Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Commertic

544 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Commertic

 1. 1. COMERÇ ELECTRÒNIC COMMER-TIC Compres online – Fronteres de la llei Autors: M. Àngels Tenorio Prudenci Ortega Míriam M. Peña
 2. 2. COMMER-TIC <ul><li>A) Metodologia de les transaccions </li></ul><ul><ul><li>Objectius generals </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pros i contres </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Solucions </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Seguretat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Marc General </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eines de protecció </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aplicació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comparatiu protocol </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>B) Legislació </li></ul></ul><ul><ul><li>C) Conclusions </li></ul></ul><ul><ul><li>D) Preguntes </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Metodologia de les Transaccions </li></ul><ul><li>Comerç electrònic Qualsevol forma de transacció </li></ul><ul><li>i intercanvi d’informació comercial </li></ul>COMMER-TIC COM: Transmissió de dades sobre xarxes de comunicació Mitjà electrònic més impactant: WORLD WIDE WEB <ul><li>QUI: </li></ul><ul><li>Són els actors principals són: </li></ul><ul><li>Empreses, Consumidor s i Administracions Públiques </li></ul><ul><li>Les modalitats són: </li></ul><ul><li>B2B, B2A C2C C2B </li></ul><ul><li>B2C </li></ul><ul><li>QUÈ: </li></ul><ul><li>Engloba: </li></ul><ul><li>Activitats anteriors i posteriors a la venda. ( Cerca informació,tràmits, publicitat, etc). </li></ul><ul><li>Activitat: </li></ul><ul><li>COMPRAVENDA DE PRODUCTES I /O SERVEIS </li></ul>
 4. 4. COMMER-TIC <ul><li>Objectius Generals </li></ul><ul><li>Fort creixement del sector : </li></ul><ul><li>Mercat electrònic </li></ul><ul><li>Mercat electrònic global que permet interactuar a molts més membres d’una cadena de valors, de forma espontània, obtinguen un benefici mutu. </li></ul>
 5. 5. COMMER-TIC <ul><li>Seguretat </li></ul><ul><ul><li>Aspecte clau per a generar confiança </li></ul></ul><ul><ul><li>Pot actuar com obstacle pel desenvolupament o creixement de la xarxa </li></ul></ul><ul><ul><li>Internet no sempre és un mitjà segur. Per això s'ha de buscar la seguretat </li></ul></ul>PROTOCOLS DE SEGURETAT
 6. 6. COMMER-TIC <ul><li>PROTOCOLS ESTÀNDARDS DE SEGURETAT </li></ul><ul><ul><li>protocol SET : encriptat de dades de forma automàtica </li></ul></ul><ul><ul><li>protocol SSL : conjunt de normes o especificacions de seguretat desenvolupat per VISA i MasterCard </li></ul></ul>http s :// www.iurisbank.com /
 7. 7. COMMER-TIC <ul><li>Aplicació LSSI </li></ul><ul><li>S’aplicarà la LSSI en el comerç electrònic quan sigui part d’una activitat econòmica </li></ul><ul><li>La LSSI ofereix garanties i drets en Internet: </li></ul><ul><ul><li>obtenir informació sobre proveïdors de serveis. </li></ul></ul><ul><ul><li>a conèixer la identitat de l’anunciant, </li></ul></ul><ul><ul><li>a no rebre missatges promocionals no sol·licitats </li></ul></ul>
 8. 8. COMMER-TIC <ul><li>Aplicació </li></ul><ul><li>Directrius i lleis. </li></ul><ul><li>Cada país ha de complir i garantir: </li></ul><ul><li>Capacitat tècnica, fiabilitat dels sistemes utilitzats, suficients recursos financers,etc. </li></ul><ul><li>IMPLICA: Deures i obligacions per a tots els qui intervenen i estant subjectes. </li></ul><ul><li>OFEREIXEN: Garanties i drets pels usuaris. </li></ul><ul><li>Protocols. </li></ul><ul><li>Eina essencial per a la comunicació entre equips. </li></ul><ul><li>TCP/IP , protocol més important en l’àmbit d’Internet. </li></ul><ul><li>CONCEPTES: TCP Protocol orientat a connexió. IP Sistema de noms de Domini (DNS), adreça única en l’equip: Socket </li></ul><ul><li>CONTINGUT: Programes que contenen aquest protocol: HTTP , FTP, ICMP, SMTP, etc. </li></ul><ul><li>Comparatius </li></ul>
 9. 9. COMMER-TIC <ul><li>LEGISLACIO ESTATAL MES SIGNIFICATIVA </li></ul><ul><li>Llei 34/2002 </li></ul><ul><li>Ordenament jurídic a la directiva 2000/31 CE sobre els aspectes dels serveis de la Societat de la Informació i concretament del acord del comerç electrònic. Potencia i potencia l'expansió del comerç electrònic </li></ul><ul><li>Codi ètic 2002 de la llei 13606/2002 </li></ul><ul><li>Codi ètic relacionat amb la publicitat </li></ul><ul><li>Reial Decret 1163/2005 </li></ul><ul><li>Es crea un distintiu públic de confiança als prestadors de serveis que s'ha adhereixen a un codi de conducta que s'especifica en el E. </li></ul><ul><li>Llei 56/2007 </li></ul><ul><li>Impuls a la Societat de la informació. Modifica aspectes de la llei 34/2002 i 59/2003 de la firma electrònica </li></ul><ul><li>Llei 32/2003 </li></ul><ul><li>Regula entre altres qüestions, les sancions a aplicar per el enviament no autoritzat de comunicacions electròniques </li></ul><ul><li>LEGISLACIÓ EUROPEA MES SIGNIFICATIVA </li></ul><ul><li>Directiva 2000/31 CE del Parlament </li></ul><ul><li>Oportunitats pel el treball per les petites i mitjanes empreses. Inversions en innovacions e incrementar la competitivitat </li></ul><ul><li>Decisió 2005/752 </li></ul><ul><li>Funcionament pràctic cooperació administrativa </li></ul><ul><li>Reglament 792/2002 </li></ul><ul><li>Modificacions, cooperacions qüestions impositives </li></ul><ul><li>Reglament 864/2007 </li></ul><ul><li>Obligacions extracontractuals </li></ul><ul><li>Reglament 847/2007 </li></ul><ul><li>Estadístiques comunitàries de la societat d'informació </li></ul>
 10. 10. COMMER-TIC <ul><li>CONCLUSIONS </li></ul><ul><li>COMERÇ ELECTRÒNIC </li></ul><ul><li>Forma de transacció o intercanvi d’informació. </li></ul><ul><li>Compra i venda de productes o serveis a través dels mitjans electrònics. </li></ul><ul><li>Tipus Comerç: </li></ul><ul><ul><ul><li>B2B </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B2C </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entre d’altres (B2E,etc) </li></ul></ul></ul><ul><li>Mitjans electrònics: </li></ul><ul><ul><ul><li>Internet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Altres xarxes d’ordinador </li></ul></ul></ul><ul><li>Sistemes: </li></ul><ul><li>Transferència de fons electrònica </li></ul><ul><ul><ul><li>Processament de transaccions en línia (OLTP) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intercanvi electrònic de dades (EDI) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>WORLD WIDE WEB </li></ul></ul></ul>
 11. 11. COMMER-TIC <ul><li>PROTECCIÓ I SEGURETAT </li></ul><ul><li>Per a tots els participants de les xarxes de telecomunicació, en concret Internet . </li></ul><ul><li>Cal oferir, la mateixa imatge, seguretat, garanties i confiança que obtenen en el món físic les transaccions comercials. </li></ul><ul><ul><ul><li>Protecció dels seus drets. (Privacitat, integritat, facilitat...) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oferir seguretat als usuaris. (Protocols, lleis...) </li></ul></ul></ul><ul><li>Sistema Protecció. </li></ul><ul><li>Normes englobades en un marc jurídic adequat amb exigència de requisits. </li></ul><ul><li>Exigències legals d’uns requisits segons relació comercial oferida a la web. </li></ul><ul><li>COMPLIMENT OBLIGACIONS LEGALS </li></ul><ul><li>La Regulació del règim jurídic dels serveis de la societat de la informació referent a: </li></ul><ul><ul><ul><li>Obligacions dels prestadors de serveis, inclosos els intermediaris en la transmissió de continguts a la xarxa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comunicacions comercials via electrònica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informació prèvia i posterior a la celebració dels contractes electrònics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Condicions relatives a la validesa i eficàcia. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Règim sancionador aplicable als prestadors de serveis de la societat de la informació. </li></ul></ul></ul>
 12. 12. COMMER-TIC <ul><li>Preguntes-Reflexions: </li></ul>Ens trobem encara amb força confusió entre els actors que intervenen en el comerç electrònic, tant l’usuari final com el comerciant, es perceben encara molts obstacles, barreres, per què es doni l’èxit del comerç o nline .
 13. 13. COMMER-TIC <ul><li>DEBAT </li></ul><ul><li>Si hi ha una gran expansió del comerç electrònic a través d’Internet, per què donem tanta importància només a la quantificació del sector com a fenomen, molt més que al comerç electrònic en sí mateix, cal encara profunditzar molt i molt en l’àmbit i el seu contingut? </li></ul><ul><li>Ens podem preguntar aspectes més materials, com ara quin potencial hi ha realment i quins models de negocis s’haurien d’aplicar per obtenir avantatges més competitives, però també aspectes de contingut més formals i concretament el s aspectes legals: Qui empara tot aquest fenomen, qui protegeix l’àmbit i els actors que intervenen, les lleis ho fan? </li></ul><ul><li>S’entén que l’àmbit precisa de garanties, però s’ha de potenciar la seguretat i confiança perquè l’usuari es pugui desenvolupar àmpliament en aquest sector i amb total tranquil·litat, és possible, les lleis són suficients, protegeix a tothom per igual, o de vegades fan que l’usuari també es senti poc recolzat, protegit i desemparat, i de vegades el poden perjudicar més que ajudar, és possible? </li></ul>

×