Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Dna baby100+ scrining dece

Dna baby100+ scrining dece

 1. 1. Zentrum für Humangenetik DNA BABY 100+ Skrining dece na urođene greške metabolizma (IEM) www.DNAplus.rs
 2. 2. STATUS Skrining novorođenčadi na međunarodnom planu DNA PLUS Skrining novorođenčadi Skrining novorođenčadi se masovno izvodi u 52 zemlje SAD do 45 poremedaja Nemačka 14 poremedaja Austrija 14 poremedaja Engleska 5 poremedaja Španija 2-7 poremedaja www.DNAplus.rs
 3. 3. TEHNOLOGIJA Razvoj tehnologije DNA PLUS Gasna hromatografija sa mas spektrometrijom Vedina nacionalnih skrining programa DNA Plus Imuno testovi Razvijen GC/MS (ELISA) MS/MS skrining (Gasna Automacija (Tandem Mas Hromatografija/ fenilketonu spektrometrija ) Mas Enzim rije (PKU) spektrometrija ) 1980 testovi 1990 2001 2005 (DELFIA) 1970 Danas www.DNAplus.rs
 4. 4. DNA PLUS Uobičajena tehnologija prilikom skrininga novorođenčadi: Tandem Mas spektrometrija MS/MS www.DNAplus.rs
 5. 5. TEHNOLOGIJA Tandem Mas spektrometrija (MS/MS) DNA PLUS Najčešde upotrebljavana tehnologija za skrining novorođenčadi Prednosti MS/MS Jedan test za više poremedaja (20- 40 poremedaja) Pogodno za masovnu upotrebu Dijagnoza u asimptomatičnoj fazi Redukovani lažno pozitivni i lažno negativni rezultati u odnosu na stari konvencionalni metod Poboljšana relativna osetiljivost analize Više testova na minimalnoj količini krvi Skradivanje vremena potrebnog za analizu Nedostaci MS/MS Invazivni metod (krv se uzima iz pete -> infekcije) Ne mogu se utvrditi svi poremedaji iz uzete krvi u toku ranog neonatalnog perioda Ne porkriva sve grupe poremedaja Koncentracija supstanci koje se analiziraju u krvi se vremenom menja Uobičajeni lažni negativni i lažni pozitivni rezultati Testovi provere za pozitivne rezultate Nespecifičan za analizu org. kiselina – najčešde kod Urođenih grešaka metabo. (IEM) Skrining se vrši u prvih 30 dana od rođenja; ne preporučuje se za decu starijeg uzrasta (Odeljenje intenzivne nege) www.DNAplus.rs
 6. 6. TEHNOLOGIJA Tandem Mas spektrometrija (MS/MS) DNA PLUS Najčešde upotrebljavana tehnologija za skrining novorođenčadi Najvedi problemi sa MS/MS Niska specifičnost za identifikovanje poremedaja –> Potrebno ponavljati testove Nedovoljno markera po poremedaju Marker Moguda oboljenja Oboljenje Marker [C3-AC] ??? Metilmalonična acidemija(MMA) PKU Phe (ukazuje na bilo koje od 2 (Fenilketonurija) ??? Propionička acidemija(PA) oboljenja) Leucinoza Leu ??? Neostatak multiple karboksilaze(MCD) Val ??? Nedostatak 3-metilkrotonilkarboksilaze Homocistinurija Met hidroksiC5-AC ??? Nedostatak 3-ketotiolaze Homo-cys (ukazuje na bilo koje od 5 ??? Nedostatak 3-metilglutakonil-CoAhidrataze oboljenja) Tirosinemija Tyrosine ??? Nedostatak 3HMG-CoA liaze ??? Izovalerična acidemija Galaktozemija Me može se utvrditi uz pomod C5-AC ??? Nedostatak 2-metilbutiril-CoA dehidrogenaze MS/MS (ukazuje na bilo koje od 4 ??? Nedostatak izobutiril-CoA dehidrogenaze oboljenja) ??? Glutarična acidurija tip I www.DNAplus.rs
 7. 7. DNA PLUS NAŠA TEHNOLOGIJA slededa generacija u skiningu novoređenčadi: GASNA HROMATOGRAFIJA I MAS SPEKTROMETRIJA www.DNAplus.rs
 8. 8. TEHNOLOGIJA GC/MS – Tehnologija sledede generacije DNA PLUS Najnaprednija tehnologija za skrining novorođenčadi Tehnološki princip 1. KORAK – Gasna hromatografija izdvaja komponente iz mešavine % 2. KORAK – Mas spektrometrija utvrđuje komponente na osnovu odnosa mase i veličine 100.0 73 273 75.0 147 50.0 25.0 347 375 183 211 115 231 305 465 55 393 437 505 537 553 597 643 0.0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 3. KORAK – Poređenje metabolita sa internim strandardima www.DNAplus.rs
 9. 9. TEHNOLOGIJA GC/MS – Tehnologija sledede generacije DNA PLUS Najnaprednija tehnologija za skrining novorođenčadi Prednosti naše tehnologije - GC/MS Jedna analiza pokriva do 101 poremedaja Može se koristiti uzorak urina (neinvazivna metoda) Jednostavan transport osušenih uzoraka urina ~5x više markera po poremedaju (momentalno precizno utvrđivanje) Nedostaci naše tehnologije - GS/MS Tehnološka složenost Veda cena Zahteva stručnost www.DNAplus.rs
 10. 10. UZORAK Uzorak za skrining novorođenčadi DNA PLUS Zašto se koristi urin kao uzorak? Prednosti uzoraka urina Krvotok Mali broj Neinvazivan metod, nema rizika od infekcije metabolita Ne izaziva neugodnost kod bebe Jednostavan transport osušenih uzoraka urina Metabolita ima više u urinu, jer se oni u krvi akumuliraju samo onda kada prevazilaze kapacitet Bubrezi bubrežne filtracije Enzym Urin Metaboliti se filtriraju iz krvotoka Metaboliti se akumuliraju u urinu www.DNAplus.rs
 11. 11. TEHNOLOGIJA Poređenje DNA PLUS MS/MS nasuprot GC/MS MS/MS (standardna tehnologija) GC/MS (tehnologija sledede generacije) Proces se sastoji iz DVA KORAKA Proces se sastoji iz JEDNOG KORAKA 1) Skrining 1) Skrining & Potvrda 2) Ponovljanje skrininga kod >>> Dijagnoza pozitivnih >>> Dijagnoza Dijagnoza iz krvi je moguda samo Metaboliti su produkti razlaganja koje kada ima toliko metabolita da bubrezi bubrezi filtriraju iz krvi. Prema tome, ne mogu uspešno da ih filtriraju iz koncentracija metabolita u urinu je krvotoka dovoljna za njihovo prepoznavanje i “merenje”. www.DNAplus.rs
 12. 12. TEHNOLOGIJA Poređenje DNA PLUS MS/MS nasuprot GC/MS MS/MS (standardna tehnologija) GC/MS (tehnologija sledede generacije) Do 45 poremedaja Do 101 poremedaja Oblasti: Oblasti:  Poremedaji masnih kiselina  Šederi  Neke organske i amino kiseline  Amino kiseline  Organske kiseline  Masne kiseline  Laktat, Piruvat + TCA ciklus  Peroksisomal  Purin, poremedaji pirimidina  Neki mitohondrijalni poremedaji www.DNAplus.rs
 13. 13. TEHNOLOGIJA Poređenje DNA PLUS MS/MS nasuprot GC/MS MS/MS (standardna tehnologija) GC/MS (Tehnologija sledede generacije) Obično se mere pojedinačni markeri Više markera se meri odjednom Oboljenje Fenilketonurija: Oboljenje Fenilketonurija:  Phe  Phe  PA >>> povišen u 5 drugih poremedaja, pa je  PL potrebno ponovno testiranje  2HPA  PPA >>> momentalna precizna dijagnoza Oboljenje Leucinoza:  Leu  Val Oboljenje Leucinoza:  Leu >>> povišen u nekoliko poremedaja, pa je  Isoleu potrebno ponovno testiranje  Val  2HIV  3HIV  2HIC >>> momentalna precizna dijagnoza www.DNAplus.rs
 14. 14. TEHNOLOGIJA Poređenje DNA PLUS MS/MS nasuprot GC/MS MS/MS (standardna tehnologija) GC/MS (Tehnologija sledede generacije) Invazivna metoda Neinvazivna metoda (uzimanje uzorka krvi) (uzimanje uzorka urina) Transport krvi preko granice otežan Jednostavan transport uzorka. zbog zakonske regulative. Obavezno pladanje izvozne takse u iznosu od 75 eur-a. www.DNAplus.rs
 15. 15. DNA PLUS Prikaz DNA Baby 100+ www.DNAplus.rs
 16. 16. PROIZVOD Baby 100+ DNA PLUS Testiranje dece na više od 100 genetskih poremedaja Testiranje na više od 100 poremedaja koji se mogu lečiti i/ili sprečiti Uzorak urina uzima se kod kude uz pomod posebnog seta Bebe se značajno razvijaju u prvih 5 godina Neidentifikovani metabolički poremedaji mogu usporiti razvoj i dovesti do: Mentalne retardacije Fizičke retardacije Poteškoda prilikom učenja Agresije i letargije I mnogih drugih poremedaja… Prevencija ili lečenje na vreme >>> NAJBOLJI MOGUĆI razvoj deteta www.DNAplus.rs
 17. 17. PROIZVOD Skrining novorođenčadi DNA PLUS Testiranje na 101 poremedaj 2 ketoglutamaričma acidurija Hiperglicinurija Nedostatak serum karnozinaze 2-ketoadipična acidurija Hiperleucin-izoleucinemija Nedostatak kratkog lanca acil CoA dehidrogenaze 3-hydroksi-3-metilglutarična acidurija Hipermetioninemija Nedostatak tetrahidrobiopterina Nedostatak 3-hidroksiisobutiril CoA dekarboksilaze Sindrom hiperornitininemija Hiperamonemija-hiperhomocitrulinemija [HHH] Timin uracilurija Nedostatak 3-metilkrotonil CoA karboksilaze [3-MCC] Hiperpipekolatemija Transienta tirosinemija u detinjstvu 3-metilglutakonička acidurija Hiperprolinemija Tip-1 Triptofanurija sa patuljastim rastom 4-hidroksibutirička acidurija Hiperprolinemija Tip-II Tirosinemija usled disfunkcije jetre Nedostatak acetoacetil CoA tiolaze Imidiazol amino acidurija Tirosinemija Tip I Nedostatak adenine fosforibosil transferaze Iminoglicinurija Tirosinemija Tip II Nedostatak adenoisne deaminaze Infantilno Refsumovo oboljenje Tirosinemija Tip III Alkaptonurija Izovalerična acidemija Valinemija Argininemija Intolerancija na laktozu Ksantinurija Argininosucinička acidurija Lijev sindrom Ksanturenična acidurija Nedostatak biotinidaze Leš-Nihanov sindrom Sindrom poput Zelvegerovog Kanavanova bolest Nedostatak dugačkog lanca acil-CoA dehidrogenaze Zelvegerov sindrom Deficijencija karbamilfosfatne sintetaze I Lizinurija ß-aminoisobutirička acidurija Citrulinemija Lizinurička proteinska intolerancija ß-merkaptolaktatna disulfidurija Cistationurija Leucinoza Cistinurija Nedostatak srednjeg lanca acil CoA dehidrogenaze Nedostatak Citohroma aa3/b Metilmalonička acidemija Nedostatak Citohroma C oksidaze Metilmalonička acidemija [MMA] zbog patološkog metabolizma, apsorpcje i transporta vitamin B12 D-glicerička acidurija Nedostatak metilmaloničke semialdehid dehidrogenaze [MMSDH] Dihidrolipoil dehidrogenaza Mevalonična acidemija Nedostatak Dihidropiridinaze Nedostatak multiple karboksilaze [MCD] Endogenozna sukrozeurija Nedostatak N-acetilglutamat sintetaze [NAGS] Etil malonična acidurija Neonatala adrenoleukodistrofija Formiminoglutamička acidurija Neuroblastom Nedostatak fructoza-1,6-difosfataze NICCD Nedostatak Fumarat hidrataze Nedostatak Ornitin transkarbamilaze [OTC] Galaktozemija Orotična acidurija Glutarična acidurija tip I Parcijalni nedostatak hipoksanthin-adenin fosforibozil transferaze Glutarična acidurija tip II Fenilketonurija [PKU] Glutationurija Primarna hiperoksalurija Glicerolurija Propioničda acidemija Glicozurija Piroglutamička acidurija - 5 oksoprolinemija Hartnupova bolest Nedostatak piruvat karboksilaze Hokinsonurija Nedostatak piruvat dekarboksilaze Histidinemija Piruvat dehidrogenaza Histidinurija Nedostatak piruvat dehidrogenaze fosfataze Homocistinurija Saharopinurija Hidroksilisinurija Sarkozinski metabolički poremedaj Hiper hidroksiprolinemija SCOT www.DNAplus.rs
 18. 18. DNA PLUS Primer jedne bolesti www.DNAplus.rs
 19. 19. PRIMER DNA+Baby 100+ Argininemija DNA PLUS Jedan primer – nedostatak enzima Normalan proces: Hrana Energija se dobija iz unete hrane Neuravnotežena ishrana -> Energija dolazi iz zaliha Energija Zalihe Ovo stvara toksični amonijak Enzim neutrališe amonijak Amonijak Određeni gen stvara enzim Enzim Enzim-Gen Neutralisani produkti razlaganja izlučuju se kroz urin Urin www.DNAplus.rs
 20. 20. PROBLEM DNA+Baby 100+ Argininemija DNA PLUS Jedan primer – nedostatak enzima Defektni gen: Hrana Kada energija dolazi iz hrane -> Nema problema Kada energija dolazi iz zaliha -> Amonijak Energija Zalihe Amonijak se nagomilava Organi (mozak) su oštedeni Gubitak apetita Letargija Amonijak Geni Povradanje Enzym Komai smrt Metaboliti se izlučuju kroz urin Urin www.DNAplus.rs
 21. 21. PRIMER DNA+Baby 100+ Argininemija DNA PLUS Rezultat Gasna hromatografija I Mas spektrometrija Nekoliko markera je povišeno i poremedaj se precizno utvrđuje www.DNAplus.rs
 22. 22. REŠENJE Argininemija DNA PLUS Kako se bolest može sprečiti? Hrana Energija iz hrane Izbegavajte duge periode između obroka Večernja kasna užina Ishrana bogata kalorijama Energija Niskoproteinska ishrana Zalihe Obratite pažnju na simptome Tokom pojave simptoma - > Lečenje odrđenim Amonijak lekovima Geni Normal razvoj deteta Urin www.DNAplus.rs
 23. 23. DNA PLUS Kako izgleda proces testiranja ? www.DNAplus.rs
 24. 24. PROIZVOD DNA+Baby 100+ DNA PLUS Proces Proces: 1) Roditelji dobijaju set koji sadrži: 1) Uputstvo 2) Saglasnost 3) Set za uzimanje uzorka urina 2) Uzima se uzorak Urin se upija filter papirom 3) Uzorak se šalje u DNA Plus 4) DNA Plus analizira uzorak 5) Pravi se izveštaj i šalje lekaru/roditelju www.DNAplus.rs
 25. 25. DNA PLUS Kako se DNA Baby 100+ može primeniti na Odeljenju intenzivne nege ? www.DNAplus.rs
 26. 26. ICU Prednosti kod ICU slučajeva DNA PLUS Zašto koristiti GC/MS na odeljenju intenzivne nege? Prednosti naše tehnologije za ICU 101 analiza se uradi odjednom, bez gubljenja vremena Rezultati i medicinsko mišljenje u roku od 25 dana (urgentni slučajevi 8-10 dana) Jeftinije nego da se testira svaki poremedaj posebno Veoma precizni rezultati testiranjem više markera odjednom www.DNAplus.rs
 27. 27. DNA PLUS Naši kapaciteti i iskustvo u skriningu novorođenčadi i u ICU slučajevima www.DNAplus.rs
 28. 28. NAŠI KAPACITETI Prednosti u ICU slučajevima DNA PLUS Zašto koristiti GC/MS na odeljenju intenzivne nege? Veliko iskustvo u: Prenatalnom Skriningu Citogenetici Molekularnoj dijagnostici Genetskom savetovanju Mreža od 100+ laboratorija i 1000+ lekara 550 m² centralne laboratorije i nekoliko pomodnih laboratorija Međunarodne pokretne laboratorije koje se postavljaju tamo gde postoji potreba ~5000 uzoraka dobijenih od novorođenčadi se obrađuje mesečno ~1200 prenatalnih uzoraka se ispituje mesečno 20 stalno zaposlenih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom analizira rezultate i daje medicinsko mišljenje www.DNAplus.rs
 29. 29. NAŠI KAPACITETI Standardi najvišeg kvaliteta DNA PLUS Sertifikati i kontrola kvaliteta Sertifikati: 1. ISO 9001:2008 – Obezbeđivanje usluga genetskog skrininga i testiranja 2. ISO/IEC17025/2007 3. Odobrenje vlade za vršenje genetske analize Oprema: Odobrena od Američke agencije za hranu i lekove (FDA) Nacionalni akreditacioni odbor za kalibraciju laboratorija (NABL) Sertifikat za kalibraciju opreme Kontrola kvaliteta: Six Sigma www.DNAplus.rs
 30. 30. Zentrum für Humangenetik Kontaktirajte CORD iPS CORD iPS doo Ekskluzivni zastupnik DNA PLUS info centar 0800 808 808 021 31 01 333. 021 31 01 334 www.DNAplus.rs www.DNAplus.rs

×