Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sinerjik Yönetim

910 views

Published on

Sinerjik Yönetim

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Sinerjik Yönetim

 1. 1.  “İnsanlar bir kez birleştiler mi, cesurlar tek başlarına ilerleyemez, korkak olanlar ise tek başlarına geri çekilemezler.” Sun Tzu
 2. 2.  “İnsanlar, kendilerinden daha büyük bir şeyin parçası haline geldiklerinde şaşırtıcı şeyler olabilir.” Robert H. Rosen
 3. 3.  “Bana anlatırsanız, unuturum Bana gösterirseniz, hatırlayabilirim Beni dahil ederseniz, anlarım.” Çin Atasözü
 4. 4.  Sinerji, bütünün parçalarının toplamından daha fazla olması anlamında kullanılan bir kavramdır. Basit matematik formülasyonla ifade edecek olursak; 1+1+1=4 ya da 1+1=3 olarak yazılabilir. “Bir zincirin gücü, o zincirin en zayıf halkasının gücüne eşittir.” SİNERJİ KAVRAMI
 5. 5.  Sinerjik yönetim esasen iki farklı anlamda kullanılabilir. İlk olarak, sinerjik yönetim; organizasyonda tüm kaynakların (insan, bilgi, sistem, donanım vs.) etkin bir liderlik ile bir araya getirilmesi ve böylece daha yüksek bir enerjinin yaratılması anlamına gelmektedir. Sinerjik yönetim, dar anlamda ise yönetime tüm çalışanların daha geniş ve etkin bir katılımının sağlanmasıdır. Sinerjik yönetim bu alanda “Toplam Katılım Yönetimi” olarak da adlandırılabilir. SİNERJİK YÖNETİM KAVRAMI
 6. 6.   Yetki ve sorumluluk devri,  Bilgi paylaşımı,  Anketler,  Geribildirim,  Öneri sistemleri,  Görev grupları, (örneğin, sıfır hata çalışma grubu, öneri geliştirme grupları, verimlilik geliştirme çalışma grubu vs.)  İş zenginleştirme,  Kalite çemberleri,  Kendi kendini yöneten takımlar,  Fonksiyonel çalışma grupları,  Fonksiyonlararası çalışma grupları,  Organizasyon/sendika işbirliği, BAŞLICA SİNERJİK YÖNETİM TEKNİKLERİ (YÖNETİME KATILIM TEKNİKLERİ)
 7. 7.  SİNERJİK YÖNETİM ÇALIŞANLAR LİDER GÜÇ VE ENERJİ SİNERJİ Paylaşılan ortak vizyon ve misyon Birlikte çalışma isteği ve arzusu Ekip çalışması anlayışı Dayanışma Konsensus’e dayalı yönetim anlayışı YÖNETİCİLER Amaç ve hareket birliği Çalışanlara değer verme, motivasyon ve ödüllendirme Yatay organizasyon yapısı (yerinden yönetim) Yetki ve sorumluluk devri Kademe azaltma ve sıfır hiyerarşi ORGANİZASYON KÜLTÜRÜ
 8. 8.   Pazar Sinerjisi. Bir çok ürünün ya da hizmetin aynı organizasyon içerisinde sunulması pazar sinerjisine örnek teşkil etmektedir. Örneğin, günümüzde olduğu gibi hipermarketlerde müşterilerin ev ve işyeri ihtiyaçlarını karşılayacak tüm ürünlerin aynı organizasyon içerisinde sunulduğu görülmektedir. Temel gıda maddelerinin yanısıra, mobilya, ilaç tedariki, kuru temizleme vs. hizmetler de pekala hipermarketlerden temin edilebilmektedir.  Maliyet sinerjisi. İki veya daha fazla ürün aynı işletmede gerçekleştirilerek maliyet tasarrufu elde edilebilir. “Maliyet sinerjisi” olarak adlandırılan bu sinerji türüne “recycling” örnek olarak gösterilebilir. Örneğin, eski okunmuş gazete ve kağıtların yeni kağıt hammaddesi ile birlikte kullanılması mümkündür. ORGANİZASYON VE YÖNETİMDE SİNERJİ TÜRLERİ
 9. 9.  Teknolojik sinerji. Yeni temel teknolojilerin organizasyonda kullanılması işlerin daha etkin ve süratli yapmasına imkan sağlar. Liderlik sinerjisi. Lider, tüm organizasyon kaynaklarını yöneten ve harekete geçiren temel unsurdur. Etkin bir liderlik, başlı başına bir sinerji etkisi ortaya çıkarır. Ekip sinerjisi. Ekip çalışması, en güçlü sinerji etkisi olan unsurlardan birisidir. Türkçe’ de kullandığımız “bir elin nesi var; iki elin sesi var” atasözü ekip sinerjisini anlatmaktadır. ORGANİZASYON VE YÖNETİMDE SİNERJİ TÜRLERİ
 10. 10.  TOPLAM SİNERJİ ETKİSİ Yüksek Performans İnsanMalzeme Metod Makina Sinerji Etkisi Sinerji Etkisi 3M , 1İ ve Sinerji Etkisi
 11. 11.  Toplam Katılım Yönetimi, organizasyondaki tüm çalışanların yönetime aktif olarak katıldıkları bir yönetim anlayışını ifade etmektedir. Toplam katılım yönetiminde başlıca şu unsurlar önem taşımaktadır: Yerinden yönetim, Ekip çalışması, Yetki ve sorumluluk devri, Kazanç paylaşımı, Bilgi paylaşımı, İletişim, Geri bildirim. TOPLAM KATILIM YÖNETİMİ, ETKİN LİDERLİK VE SİNERJİ ETKİSİ
 12. 12.  Organizasyonda başlıca aşağıdaki türde çalışma grupları oluşturularak çalışanların yönetime aktif olarak katılımı sağlanabilir.  Görev grupları (task groups): İşletmede belirli görevleri yürütmek üzere oluşturulmuş resmi olmayan gönüllü küçük çalışma gruplarıdır. Örneğin; Organizasyonda Öneri Geliştirme Grupları, Sıfır Hata Çalışma Grubu, İş Güvenliği Grupları, Verimlilik Geliştirme Çalışma Grubu vs. ekipler oluşturulabilir.  İş zenginleştirme: İşde monotonluğu azaltmak ve çalışanları daha aktif olarak yönetime dahil etmek için çalışanlara bilgi ve beceri kazandırma faaliyetleri sunulabilir.  Kalite çemberleri,  Kendi-kendini yöneten takımlar,  Fonksiyonel çalışma grupları,  Fonksiyonlararası çalışma grupları,  Firma/sendika işbirliği. ÇALIŞMA GRUPLARI
 13. 13. YETKİ VE SORUMLULUK DEVRİ Alt Kademe Çalışanların Karar Alma Sürecine Katılımı Yetki ve Sorumluluk Devri Yönünden Liderlik Modelleri Sıfır katılım (1) Otokratik Lider Lider kendisi karar alır ve uygular / uygulattırır. Düşük katılım Çalışanlardan bilgi alarak kendisi karar alır ve uygular / uygulattırır. Orta derecede katılım (2)Danışan Lider 1. Çalışanlardan tek tek görüş ve öneri istenir; karar lider tarafından verilir. 2. Lider, organizasyonda oluşturulan çalışma gruplarına danışır, ancak sonuçta kararı yine kendisi verir. Yüksek katılım (3) Grup Yönlendirmesine Bağlı Lider Lider ve çalışma grupları biraraya gelerek sorunları teşhis ederler, çözüm önerileri ararlar. Birlikte karar alma ve konsensüs’ e dayalı yönetim anlayışı geçerlidir. Kaynak: Victor H. Vromm and Philip W. Yetton Karar Alma; Yetki ve Sorumluluk Devrinde Vroom /Yetton Modeli
 14. 14.  “İki akıl bir akıldan daha iyidir. Bir çok akıl ondan da iyidir. Kollektif bilgelik elbette bireysel içgörüden üstündür.” “Başarılı liderler, bütünü parçalarının toplamından daha büyük kılarlar.” “Bir kuruluşun enerjisi insanlarının katılım ve çabasından gelir. Liderin görevi bu enerjiyi serbest bırakmak, işletmenin her kademesindeki insanları akılları ve yürekleriyle işe sarılma konusunda esinlendirmektir.” Robert H. Rosen
 15. 15.  Sinerjik yönetimin temeli, organizasyonda bir “toplam katılım kültürü” ve aynı zamanda bir “paylaşma kültürü” oluşturmaktır. Organizasyonda; vizyon paylaşımı, bilgi paylaşımı, iş paylaşımı, yetki ve sorumluluk paylaşımı, kazanç paylaşımı konularında bir kurum kültürünün mevcut olması gerekir. SİNERJİK YÖNETİM VE TOPLAM KATILIM KÜLTÜRÜ
 16. 16.  ORGANİZASYONDA PAYLAŞIM KÜLTÜRÜNÜN UNSURLARI Kazanç paylaşımı Vizyon & misyon paylaşımı Yetki ve sorumluluk paylaşımı İş paylaşımı Bilgi paylaşımı
 17. 17.  ORGANİZASYONDA TOPLAM KATILIM Müşteriler Çalışanlar Tedarikçiler Sendikalar SİNERJİZM
 18. 18. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği http://www.sobiad.org Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF http://www.canaktan.org

×