. 9. ‫תנאים עקרוניים ומהותיים לקבלה:‬ ‫קבלן רשום אצל רשם הקבלנים‬ ‫1.‬‫מדווחת על הכנסות ממכירת מלאי מקרקעין מזה 3 שנים רצופות‬ ‫2.‬ ‫לחברה אין חובות מס הכנסה, מס שבח וכו.... ‪‬‬ ‫3.‬ ‫מחזור מכירות של 03 מיליון ₪ ב-42 חודשים אחרונים‬ ‫4.‬ ‫עלויות בנייה 21 מיליון ₪ ב-63 חודשים אחרונים‬ ‫5.‬ ‫טופס 107‬ ‫6.‬
 10. 10. ‫2.4 אישור פרויקט‬ ‫ניתן לשנה אחת או למספר שנים בכפוף לערובה כספית‬ ‫תנאים עיקריים:‬ ‫1. מחזור מכירות לפחות 01 מיליון ש"ח ב-42 חודשים שקדמו לשנת‬ ‫המכירה‬‫2. היקף עלויות בנייה לפחות 5.6 מיליון ש"ח ב-63 חודשים שקדמו לשנת‬ ‫המכירה‬
 11. 11. ‫3.4 אישור פרטני‬‫נישום שלא הגיש בקשה לאישור כללי או לפרוייקט יגיש בקשה לאישור פרטני‬ ‫לכל עיסקה ועיסקה.‬
 12. 12. ‫4.4 ערבויות‬ ‫אישור כללי –‬ ‫אינו חייב בערבות, אך סביר להניח כי תתבקשנה מקדמותה שוטפות כלכל‬ ‫נישום.‬ ‫אישור לפרויקט מוגבל בשנה –‬ ‫לא יותנה בערובה, למעט מקרים חריגים בהתאם לשיקול דעת פ"ש.‬‫בכל שאר המקרים תתבקש ערובה בגובה של %3 לפני מע"מ של ההכנסות‬‫• אם הבקשה מוגשת בשנה בה ידווחו ההכנסות, נדרש לחשב את המס‬ ‫הצפוי ולשלם מקדמה בגובה המס הצפוי.‬ ‫• ערבות, מקדמה ופריסה.‬
 13. 13. ‫5. פרויקט עם ליווי בנקאי‬ ‫עם תיקון 07 לחוק מיסוי מקרקעין, על מנת להקל על הקבלנים, עודכנה‬ ‫הוראת ביצוע 0102/2 ונוספו תנאים לטופס 05 לפרויקט עם ליווי בנקאי‬ ‫ה"סכום הקובע" –‬‫המס הצפוי מהמכירות בפרויקט בלווי בנקאי על פי דוח אפס שהוגש לבנק‬ ‫המלווה‬ ‫דגשים ותנאים:‬ ‫• נעשתה מכירה ודווח טופס 107‬ ‫• הגשת דוח אפס‬ ‫• אישור קבלן ראשי‬ ‫• המצאת ערובה‬ ‫– כתב הוראה בלתי חוזרת לבנק )נספחים ב ו-ג(‬ ‫– אישור הבנק על קבלת הוראה בלתי חוזרת מהקבלן‬
 14. 14. ‫6. סיכום‬ ‫א- על עסקה במקרקעין יחול מס שבח‬‫ב- תיקון 07 לחוק מס שבח, מחייב רוכש מקרקעין לשלם למס שבח %5.7‬ ‫בהגיעו ל-%04 מהתמורה‬ ‫סעיף 05 פוטר ממס שבח ומעביר חבות המס למס הכנסה‬ ‫ג-‬ ‫ד- 4 סוגי טופס 05:‬ ‫‪ ‬אישור כללי לקבלן‬ ‫‪ ‬אישור לפרויקט‬ ‫‪ ‬אישור פרטני לעיסקה‬ ‫‪ ‬אישור לפרויקט עם ליווי בנקאי‬ ‫ה- יש להעמיד ערבויות על מנת לקבל טופס 05‬
 15. 15. ‫שטיינמץ עמינח ושות, רו"ח‬ ‫0000077-770‬ ‫‪cpa.co.il‬‬ ‫המידע המוצג במצגת זו הינו בעל אופי כללי ואינו מיועד לפנות לנסיבות אישיות של אדם או ישות מסוימת.‬‫למרות שאנו משתדלים לספק מידע נכון ועדכני אין הבטחה שמידע זה ימשיך להיות מדויק גם בעתיד. לא מומלץ‬‫לפעול על פי מידע זה ללא ייעוץ מקצועי מתאים ואחרי בחינה מדוקדקת של מצבו הספציפי של כל אדם או ישות.‬

×